Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

03. Valtion nettolainanotto ja velanhallintaPDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Selvitysosa:Valtion velanhoidon strategisena tavoitteena on velasta aiheutuvien kustannusten minimointi siten, että velanhoidollisten toimenpiteiden ja itse velkasalkun riskit pysyvät hyväksyttävällä tasolla ja siten, että valtion maksuvalmius turvataan kaikissa olosuhteissa. Kustannuksia minimoidaan muokkaamalla aktiivisesti velkasalkun korkorakennetta siten, että velasta aiheutuvia korkomenoja voitaisiin hallitusti vähentää. Lisäksi pidetään yllä mahdollisimman likvidit viitelainamarkkinat edullisen rahoituksen turvaamiseksi.

01. Nettolainanotto ja velanhallinta

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille merkitään nettotuloa 6 724 344 000 euroa.

Tuloina otetaan huomioon uusien valtionlainojen nimellisarvot, emissiovoitot, pääomavoitot sekä velan riskiaseman säätelemiseksi tehdyistä johdannaissopimuksista saatavat tulot.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää:

1) valtionvelan kuoletusten ja takaisinostojen maksamiseen

2) valtion lainanotossa esiintyvien emissiotappioiden ja velan takaisinostoissa esiintyvien pääomatappioiden sekä valtionlainojen ottamista ja takaisinmaksua suojaavista johdannaisista aiheutuvien menojen maksamiseen.

Momentille budjetoitua lainaa saa valtion maksuvalmiuden salliessa jättää nostamatta siihen määrään asti, jolla talousarvion muille tuloarviomomenteille kertyneet tulot ylittävät vastaavat budjetoidut tuloarviot.

Selvitysosa:Tulot ovat valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) mukaisia tuloja.

Budjettitalouden velan nimellisarvon kehitys vuosina 2011—2014 (mrd. euroa)

  2011
tilinpäätös
2012
tilinpäätös
2013
budjetoitu
2014
esitys
         
Budjettitalouden velka, nimellisarvo 78,6 83,3 92,3 98,9

Momentin nettotuloarvio vastaa muista kuin velanhallinnasta aiheutuvista eristä syntyvää nettolainanottotarvetta. Momentille kertyy nettotuloja uusista valtionlainoista saatavista tuloista vähennettynä velan takaisinmaksuista aiheutuvilla menoilla. Nettotuloon sisällytetään lisäksi valtion lainanotossa esiintyvien emissiotappioiden ja velan takaisinostoissa esiintyvien pääomatappioiden sekä lainan ottamista tai takaisinmaksuhintaa suojaavista johdannaissopimuksista aiheutuvat erät.

Budjettitalouden velan pitkäaikaisten lainojen kuoletuksia arvioidaan maksettavan 6,9 mrd. euroa vuonna 2014. Tämän lisäksi arvioidaan erääntyvän velkasitoumuksia ja lyhytaikaista luottoa 5,0 mrd. euroa. Uusista lainoista saatavan määrän, ml. emissiotappiot, arvioidaan olevan 18 667 000 000 euroa ja lainojen kuoletuksiin ja takaisinmaksuun, ml. pääomatappiot, käytettävän määrän 11 943 000 000 euroa.

Tulot ja menot (milj. euroa)

   
Tulot  
Nimellisarvoinen nettolainanotto 6 774
Menot  
Emissiotappiot (netto) -40
Pääomatappiot (netto) -10
Nettotulot 6 724

2014 talousarvio 6 724 344 000
2013 III lisätalousarvio 1 288 256 000
2013 II lisätalousarvio 10 000 000
2013 I lisätalousarvio 253 419 000
2013 talousarvio 7 502 974 000
2012 tilinpäätös 4 703 307 934

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille merkitään nettotuloa 7 093 776 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 369 432 000 euroa talousarvioesityksen 6 724 344 000 euroon nähden aiheutuu tässä täydentävässä esityksessä ehdotetuista tuloarvioiden ja määrärahojen muutoksista.

Lisäksi talousarvioesityksen momentin selvitysosan taulukko korvataan oheisella taulukolla:

Tulot ja menot (milj. euroa)

   
Tulot  
Nimellisarvoinen nettolainanotto 7 144
Menot  
Emissiotappiot (netto) -40
Pääomatappiot (netto) -10
Nettotulot 7 094

2014 talousarvio 7 093 776 000
2013 IV lisätalousarvio 141 034 000
2013 III lisätalousarvio 1 288 256 000
2013 II lisätalousarvio 10 000 000
2013 I lisätalousarvio 253 419 000
2013 talousarvio 7 502 974 000
2012 tilinpäätös 4 703 307 934

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 34/2013 vp (13.12.2013)

Valiokunta ehdottaa momentille lisättäväksi 35 310 000 euroa nimellisarvoiseen nettolainanottoon, jolloin nimellisarvoinen nettolainanotto on 7 179 310 000 euroa.

