Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot
         10. Liikenneverkko
         20. Liikenteen viranomaispalvelut
         30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut
         40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen
         50. Tutkimus
              01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

50. TutkimusPDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Selvitysosa: Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tutkimustoiminta tukee ministeriön liikenne- ja viestintäpolitiikan toteutumista. Hallinnonalalla tutkimustoimintaa harjoittaa Ilmatieteen laitos. Laitoksen tuottamalla tiedolla edistetään turvallisuutta liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla sekä poikkihallinnollisesti. Laitos on myös keskeisessä roolissa yhteiskunnan ilmastonmuutoksen sopeutumiseen tarvittavan perustiedon tuottamisessa.

01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 593 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Etelämanner-toiminnasta aiheutuviin menoihin

2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

3) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen.

Valtuus

Ilmatieteen laitos oikeutetaan solmimaan sopimuksia Mars-tutkimusta koskevan METNET/MOI-hankkeen edellyttämien laitteiden ja palvelujen hankintaan siltä osin kuin valtuutta ei ole käytetty.

Selvitysosa: Ilmatieteen laitos tuottaa luotettavaa havainto- ja tutkimustietoa ilmakehästä ja meristä. Ilmatieteen laitos on keskeisessä roolissa yhteiskunnan ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tarvittavan perustiedon tuottamisessa. Tämän osaamisensa laitos yhdistää palveluiksi, joita se tuottaa tehokkaasti yleisen turvallisuuden edistämiseksi sekä ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin lisäämiseksi. Laitos havainnoi ilmakehän fysikaalista tilaa, kemiallista koostumusta ja sähkömagneettisia ilmiöitä sekä merten ja erityisesti Itämeren fysikaalista tilaa. Laitos tuottaa myös tietoa ja palveluja ilmakehän ja merien menneestä, nykyisestä ja tulevasta tilasta. Laitos tekee korkeatasoista tutkimusta erityisesti painopistealueillaan, joita ovat sää ja turvallisuus, ilmastonmuutos ja yhteiskunta, Itämeri ja arktiset alueet sekä liikenne ja energia. Laitos osallistuu aktiivisesti kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Laitos tähtää toiminnassaan kestävän kehityksen edistämiseen.

Julkisten tietovarantojen avaamisen maksuttomuutta jatketaan. Tietojen maksuttomuudella toteutetaan valtioneuvoston periaatepäätöstä (3.3.2011) julkisen sektorin digitaalisten tietoaineistojen saatavuuden parantamisesta ja uudelleenkäytön edistämisestä. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon lisäyksenä 3,242 milj. euroa lentosäähavaintodatan sekä Puolustusvoimien tarvitseman datan muuttamiseksi maksuttomaksi.

Vuoden 2013 lisätalousarviossa Ilmatieteen laitokselle on myönnetty valtuus solmia sopimuksia Mars-tutkimusta koskevan METNET/MOI-hankkeen edellyttämien laitteiden ja palvelujen hankintaan enintään 4 807 500 Yhdysvaltojen dollarilla sen jälkeen, kun Venäjän valtio on suorittanut vastaavan summan Suomen valtiolle. Valtuus arvioidaan uusittavan kokonaisuudessaan.

Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti Ilmatieteen laitokselle vuodelle 2014 seuraavat toiminnalliset tavoitteet, jotka tukevat pääluokkaperusteluissa liikenteen ja viestinnän toimialoille asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita sekä hallinnonalalle asetettuja yhteisiä tavoitteita.

Tulostavoite2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
    
TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA   
Sovelletaan tutkimuksessa saatuja uusimpia tietoja mm. ilmastomallien sekä havainto-, ennustus- ja varoitusjärjestelmien ja muiden palveluiden kehittämisessä.   
Lämpötilaennusteiden osuvuus, 1 vrk, %87,384,084,0
Lämpötilaennusteiden osuvuus, 2—5 vrk, %73,27171
Sateen ennustettavuus etukäteen, tuntia97100102
Tuulivaroitusten osuvuus 1—2 vrk, %76,17878,5
Lentopaikkaennusteiden osuvuus, %90,68889
Sää- ja meripalveluiden toimitusvarmuus, %99,269898
    
Kehitetään liikenne- ja viestintäalalla tarvittavaa osaamista ja asiantuntemusta sekä tuotetaan tietoa lainsäädännön ja poliittisen päätöksenteon pohjaksi.   
Sidosryhmien tyytyväisyys Ilmatieteen laitoksen toimintaan (asteikko 1—5)4,24,04,0
Asiakastyytyväisyys (asteikko 1—5)3,94,04,0
    
