Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

27. Puolustusministeriön hallinnonalaPDF-versio

01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 8 000 euroa.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää myös peruskorjaus- tai perusparannusmenojen väliaikaiseen rahoittamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnalliset tulostavoitteet

Rakennuslaitoksen tuloksellisuus muodostuu asiakastyytyväisyydestä, työtyytyväisyydestä, hintakehityksestä verrattuna markkinoiden hintakehitykseen, ulkoistettujen toimintojen kilpailutuksen onnistumisesta, toimitilojen ja laitteiden käytettävyyden ja energiatehokkuuden parantumisesta sekä oman työn tehokkuuden lisäämisestä.

Toiminnallinen tehokkuus

Varmistetaan puolustushallinnolle järjestettävien palvelujen laatu, kilpailukyky, saatavuus ja toimintavarmuus. Lisätään palvelujen markkinaehtoisuutta turvallisuus ja valmiuskyky huomioiden. Kiinteistöjen ylläpidon, energiapalvelujen, ympäristönsuojelun ja asuntotoimen tunnusluvuille asetetaan seuraavat tavoitetasot:

Tunnusluku 2012
toteutuma
2013
ennakoitu
2014
arvio
       
Kiinteistönhoito      
Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu, % -1,8 0,0 -2,0
Hoito €/htm2 (Ei sis. kiinteistöveroa eikä ns. käyttäjäpalveluita) 0,66 0,65 0,65
Hoito m2/htv 9 600 9 300 9 600
Siivouspalvelut      
Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu, % -0,5 -1,0 -1,0
Siivouspalvelut, €/sm2 0,94 0,94 0,94
Siivouspalvelujen ulkoistamisaste, % 41 42 45
Tekniset palvelut      
Vuosikorjaukset, €/htm2/kk 0,52 0,54 0,55
Teknisten palveluiden ulkoistamisaste, % 65 70 70
Asuntotoimi      
Vuokrattavat asunnot, kpl/htv 236 260 260
Energiapalvelut      
Lämmön ominaiskulutus, kWh/rm3/L 38,0 37,9 37,5
— Toimistorakennukset 44,2 42,4 41,8
— Kasarmit 45,6 46,3 45,9
— Huoltorakennukset 42,6 40,2 39,8
— Lämpimät varastot 29,8 30,0 29,6
Sähkön ominaiskulutus, kWh/rm3/S 15,4 16,2 15,8
Veden ominaiskulutus, l/rm3/L 87 92 85
Ympäristöpalvelut      
Sekajätteen määrän vähentäminen, % 52 35 50
Hiilidioksidipäästöjen määrän vähentäminen, 1 000 tn CO2 144 148 137
Hiilidioksidipäästöjen määrän vähentäminen, kgCO2 / MWh 240 230 224
Uusiutuvan energian osuus energiantuotannossa, %      
— lämpö, osto 24 22 25
— lämpö, oma tuotanto 9 7 11
— sähkö 30 30 30
Ympäristönäkökulman huomioiminen hankinnoissa, % 89 90 90
Tuotokset ja laadunhallinta
Tunnusluku 2012
toteutuma
2013
ennakoitu
2014
arvio
       
Kiinteistöpalvelut      
Huoneistoala (milj. htm2), puolustushallinto 3,00 3,03 2,77
Huoneistoala (milj. htm2), muut 0,17 0,13 0,2
Rakennustilavuus (milj. rm3), puolustushallinto 14,8 15,2 13,7
Rakennustilavuus (milj. rm3), muut 0,9 0,6 1,1
Lämmitetty rakennustilavuus (milj. rm3), puolustushallinto 9,4 9,6 8,7
Lämmitetty rakennustilavuus (milj. rm3), muut 0,6 0,4 0,7
Siivouspalvelut      
Siivousala (milj. sm2), puolustushallinto 1,3 1,31 1,25
Siivousala (milj. sm2), muut 0,1 0,11 0,11
Tekniset palvelut      
Vuosikorjausprojektit (kpl) 1 500 1 500 1 500
Erillistilausprojektit (kpl) 805 900 800
Pieninvestointiprojektit (kpl) 143 200 200
Energiapalvelut      
Toimitettu lämpö (MWh) 375 067 392 000 360 000
Toimitettu sähkö (MWh) 266 975 275 000 256 725
Toimitettu vesi (1 000 m3) 1 161 1 200 1 120
Ympäristöpalvelut      
Ympäristöraportit (kpl) 0 1 1
Päivitetyt jätehuoltosuunnitelmat, kpl 0 2 2
Uudet jätehuoltosuunnitelmat, kpl 5 2 2
Rakennuttamispalvelut      
Valmistuneet hankesuunnitelmat (kpl) 39 30 20
Valmistuneet hankkeet (kpl) 28 25 25
Asiakastyytyväisyys (1—5) 3,99 3,9 3,9
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Ylläpidetään työtyytyväisyyden tasoa panostamalla valittuihin henkilöstöpolitiikan painopistealueisiin.

