Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
              01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot
              02. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toimintamenot
              05. Mittatekniikan keskuksen toimintamenot
              06. Innovaatiorahoituskeskus Tekesin toimintamenot
              07. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot
              40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen
              41. Yleisavustus eräille yhteisöille ja järjestöille elinkeinopolitiikan edistämiseksi
              42. Innovaatiokeskittymien kehittäminen
              43. Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin
              44. Valtionavustus yksittäisten yritysten hankevalmisteluun Venäjällä
              45. Yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmistelu
              46. Laivanrakennuksen innovaatiotuki
              47. Finnvera Oyj:n korkotuet ja tappiokorvaukset
              48. Korko- ja muu tuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille
              50. Avustus kansainvälisen teknologiapalkinnon maksamiseen
              (63.) Velkakonversiosta aiheutuvien maksusuoritusten hoitaminen
              80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan
              (81.) Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n rahoitukseen kotimaisille alustoimituksille
              82. Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan
              83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan
              87. Pääomalaina Finnvera Oyj:lle
              88. Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle
              89. Pääomasijoitus alkavien yritysten pääomasijoitustoimintaan
         30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
         40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä
         50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

02. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 86 125 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) enintään 3 000 000 euroa Teknologian tutkimuskeskus VTT:stä annetun lain (953/2010) mukaisiin sijoituksiin yrityksiin tai muihin rajoitetun vastuun yhteisöihin, jotka ottavat vastaan VTT:stä siirrettäviä toimintoja tai jotka perustetaan tutkimusta tai teknologian kaupallistamista edistävää yhteistyötä, teknologian kaupallista hyödyntämistä tai VTT:n ulkomailla tapahtuvan toiminnan järjestämistä varten

2) ydinenergialain (990/1987) ja valtion ydinjätehuoltorahastosta annetun asetuksen (161/2004) nojalla ydinjätehuoltomaksun maksamiseen Valtion ydinjätehuoltorahastossa olevaan varautumisrahastoon siten, että tutkimuskeskuksen rahasto-osuus varautumisrahastossa vastaa edellisen kalenterivuoden vahvistetun vastuumäärän mukaista rahastotavoitetta

3) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

4) tutkimusta ja kansainvälistymistä edistävien apurahojen ja stipendirahastomaksujen maksamiseen sekä tutkimustoimintaan liittyvien kansainvälisten ja kotimaisten järjestöjen jäsenmaksuista, rahoitusosuuksista ja yhteistyöstä aiheutuvien menojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa: VTT tuottaa kansainvälistä kilpailukykyä lisääviä tutkimuspalveluja yrityksille, yhteiskunnalle ja muille asiakkaille innovaatioprosessin tärkeimmissä vaiheissa ja luo siten edellytyksiä kasvulle, työllisyydelle ja hyvinvoinnille.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti VTT:lle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2014:

Vaikuttavuus

 2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
    
Suomalaisen elinkeinoelämän kilpailu- ja arvonluontikyky vahvistuvat tieteellistä edelläkävijyyttä edistävien kärki- ja innovaatio-ohjelmien kautta   
— Yritystuottojen osuus kärki- ja innovaatio-ohjelmissa, % 21,520—2520—25
Yrittäjyyttä ja talouden uudistumista tuetaan suuntaamalla VTT:n perusrahoitusta monialaiseen ja käyttäjälähtöiseen tutkimukseen sekä yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen   
— Kaupallisesti tai tuotannollisesti hyödynnetyt tai 3 vuoden aikana hyödynnettävät hanketulokset, % 6965—7065—70
Kasvuhakuisten pienten ja keskisuurten yritysten liikevaihto ja vienti kasvavat teknologian ja osaamisen siirron ja hyödyntämisen kautta   
— VTT:n rooli teknologian kehittäjänä ja käyttöönoton edistäjänä, VTT:n asiakasvaikuttavuuskysely (1—5), ka 3,74,04,0
Suomen vetovoimaisuus kansainvälisenä innovaatiokeskittymänä ja -kumppanina vahvistuu   
— VTT:n ulkopuoliset tuotot SHOK-projekteista (milj. euroa)19,911—1311—13
— Ulkomaiset tuotot % liikevaihdosta181818
Suomen energiaomavaraisuusaste kasvaa ja metsä- sekä biomassavaroja hyödynnetään optimaalisesti   
— VTT:n rooli energian ja raaka-aineiden käytön tehostamisessa, VTT:n asiakasvaikuttavuuskysely (1—5), ka 3,83,6—3,83,6—3,9

