Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
              10. Liikenneviraston tulot
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaPDF-versio

10. Liikenneviraston tulot

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 12 216 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot ovat muiden osapuolten osuuksia yhdessä valtion kanssa rahoitettaviin väylähankkeisiin sekä lipputuloja, jotka ELY-keskukset saavat bruttomallilla järjestämästään linja-autoliikenteestä.

Tuloarvioon sisältyy Kotkan kaupungin rahoitusosuus E18 Koskenkylä—Kotka erillishankkeesta 7 990 000 euroa, Espoon kaupungin osuus Länsimetron liityntäyhteydet -hankkeesta 800 000 euroa ja Helsingin kaupungin rahoitusosuus Pisara-radan suunnittelusta 1 700 000 euroa. Joukkoliikenteen lipputuloja arvioidaan kertyvän 1 726 000 euroa.


2014 talousarvio 12 216 000
2013 I lisätalousarvio -4 414 000
2013 talousarvio 61 983 000
2012 tilinpäätös 64 145 863

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 17 716 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys talousarvioesityksen 12 216 000 euroon nähden on 5 500 000 euroa, josta 500 000 euroa aiheutuu joukkoliikenteen lipputulojen kasvusta ja 5 000 000 euroa Finavia Oyj:n arvioidusta tuloutuksesta Kehärata-hankkeessa.


2014 talousarvio 17 716 000
2013 IV lisätalousarvio 2 017 000
2013 I lisätalousarvio -4 414 000
2013 talousarvio 61 983 000
2012 tilinpäätös 64 145 863

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 17 716 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 23 159 000 euroa.

Selvitysosa:Tuloarviossa on otettu huomioon lisäyksenä EU:n suoran rakentamistuen tuloutuksia investointimomentilta maksetuista kustannuksista Kehärata-hankkeen vuoden 2012 tukipäätöksen valtionosuuden loppusuoritus 1 871 000 euroa, Seinäjoki—Oulu -ratahankkeen vuoden 2010 tukipäätöksen loppusuoritus 1 661 000 euroa, Luumäki-Imatra—Venäjän raja -rataosuuden suunnittelu -hankkeen vuoden 2012 tukipäätöksen ennakkosuoritus 287 000 euroa, Seinäjoki—Oulu -ratahankkeen vuoden 2012 tukipäätöksen ennakkosuoritus 6 409 000 euroa, Kehärata-hankkeen vuoden 2012 tukipäätöksen ennakkosuorituksen valtionosuus 9 292 000 euroa ja E18 Haminan ja Vaalimaan välisen E18-tieosuuden suunnittelu -hankkeen vuoden 2012 tukipäätöksen ennakkosuoritus 1 200 000 euroa. Tuloutettua 20 720 000 euroa vastaavasta määrärahasta lisäystä on merkitty 5 420 000 euroa momentille 31.10.20 ja 15 300 000 euroa momentille 31.10.77.

Lisäksi tuloarviossa on otettu huomioon lisäyksenä EU:n suoran rakentamistuen tuloutus hankkeen Talvimerenkulku merten moottoriteillä (WINMOS) vuoden 2012 tukipäätöksen ennakkosuoritus 2 439 000 euroa.


2014 I lisätalousarvio 23 159 000
2014 talousarvio 17 716 000
2013 tilinpäätös 28 945 198
2012 tilinpäätös 64 145 863

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 23 159 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 12 360 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että EU:n suoran rakentamistuen tuloutukset budjetoidaan maksuperusteisena.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että momentille budjetoidaan myös tulot, joita elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset saavat liikenteen harjoittajilta käyttöoikeussopimuksella järjestämästään linja-autoliikenteestä.

Selvitysosa:Tuloarvion muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä EU:n suoran rakentamistuen tuloutuksia investointimomentilta maksetuista kustannuksista Kehärata-hankkeen vuoden 2012 tukipäätökseen perustuva suoritus 4 411 700 euroa. Tuloutettua 4 411 700 euroa vastaavasta määrärahasta lisäystä on merkitty 4 411 000 momentille 31.10.77. Lisäksi tuloarvion muutoksessa on myös otettu huomioon lisäyksenä EU:n suoran rakentamistuen tuloutus hankkeen Talvimerenkulku merten moottoriteillä (WINMOS) vuoden 2012 tukipäätöksen ennakkosuoritus 8 749 995 euroa.

Tuloarvion muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä Espoon kaupungin osuus Länsimetron liityntäyhteydet -hankkeesta 800 000 euroa. Tämän hankkeen osalta urakoitsija laskuttaa suoraan Espoon kaupunkia.


2014 III lisätalousarvio 12 360 000
2014 I lisätalousarvio 23 159 000
2014 talousarvio 17 716 000
2013 tilinpäätös 28 945 198
2012 tilinpäätös 64 145 863

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 12 360 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että EU:n suoran rakentamistuen tuloutukset budjetoidaan maksuperusteisena.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että momentille budjetoidaan myös tulot, joita elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset saavat liikenteen harjoittajilta käyttöoikeussopimuksella järjestämästään linja-autoliikenteestä.

99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 50 000 euroa.

Selvitysosa:Hallinnonalan muiden sekalaisten tulojen arvioidaan olevan noin 50 000 euroa.


2014 talousarvio 50 000
2013 talousarvio 50 000
2012 tilinpäätös 46 198

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 50 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 33 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot ovat Liikennevirastolle alustuen takaisinperinnästä kertyviä tuloja.


2014 I lisätalousarvio 33 000
2014 talousarvio 50 000
2013 tilinpäätös 51 058
2012 tilinpäätös 46 198

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 33 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 1 859 000 euroa.

Selvitysosa:Lentoliikenteen päästökauppadirektiiviin (2008/101/EY) mukaisia tuloja arvioidaan kertyvän 1 859 000 euroa.

Lentoliikenteen päästöoikeuksien huutokauppa alkanee syyskuussa 2014 Euroopan komission julkaiseman tiedon mukaan. Lentoliikenteen päästökauppatulot perustuvat lakiin lentoliikenteen päästökaupasta (34/2010). Suomen osuus lentoliikenteen päästöoikeuksien huutokaupan arvioidusta tulokertymästä vuonna 2014 on 1 859 000 euroa (341 180 hiilitonnia, á 5,45 €).

Lentoliikenteen päästöoikeuksien huutokauppa on aloitettu ja keskeytetty vuonna 2012. Päästöoikeudet kaupataan takautuvasti huutokaupan käynnistyessä. Tästä syystä momentin tuloarvion mitoituksessa on otettu takautuvasti huomioon myös vuosien 2012—2013 tuloarviot.


2014 III lisätalousarvio 1 859 000
2014 I lisätalousarvio 33 000
2014 talousarvio 50 000
2013 tilinpäätös 51 058
2012 tilinpäätös 46 198

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 1 859 000 euroa.