Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
              01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot
              02. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toimintamenot
              05. Mittatekniikan keskuksen toimintamenot
              06. Innovaatiorahoituskeskus Tekesin toimintamenot
              07. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot
              40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen
              41. Yleisavustus eräille yhteisöille ja järjestöille elinkeinopolitiikan edistämiseksi
              42. Innovaatiokeskittymien kehittäminen
              43. Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin
              44. Valtionavustus yksittäisten yritysten hankevalmisteluun Venäjällä
              45. Yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmistelu
              46. Laivanrakennuksen innovaatiotuki
              47. Finnvera Oyj:n korkotuet ja tappiokorvaukset
              48. Korko- ja muu tuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille
              50. Avustus kansainvälisen teknologiapalkinnon maksamiseen
              (63.) Velkakonversiosta aiheutuvien maksusuoritusten hoitaminen
              80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan
              (81.) Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n rahoitukseen kotimaisille alustoimituksille
              82. Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan
              83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan
              87. Pääomalaina Finnvera Oyj:lle
              88. Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle
              89. Pääomasijoitus alkavien yritysten pääomasijoitustoimintaan
         30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
         40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä
         50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

07. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 10 031 000 euroa.

Selvitysosa: Matkailun edistämiskeskus (MEK) on valtakunnallinen matkailun asiantuntija ja kansainvälinen toimija, joka tuottaa lisäarvoa matkailuelinkeinolle ja yhteiskunnalle. MEK edistää Suomen matkailumaakuvan tunnettuutta, markkinoi matkailutuotteita ja -palveluita yhteistyössä muiden matkailutoimijoiden kanssa sekä tukee matkailualan laadunkehitystä. MEK koordinoi matkailutuotteiden tuotekehitystä teemapohjaisesti ja hankkii markkinoinnin ja tuotekehityksen tueksi markkinatietoa matkailuelinkeinon käyttöön. Tavoitteena on luoda yhtenäinen, omaleimainen ja vetovoimainen matkailumaaprofiili, joka tukee matkailutuotteiden myyntiä.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Matkailun edistämiskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2014:

Vaikuttavuus

 2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
    
Ulkomainen matkailutulo kasvaa   
— ulkomaisesta matkailusta saatavat vientiin rinnastettavat tulot (ilman kuljetustuloja, milj. euroa)3 2223 5103 810
— ulkomaisesta matkailusta saatavat vientiin rinnastettavat tulot (ml. kuljetustulot, milj. euroa)4 4124 7005 000
— rekisteröidyt ulkomaiset yöpymiset
(1 000 vrk)
5 8045 9806 160
— rekisteröimättömät ulkomaiset yöpymiset (1 000 vrk)26 00028 00030 100
— Suomeen saapuvat yöpyvät matkailijat, milj. henkilöä4 4434 5304 715
— Suomen markkinaosuus Pohjoismaihin saapuvasta matkailusta16,61)16,716,8

1) Arvio

Toiminnallinen tuloksellisuus

 2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
— kongressien määrä Suomessa, kpl635410450
— laatutonnivalmennuksen läpikäyneiden organisaatioiden lukumäärä, kpl805860900
— ulkoinen asiakastyytyväisyys, matkailuelinkeinon tyytyväisyys MEK:n toimintaan (1—5)3,23,33,4
— tutkimustieto: markkinatiedon analysointi ja välittäminen (1—5)3,83,93,9
— tuotekehitystoiminta: osallistuvien tahojen tyytyväisyys MEK:n tuotekehitystoimintaan (1—5)3,23,43,5
— markkinointitoimenpiteet, tyytyväisyys markkinointiin kokonaisuutena (1—5)3,13,43,5
— ulkomaisten edustajien toiminta, VisitFinland edustajille annettu arvosana (1—5)3,73,83,8

Määrärahan päätoiminnoittainen jakauma (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
%2013
varsinainen
talousarvio
%2014
esitys
%
       
Matkailumaakuvan markkinointi5 523515 755525 21952
Matkailumaakuvaa tukeva tuotemarkkinointi3 465323 332303 81438
Tuotekehityksen ja tuotteistamisen edistäminen758740544024
Markkinatiedon hankinta ja välittäminen1 0831060556026
Venäjän markkinointi (kertaluonteinen lisäraha)  1 0009  
Yhteensä10 82910011 09710010 037100

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

 2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
    
Henkilötyövuosien kehitys30,23333
— sairauspoissaolojen muutos (+/- työpäivää/htv)-1,2-0,50
— johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä (1—5)3,123,23,3
— töiden yleinen organisointi työyhteisössä (1—5)3,03,13,2
— tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus osaamisen kehittämisessä (1—5)3,293,43,5
— esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua työssä (1—5)4,04,14,2
— työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa (1—5)3,063,23,3
— työn innostavuus ja työssä koettu ilo (1—5)3,293,43,5

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Bruttomenot11 76812 19711 131
Bruttotulot9391 1001 100
Nettomenot10 82911 09710 031
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta1 000  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle532  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kertaluonteisen erän poistuminen-1 000
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-17
Palkkausten tarkistukset9
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen-6
Yhteishankintojen lisääminen (HO)-52
Yhteensä-1 066

2014 talousarvio10 031 000
2013 talousarvio11 097 000
2012 tilinpäätös10 361 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 10 037 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 6 000 euroa talousarvioesityksen 10 031 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2014 talousarvio10 037 000
2013 IV lisätalousarvio-6 000
2013 talousarvio11 097 000
2012 tilinpäätös10 361 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 10 037 000 euroa.