Tuetaan tutkimuksen keinoin mm. ilmastonmuutokseen sopeutumista toimien laaja-alaisesti yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa.   
Ulkopuolinen tutkimusrahoitus, 1 000 euroa14 50211 00011 000
Kansainvälisesti ennakkotarkastetut artikkelit, kpl273260270
    
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS   
Hallinnonalan toiminnan tuottavuutta parannetaan.   
Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, %11891100
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, %100100100
Ulkopuolisen rahoituksen osuus yhteisrahoitteisen tutkimustoiminnan kustannuksista, % 655050
Työn tuottavuuden kehittyminen, %-3,7811
Kokonaistuottavuuden kehittyminen, %-3,2222

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina tuloina maksullisen palvelun tulot, EU:lta ja muilta yhteistyöosapuolilta saatavat yhteisrahoitteisten sopimustutkimusten tulot ja muut tulot. Etelämanner-toimintaan on varattu 849 000 euroa. Suomen Etelämanner-toiminta perustuu kansainväliseen sopimukseen. Eurooppalaiselle tutkimusinfrastruktuuritiekartalle hyväksytty ICOS-hanke (Integrated Carbon Observing System) on merkittävä kasvihuonekaasujen päästövähennysten todentamisen ja seurannan kannalta. Ilmatieteen laitoksen osuus hankkeen Suomeen sijoittuvan päämajan infrastruktuurin ylläpidosta 1,25 milj. euroa sisältyy momentin määrärahaan.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Bruttomenot71 89668 86068 593
Bruttotulot28 47723 08421 000
Nettomenot43 41945 77647 593
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta10 972  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle10 695  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Tuotot   
Julkisoikeudelliset suoritteet7 5631 4261 184
Liiketaloudelliset suoritteet6 3574 9005 002
Siviili-ilmailulle annettavat suoritteet-6 7583 814
Tuotot yhteensä13 92013 08410 000
    
Kustannukset   
Julkisoikeudelliset suoritteet7 6031 4261 184
Liiketaloudelliset suoritteet5 3805 3805 002
Siviili-ilmailulle annettavat suoritteet-6 7583 814
Kustannukset yhteensä12 98313 56410 000
    
Ylijäämä (+)/Alijäämä (-)   
Julkisoikeudelliset suoritteet-4000
Liiketaloudelliset suoritteet977-4800
Siviili-ilmailulle annettavat suoritteet-00
Ylijäämä (+)/Alijäämä (-) yhteensä937-4800
    
Kustannusvastaavuus, %   
Julkisoikeudelliset suoritteet99100100
Liiketaloudelliset suoritteet11891100
Siviili-ilmailulle annettavat suoritteet-100100
Kustannusvastaavuus, % yhteensä10796100

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot   
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus7 0117 0007 000
— EU:lta saatava rahoitus4 0412 0002 000
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus3 4502 0002 000
Tuotot yhteensä14 50211 00011 000
    
Hankkeiden kokonaiskustannukset22 41722 00022 000
    
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset)-7 915-11 000-11 000
Omarahoitusosuus, %355050

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 USD)

 2014201520162017—Yhteensä vuodesta 2014 lähtien
      
Vuonna 2014 tai sen jälkeen tehtävät sitoumukset7309507802 347,54 807,5

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Julkisten tietovarantojen avaaminen (HO)3 000
Tietoluovutusten maksuttomuus (HO) (siirto momentilta 27.10.01)242
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-36
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen-79
Tasomuutos-1 310
Yhteensä1 817

2014 talousarvio47 593 000
2013 III lisätalousarvio1 500 000
2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio45 776 000
2012 tilinpäätös43 142 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 366 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Muutos talousarvioesityksen 47 593 000 euroon nähden on 227 000 euroa, missä on otettu huomioon vähennyksenä 330 000 euroa siirtona momentille 23.01.22 valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoimintaan ja lisäyksenä 103 000 euroa palkkausten tarkistuksista johtuen.