Lisäys johtuu valiokunnan menomomenteille ehdottamista muutoksista, joiden yhteismäärä on 35 310 000 euroa.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille merkitään nettotuloa 7 129 086 000 euroa.

Tuloina otetaan huomioon uusien valtionlainojen nimellisarvot, emissiovoitot, pääomavoitot sekä velan riskiaseman säätelemiseksi tehdyistä johdannaissopimuksista saatavat tulot.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää:

1) valtionvelan kuoletusten ja takaisinostojen maksamiseen

2) valtion lainanotossa esiintyvien emissiotappioiden ja velan takaisinostoissa esiintyvien pääomatappioiden sekä valtionlainojen ottamista ja takaisinmaksua suojaavista johdannaisista aiheutuvien menojen maksamiseen.

Momentille budjetoitua lainaa saa valtion maksuvalmiuden salliessa jättää nostamatta siihen määrään asti, jolla talousarvion muille tuloarviomomenteille kertyneet tulot ylittävät vastaavat budjetoidut tuloarviot.

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentilta vähennetään 23 806 000 euroa.

Selvitysosa:Nimellisarvoiseen nettolainanottoon merkitään vähennystä 23 806 000 euroa, jolloin nimellisarvoisen nettolainanoton määrä on 7 155 280 000 euroa vuonna 2014. Velanhallinnan erät mukaan lukien nettotulojen määrä on 7 105 280 000 euroa vuonna 2014.

Tulot ja menot (milj. euroa)

   
Tulot  
Nimellisarvoinen nettolainanotto 7 155
Menot  
Emissiotappiot (netto) -40
Pääomatappiot (netto) -10
Nettotulot 7 105

2014 I lisätalousarvio -23 806 000
2014 talousarvio 7 129 086 000
2013 tilinpäätös 6 419 515 623
2012 tilinpäätös 4 703 307 934

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentilta vähennetään 23 806 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 113/2014 vp (4.9.2014)

Momentille merkitään lisäystä 327 406 000 euroa.

Selvitysosa:Nimellisarvoiseen nettolainanottoon merkitään lisäystä 327 406 000 euroa, jolloin nimellisarvoisen nettolainanoton määrä on 7 482 686 000 euroa vuonna 2014. Velanhallinnan erät mukaan lukien nettotulojen määrä on 7 432 686 000 euroa vuonna 2014.

Tulot ja menot (milj. euroa)

   
Tulot  
Nimellisarvoinen nettolainanotto 7 483
Menot  
Emissiotappiot (netto) -40
Pääomatappiot (netto) -10
Nettotulot 7 433

2014 II lisätalousarvio 327 406 000
2014 I lisätalousarvio -23 806 000
2014 talousarvio 7 129 086 000
2013 tilinpäätös 6 419 515 623
2012 tilinpäätös 4 703 307 934

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2014 vp (10.10.2014)

Momentille merkitään lisäystä 327 406 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentilta vähennetään 523 396 000 euroa.

Selvitysosa:Nimellisarvoiseen nettolainanottoon merkitään vähennystä 523 396 000 euroa, jolloin nimellisarvoisen nettolainanoton määrä on 6 959 290 000 euroa vuonna 2014. Velanhallinnan erät mukaan lukien nettotulojen määrä on 6 909 290 000 euroa vuonna 2014.

Tulot ja menot (milj. euroa)

   
Tulot  
Nimellisarvoinen nettolainanotto 6 959
Menot  
Emissiotappiot (netto) -40
Pääomatappiot (netto) -10
Nettotulot 6 909

2014 III lisätalousarvio -523 396 000
2014 II lisätalousarvio 327 406 000
2014 I lisätalousarvio -23 806 000
2014 talousarvio 7 129 086 000
2013 tilinpäätös 6 419 515 623
2012 tilinpäätös 4 703 307 934

 

III lisätalousarvioesitys täydentävä HE 233/2014 vp (13.11.2014)

Momentilta vähennetään 433 396 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa vuoden 2014 kolmannen lisätalousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 90 000 000 euroa kolmannen lisätalousarvioesityksen 523 396 000 euron vähennykseen nähden aiheutuu tässä täydentävässä esityksessä ehdotetuista määrärahamuutoksista.


2014 III lisätalousarvio -433 396 000
2014 II lisätalousarvio 327 406 000
2014 I lisätalousarvio -23 806 000
2014 talousarvio 7 129 086 000
2013 tilinpäätös 6 419 515 623
2012 tilinpäätös 4 703 307 934

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentilta vähennetään 433 396 000 euroa.