Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
              04. EU:lta saatavat muut tulot
              32. Kasvinjalostusmaksut
              43. Viehekalastusmaksut
              44. Kalastuksenhoitomaksut
              45. Riistanhoitomaksut
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaPDF-versio

01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 535 888 000 euroa.

Tulojen kohdentamisperusteena ovat EU:n toimielimen varainhoitovuonna tekemät maksupäätökset.

Selvitysosa:EU:n yhteisen maatalouspolitiikan ja kalastuspolitiikan toteuttamiseksi Suomen osuuden Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) arvioidaan olevan yhteensä 537 222 000 euroa. Kun tästä tuloutetaan talousarvion ulkopuoliseen Maatalouden interventiorahastoon 1 334 000 euroa, momentille arvioidaan tuloutuvan 535 888 000 euroa.

Vuodesta 2014 alkaen Suomessa mahdollisesti käyttöön otettavan EU:n kouluhedelmäjärjestelmän tulot 1 500 000 euroa tuloutuvat tälle momentille. Maidontuotannon maakiintiön ylityksen rahoittamiseksi tuottajilta perittävät maksut tuloutetaan tälle momentille. Koska komissio vähentää maksuja vastaavasti Suomelle suoritettavia maataloustukirahaston osuuksia, maksuilla ei ole vaikutusta momentin tulokertymään.

Tulokertymässä ei ole otettu huomioon Ahvenanmaan tuloja sen toimivaltaan kuuluvien tehtävien osalta.

Arvio maataloustukirahaston tuloista

  Yhteensä milj. € Vastaavia menoja
momenteilla
     
Talousarvioon    
EU-tulotuki 524,000 30.20.41
EU-markkinatuki 6,000 30.20.41
Tuottajaorganisaatiot 2,200 30.20.46
Hunajantuotanto 0,103 30.20.46
Menekinedistäminen 1,200 30.20.46
EU:n kouluhedelmäjärjestelmä 1,500 30.20.46
Eläinlääkintä ETY 424/90 0,800 30.30.01
    30.30.20
Kasvinsuojelutoimien tukeminen (EY) N:o 1290/2005 0,085 30.30.01
Yhteensä 535,888  
     
Maatalouden interventiorahastoon 1,334 Maatalouden
interventiorahastossa
Kaikki yhteensä 537,222  

2014 talousarvio 535 888 000
2013 talousarvio 549 288 000
2012 tilinpäätös 540 776 958

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 535 888 000 euroa.

Tulojen kohdentamisperusteena ovat EU:n toimielimen varainhoitovuonna tekemät maksupäätökset.

02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 45 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Tulokertymä sisältää Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) tuloutuvan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman viimeisen välimaksun ohjelmakauden 2007—2013 osalta sekä ensimmäisen ennakon ohjelmakauden 2014—2020 osalta.

Ohjelmakauden 2007—2013 osalta maaseuturahastosta arvioidaan tuloutuvan 24 000 000 euroa. Kun tästä tuloutetaan Maatilatalouden kehittämisrahastoon 2 000 000 euroa, momentille arvioidaan kertyvän 22 000 000 euroa. Ohjelmakauden 2014—2020 osalta ensimmäinen ennakko (1 % koko ohjelmakauden maaseuturahaston rahoitusosuudesta) maksetaan sen jälkeen, kun komissio on hyväksynyt Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman.

Ohjelmakauden 2014—2020 ensimmäiset välimaksut arvioidaan tuloutuvan vuonna 2015.

Arvio eri ohjelmien tulokertymästä (milj. euroa)

Ohjelma Tuloutuu
talousarvioon
Tuloutuu
MAKERAan
Tuloutuu
yhteensä
       
Manner-Suomen maaseudun
kehittämisohjelma 2007—2013, välimaksu
22,000 2,000 24,000
Manner-Suomen maaseudun
kehittämisohjelma 2014—2020, ennakko
23,000 - 23,000
Yhteensä 45,000 2,000 47,000

2014 talousarvio 45 000 000
2013 talousarvio 304 500 000
2012 tilinpäätös 276 883 778

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 45 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Euroopan kalatalousrahastosta (EKTR) arvioidaan tuloutuvan ohjelmakauden 2007—2013 tuloja yhteensä 4 000 000 euroa.

EU:lta saatavien tulojen mitoituksessa on otettu huomioon myös Ahvenanmaan osuus.


2014 talousarvio 4 000 000
2013 talousarvio 4 000 000
2012 tilinpäätös 5 914 242

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

04. EU:lta saatavat muut tulot

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 475 000 euroa.

Selvitysosa:Momentin tuloina on otettu huomioon EU:lta maa- ja metsätalousministeriön tehtäväalueelle saatavat muut kuin momenteille 12.30.01, 12.30.02 ja 12.30.03 sekä laitosten rahoittamiin hankkeisiin EU:sta tuloutuvat tulot. Tulot kertyvät EU-säädösten mukaisesti.

