Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maatalous
         50. Vesitalous
         60. Metsätalous
         63. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuriPDF-versio

Selvitysosa:Tässä luvussa on budjetoitu Maanmittauslaitoksen ja Geodeettisen laitoksen toiminnasta aiheutuvat menot.

Toimintaympäristö

Kiinteistöjen kirjaamisjärjestelmän uudistaminen ja kirjaamisasioiden siirto Maanmittauslaitoksen vastuulle vuonna 2010 vaikuttaa Maanmittauslaitoksen tehtäviin ja voimavaroihin. Kirjaamisasioiden siirto selkeyttää Maanmittauslaitoksen asemaa kiinteistöjärjestelmän ylläpidossa ja luo hyvät edellytykset lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin, sähköisen kirjaamisjärjestelmän ja kiinteistötietojärjestelmän kehittämiselle. Paikkatietojen käytön tehostamiseen tähtäävän INSPIRE-direktiivin kansallinen toteuttaminen lisää Maanmittauslaitoksen tehtäviä ja vaikuttaa maastotietojen, kiinteistötietojen ja ilmakuvien hallintaan sekä niistä annettaviin tietopalveluihin. Geodeettinen laitos osallistuu INSPIRE-direktiivin toimeenpanon edellyttämien palvelujen kehittämiseen sekä kansallisella että Euroopan yhteisön tasolla. Tarkemman valtakunnallisen korkeusmallin tuottamista jatketaan uudella laserkeilaustekniikalla ottaen huomioon muun muassa tulvariskikartoituksen alueellisia tarpeita.

Maatilatalouden tilusrakenteen ja kilpailukyvyn parantamiseksi tilusjärjestelyjä tuetaan. Tilusjärjestelyjen kysyntä ja alueellinen yhteistyö pysyvät edelleen korkealla tasolla.

01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 55 671 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös laitoksen toimintaan liittyvien jäsenmaksujen maksamiseen.

Selvitysosa:Eduskunta on hyväksynyt esityksen kiinteistöjen kirjaamisasioiden siirtämisestä 1.1.2010 lukien käräjäoikeuksilta Maanmittauslaitokselle.

Maanmittauslaitoksen tehtävänä on maanmittaustoimitukset, kiinteistöjä koskevat kirjaamisasiat, lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin pitäminen, kiinteistö- ja maastotietoja koskevien tietokantojen ylläpito ja niiden ajan tasalla pitäminen, ilmakuvapalvelut sekä paikkatietojen yhteiskäytöstä huolehtiminen. Lisäksi Maanmittauslaitos tuottaa edellä mainittuihin tehtäviin liittyviä muita palveluja.

Maanmittauslaitos tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden toteuttamista seuraavasti:

 • Laitoksen tuottamien ja ylläpitämien aineistojen ja rekisterien kattavuutta, laatua ja ajantasaisuutta parannetaan.
 • Aineistot tuotetaan yhteensopiviksi ja saatetaan mahdollisimman laajaan käyttöön.
 • Kiinteistörekisteri ja siihen kuuluva kiinteistörekisterikartta ovat jatkuvasti ajan tasalla.
 • Maastotiedoista ajantasaistetaan vuosittain tietiedot, muut kohteet alueen muutosnopeudesta riippuen 5—10 vuoden välein.
 • Huolehditaan kiinteistö- ja maastotietojen valtakunnallisen tietopalvelun jatkuvasta toimivuudesta.
 • Jatketaan paikkatietojen yhteiskäytön ja kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin kehittämistä INSPIRE-direktiivin soveltamisen mukaisesti.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2010 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti Maanmittauslaitokselle seuraavat tulostavoitteet:

Vaikuttavuus 2008
toteutuma
2009
ennakoitu
2010
tavoite
       
Maastotietokannan ajantasaisuusindeksi 90 89 91
A-laadun kiinteistörekisterikartan kattavuus      
— Haja-asutusalueen rajapyykkien määrällä painotetusta alasta, % 91 94 98
Kiinteistörekisterin perusparannuksen kattavuusindeksi (1.1.2003 = 0), % 49,3 55,2 61,0