Tuotokset ja laadunhallinta

 2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
    
Tuotokset   
— Referoidut kansainväliset tieteelliset lehtiartikkelit, kpl605600600
— Uudet keksintö- ja ohjelmistoilmoitukset, kpl294300300
— Uudet VTT:llä syntyvät spin-off yritysaihiot, lkm/v1010—1510—15
Laadunhallinta   
— Yrityspalveluiden laatu (VTT:n kysely, yleisarvio, 1—5)3,83,94,0
— Asiakastyytyväisyys, projektikohtainen (1—5)4,44,34,3
Tunnettuuden lisääntyminen   
— Kansainvälistymällä kasvua hakevat yritykset, TEM yhteinen kysely, %517474
Palvelumielikuva   
— Liiketoiminnan ymmärrys, TEM yhteinen kysely, 1—5-3,33,3

Toiminnallinen tehokkuus

 2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
    
Toiminnallinen tehokkuus   
— Maksullisen toiminnan erillistulos (milj. euroa)2,34,04,0
— Ulkomaiset tuotot (% liikevaihdosta)181818
Tuottavuus   
— Liikevaihto (1 000 euroa/htv, % vuotuinen kasvu)+3 %+2 %+2 %

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

 2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
    
Henkilötyövuosien kehitys2 5902 6052 614
— Budjettirahoitteinen toiminta 850853807
— Ulkopuolinen rahoitus1 7401 7521 807
Henkilöstön hyvinvointi paranee   
— Sairauspoissaolopäivät/htv 6,2< 7,0< 7,0
Organisaation osaaminen uudistuu   
— Ulkomaisen tutkimushenkilöstön osuus VTT:llä, %8,010,512
Organisaation työnantajakuva on houkutteleva   
— Lähtövaihtuvuus (poislukien siirtymiset eläkkeelle ja valtiokonsernin sisällä), %2,48,0< 8,0
— Kokonaistyötyytyväisyys (1—5)3,43,53,5

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio

2014
esitys
    
Bruttomenot296 307288 034289 125
Bruttotulot196 005196 700203 000
Nettomenot100 30291 33486 125
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta45 860  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle39 541  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio

2014
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
— maksullisen toiminnan myyntituotot74 93677 70079 000
— muut tuotot4 6495 1005 000
Tuotot yhteensä79 58582 80084 000
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset45 23846 50046 700
— osuus yhteiskustannuksista32 05732 30033 300
Kustannukset yhteensä77 29578 80080 000
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)2 2904 0004 000
Kustannusvastaavuus, %103105105

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio

2014
esitys
    
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot   
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus65 44761 90065 500
— EU:lta saatava rahoitus29 56930 00030 000
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus23 65422 00023 500
Tuotot yhteensä118 670113 900119 000
    
Hankkeiden kokonaiskustannukset183 716179 400183 500
    
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset)-65 046-65 500-64 500
Omarahoitusosuus, %353735

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Hallituksen menosäästö-1 000
Muu muutos -42
Tutkimusinfra-3 500
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-296
Palkkausten tarkistukset207
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen-147
Yhteishankintojen lisääminen (HO)-431
Yhteensä-5 209

2014 talousarvio86 125 000
2013 talousarvio91 334 000
2012 tilinpäätös93 983 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 91 039 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

5) enintään 6 390 000 euroa uusiutuvien energialähteiden koetoimintalaitteiden investointeihin ja käyttöönottoon.

Selvitysosa: Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toisen kappaleen kohta 5) lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdaksi 5).

Muutos talousarvioesityksen 86 125 000 euroon nähden on 4 914 000 euroa, missä on otettu huomioon lisäyksenä 6 390 000 euroa uusiutuvien energialähteiden koetoimintalaitteiden investointeihin ja käyttöönottoon, 102 000 euroa palkkausten tarkistuksiin ja vähennyksenä 1 578 000 euroa (sisältäen yhden henkilötyövuoden vähennyksen) siirtona momentille 23.01.22 valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoimintaan.

