Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
         01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
         04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
         08. Valmisteverot
         10. Muut verot
         19. Muut veronluonteiset tulot
              02. Lästimaksut
              03. Ratavero
              04. Eräät viestinnän maksut
              05. Lentoliikenteen valvontamaksu
              06. Väylämaksut
              07. Katsastustoiminnan valvontamaksu
              08. Öljyjätemaksu
              09. Muut verotulot
              10. Energiaviraston valvontamaksu
       12. Sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

19. Muut veronluonteiset tulotPDF-versio

02. Lästimaksut

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 800 000 euroa.

Selvitysosa: Lästimaksu perustuu lakiin (189/1936) ja asetukseen (468/1954) lästimaksusta. Vastaavat menot on merkitty momentille 31.30.50.


2014 talousarvio800 000
2013 talousarvio800 000
2012 tilinpäätös970 196

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 800 000 euroa.

03. Ratavero

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 18 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan suoriteperusteisena.

Selvitysosa: Ratavero perustuu rataverosta annettuun lakiin (605/2003). Rataverolain 5 §:n pykälän muuttamisesta annetun lain perusteella kannetaan momentilta 31.10.78 rahoitetun Kerava—Lahti -oikoradan käytöstä investoinnin rataveroa, jonka tuotto on arvioitu 4 200 000 euroksi. Tuloarviosta 13 800 000 euroa on otettu huomioon momentin 31.10.20 määrärahan mitoituksessa.


2014 talousarvio18 000 000
2013 talousarvio18 000 000
2012 tilinpäätös16 282 942

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 18 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan suoriteperusteisena.

04. Eräät viestinnän maksut

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 26 822 000 euroa.

Selvitysosa: Viestintämarkkinamaksu, 3 400 000 euroa, perustuu viestintämarkkinalakiin (393/2003). Tietoturvamaksu, 480 000 euroa, perustuu sähköisen viestinnän tietosuojalakiin (516/2004). Postitoiminnan valvontamaksu, 1 488 000 euroa, perustuu postilakiin (415/2011). Televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksu, 1 069 000 euroa, perustuu lakiin televisio- ja radiotoiminnasta (744/1998). Varmennemaksu, 196 000 euroa, perustuu lakiin vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista (617/2009). Edellä mainittuja maksuja arvioidaan kertyvän yhteensä 6 633 000 euroa. Näistä toiminnoista aiheutuvat menot on otettu huomioon momentin 31.40.01 määrärahan mitoituksessa.

Toimilupamaksut, 20 189 000 euroa, perustuu eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista annettuun lakiin (462/2009). Vuonna 2009 toteutettiin 2 600 megahertsin taajuusalueen huutokauppa. Tämän taajuusalueen toimilupamaksu maksetaan toimilupakauden aikana vuosittain tasaerissä. Viisi ensimmäistä vuosittaista erää maksettiin kuitenkin yhdellä kertaa toimilupakauden alkaessa vuonna 2009. Vuodesta 2014 alkaen vuoteen 2029 saakka vuotuinen maksuerä on 189 000 euroa. Lisäksi Viestintävirasto perii 800 megahertsin taajuusalueella vuonna 2013 toteutettavan taajuushuutokaupan tuloksen perusteella toimiluvan saaneilta teleyrityksiltä lain edellyttämän toimilupamaksun. Koko taajuusalueen lähtöhinta on 100 milj. euroa ja se tuloutetaan tasaerissä toimilupakauden viiden ensimmäisen vuoden aikana.


2014 talousarvio26 822 000
2013 talousarvio26 946 000
2012 tilinpäätös6 233 610

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 26 822 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 1 600 000 euroa.

Selvitysosa: Vuonna 2013 toteutetun 800 megahertsin taajuusalueen taajuushuutokaupasta tuloutuu yhteensä n. 108 milj. euroa vuosina 2013—2017. Alkuperäinen tuloarvio oli 100 milj. euroa. Huutokauppatulot tuloutetaan viitenä peräkkäisenä vuonna.


