Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
         30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
         40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä
         50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

Pääluokka 32

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALAPDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Selvitysosa: Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan (TEM-konserni) perustehtävänä on huolehtia Suomen innovaatiotoiminnan ja yritysten toimintaympäristöstä, työ-, hyödyke- ja energiamarkkinoiden toimivuudesta, työntekijöiden työllistymisedellytyksistä sekä alueiden tasapainoisesta kehittymisestä globaalissa taloudessa.

TEM-konsernin visiossa Suomi on kestävän taloudellisen kehityksen, vakaan tuottavuuden kasvun ja korkean työllisyyden maa. Myös kansainvälisissä kilpailukyky- ja hyvinvointivertailuissa Suomi on maailman huippua. Tämä menestys perustuu huippuosaamiseen, innovaatioihin, yrittäjyyteen, luovuuteen, aktiiviseen työvoimapolitiikkaan, työelämän kehittämiseen, toimiviin hyödykemarkkinoihin, määrätietoiseen energia- ja ilmastopolitiikkaan, alueiden elinvoimaisuuteen ja kansainvälisyyteen.

Toimintaympäristö

Kansainväliset talousnäkymät ovat edelleen heikot. Vuonna 2013 talouskasvu jää vaatimattomaksi, mutta vuodesta 2014 ennustetaan jo parempaa. Työllisyyskehitys on ollut heikkoa ja työttömyysasteen ennustetaan olevan vuonna 2014 yli 8 %. Elinkeinopolitiikkaa ja sen tavoitteita tukevia muita politiikka-alueita on kehitettävä siten, että Suomen talouskasvu pystytään turvaamaan. On tärkeää luoda arvoa paitsi kotimaisella työllä myös kanavoimaan arvoa globaalitaloudesta omaan kansantalouteemme. Tahtotilana on osallistua kansainväliseen työnjakoon mieluummin korkean kuin matalan tuottavuuden työpaikkojen ja tehtävien kautta. Lisäksi on tärkeää, että kansantalouteen kanavoituu omistamisen myötä pääomatuloja. Talouden kilpailullisuuden lisääminen vahvistaa osaltaan kasvun edellytyksiä ja turvaa myös kuluttajien edun.

Maailmankaupan ja -talouden vapautuminen yhdessä teknologisen kehityksen kanssa on muovannut voimakkaasti yleistä toimintaympäristöä. Digitalisaatio on läpileikkaavana teknologiana vasta alkuvaiheessaan ja kehitys jatkuu vielä vuosikymmeniä. Ympäristö- ja energiakysymykset sekä muut maailmanlaajuiset haasteet muovaavat nekin osaltaan toimintaympäristöjä. Energian ja raaka-aineiden kysyntä kasvaa.

Keskeinen muutostrendi liittyy globaalien arvoverkkojen pilkkoutumiseen. Yritykset hajauttavat toimintojaan parhaimmaksi ja edullisimmaksi katsomaansa paikkaan. Samalla yhteen maantieteelliseen pisteeseen sidotut klusterit menettävät merkitystään. Menestyminen globaalissa taloudessa edellyttää tuotannontekijäresursseilta kykyä siirtyä nopeasti ja joustavasti uusiin tehtäviin. Lisäksi yksilöiden on pystyttävä omaksumaan uudentyyppisiä tehtäviä. Työmarkkinoilla korostuu siirtymä kohti korkeamman tuottavuuden tehtäviä. Työmarkkinoiden globalisoituminen asettaa uudentyyppisiä haasteita kansalliselle politiikalle. Globalisaatio luo uusia talouskasvun mahdollisuuksia, mutta samalla se lisää talouden volatiliteettia. Tämä puolestaan korostaa uudistumis- ja sopeutumiskyvyn tarvetta.

Ilmaston lämpenemisen torjunta edellyttää globaalisti taloudellisen kehityksen kääntämistä ympäristöystävällisempään suuntaan. Ekologinen tuotanto, vähähiilisen energian ja biopolttoaineiden käyttöönotto sekä investoinnit teknologiaan ovat tulevina vuosina nopeasti kasvavia talouden osa-alueita. Globaalisti kiristyvässä kilpailussa Suomen runsaissa luonnonvaroissa ja osaamisessa piilee merkittäviä mahdollisuuksia tuottaa arvonlisää ja hyvinvointia. Keskeisimmät mahdollisuudet perustuvat biotalouden, mineraalitalouden ja vesitalouden kehittämiseen.