Toiminnallinen tuloksellisuus
  2008
toteutuma
2009
ennakoitu
2010
tavoite
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Taloudellisuus, yksikkökustannukset      
— lohkomistoimitukset, euroa/lohkokiinteistö 752 800 800
— maastotietokannan ajantasaistus, euroa/km² 177 178 180
Tuotokset ja laadunhallinta      
Suoritteiden määrä      
— toimitustuotanto, toimituksia, kpl 24 405 22 600 22 000
— tilusjärjestelyt, kpl 4 6 6
— kirjaamisasiat, kpl     277 000
— maastotietotuotanto yhteensä, km² 37 199 38 000 39 000
Laadunhallinta      
Organisaation palvelukyky      
— lohkomisten kestoaika, kk 8,1 8,0 6,0
— maastotiedon keruun täydellisyys, % 97 96 96
Henkisten voimavarojen hallinta      
Henkilöstömäärä, henkilötyövuosia, yhteensä 1 791 1 783 1 976

Henkilötyövuosien määrä kasvaa 193 henkilötyövuodella, missä on otettu huomioon vähennyksenä 23 henkilötyövuotta tuottavuusohjelman johdosta ja lisäyksenä 216 henkilötyövuotta kirjaamistehtävien siirtymisen johdosta pääluokasta 25. Tuottavuusohjelman mukaisen henkilötyövuosivähennyksen euromääräiset vaikutukset on otettu huomioon maksulliseen toimintaan kohdistuvilla osin tulojen vähennyksenä ja muilta osin ostopalveluiden lisäyksenä.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
  2008
toteutuma
2009
budjetoitu
2010
varsinainen
talousarvio
       
Bruttomenot 112 161 113 801 126 106
Bruttotulot 59 934 59 094 70 435
Nettomenot 52 227 54 707 55 671
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 16 079    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 16 448    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroa)
  2008
toteutuma
2009
budjetoitu
2010
varsinainen
talousarvio
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot 53 390 54 243 64 643
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 55 674 54 313 65 677
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -2 284 -70 -1 034
Kustannusvastaavuus, % 96 100 98
       
Muut suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot 6 021 4 855 5 181
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 5 750 4 663 4 947
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 271 192 234
Kustannusvastaavuus,  % 105 104 105

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Kertameno -2 800
Palkkojen tarkistukset ja työnantajan kela-maksun poistaminen (missä kertaluonteista vähennystä 197 000 euroa) 591
Tuottavuustoimet (-23 htv) -450
Tuottavuustoimet, htv-vähennyksen aiheuttama ostopalvelujen lisäys 200
VaEL-maksun muutokset 2005—2010 521
Siirto momentilta 28.70.20 4 000
Kiinteistöjen kirjaamistehtävien siirtyminen yhteensä 11 043
— Siirto momentilta 25.10.03 (213 htv) ja momentilta 25.01.02 (3 htv) 7 748
— Siirrolla kattamaton osuus 3 295
Tuottavuustoimet, htv-vähennyksen vaikutus maksulliseen toimintaan 250
Kirjaamistehtävien tulojen siirto momentilta 12.25.10 -11 000
Palkkojen tarkistukset, vaikutus tuloihin -591
Uudelleenkohdentaminen -800
Yhteensä 964


2010 talousarvio 55 671 000
2009 talousarvio 54 707 000
2008 tilinpäätös 52 596 000

02. Geodeettisen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 680 000 euroa.

Selvitysosa:Geodeettisen laitoksen tehtävänä on luoda perusedellytykset maanmittaukselle koko maassa ja tuottaa tutkimukseen perustuvaa tietoa mittaamisen, kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuurien, paikannuksen ja kaukokartoituksen kehittämiseksi. Lisäksi laitos edistää geodeettisten, geoinformatiikan, kaukokartoituksen ja navigoinnin menetelmien ja laitteiden käyttöönottoa erityisesti paikkatietojen hankinnassa ja käsittelyssä. Geodeettista laitosta kehitetään paikkatietoalan eurooppalaisena tutkimuslaitoksena siten, että se palvelee tehokkaasti julkista hallintoa ja elinkeinoelämää.

Geodeettinen laitos tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti:

 • vastaa paikkatietojen metrologiasta ja toimii pituuden ja putoamiskiihtyvyyden kansallisena mittanormaalilaboratoriona,
 • tekee valtakunnalliset geodeettiset perusmittaukset sekä sitoo ne vastaaviin naapurimaiden ja kansainvälisiin järjestelmiin,
 • ylläpitää tarkkaa ja ajantasaista valtakunnallista koordinaattijärjestelmää ja korkeusjärjestelmää,
 • tukee paikkatietojen yhteiskäytön edistämistä ja standardointityötä,
 • tutkii uusien kartoitusmenetelmien käyttökelpoisuutta ja tarkkuutta sekä
 • kehittää paikannussatelliittien hyödyntämismenetelmiä.

Laitos osallistuu Ympäristö- ja luonnonvaratutkimusyhteenliittymän työhön kehittämällä paikkatietojen hankinta- ja yhteiskäyttömenetelmiä.

