Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
         24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
         25. Oikeusministeriön hallinnonala
         26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
         27. Puolustusministeriön hallinnonala
         28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
              10. Liikenneviraston tulot
              99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot
         32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         35. Ympäristöministeriön hallinnonala
         39. Muut sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaPDF-versio

10. Liikenneviraston tulot

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 12 216 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot ovat muiden osapuolten osuuksia yhdessä valtion kanssa rahoitettaviin väylähankkeisiin sekä lipputuloja, jotka ELY-keskukset saavat bruttomallilla järjestämästään linja-autoliikenteestä.

Tuloarvioon sisältyy Kotkan kaupungin rahoitusosuus E18 Koskenkylä—Kotka erillishankkeesta 7 990 000 euroa, Espoon kaupungin osuus Länsimetron liityntäyhteydet -hankkeesta 800 000 euroa ja Helsingin kaupungin rahoitusosuus Pisara-radan suunnittelusta 1 700 000 euroa. Joukkoliikenteen lipputuloja arvioidaan kertyvän 1 726 000 euroa.


2014 talousarvio12 216 000
2013 I lisätalousarvio-4 414 000
2013 talousarvio61 983 000
2012 tilinpäätös64 145 863

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 17 716 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys talousarvioesityksen 12 216 000 euroon nähden on 5 500 000 euroa, josta 500 000 euroa aiheutuu joukkoliikenteen lipputulojen kasvusta ja 5 000 000 euroa Finavia Oyj:n arvioidusta tuloutuksesta Kehärata-hankkeessa.


2014 talousarvio17 716 000
2013 IV lisätalousarvio2 017 000
2013 I lisätalousarvio-4 414 000
2013 talousarvio61 983 000
2012 tilinpäätös64 145 863

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 17 716 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 23 159 000 euroa.

Selvitysosa: Tuloarviossa on otettu huomioon lisäyksenä EU:n suoran rakentamistuen tuloutuksia investointimomentilta maksetuista kustannuksista Kehärata-hankkeen vuoden 2012 tukipäätöksen valtionosuuden loppusuoritus 1 871 000 euroa, Seinäjoki—Oulu -ratahankkeen vuoden 2010 tukipäätöksen loppusuoritus 1 661 000 euroa, Luumäki-Imatra—Venäjän raja -rataosuuden suunnittelu -hankkeen vuoden 2012 tukipäätöksen ennakkosuoritus 287 000 euroa, Seinäjoki—Oulu -ratahankkeen vuoden 2012 tukipäätöksen ennakkosuoritus 6 409 000 euroa, Kehärata-hankkeen vuoden 2012 tukipäätöksen ennakkosuorituksen valtionosuus 9 292 000 euroa ja E18 Haminan ja Vaalimaan välisen E18-tieosuuden suunnittelu -hankkeen vuoden 2012 tukipäätöksen ennakkosuoritus 1 200 000 euroa. Tuloutettua 20 720 000 euroa vastaavasta määrärahasta lisäystä on merkitty 5 420 000 euroa momentille 31.10.20 ja 15 300 000 euroa momentille 31.10.77.

Lisäksi tuloarviossa on otettu huomioon lisäyksenä EU:n suoran rakentamistuen tuloutus hankkeen Talvimerenkulku merten moottoriteillä (WINMOS) vuoden 2012 tukipäätöksen ennakkosuoritus 2 439 000 euroa.


2014 I lisätalousarvio23 159 000
2014 talousarvio17 716 000
2013 tilinpäätös28 945 198
2012 tilinpäätös64 145 863

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 23 159 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 12 360 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että EU:n suoran rakentamistuen tuloutukset budjetoidaan maksuperusteisena.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että momentille budjetoidaan myös tulot, joita elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset saavat liikenteen harjoittajilta käyttöoikeussopimuksella järjestämästään linja-autoliikenteestä.

Selvitysosa: Tuloarvion muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä EU:n suoran rakentamistuen tuloutuksia investointimomentilta maksetuista kustannuksista Kehärata-hankkeen vuoden 2012 tukipäätökseen perustuva suoritus 4 411 700 euroa. Tuloutettua 4 411 700 euroa vastaavasta määrärahasta lisäystä on merkitty 4 411 000 momentille 31.10.77. Lisäksi tuloarvion muutoksessa on myös otettu huomioon lisäyksenä EU:n suoran rakentamistuen tuloutus hankkeen Talvimerenkulku merten moottoriteillä (WINMOS) vuoden 2012 tukipäätöksen ennakkosuoritus 8 749 995 euroa.

Tuloarvion muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä Espoon kaupungin osuus Länsimetron liityntäyhteydet -hankkeesta 800 000 euroa. Tämän hankkeen osalta urakoitsija laskuttaa suoraan Espoon kaupunkia.


2014 III lisätalousarvio12 360 000
2014 I lisätalousarvio23 159 000
2014 talousarvio17 716 000
2013 tilinpäätös28 945 198
2012 tilinpäätös64 145 863

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 12 360 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että EU:n suoran rakentamistuen tuloutukset budjetoidaan maksuperusteisena.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että momentille budjetoidaan myös tulot, joita elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset saavat liikenteen harjoittajilta käyttöoikeussopimuksella järjestämästään linja-autoliikenteestä.

99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 50 000 euroa.

Selvitysosa: Hallinnonalan muiden sekalaisten tulojen arvioidaan olevan noin 50 000 euroa.


2014 talousarvio50 000
2013 talousarvio50 000
2012 tilinpäätös46 198

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 50 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 33 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot ovat Liikennevirastolle alustuen takaisinperinnästä kertyviä tuloja.


2014 I lisätalousarvio33 000
2014 talousarvio50 000
2013 tilinpäätös51 058
2012 tilinpäätös46 198

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 33 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 1 859 000 euroa.

Selvitysosa: Lentoliikenteen päästökauppadirektiiviin (2008/101/EY) mukaisia tuloja arvioidaan kertyvän 1 859 000 euroa.

Lentoliikenteen päästöoikeuksien huutokauppa alkanee syyskuussa 2014 Euroopan komission julkaiseman tiedon mukaan. Lentoliikenteen päästökauppatulot perustuvat lakiin lentoliikenteen päästökaupasta (34/2010). Suomen osuus lentoliikenteen päästöoikeuksien huutokaupan arvioidusta tulokertymästä vuonna 2014 on 1 859 000 euroa (341 180 hiilitonnia, á 5,45 €).

Lentoliikenteen päästöoikeuksien huutokauppa on aloitettu ja keskeytetty vuonna 2012. Päästöoikeudet kaupataan takautuvasti huutokaupan käynnistyessä. Tästä syystä momentin tuloarvion mitoituksessa on otettu takautuvasti huomioon myös vuosien 2012—2013 tuloarviot.


2014 III lisätalousarvio1 859 000
2014 I lisätalousarvio33 000
2014 talousarvio50 000
2013 tilinpäätös51 058
2012 tilinpäätös46 198

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 1 859 000 euroa.