Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot
         10. Liikenneverkko
         20. Liikenteen viranomaispalvelut
              01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot
         30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut
         40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen
         50. Tutkimus
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

20. Liikenteen viranomaispalvelutPDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Selvitysosa: Liikenteen turvallisuusvirasto vastaa liikenteen viranomaispalveluista. Liikenteen viranomaispalveluilla tarkoitetaan liikennejärjestelmän toiminnan varmistamiseksi tarvittavia turvallisuus-, sääntely- ja valvontatehtäviä sekä liikennejärjestelmän kestävän kehityksen kokonaisvaltaiseen edistämiseen liittyviä tehtäviä ja erilaisia liikennealan viranomaispalvelujen tuottamistehtäviä.

Nämä tehtävät liittyvät muun muassa:

  • — liikenteen turvallisuuden ja ympäristövaikutusten analysointiin ja näitä koskevan liikennejärjestelmän tilakuvan muodostamiseen
  • — liikennejärjestelmän turvallisuuden ja kestävän kehityksen edistämiseen sitoumusten ja tavoitteiden mukaisesti
  • — liikennejärjestelmää koskevien lähinnä turvallisuus- ja ympäristösyistä annettujen sääntöjen ja määräysten valvontaan
  • — ilma- ja meriliikenteen turvaamiseen
  • — kuljettajantutkintojen järjestämiseen
  • — verotus- ja rekisteröintitehtävien sekä tietopalvelutehtävien hoitamiseen
  • — lupien ja hyväksyntöjen myöntämiseen
  • — markkinavalvontaan sekä
  • — liikennejärjestelmän turvallisuuden ja toimivuuden varmistamiseen ja ympäristöhaittojen minimoimiseen poikkeusoloissa ja normaaliolojen häiriötilanteissa.

01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 52 356 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen.

Selvitysosa: Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti Liikenteen turvallisuusvirastolle vuodelle 2014 seuraavat toiminnalliset tavoitteet, jotka tukevat pääluokkaperusteluissa liikenteen toimialalle asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita sekä hallinnonalalle asetettuja yhtenäisiä tavoitteita.

Tulostavoite2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
    
TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA   
    
Liikennejärjestelmän turvallisuus ja ympäristö   
    
Turvallisuuden ja ympäristön tilakuvaTurvallisuusindikaattorit kehitettyYmpäristötilakuva kehitetty, turvallisuustilakuva käytössäTurvallisuus- ja ympäristötilakuva käytössä
Vastuulliset toimintamallit (ammattiliikenne)-Mallit kehitetty ja koekäytetty (kolme kokeilua)Mallit tuotteistettu ja otettu käyttöön
Vastuulliset valinnat (yksityiset)  Ajokäyttäytymisen palautejärjestelmäkokeilut (TrafiSafe) ja autovalintatyökalut valmiit TrafiSafe ja autovalintatyökalut käytössä
Kansainvälisen vaikuttamisen tehostaminen-Vaikuttamisprosessit on tunnistettu ja vaikuttamissuunnitelma on tehtyVaikuttamissuunnitelma toteutunut
    
Palvelutaso   
Asiakastyytyväisyys, asiakkaat (asteikko 1—5)3,6väh. 3,6väh. 3,6
Asiakastyytyväisyys, sidosryhmät (asteikko 1—5)3,6väh. 3,6väh. 3,6
    
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS   
Viranomaistehtävät   
Normien antaminen määräajassa, %95100100
Lupien myöntäminen tavoiteajassa, %1)-9090
Valvonnan kehittäminen riskiperusteiseksi-Kehitetään menetelmä riskiperusteiseen valvontaanMenetelmän toimivuuden pilotointi, toimivuuden arviointi ja hyväksyminen
Tieliikenteen katsastuksen laatu, testiautotoiminnalla mitattuna vähintään 6/9 pistettä-Tavoitepistemäärän saavuttavien katsastusasemien osuudelle asetetaan tavoiteToteutumista seurataan
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS   
Työn tuottavuuden kasvu, % -4,9011
Kokonaistuottavuuden kasvu, % -3,1222
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % (kolmen vuoden keskiarvo, %)105 (4 vuoden ka)101—109101—108
Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % (kolmen vuoden keskiarvo, %)134 (4 vuoden ka)134—140132—138
Sähköiset palvelut ja asiointiMäärä ja käyttöaste lisääntynytMäärä ja käyttöaste lisääntynytMäärä ja käyttöaste lisääntynyt

1) Eri liikennemuotojen henkilö-, organisaatio- ja liikennevälinelupien myöntämiselle vahvistetaan tavoiteajat.

Liikenteen turvallisuusviraston bruttomenot ovat noin 137,2 milj. euroa. Tästä maksullisen toiminnan tuloilla katetaan 84,9 milj. euroa ja loput 52,3 milj. euroa nettomäärärahalla. Nettomäärärahan mitoituksessa on otettu huomioon momentille 11.19.05 budjetoitua lentoliikenteen valvontamaksua vastaavat menot 11 100 000 euroa sekä momentille 11.19.07 budjetoitua katsastustoiminnan valvontamaksua vastaavat menot 9 570 000 euroa. Ajoneuvoverotustehtävän menot ovat 10 433 000 euroa. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon budjettitalouden sisäiset siirrot julkisten tietovarantojen avaamisesta. Keskeisimmät julkisoikeudelliset suoritteet tulonmuodostuksen kannalta ovat tieliikenteen ajoneuvojen rekisteröintiin ja liikenteeseen ottoon, ajokokeisiin, tutkintoihin ja ajokortteihin liittyvät suoritteet sekä erilaiset henkilöiden pätevyyteen liittyvät suoritteet. Vesikulkuneuvorekisteri siirtyy v. 2014 maistraateilta Liikenteen turvallisuusvirastolle.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio

