Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         20. Jordbruk
         50. Vattenhushållning
         60. Skogsbruk
         63. Forststyrelsen

Talousarvioesitys 2014

10. Utveckling av landsbygdenPDF-versio

Förklaring:Minskningen av antalet bosatta på landsbygden har jämnats ut, men befolkningsstrukturen är snedvriden. Landsbygdens näringsstruktur har blivit mångsidigare. Antalet mikro- och småföretag har ökat i synnerhet på landsbygden nära städerna. Den relativa andelen gårdar som bedriver annan företagsverksamhet har ökat. Den skillnad i utveckling som råder mellan landsbygden nära städerna och den glest bebyggda samt den egentliga landsbygden har dock ytterligare ökat något. Denna utvecklingstrend beräknas fortsätta.

Nyckeltal för förändringar i omvärlden

Landsbygdsbefolkningens andel av hela landets befolkning1) 2008 2009 2010 2011 Förändring
2012—2014
uppskattning
           
Glesbebyggd landsbygd 9,2 9,1 9,0 8,8 -0,2
Egentlig landsbygd 13,0 13,0 12,9 12,8 -0,1
Landsbygd nära städerna 13,4 13,5 13,5 13,6 0,2
Landsbygd sammanlagt 35,6 35,6 35,4 35,2 -0,1

1) Källa: Statistikcentralens indikatortjänst för landsbygden.

Det primära målet är att bevara landsbygdens livskraft på ett hållbart sätt. En särskild utmaning är att stabilisera befolkningsutvecklingen i den glesbebyggda och den egentliga landsbygden, förbättra sysselsättningen och få en mångsidigare näringsverksamhet. I detta syfte görs insatser för att utveckla landsbygden som en konkurrenskraftig boendemiljö, förläggningsort för företag och lokal sysselsättare.

Inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde görs insatser för att landsbygden ska förbli bosatt och livskraftig, bl.a. genom företags-, forsknings- och utvecklingsprojekt samt rådgivning till landsbygden. Resurser riktas i synnerhet till den glest bebyggda och den egentliga landsbygden. Dessutom utnyttjar man de möjligheter som växelverkan mellan landsbygden och städerna kan ge. En del av utvecklandet av landsbygden (bl.a. arbetet inom landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR) och riksomfattande utvecklingsprojekt) hör till arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde.

Effektmål för de viktigaste åtgärderna

I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2014 ställer jord- och skogsbruksministeriet preliminärt upp följande effektmål för åtgärderna inom politiksektorn för landsbygdsutveckling som preciserar det som anges i motiveringen till huvudtiteln:

 • — med åtgärder för programperioden 2007—2013 grundas sammanlagt minst 4 000 nya företag, skapas minst 10 000 nya arbetstillfällen och utbildas minst 165 000 personer.

Med hjälp av programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland främjas under perioden 2007—2013 tillväxt, sysselsättning och en hållbar utveckling i landsbygdsområdena. Syftet med programmet är att basnäringarna på landsbygden ska bevaras och bli mångsidigare, annan företagsverksamhet utvecklas och lokal frivillig verksamhet stärkas. Möjligheterna att bo och vara företagare på landsbygden påverkas också genom att man deltar i genomförandet av den nationella handlingsplanen för förbättrande av bredbandsinfrastrukturen. Resultaten av programmet följs upp genom kontinuerlig bedömning. Åtgärderna inom axlarna 1, 3 och 4 i programmet samt det tekniska biståndet finansieras i huvudsak med anslag under detta kapitel och åtgärderna inom axel 2 med anslag under kapitel 30.20. I fråga om vissa åtgärder kan beslutsfattandet fortsätta efter den 31 december 2013 i enlighet med den ändring som görs i kommissionens genomförandeförordning nr 1974/2006 och inom ramen för de återstående medlen för programperioden 2007—2013. Utbetalningarna av medlen för programperioden 2007—2013 kan fortsätta i enlighet med den nationella tidtabellen för avslutande av programmet för utvecklande av landsbygden som längst till den 31 december 2015 (momenten 30.10.61, 30.10.62, 30.20.43, 30.20.44 och 30.20.45).