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet

Työ- ja elinkeinoministeriö toteuttaa hallituksen työ- ja elinkeinopolitiikkaa yhdessä hallinnonalan yksiköiden ja yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa. TEM-konserni on suomalaisen työ- ja elinkeinoelämän toimintaympäristön rakentaja. Konsernin tärkeimpänä tavoitteena on kestävällä pohjalla oleva korkea työllisyys. Tavoitteeseen pääsemiseksi konserni edistää kasvua, tuottavuutta, osaamista sekä talouden ja alueiden kansainvälistä kilpailukykyä. Konsernin toimenpitein on keskeistä kasvattaa yksityisrahoitteisten työpaikkojen määrää.

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut toimialalleen seuraavat konsernistrategian tavoitelinjauksista johdetut yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2014:

  • — Korkean arvonlisän yritystoiminta kasvaa.
  • — Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys vähenee ja työelämän laatu parantuu.
  • — Rakenteelliset kilpailun esteet vähenevät.
  • — Suomen energiaomavaraisuus kasvaa.
Talousarvioesitykseen liittyvät tasa-arvovaikutukset

Työmarkkinoiden jakautumista naisten ja miesten ammatteihin ja aloihin lievennetään muun muassa työllisyyden ja yrittäjyyden edistämistoimenpiteillä. Jotkin naisryhmät, mm. maahanmuuttajat ja romanit, ovat huonommassa työmarkkina-asemassa kuin vastaavien ryhmien miehet. Vallitseviin eroihin puututaan palveluilla ja kehittämistoimilla.

Työnvälityksen työttömistä työnhakijoista naisia on ollut 44 % vuosina 2007—2012 (v. 2012 osuus 43 %). Työvoimapoliittisissa toimenpiteissä vuonna 2012 naisten osuus työvoimakoulutuksen aloittaneista oli 45 % ja palkkatuetussa työssä puolet. Starttirahan saajista naisten osuus oli 45 % ja omaehtoisen opiskelun työttömyysetuudella aloittaneista 64 %.

Tasa-arvon edistäminen on yksi keskeisiä periaatteita Euroopan rakennerahasto-ohjelmien toteutuksessa. Tasa-arvoprojektien ja tasa-arvopainotteisten projektien osuus vuosina 2007—2010 oli Euroopan sosiaalirahaston kaikista käynnistyneistä projekteista 24 % ja Euroopan aluekehitysrahaston projekteista 16,3 %. Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja valtavirtaistaminen (Valtava) on Euroopan sosiaalirahaston ohjelmakauden 2007—2013 valtakunnallinen kehittämisohjelma, jota koordinoi työ- ja elinkeinoministeriö.

Tuottavuuden parantaminen

Julkisen sektorin tuottavuuden lisääminen on osa hallitusohjelmaan kirjattua hallituksen talouspoliittista strategiaa. Aiempi valtionhallinnon tuottavuusohjelma on korvattu uudella vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla, jossa aiemmin toimintojen tehokkuuden lisäämiselle asetetut tavoitteet säilyvät taloudellisilta kokonaisvaikutuksiltaan ennallaan. TEM-konsernin keskeisiä vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman toimenpiteitä ovat ELY-keskusten toiminnan ja palveluiden sähköistäminen, Patentti- ja rekisterihallituksen kauppa- ja yhdistysrekisterien paikallisviranomaisverkoston uudistaminen sekä Geologian tutkimuskeskuksen mittaus- ja näytteenottopalveluiden uudelleenorganisointi.

Pääluokan valtuudet momenteittain (milj. euroa)

  2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
32.20.40Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha)  
 — rahoitusvaltuus427,140399,640
32.20.43Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus15,66414,786
32.20.47Finnvera Oyj:n korkotuet ja tappiokorvaukset (arviomääräraha)  
 — korkotukivaltuus260,000-
32.20.82Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus200,000200,000
32.20.83Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus126,823106,823
32.30.45Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus24,67825,678
32.30.51Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v)  
 — hankintasopimusvaltuus92,00091,500
32.30.64Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus4,0004,000
40.Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä  
 — lainojen hyväksymisvaltuus (turvavarastolainat)8,4008,400
 — myöntämisvaltuus0,0340,034
32.50.64EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus226,934291,194
32.60.40Energiatuki (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus44,85060,000
32.60.41LNG-terminaalien investointituki (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus-90,000
32.60.42Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus-4,800
32.60.43Kioton mekanismit (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus0,200-