Vuoden 2012 talousarviossa myönnetystä määrärahasta peruutettiin 4 390 000 euroa ja vuoden 2013 talousarviossa myönnetystä määrärahasta vähennettiin 2 000 000 euroa vuoden 2013 neljännessä lisätalousarvioesityksessä. Määrärahat budjetoidaan uudelleen vuodelle 2014 uusiutuvien energialähteiden koetoimintalaitteiden investointeihin ja käyttöönottoon.


2014 talousarvio91 039 000
2013 IV lisätalousarvio-2 147 000
2013 talousarvio91 334 000
2012 tilinpäätös93 983 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 91 039 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) enintään 3 000 000 euroa Teknologian tutkimuskeskus VTT:stä annetun lain (953/2010) mukaisiin sijoituksiin yrityksiin tai muihin rajoitetun vastuun yhteisöihin, jotka ottavat vastaan VTT:stä siirrettäviä toimintoja tai jotka perustetaan tutkimusta tai teknologian kaupallistamista edistävää yhteistyötä, teknologian kaupallista hyödyntämistä tai VTT:n ulkomailla tapahtuvan toiminnan järjestämistä varten

2) ydinenergialain (990/1987) ja valtion ydinjätehuoltorahastosta annetun asetuksen (161/2004) nojalla ydinjätehuoltomaksun maksamiseen Valtion ydinjätehuoltorahastossa olevaan varautumisrahastoon siten, että tutkimuskeskuksen rahasto-osuus varautumisrahastossa vastaa edellisen kalenterivuoden vahvistetun vastuumäärän mukaista rahastotavoitetta

3) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

4) tutkimusta ja kansainvälistymistä edistävien apurahojen ja stipendirahastomaksujen maksamiseen sekä tutkimustoimintaan liittyvien kansainvälisten ja kotimaisten järjestöjen jäsenmaksuista, rahoitusosuuksista ja yhteistyöstä aiheutuvien menojen maksamiseen

5) enintään 6 390 000 euroa uusiutuvien energialähteiden koetoimintalaitteiden investointeihin ja käyttöönottoon.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 2 283 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäyksestä 2 123 000 euroa aiheutuu ydintutkimusreaktorin jätehuoltosuunnitelman kokonaiskustannusarvion noususta johtuen päätöksestä palauttaa käytetty ydinpolttoaine Yhdysvaltoihin ja aktivoituneen purkujätteen pitkän välivarastointivaiheen ja loppusijoituksen epävarmuustekijöistä. Valtion ydinjätehuoltorahasto on määrännyt VTT:lle korotetun ydinjätehuoltomaksun ja vahvistanut VTT:n rahastotavoitteeksi yhteensä 8  515 000 euroa.

Lisäyksestä 160 000 euroa on siirtoa momentilta 32.20.06 ja aiheutuu Euroopan atomienergiayhteisön fuusiotutkimuksen kansallisen koordinointitehtävän siirrosta Innovaatiorahoituskeskus Tekesiltä.


2014 I lisätalousarvio2 283 000
2014 talousarvio91 039 000
2013 tilinpäätös89 187 000
2012 tilinpäätös93 983 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 2 283 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentilta vähennetään 3 310 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 3 080 000 euroa uusiutuvien energialähteiden koetoimintalaitteiden investointeihin ja käyttöönottoon.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu uusiutuvien energialähteiden koetoimintalaitteiden investointeihin ja käyttöönottoon liittyvän VTT:n tilaratkaisun viivästymisestä. Määräraha budjetoidaan uudelleen vuodelle 2015.


2014 III lisätalousarvio-3 310 000
2014 I lisätalousarvio2 283 000
2014 talousarvio91 039 000
2013 tilinpäätös89 187 000
2012 tilinpäätös93 983 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentilta vähennetään 3 310 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 3 080 000 euroa uusiutuvien energialähteiden koetoimintalaitteiden investointeihin ja käyttöönottoon.