Ett program för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland för programperioden 2014—2020 bereds. Det finns ännu inga uppgifter om åtgärdernas omfattning och därför har de effektmål som ställs upp för perioden ännu inte fastställts. Ett förslag till finansiering av programmet ingår i det programförslag som regeringen behandlar hösten 2013 och som därefter sänds till Europeiska kommissionen. Möjligheten att förlänga de förbindelser och avtal som gäller mångåriga stöd och kompensationsbidrag för programperioden 2007—2013 med ett år som en del av det nya utvecklingsprogrammet för landsbygden kommer sannolikt att fastställas i en delegerad akt som antas på basis av den nya landsbygdsförordningen och, i enlighet med den, separat för 2014 i det nya programmet. Om villkoren är uppfyllda kan medlemsstaten under 2014 sannolikt på egen risk ta i bruk vissa åtgärder som ingår i det nya programmet.

Rådgivningsorganisationerna stöder företagsamhet på landsbygden genom att affärs- och marknadskompetensen, den innovativa verksamheten och produktiviteten ökas samt genom att generationsväxlingar och andra ägarskiften främjas. Under inkommande programperiod accentueras jordbruksrådgivningens betydelse i programmet för utvecklande av landsbygden när det gäller att förbättra miljön, minska utsläppen av växthusgaser från jordbruket och främja djurens välbefinnande. Med nationella medel från totospel främjas hästhushållningen, i synnerhet den inhemska hästuppfödningen.

4H-verksamheten främjar de praktiska färdigheterna och den egna aktiviteten bland unga bl.a. via kurser, praktik, sysselsättning, arbetslivsfärdigheter och företagsamhet. Organisationen förverkligar för sin del målen för samhällsgarantin för unga i och med att den sysselsätter ett stort antal unga på marknadsvillkor. Dessutom stärker 4H-verksamheten växelverkan mellan landsbygden och städerna.

50. Statsbidrag för utvecklande av landsbygdsnäringarna (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 6 168 000 euro.

Anslaget får enligt statsrådets förordning om statsunderstöd till rådgivningsorganisationer för landsbygden (244/2002) användas som allmänt understöd till betalning av statsbidrag som beviljas för rådgivning och forskning, i främsta hand till registrerade föreningar och övriga sammanslutningar som bedriver riksomfattande rådgivning. Vid särskild ansökan får anslaget även beviljas i form av specialunderstöd.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Jordbrukets och livsmedelsekonomins konkurrenskraft i finländska förhållanden baserar sig i framtiden allt mera på ett gediget kunnande hos alla aktörer inom livsmedelskedjan och på utvecklandet av nya innovationer och på ett snabbt ibruktagande av dem. I Finland ska hela informationsöverföringskedjan utnyttjas effektivare än förut när det gäller utnyttjandet av bioekonomins möjligheter. De snabba förändringarna i verksamhetsmiljön för dem som bedriver jordbruk förutsätter dessutom ny kunskap om bl.a. ledning och riskhantering på de allt större gårdsbruksenheterna och att denna kunskap snabbt förmedlas till jordbrukarna.

Näringarna på landsbygden ska bli mångsidigare och stärkas genom att man ökar rådgivningen om innovationer och samarbetsnätverk.

Med statsbidraget garanteras ett rådgivningsutbud som håller hög kvalitet och som är täckande både regionalt och innehållsmässigt. Detta skapar för sin del förutsättningar för bedrivande av jordbruksproduktion i hela Finland. De statsbidragstagande rådgivningsorganisationernas effektivitet mäts bl.a. i antalet kunder. Organisationernas tjänster når årligen ca 40 % av gårdsbruksenheterna.

Preliminära mål för användningen av statsbidraget när det gäller främjande av näringarna på landsbygden:

1. Jordbruksproduktionens lönsamhet och konkurrenskraft

 • — Förutsättningarna för ett lönsamt jordbruk förbättras genom att resurserna för rådgivning inriktas på kompetensen inom företagsekonomi och företagande. Särskild vikt läggs vid ledningen av företag, verksamhetens kontinuitet (ägarbyten och investeringar) samt företagarnas välbefinnande och förmåga att orka i arbetet. Ett särskilt prioriteringsområde för rådgivningen är att förbättra förutsättningarna för ett lönsamt jordbruk genom ökad marknadskompetens i jordbruksföretagen så att lönsamheten i jordbruket kan förbättras också på marknadsvillkor.

2. Miljö

 • — Näringsbelastningen från jordbruksproduktionen och jordbrukets utsläpp av växthusgaser minskar.
 • — Energieffektiviteten (inklusive både energisparande och energiproduktion) ökar.