Tulot ja vastaavat menot

  Tulot € Menot € Momentti
       
Kalastuksen valvonta, Neuvoston asetus (EY) 1224/2009 sekä komission täytäntöönpanoasetus 404/2011 400 000 1 560 000 30.01.01
Maatalouden rakennetutkimus, Neuvoston asetus 1166/2008 75 000 200 000 30.01.02

Momentille tuloutuvat EU:n edellyttämiin kalastuksen valvonnan vuoden 2013 menoihin kohdistuvat Neuvoston asetukseen ja komission täytäntöönpanoasetukseen perustuvat EU:n osuudet. EU:n tukikelpoisiksi luettavista menoista EU:n rahoitusosuus on enintään 50—90 %, jotka tuloutuvat vuonna 2014. Vuonna 2014 tuloutuu vuoden 2013 menoihin perustuvia saman komission täytäntöönpanoasetuksen mukaisia EU:lta saatavia tuloja 400 000 euroa.

Vuonna 2013 ja 2014 toteutettavan EU:n maatalouden rakennetutkimuksen kokonaiskustannukseksi arvioidaan 426 600 euroa. EU:n rahoitusosuus on yhteensä enintään 150 000 euroa (Max 75 %), mistä vuonna 2012 tuloutui ennakkona 75 000 euroa ja loppuerä 75 000 euroa tuloutuu vuonna 2014. Vastaavat menot ovat momentilla 30.01.02.


2014 talousarvio 475 000
2013 talousarvio 560 000
2012 tilinpäätös 1 267 178

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 475 000 euroa.

20. Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 120 000 euroa.

Totopelien tuottojen käyttämisestä annetun lain (1055/2001) mukaisten käyttötarkoitusten lisäksi valtion osuutena saadusta tulosta voidaan käyttää 168 000 euroa hevostalouden tutkimukseen.

Tuloarvio budjetoidaan suoriteperusteisena.

Selvitysosa:Tulot perustuvat arpajaislakiin (1047/2001). Totopeleistä arvioidaan kertyvän valtion osuutena 1 120 000 euroa. Tuloja vastaavasti myönnetään määrärahoja 952 000 euroa momentilla 30.10.54 hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen sekä 168 000 euroa momentilla 30.20.01 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskukselle hevostalouden tutkimukseen.


2014 talousarvio 1 120 000
2013 talousarvio 1 120 000
2012 tilinpäätös 2 490 921

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 120 000 euroa.

Totopelien tuottojen käyttämisestä annetun lain (1055/2001) mukaisten käyttötarkoitusten lisäksi valtion osuutena saadusta tulosta voidaan käyttää 168 000 euroa hevostalouden tutkimukseen.

Tuloarvio budjetoidaan suoriteperusteisena.

32. Kasvinjalostusmaksut

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 380 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot kertyvät kasvinjalostustoiminnan edistämisestä annetun lain (896/1977) mukaisina maksuina. Jalostettujen lajikkeiden siementavarasta suoritettavia maksuja arvioidaan kertyvän 300 000 euroa, mitä vastaavasti menoja on momentilla 30.30.41. Lisäksi momentille arvioidaan kertyvän 80 000 euroa puutarhakasvien jalostusmaksutuloja, joita vastaavat menot on merkitty momentille 30.20.01.


2014 talousarvio 380 000
2013 talousarvio 380 000
2012 tilinpäätös 225 912

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 380 000 euroa.

40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 2 500 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot kertyvät vesilain (587/2011) 3 luvun 14 ja 22 §:n sekä ympäristönsuojelulain (86/2000) 44 §:n nojalla määrätyistä kalatalousmaksuista sekä muista vastaavista maksuista. Vastaavia menoja on merkitty momentille 30.40.20.


2014 talousarvio 2 500 000
2013 talousarvio 2 500 000
2012 tilinpäätös 2 736 353

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 2 500 000 euroa.

41. Tenojoen kalastuslupamaksut

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 500 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot kertyvät Tenojoen kalastuspiirin yhteisestä kalastussäännöstä Norjan kuningaskunnan kanssa tehdyn sopimuksen (Sops 94/1989) 5 artiklan ja kalastussäännön 2 §:n mukaisista kalastuslupamaksuista. Vuoden 2013 tulokertymää vastaavista menoista valtiolle kuuluva osuus on merkitty momentille 30.01.01 sekä kalastuskunnille ja muille yksityisille vesialueen omistajille kuuluva osuus momentille 30.40.52.


2014 talousarvio 500 000
2013 talousarvio 550 000
2012 tilinpäätös 444 315

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 500 000 euroa.