Laitos suuntaa tutkimustaan sellaisiin Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan tutkimusaiheisiin, joissa voidaan hyödyntää paikkatietojen hankinta- ja yhteiskäyttömenetelmiä.

Laitos ylläpitää ja kehittää Metsähovin tutkimusasemaa sekä yhdessä European Satellite Service Provideerin kanssa Virolahdella olevaa EGNOS/RIMS -asemaa (Ranging and Integrity Monitoring Station). Toiminnalla mahdollistetaan muun muassa tulevan eurooppalaisen Galileo-paikannussatelliittijärjestelmän hyvä hyödynnettävyys koko Suomen alueella, osallistuminen globaalin ja eurooppalaisen koordinaattijärjestelmän kehittämiseen ja ylläpitämiseen.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2010 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti Geodeettiselle laitokselle seuraavat tulostavoitteet:

Toiminnallinen tuloksellisuus

Tunnuslukutaulukko toiminnallisesta tuloksellisuudesta v. 2008—2010
  Nettomenot, 1 000 € Htv
  2008 2009 2010 2008 2009 2010
Tulosalue Tot. Arvio Arvio Tot. Arvio Arvio
             
Johto-, kirjasto-, informaatio- ja hallintopalvelut 979 979 970 8 8 8
Geodesia ja geodynamiikka 1 001 1 001 980 15 15 15
Geoinformatiikka ja kartografia 502 520 500 8 8 8
Kaukokartoitus ja fotogrammetria 842 850 830 13 13 13
Navigointi ja paikannus 293 366 400 5 5 6
Yhteensä 3 617 3 716 3 680 49 49 50

Toiminnallinen tehokkuus

Geodeettisen laitoksen menoista katetaan 25 % ulkopuolisilla tuloilla ja 75 % katetaan budjettirahoituksella.

Laitos jatkaa yhteistyötään sekä koti- että ulkomaisten laitosten kanssa kalliiden tutkimuslaitteiden hankinnassa ja käytössä. Tutkimuslaitteita kehitetään nykyistä automaattisemmaksi ja mittaustietojen keruumenetelmiä tehostetaan.

Tuotokset ja laadunhallinta

Laitosta kehitetään eurooppalaisena tutkimuslaitoksena tekemällä yhteistyötä alan tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa. Tämä mahdollistaa laitoksen tietotaidon sekä työn laadun kilpailukykyisen kehittymisen.

Laitos arvioi toimintaansa ja sen laatua joka neljäs vuosi toteutettavalla asiakashaastattelulla.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
  2008
toteutuma
2009
budjetoitu
2010
varsinainen
talousarvio
       
Bruttomenot 3 843 4 016 4 030
Bruttotulot 300 300 350
Nettomenot 3 543 3 716 3 680
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 956    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 030    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Palkkojen tarkistukset ja työnantajan kela-maksun poistaminen (missä kertaluonteista vähennystä 16 000 euroa) -15
Tasokorotus 40
VaEL-maksun muutokset 2005—2010 -11
Maksullinen toiminta, menojen lisäys 50
Maksullinen toiminta, tulojen lisäys -50
Uudelleenkohdentaminen -50
Yhteensä -36


2010 talousarvio 3 680 000
2009 talousarvio 3 716 000
2008 tilinpäätös 3 617 000

40. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 6 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) uusjakotoiminnan tukemisesta annetun lain (24/1981) ja vuokra-alueiden järjestelystä kaupungeissa ja kauppaloissa annetun lain (218/1962) mukaisten menojen, kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain (603/1977) 102 §:n mukaisten lainojen ja korkotuen rahoituksesta ja eräistä vesitilusjärjestelyistä annetun lain (31/1980) 19 §:n mukaisista lunastuksista aiheutuvien menojen maksamiseen

2) vesistöhankkeiden johdosta suoritettavista tilusjärjestelyistä annetun lain (451/1988) 21 ja 22 §:n mukaisten menojen maksamiseen ja

3) kiinteistönmuodostamislain (554/1995) 207 §:n 2 momentissa tarkoitettujen toimitusmenojen maksamiseen uusjakojen ja vesitilusjärjestelyjen osalta.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään 12 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Määrärahan käytön arvioidaan jakautuvan siten, että asianosaisilta takaisin perittävä osuus on noin 2 800 000 euroa ja valtion lopulliseksi menoksi jää noin 3 700 000 euroa.


2010 talousarvio 6 500 000
2009 talousarvio 7 450 000
2008 tilinpäätös 7 000 000