3. Matpolitik

 • — Man producerar råvaror av hög kvalitet som den inhemska livsmedelskedjan behöver och produkter som motsvarar konsumenternas förväntningar.
 • — Ansvaret och spårbarheten ökar i livsmedelskedjan.
 • — Andelen ekologisk och närproducerad mat ökar.

I resultatavtalet kommer man närmare överens om vilka mål för 2014 som är förknippade med anslagsanvändningen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ökning av inbesparingen enligt regeringsprogrammet -1 000
Sammanlagt -1 000

2014 budget 6 168 000
2013 budget 7 168 000
2012 bokslut 7 668 000

54. Främjande av hästhushållningen med medel som inflyter som statlig andel vid totospel (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 952 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av understöd som ska erläggas av den andel som avses i 18 § i lotterilagen (1047/2001), till utgifter enligt lagen om användning av avkastningen av totospel för främjande av hästuppfödning och hästsport (1055/2001)

2) till betalning av hästhushållningsdelegationens utgifter.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Det beräknas att statens andel vid totospel uppgår till 1 120 000 euro. Motsvarande inkomst har antecknats under moment 12.30.20. Då 168 000 euro av statens andel används till hästhushållningsforskning vid Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi i enlighet med anslag som beviljas under moment 30.20.01, kvarstår av statens andel under detta moment 952 000 euro att användas till främjande av hästuppfödning och hästsport.


2014 budget 952 000
2013 budget 952 000
2012 bokslut 2 432 000

55. Statsbidrag för 4H-verksamhet (fast anslag)

Under momentet beviljas 3 820 000 euro.

Anslaget får enligt statsrådets förordning om statsunderstöd till rådgivningsorganisationer för landsbygden (244/2002) användas till stödjande av 4H-verksamheten.

Förklaring:4H-verksamheten främjar landsbygdens livskraft och dragningskraft som boendemiljö genom att verksamheten erbjuder mångsidig hobby- och serviceverksamhet, sysselsätter unga och erbjuder dem möjligheter att prova på företagande i hembygden. En särskild utmaning är den ökande arbetslösheten bland unga. 4H-föreningarnas prioriteringar, färdigheter för arbetslivet och sysselsättning samt ungas företag ger ett svar på dessa.

4H-organisationen är landets största ungdomsorganisation med sammanlagt 270 föreningar som får statsbidrag och vilkas verksamhet omspänner ca 90 % av kommunerna i Finland.

4H-föreningarna är arbetsgivare åt tusentals unga och tryggar därigenom för sin del serviceutbudet på landsbygden. De unga grundar också egna företag via 4H-verksamheten. Centrala teman i verksamheten är mat, skog, natur, miljö, husdjur, hantverk och internationalism. Föreningarna har ca 70 000 medlemmar.

I resultatavtalet kommer man närmare överens om vilka mål för 2014 som är förknippade med anslagsanvändningen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av ett tillägg av engångsnatur (riksdagen) -100
Ökning av inbesparingen enligt regeringsprogrammet -500
Sammanlagt -600

2014 budget 3 820 000
2013 budget 4 420 000
2012 bokslut 4 520 000

61. EU:s deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 86 200 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av EU-medfinansieringen ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) för projekt som verkställer programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland och det tekniska biståndet i anslutning därtill under EU:s programperiod 2007—2013

2) tillsammans med anslagen under medfinansieringsmoment 30.10.62 och som medfinansiering för EJFLU-projekt, till avlönande av personal motsvarande högst 204 årsverken, varav antalet personer som avlönas med tekniskt bistånd är högst 110 årsverken

3) till betalning av andra konsumtionsutgifter som är nödvändiga för genomförandet av programmen.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

De poster som föranleds av återkrav antecknas under moment 12.30.99.

Fullmakt

Om en del av de bevillningsfullmakter för 2013 som gäller programperioden 2007—2013 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas 2014.

Förklaring:Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland genomförs i enlighet med strategin för utveckling av landsbygden i Finland 2007—2013. I strategin anges följande tre insatsområden för utveckling av landsbygden:

1. Bedrivande av jord- och skogsbruk i hela Finland på ett sätt som är ekonomiskt och ekologiskt hållbart samt etiskt godtagbart.

2. Diversifiering av landsbygdsnäringarna och förbättring av sysselsättningen på ett sätt som gynnar och utvecklar företagens konkurrenskraft, ny företagsamhet och bildandet av nätverk mellan företagarna.

3. Stärkande av den verksamhet som baserar sig på lokala initiativ i syfte att främja livskraften och livskvaliteten på landsbygden.