Tunnusluku 2012
toteutuma
2013
ennakoitu
2014
tavoite
       
Työtyytyväisyys (1—5) 3,5 3,5 3,5
— naiset 3,5 3,5 3,5
— miehet 3,5 3,5 3,5

Rakennuslaitoksen tulot kertyvät valtion maksuperustelain (150/1992) ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen maksullisista suoritteista annetun puolustusministeriön asetuksen mukaan hinnoiteltavista suoritteista, joita puolustushallinnolle tuotetaan omakustannushintaan ja ulkopuolisille liiketaloudellisin perustein.

Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttotulot 162 553 159 472 156 588
Bruttomenot 162 545 159 464 156 580
Nettotulot 8 8 8

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 162 553 159 472 156 588
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 162 545 159 464 156 580
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 8 8 8
Kustannusvastaavuus, % 100 100 100

2014 talousarvio 8 000
2013 talousarvio 8 000
2012 tilinpäätös 8 151

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 8 000 euroa.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää myös peruskorjaus- tai perusparannusmenojen väliaikaiseen rahoittamiseen.

20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 18 000 euroa.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää irtaimen omaisuuden hankinta- ja huoltomenoihin, kotimaisen puolustusteollisuuden kanssa tehtävistä materiaalin vaihtosopimuksista aiheutuviin menoihin sekä irtaimen omaisuuden myynnistä aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa:Momentille kertyvät tulot ovat irtaimen omaisuuden myyntituloja, häviämiskorvauksia sekä puolustusvoimien rahoittamasta tuotekehityksestä perittäviä rojaltimaksuja.

Tulot ja menot (euroa)

   
Bruttotulot  
Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä, häviämiskorvauksista ja rojaltimaksuista 4 418 000
Bruttomenot  
Irtaimen omaisuuden myynti-, hankinta- ja huoltomenot 4 400 000
Nettotulot 18 000

2014 talousarvio 18 000
2013 talousarvio 18 000
2012 tilinpäätös 18 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 18 000 euroa.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää irtaimen omaisuuden hankinta- ja huoltomenoihin, kotimaisen puolustusteollisuuden kanssa tehtävistä materiaalin vaihtosopimuksista aiheutuviin menoihin sekä irtaimen omaisuuden myynnistä aiheutuviin menoihin.

99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 3 670 000 euroa.

Selvitysosa:Momentille kertyvät tulot ovat YK:n suorittamia kustannusten korvauksia kriisinhallintaoperaatioista ja niissä muille osanottajamaille tuotetuista palveluista perittyjä maksuja, hankintaennakkojen viivästyskorkoja, FMS-maksujärjestelyjen palautuksia ja korkotuottoja sekä hallinnonalan kirjanpitoyksikköjen sellaisia tuloja, joita ei ole budjetoitu muille momenteille.


2014 talousarvio 3 670 000
2013 I lisätalousarvio 1 545 000
2013 talousarvio 2 050 000
2012 tilinpäätös 3 028 836

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 200 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 530 000 euroa talousarvioesityksen 3 670 000 euroon nähden aiheutuu pääosin YK:n maksamien UNIFIL-operaation kalusto- ja varustekorvausten lisääntymisestä.


2014 talousarvio 4 200 000
2013 I lisätalousarvio 1 545 000
2013 talousarvio 2 050 000
2012 tilinpäätös 3 028 836

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 200 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 1 000 000 euroa.

Selvitysosa:Tuloarvion muutos aiheutuu pääosin YK:n maksamien UNIFIL-operaation kalusto- ja varustekorvausten lisääntymisestä sekä Foreign Military Sales (FMS) -maksujärjestelyyn liittyvistä palautuksista.


2014 III lisätalousarvio 1 000 000
2014 talousarvio 4 200 000
2013 tilinpäätös 4 313 633
2012 tilinpäätös 3 028 836

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 1 000 000 euroa.