2014 talousarvio47 366 000
2013 IV lisätalousarvio-79 000
2013 III lisätalousarvio1 500 000
2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio45 776 000
2012 tilinpäätös43 142 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 34/2013 vp (13.12.2013)

Vuoden 2013 kolmannessa lisätalousarviossa myönnettiin määrärahat uuden, Itä-Suomeen sijoitettavan tutkan hankkimiseen. Valiokunta on tyytyväinen tutkaverkon vahvistamiseen, mutta toteaa, että tutkaverkko ei ole edelleenkään valtakunnallisesti kattava. Valiokunta painottaa tutkaverkon kattavuuden merkitystä mm. ajantasaisten sääennusteiden ja varoitusten varmistamiseksi ja kiirehtii toimenpiteitä uusien tutkien hankkimiseksi.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 366 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Etelämanner-toiminnasta aiheutuviin menoihin

2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

3) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen.

Valtuus

Ilmatieteen laitos oikeutetaan solmimaan sopimuksia Mars-tutkimusta koskevan METNET/MOI-hankkeen edellyttämien laitteiden ja palvelujen hankintaan siltä osin kuin valtuutta ei ole käytetty.

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 1 530 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että Ilmatieteen laitos oikeutetaan tekemään Mars-tutkimusta koskevaan METNET/MOI-hankkeeseen liittyviä sopimuksia siten, että niistä aiheutuu valtiolle menoja aiemmat sitoumukset mukaan lukien enintään 3 569 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että valtuutta saa käyttää METNET/MOI-avaruustutkimusohjelman hallinto- ja yleiskuluihin sekä määrärahasta saa maksaa palkkausmenoja enintään kahden henkilötyövuoden verran.

Selvitysosa: Lisämäärärahasta 1 400 000 euroa on siirtoa momentilta 28.70.20 ja tarkoitus käyttää säätutkaverkoston täydentämiseen uudella Keski-Suomen alueelle sijoitettavalla tutkalla. Tutka parantaa merkittävästi alueen sää-, ilmailu- ja kelipalveluja, joiden avulla parannetaan lentoturvallisuutta, teiden kunnossapitoa ja nopeasti kehittyvien vaarallisten sääilmiöiden havainnointeja. Investointi luo uusia työpaikkoja tutkateollisuuteen, työllistää alueellisia rakennus- ja sähköurakoitsijoita sekä parantaa kotimaisen teollisuuden globaalia markkina-asemaa toimialalla.

Lisämäärärahasta 130 000 euroa aiheutuu Ilmatieteen laitokselle Mars-tutkimusta koskevan METNET/MOI-hankkeen toteuttamiseen myönnetyn valtuuden käytöstä vuonna 2014.

Vuoden 2013 ensimmäisessä lisätalousarviossa Ilmatieteen laitokselle myönnettiin valtuus Mars-tutkimusta koskevan METNET/MOI-hankkeen loppuun saattamiseen enintään 4 807 500 Yhdysvaltain dollarilla sen jälkeen, kun Venäjän valtio on suorittanut vastaavan summan Suomen valtiolle. Venäjän suoritettua velkakonversio-rahoituksesta käyttämättä jääneen osuuden 3 569 951 euroa (4 808 010 USD) vastuu hankkeen toteutuksesta siirtyi Ilmatieteen laitokselle. Valtuus tarkistetaan maksettua summaa vastaavaksi sekä samalla muutetaan euromääräiseksi ja täsmennetään käyttöoikeutta.

Momentin perusteluja on täydennetty siten, että valtuutta ja määrärahaa saa käyttää menoihin, jotka liittyvät METNET/MOI-avaruustutkimusohjelman loppuun saattamiseen ja enintään kahden henkilötyövuoden palkkausmenoihin.

Valtuuden käytöstä arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja 130 000 euroa vuonna 2014, 304 000 euroa vuonna 2015, 375 000 euroa vuonna 2016, 702 000 euroa vuonna 2017 ja 2 058 000 euroa vuosina 2018—2023.


2014 I lisätalousarvio1 530 000
2014 talousarvio47 366 000
2013 tilinpäätös47 197 000
2012 tilinpäätös43 142 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 1 530 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että Ilmatieteen laitos oikeutetaan tekemään Mars-tutkimusta koskevaan METNET/MOI-hankkeeseen liittyviä sopimuksia siten, että niistä aiheutuu valtiolle menoja aiemmat sitoumukset mukaan lukien enintään 3 569 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että valtuutta saa käyttää METNET/MOI-avaruustutkimusohjelman hallinto- ja yleiskuluihin sekä määrärahasta saa maksaa palkkausmenoja enintään kahden henkilötyövuoden verran.