Insatsområdena främjas med medel under detta moment i form av företagsstöd samt i form av lokala, regionala, interregionala och nationella projekt samt även i form av internationella projekt mellan Leader-aktionsgrupperna.

Utgifter som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder staten (mn euro)

  2014 2015 Sammanlagt
fr.o.m.
2014
       
Förbindelser som ingåtts före år 2014 86,200 81,500 167,700

Användningen av bevillningsfullmakten och anslaget (mn euro)

Program De ekonomiska ramarna i form av fullmakt under programperioden Budgeterat
utan fullmakt
under programperioden
Bevillningsfullmakt
2014
Använt
anslag 2007—2012
Budgeterat
anslag
2013
Anslag
2014
             
Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland (programperioden 2007—2013)1) sammanlagt 434,620 455,677 - 188,122 80,500 86,200
— varav bredbandsprojekt 24,570 24,570 - 0,812 10,000 10,000
— varav tekniskt bistånd 22,455 22,455 - 11,145 3,600 4,300

1) Innehåller en del av axel 1, axel 3, en del av axel 4 och tekniskt bistånd.

Momentets anslag för tekniskt bistånd används också i fråga om moment 30.20.43 och 30.20.44 och i fråga om Gårdsbrukets utvecklingsfond till betalning av EJFLU:s medfinansiering för tekniskt bistånd under programperioden 2007—2013 i anslutning till genomförandet av programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland.

Inkomster som hänför sig till utgifter under momentet har antecknats under moment 12.30.02 och den statliga medfinansieringen under moment 30.10.62.

Motsvarande anslag och fullmakter i anslutning till programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland programperioden 2014—2020 finns under moment 30.10.64.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring 5 700
Sammanlagt 5 700

2014 budget 86 200 000
2013 I tilläggsb.
2013 budget 80 500 000
2012 bokslut 63 947 731

62. Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen av landsbygden (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 80 900 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statlig medfinansiering för projekt för genomförande av programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland, som finansieras med medel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdens utveckling (EJFLU) under EU:s programperiod 2007–2013, samt för tekniskt bistånd som hänför sig till genomförandet av programmet

2) tillsammans med EJFLU:s medfinansiering under moment 30.10.61 som statlig medfinansiering till avlönande av personal samt till betalning av andra nödvändiga konsumtionsutgifter.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

De poster som föranleds av återkrav antecknas under moment 12.30.99.

Fullmakt

Om en del av de bevillningsfullmakter för 2013 som gäller programperioden 2007—2013 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas 2014.

Förklaring:Målen för användningen av anslaget under momentet anges i förklaringsdelen under moment 30.10.61.

Utgifter som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder staten (mn euro)

  2014 2015 Sammanlagt
fr.o.m.
2014
       
Förbindelser som ingåtts före år 2014 80,900 79,300 160,200

Användningen av bevillningsfullmakten och anslaget (mn euro)

Program De ekonomiska ramarna
i form av fullmakt
under programperioden
Budgeterad
utan fullmakt
under programperioden
Bevillningsfullmakt
2014
Använt
anslag 2007—2012
Budgeterat
anslag
2013
Anslag
2014
             
Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland (programperioden 2007—2013)1) sammanlagt 429,322 443,431 - 193,073 78,100 80,900
— varav tekniskt bistånd 27,445 27,445 - 13,621 4,400 5,300
Programkorrigeringar - - - 1,666 0,100 -
Alla sammanlagt 429,322 443,431 - 194,739 78,200 80,900

1) Innehåller en del av axel 1, axel 3, en del av axel 4 och tekniskt bistånd.

Momentets anslag för tekniskt bistånd används också i fråga om moment 30.20.43 och 30.20.44 och i fråga om Gårdsbrukets utvecklingsfond till betalning av statens medfinansiering för tekniskt bistånd under programperioden 2007—2013 i anslutning till genomförandet av programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland.