42. Hirvieläinten metsästysmaksut

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 3 400 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot kertyvät valtion lukuun myytävistä hirvieläimistä sekä riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain (616/1993) 4 §:n mukaisista pyyntilupamaksuista saatavina tuloina. Aikuisen hirven pyyntilupamaksu on 120 euroa ja hirvenvasan 50 euroa riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun valtioneuvoston asetuksen (491/2007) 2 §:n mukaan. Maksujen taso säilyy ennallaan. Vastaava meno on momentilla 30.40.41.


2014 talousarvio 3 400 000
2013 talousarvio 5 400 000
2012 tilinpäätös 5 234 892

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 3 400 000 euroa.

43. Viehekalastusmaksut

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 3 198 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat kalastuslain (286/1982) 88 §:ään.

Viehekalastusmaksun hintaa on indeksikorotuksen johdosta tarkoitus korottaa kalenterivuodelta kahdella eurolla 31 euroon. Seitsemän vuorokauden kalastusjaksolta maksu pysyy edelleen 7 eurossa. Vuonna 2012 maksettiin 93 517 kpl läänikohtaisia viehekalastusmaksuja kalenterivuodeksi ja 45 082 kpl seitsemän vuorokauden pituiselle jaksolle. Kun kalenterivuotta koskevia viehekalastusmaksuja arvioidaan kertyvän vuonna 2014 vähintään 93 000 ja seitsemän vuorokauden kalastusjaksokohtaisia maksuja vähintään 45 000 suoritusta, kokonaiskertymäksi tulee yhteensä 3 198 000 euroa. Vuoden 2013 arvioitua tulokertymää vastaavat menot vähennettyinä valtiolle maksun kannosta vuonna 2013 koituviksi arvioiduilla menoilla jaetaan vuonna 2014 kalavesien omistajille. Tämä meno on merkitty momentille 30.40.52.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen kalastuslain 88 §:n muuttamisesta, jolla viehekalastusmaksuun tehdään elinkustannusindeksin nousua vastaava tarkistus.


2014 talousarvio 3 198 000
2013 talousarvio 2 896 000
2012 tilinpäätös 3 027 561

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 3 198 000 euroa.

44. Kalastuksenhoitomaksut

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 6 264 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat kalastuslain (286/1982) 88 ja 91 c §:iin.

Kalastuksenhoitomaksun hintaa on indeksikorotuksen johdosta tarkoitus korottaa kalenterivuodelta 24 euroon. Seitsemän vuorokauden kalastusjaksolta maksu pysyy edelleen 7 eurossa. Vuonna 2012 maksettiin 258 083 kpl kalastuksenhoitomaksuja kalenterivuodeksi ja 37 658 kpl seitsemän vuorokauden pituiselle jaksolle. Kun kalenterivuotta koskevia kalastuksenhoitomaksuja arvioidaan kertyvän vuonna 2014 vähintään 250 000 kpl ja seitsemän vuorokauden maksuja 37 000 kpl, momentille arvioidaan kertyvän yhteensä 6 259 000 euroa. Lisäksi momentille arvioidaan kertyvän 5 000 euroa kalastuksenhoitomaksurekisterin osoite- ja nimitietojen myynnistä saatavina tuloina. Kalatalouden edistämiseen käytettävä meno on merkitty momentille 30.40.51.


2014 talousarvio 6 264 000
2013 talousarvio 5 556 000
2012 tilinpäätös 5 941 431

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 6 264 000 euroa.

45. Riistanhoitomaksut

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 10 240 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat riistanhoitomaksuista ja pyyntilupamaksuista annetun lain (616/1993) 1 §:ään. Jokaisen, joka harjoittaa metsästystä tai toimii metsästyslain (615/1993) 28 §:ssä tarkoitettuna metsästyksen johtajana, on metsästysvuosittain suoritettava valtiolle riistanhoitomaksu. Riistanhoitomaksun suuruus on 33 euroa. Arvioitu metsästäjämäärä vuodelle 2014 on 310 322. Arvioitu kertymä on siten 10 240 000 euroa. Riistatalouden edistämiseen käytettävä meno on merkitty momentille 30.40.50.


2014 talousarvio 10 240 000
2013 talousarvio 10 187 000
2012 tilinpäätös 9 254 834

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 10 240 000 euroa.

99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 6 000 000 euroa.

Selvitysosa:Tulokertymässä otetaan huomioon ne hallinnonalan tulot, joita varten ei ole erillistä tulomomenttia tai joita ei oteta huomioon nettoutettavina tuloina. Lisäksi momentille tuloutetaan momenttien 30.10.61, 30.10.62 ja 30.10.64 takaisinperinnästä aiheutuvat erät.


2014 talousarvio 6 000 000
2013 talousarvio 5 000 000
2012 tilinpäätös 7 295 528

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 6 000 000 euroa.