Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaPDF-versio

20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 2 700 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön asetukseen Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista (1302/2010), sähköturvallisuuslakiin (410/1996), laitteiden energiatehokkuudesta annettuun lakiin (1241/1997), painelaitelakiin (869/1999), kemikaalilakiin (744/1989), kuluttajaturvallisuuslakiin (920/2011), maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/1999), jalometallituotteita koskevaan lakiin (1029/2000) sekä mittauslaitelakiin (707/2011).


2014 talousarvio 2 700 000
2013 talousarvio 2 530 000
2012 tilinpäätös 3 989 933

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 2 700 000 euroa.

(30.) Rahoitusosuus työ- ja elinkeinoministeriön sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluista

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Selvitysosa:Momentti ja sen tuloarvio ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.


2013 talousarvio 200 000
2012 tilinpäätös 203 621

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentille siirretään valtiontakuurahastosta 100 000 000 euroa.

Selvitysosa:Tuloutus perustuu valtiontakuurahaston (444/1998) tämänhetkiseen hyvään maksuvalmiuteen, joka johtuu erityisesti siitä, että viime vuosina valtiontakuurahaston vastuulla olevia suuria yksittäisiä riskejä ei ole toistaiseksi toteutunut. Lisäksi vienti- ja erityistakaustoiminnan erillistulos on ollut voitollinen useita vuosia ja siten kasvattanut Finnvera Oyj:n sisäistä vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahastoa, josta katetaan ensisijaisesti vientitakuu- ja erityistakaustappiot. 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentille siirretään valtiontakuurahastosta 100 000 000 euroa.

31. Palkkaturvamaksujen palautukset

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 36 327 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot ovat palkkaturvalain (866/1998) 31 §:n ja merimiesten palkkaturvalain (1108/2000) 29 §:n mukaisia työttömyysvakuutusrahaston suorituksia sekä työnantajilta ja niiden konkurssipesiltä kyseisen vuoden aikana takaisin perittyjen saatavien pääomia. Palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain mukaiset menot 37 000 000 euroa on budjetoitu momentille 32.30.50.


2014 talousarvio 36 327 000
2013 talousarvio 29 327 000
2012 tilinpäätös 33 624 331

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 36 327 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 4 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkaturvamäärärahan ennakoitua suuremmasta käytöstä.


2014 III lisätalousarvio 4 000 000
2014 talousarvio 36 327 000
2013 tilinpäätös 35 978 338
2012 tilinpäätös 33 624 331

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 4 000 000 euroa.

50. Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 247 000 000 euroa.

Selvitysosa:Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osalta tulot kertyvät ohjelmakauden 2007—2013 alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitetta toteuttavien Itä-Suomen, Pohjois-Suomen, Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen toimenpideohjelmien EU-tuen maksuista vuoden 2014 osuutena.

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osalta tulot kertyvät Manner-Suomen ESR -ohjelman 2007—2013 toteuttamiseen myönnettävän EU-tuen maksuista vuoden 2014 osuutena.

Ohjelmakauden 2014—2020 tulot kertyvät Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelman ennakkomaksuista.

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
Ohjelmakausi 2007—2013  
EAKR  
Itä-Suomi 54 000 000
Pohjois-Suomi 35 000 000
Etelä-Suomi 25 000 000
Länsi-Suomi 26 000 000
EAKR yhteensä 140 000 000
   
ESR  
Manner-Suomi 90 000 000
ESR yhteensä 90 000 000
   
EAKR ja ESR yhteensä 230 000 000
   
Ohjelmakausi 2014—2020  
EAKR 10 000 000
ESR 7 000 000
   
EAKR ja ESR yhteensä 17 000 000
   
Kaikki yhteensä 247 000 000

2014 talousarvio 247 000 000
2013 talousarvio 245 000 000
2012 tilinpäätös 273 993 095

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 247 000 000 euroa.

99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 70 900 000 euroa.

Selvitysosa:

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen tulot 1 500 000
Royalty-tulot 3 000 000
Palkkaturvapalautusten korot 1 000 000
Korontasaustoiminnan korkohyvitykset ja suojaustulot 14 900 000
Päästöoikeuksien huutokauppatulot 50 000 000
Muut tulot 500 000
Yhteensä 70 900 000

Momentille kertyy tuloja Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen osallistumisesta eurooppalaisiin yhteistyöhankkeisiin sekä rahoituksen takaisinperinnöistä ja vahingonkorvauksista. Vastaavat menot on merkitty momentille 32.20.40.

Royalty-maksuista saatavat tulot perustuvat lakiin valtioneuvoston oikeudesta luovuttaa toisen omaksi valtion omistamia kivennäislöydöksiä sekä niiden hyväksikäyttöä varten tarvittavia maa-alueita (174/1940).

Palkkaturvapalautusten korot ovat palkkaturvalain (866/1998) 17 §:n ja merimiesten palkkaturvalain (1108/2000) 15 §:n mukaan palkkaturvana maksetuille määrille kertyviä korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisia korkoja, jotka työnantaja tai tämän konkurssipesä on velvollinen maksamaan.

Korkohyvitykset ja suojaustulot liittyvät Suomen Vientiluotto Oy:n OECD-ehtoisten vienti- ja alusluottojen korontasaustoimintaan (1543/2011, 1137/1996).

Päästöoikeuksien huutokauppatulot perustuvat päästökauppadirektiiviin (2003/87/EY).


2014 talousarvio 70 900 000
2013 I lisätalousarvio 27 790 000
2013 talousarvio 22 900 000
2012 tilinpäätös 119 385 241

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 70 900 000 euroa.