Motsvarande anslag och fullmakter i anslutning till programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland programperioden 2014—2020 finns under moment 30.10.64.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring 2 700
Sammanlagt 2 700

2014 budget 80 900 000
2013 I tilläggsb.
2013 budget 78 200 000
2012 bokslut 65 504 826

64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 17 800 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) för projekt som verkställer programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland och det tekniska biståndet i anslutning därtill under programperioden 2014—2020

2) till avlönande av sådan personal motsvarande sammanlagt högst 20 årsverken som behövs för genomförande av programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland programperioden 2014—2020 samt till betalning av andra nödvändiga konsumtionsutgifter

3) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser som ingåtts under EU:s tidigare programperioder och som ingås under programperioden 2014—2020 samt till betalning av Finlands motsvarande åtaganden enligt artikel 31 (kontroll av överensstämmelse) och artikel 33 (särskilda bestämmelser för EJFLU) i rådets förordning (EG) nr 1290/2005, artikel 30 (rätt till bidrag) och artikel 39 (finansiella korrigeringar) i rådets förordning (EG) nr 1260/1999 och artikel 24 (reduktion, suspension och upphävande av stöd) i rådets förordning (EEG) nr 2082/1993 samt Europaparlamentets och rådets förordning om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken, som antas för programperioden 2014—2020.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

De poster som föranleds av återkrav antecknas under moment 12.30.99.

Fullmakt

År 2014 får beslut om beviljande som hänför sig till programperioden 2014—2020 fattas för 105 900 000 euro.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition som innehåller bl.a. en lag som gäller stödjande av landsbygdens utveckling under den kommande programperioden och en ändring av den lag som gäller stöd för utveckling av landsbygden under den pågående programperioden.

Med de åtgärder som finansieras med medel för programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland under detta moment främjas under programperioden 2014—2020 horisontellt de mål som gäller innovationer, miljö, begränsning av och anpassning till klimatförändringar samt utöver dessa följande prioritetsområden som gäller utvecklande av landsbygden:

 • —  uppmuntran till kunskapsöverföring och innovation inom jordbruk och skogsbruk och i landsbygdsområden
 • —  ökad konkurrenskraft inom alla typer av jordbruk i alla områden och bättre möjligheter för jordbruksföretagen att överleva samt främjande av innovativ jordbruksteknik och en hållbar skötsel av skogarna
 • —  främjande av organiseringen av en livsmedels- och non food-kedja och av riskhanteringen inom jordbruket
 • —  återställande, bevarande och främjande av ekosystem som är beroende av jord- och skogsbruket
 • —  främjande av resurseffektivitet och stödjande av övergången till en koldioxidsnål och klimattålig ekonomi inom jordbruks-, livsmedels- och skogsbrukssektorn
 • —  främjande av social inkludering, fattigdomsbekämpning och ekonomisk utveckling i landsbygdsområden.

I syfte att främja ovan nämnda mål genomförs finansieringen i form av företagsstöd samt i form av lokala, regionala, interregionala, riksomfattande och internationella projekt. Det tekniska biståndet stöder genomförandet av hela programmet. De årsverken som behövs för att genomföra programmet motsvarar utöver det tekniska biståndet det maximala antalet anställda inom projekt som hör till statsförvaltningens s.k. egna produktion.

Eftersom den nya programperioden börjar 2014, är de anslag, den fullmakt och det antal anställda som behövs lägre än under programperioden i genomsnitt. Av anslaget är 8 800 000 euro avsett att användas för betalning av EU:s medfinansiering och 9 000 000 euro för betalning av den statliga medfinansieringen. Av bevillningsfullmakten är 52 500 000 euro EU:s medfinansiering och 53 400 000 euro statlig medfinansiering. Det anslag och den bevillningsfullmakt som kan användas i form av medfinansiering från EU är maximibelopp som preciseras senare i enlighet med det program för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland som kommissionen godkänner.

Utgifter som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder staten (mn euro)

  2014 2015 2016 2017 Sammanlagt
fr.o.m.
2014
           
Förbindelser år 2014 17,700 40,000 35,000 13,200 105,900

Användningen av bevillningsfullmakten och anslaget (mn euro)

Program Bevillningsfullmakt
2014
Anslag
2014
     
Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland (programperioden 2014—2020) sammanlagt 105,900 17,700
— varav Leader 30,000 1,500
— varav tekniskt bistånd 10,000 3,200
Programkorrigeringar - 0,100
Alla sammanlagt 105,900 17,800

Momenten 30.20.43 och 30.20.44 utgör även en del av programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014—2020. Fullmakten och anslaget för tekniskt bistånd i anslutning till genomförande av programmet finns under detta moment.

Inkomster som hänför sig till utgifter under momentet har antecknats under moment 12.30.02. Motsvarande anslag och fullmakter i anslutning till programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland programperioden 2007—2013 finns under momenten 30.10.61 och 30.10.62.


2014 budget 17 800 000