2014
esitys
    
Bruttomenot133 853134 149137 249
Bruttotulot90 50391 55884 893
Nettomenot43 35042 59152 356
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta19 615  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle16 767  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
Julkisoikeudelliset suoritteet81 50682 36676 553
— Liikennevälineiden rekisteröinti40 17638 82535 270
— Pätevyyksien rekisteröinti7 8098 0469 232
— Tutkinnot, luvat ja valvonta33 52135 49532 051
Liiketaloudelliset suoritteet (tietopalvelu)8 6589 1928 340
Tuotot yhteensä90 16491 55884 893
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
Julkisoikeudelliset suoritteet76 39981 87077 835
— Liikennevälineiden rekisteröinti33 79435 21034 231
— Pätevyyksien rekisteröinti7 9918 0699 189
— Tutkinnot, luvat ja valvonta34 61438 59134 415
Liiketaloudelliset suoritteet (tietopalvelu)6 2487 6867 644
Kustannukset yhteensä82 64789 55685 479
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)   
Julkisoikeudelliset suoritteet5 107496-1 282
— Liikennevälineiden rekisteröinti6 3823 6151 039
— Pätevyyksien rekisteröinti-182-2343
— Tutkinnot, luvat ja valvonta-1 093-3 096-2 364
Liiketaloudelliset suoritteet (tietopalvelu)2 4101 506696
Kustannusvastaavuus yhteensä7 5172 002-586
    
Kustannusvastaavuus, %   
Julkisoikeudelliset suoritteet10710198
— Liikennevälineiden rekisteröinti119110103
— Pätevyyksien rekisteröinti98100100
— Tutkinnot, luvat ja valvonta979293
Liiketaloudelliset suoritteet (tietopalvelu)139120109
Kustannusvastaavuus, % yhteensä10910299

Veroluonteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Tuotot   
Lentoliikenteen valvontamaksu11 10111 54511 100
Katsastustoiminnan valvontamaksu--9 570
Tuotot yhteensä11 10111 54520 670
    
Kustannukset   
Lentoliikenteen valvontamaksu11 77611 80011 874
Katsastustoiminnan valvontamaksu--9 570
Kustannukset yhteensä11 77611 80021 444
    
Ylijäämä (+)/Alijäämä (-)   
Lenntoliikenteen valvontamaksu-675-255-774
Katsastustoiminnan valvontamaksu--0
Ylijäämä (+)/Alijäämä (-) yhteensä-675-255-774
    
Kustannusvastaavuus, %   
Lentoliikenteen valvontamaksu949893
Katsastustoiminnan valvontamaksu--100
Kustannusvastaavuus, %949896

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Katsastustoiminnan valvontamaksu9 570
Lentoliikenteen valvontamaksu-445
Tietoluovutusten maksuttomuus (HO) (siirto momentilta 25.10.03)4
Tietoluovutusten maksuttomuus (HO) (siirto momentilta 25.20.01)7
Tietoluovutusten maksuttomuus (HO) (siirto momentilta 25.30.01)4
Tietoluovutusten maksuttomuus (HO) (siirto momentilta 26.10.01)575
Tietoluovutusten maksuttomuus (HO) (siirto momentilta 26.20.01)9
Tietoluovutusten maksuttomuus (HO) (siirto momentilta 26.30.02)18
Tietoluovutusten maksuttomuus (HO) (siirto momentilta 27.10.01)25
Tietoluovutusten maksuttomuus (HO) (siirto momentilta 28.10.01)5
Tietoluovutusten maksuttomuus (HO) (siirto momentilta 28.10.02)15
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-250
Julkisten tietovarantojen avaaminen (HO)215
Palkkausten tarkistukset42
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen-29
Yhteensä9 765

2014 talousarvio52 356 000
2013 talousarvio42 591 000
2012 tilinpäätös40 502 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 613 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Muutos talousarvioesityksen 52 356 000 euroon nähden on 4 743 000 euroa, missä on otettu huomioon vähennyksenä 4 785 000 euroa katsastus- ja yksittäishyväksyntätehtävien järjestämistä koskevan lainsäädännön voimaatulon siirtymisestä vuoden alusta 1.7.2014 johtuen ja lisäyksenä 42 000 euroa palkkausten tarkistuksista johtuen.


2014 talousarvio47 613 000
2013 IV lisätalousarvio-29 000
2013 talousarvio42 591 000
2012 tilinpäätös40 502 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 613 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 600 000 euroa.

Selvitysosa: Rikkidirektiivin vaatimukset tulevat voimaan 1.1.2015. Rikkidirektiivin valvontaa varten vuonna 2014 arvioidaan tarvittavan 600 000 euroa, jotta voidaan aloittaa keskeiset valvonnan toimenpiteet. Määrärahalla hankitaan tarvittava ohjelmisto, kaksi lentokoneeseen sijoitettavaa mobiililaitteistoa lentovalvonnan käynnistämiseksi sekä olemassa olevat monitorointilaitteistot integroidaan, testataan ja kehitetään operatiiviseksi järjestelmäksi.


2014 III lisätalousarvio600 000
2014 talousarvio47 613 000
2013 tilinpäätös42 562 000
2012 tilinpäätös40 502 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 600 000 euroa.