Hallinnonalan määrärahat

  TA
1000 €
LTA I
1000 €
LTA II
1000 €
LTA III
1000 €
Yhteensä
1000 €
01.Hallinto372 82878 848087 070538 746
01.Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
54 11001 68055 790
02.Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
215 897-1 152390215 135
20.Siviilipalvelus
(arviomääräraha)
5 0835 083
21.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha
(siirtomääräraha 2 v)
6 0196 019
22.Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssin aiheuttamien ympäristövahinkojen estäminen
(siirtomääräraha 2 v)
50 00050 000
29.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
(arviomääräraha)
81 69235 000116 692
60.Siirrot hallinnonalan rahastoihin
(arviomääräraha)
2020
66.Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet
(siirtomääräraha 2 v)
10 00710 007
87.Osakehankinnat
(siirtomääräraha 2 v)
80 00080 000
20.Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka1 279 572164 0236 30016 6901 466 585
01.Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
37 97437 974
02.Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
91 0392 283-3 31090 012
05.Mittatekniikan keskuksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
5 9345 934
06.Innovaatiorahoituskeskus Tekesin toimintamenot
(siirtomääräraha 3 v)
41 284-16041 124
07.Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
10 03710 037
40.Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen
(arviomääräraha)
405 320405 320
41.Yleisavustus eräille yhteisöille ja järjestöille elinkeinopolitiikan edistämiseksi
(siirtomääräraha 3 v)
26 63729 0006 300061 937
42.Innovaatiokeskittymien kehittäminen
(siirtomääräraha 3 v)
10 60010 600
43.Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin
(arviomääräraha)
20 515-1 70018 815
44.Valtionavustus yksittäisten yritysten hankevalmisteluun Venäjällä
(siirtomääräraha 3 v)
1 4001 400
45.Yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmistelu
(siirtomääräraha 3 v)
2 0002 000
46.Laivanrakennuksen innovaatiotuki
(siirtomääräraha 3 v)
3 20010 00013 200
47.Finnvera Oyj:n korkotuet ja tappiokorvaukset
(arviomääräraha)
52 722052 722
48.Korko- ja muu tuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille
(arviomääräraha)
10 00010 000
50.Avustus kansainvälisen teknologiapalkinnon maksamiseen
(siirtomääräraha 2 v)
1 0001 000
80.Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan
(arviomääräraha)
414 50060 00010 000484 500
82.Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan
(arviomääräraha)
1010
83.Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan
(arviomääräraha)
90 40024 6000115 000
87.Pääomalaina Finnvera Oyj:lle
(siirtomääräraha 3 v)
5 0005 000
88.Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle
(siirtomääräraha 3 v)
30 00050 00080 000
89.Pääomasijoitus alkavien yritysten pääomasijoitustoimintaan
(kiinteä määräraha)
20 00020 000
30.Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka739 39803 5004 165747 063
01.Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
156 9612 500165159 626
44.Alueellinen kuljetustuki
(siirtomääräraha 3 v)
5 0675 067
45.Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen
(arviomääräraha)
29 23950029 739
50.Palkkaturva
(arviomääräraha)
37 0004 00041 000
51.Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut
(siirtomääräraha 2 v)
503 975-2 5003 000504 475
64.Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin
(arviomääräraha)
7 1567 156
40.Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä41 70000041 700
01.Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
11 36211 362
03.Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot
(siirtomääräraha 3 v)
2 1332 133
04.Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
1 8641 864
05.Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
18 55718 557
31.Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä
(siirtomääräraha 2 v)
5 0115 011
50.Valtionavustus kuluttajajärjestölle
(kiinteä määräraha)
673673
51.Eräät merimiespalvelut
(arviomääräraha)
2 0802 080
95.Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset
(arviomääräraha)
2020
50.Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka573 92900-60 000513 929
43.Maakunnan kehittämisraha
(siirtomääräraha 3 v)
6 0666 066
62.Maaseudun kehittäminen
(siirtomääräraha 3 v)
2 2732 273
64.EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin
(arviomääräraha)
565 5900-60 000505 590
60.Energiapolitiikka271 177-5000-62 000208 677
01.Energiaviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
8 8728 872
28.Materiaalitehokkuuden edistäminen
(siirtomääräraha 3 v)
500500
40.Energiatuki
(arviomääräraha)
72 905-50072 405
41.LNG-terminaalien investointituki
(arviomääräraha)
42 000-42 0000
42.Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi
(arviomääräraha)
1 5001 500
43.Kioton mekanismit
(arviomääräraha)
1 00001 000
44.Uusiutuvan energian tuotantotuki
(arviomääräraha)
144 400-20 000124 400
70.Kotouttaminen96 97100096 971
03.Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen
(siirtomääräraha 2 v)
2 2912 291
30.Valtion korvaukset kunnille
(arviomääräraha)
94 68094 680
 Yhteensä3 375 575242 3719 800-14 0753 613 671

 Henkilöstön kokonaismäärä12 30012 20012 100