2014 I lisätalousarvio1 600 000
2014 talousarvio26 822 000
2013 tilinpäätös28 378 733
2012 tilinpäätös6 233 610

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 1 600 000 euroa.

05. Lentoliikenteen valvontamaksu

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 11 100 000 euroa.

Selvitysosa: Lentoliikenteen valvontamaksu perustuu lakiin lentoliikenteen valvontamaksusta (1249/2005). Valvontamaksu on 1,20 euroa/matkustaja. Maksu peritään jokaisesta lentoasemilta lähteneestä vähintään kaksivuotiaasta matkustajasta. Maksuvelvollinen on lentoaseman pitäjä. Maksu peritään vain 20 000 euroa ylittävältä osalta. Vuoden 2014 arvio lentoliikenteen valvontamaksukertymästä perustuu arvioon kotimaan ja kansainvälisen liikenteen kehityksestä. Näistä toiminnoista aiheutuvat menot on otettu huomioon momentin 31.20.01 määrärahan mitoituksessa.


2014 talousarvio11 100 000
2013 talousarvio11 545 000
2012 tilinpäätös11 100 840

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 11 100 000 euroa.

06. Väylämaksut

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 83 010 000 euroa.

Selvitysosa: Väylämaksu perustuu väylämaksulakiin (1122/2005), jonka perusteella Suomen vesialueella kauppamerenkulkua harjoittavasta aluksesta suoritetaan valtiolle väylämaksua. Vuoden 2014 arvio väylämaksukertymästä perustuu vuoden 2013 toteutuma-arvioon siten, että vuonna 2014 liikenteen määrän on arvioitu kasvavan 2,0 %, mikä korottaa tulokertymää noin 1,0 %.


2014 talousarvio83 010 000
2013 talousarvio84 680 000
2012 tilinpäätös81 374 455

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 83 010 000 euroa.

07. Katsastustoiminnan valvontamaksu

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 9 570 000 euroa.

Selvitysosa: Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen katsastus- ja yksittäishyväksyntätehtävien järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 17/2013 vp). Hallituksen esityksen mukaan esitetään säädettäväksi laki katsastustoiminnan valvontamaksusta. Valvontamaksun suuruudeksi esitetään 2,90 euroa jokaisesta katsastustoimipaikalla suoritetusta katsastuksesta ja jälkitarkastuksesta. Katsastusten kokonaismäärän arvioidaan olevan noin 3,3 miljoonaa katsastusta vuonna 2014. Näistä toiminnoista aiheutuvat menot on otettu huomioon momentin 31.20.01 määrärahan mitoituksessa.


2014 talousarvio9 570 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 785 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Vähennys 4 785 000 euroa talousarvioesityksen 9 570 000 euroon nähden aiheutuu katsastus- ja yksittäishyväksyntätehtävien järjestämistä koskevan lainsäädännön voimaantulon siirtymisestä.


2014 talousarvio4 785 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 785 000 euroa.

08. Öljyjätemaksu

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 000 000 euroa.

Selvitysosa: Maksu perustuu öljyjätemaksusta annettuun lakiin (894/1986). Maksun suuruus on 5,75 senttiä voiteluöljykilolta. Öljyjätemaksulla rahoitettavat vastaavat menot on budjetoitu momenteille 35.10.60 ja 65.


2014 talousarvio4 000 000
2013 talousarvio4 000 000
2012 tilinpäätös3 864 990

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 000 000 euroa.

09. Muut verotulot

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 3 500 000 euroa.

Selvitysosa: Momentille tuloutetaan kaikki sellaiset verot ja veronluonteiset tulot, joiden osalta ei ole katsottu kertymän vähäisyyden vuoksi tarpeelliseksi pitää omaa tulomomenttia. Momentille kertyy lähinnä ennen vuotta 2014 voimassa olleiden veroperusteiden mukaisia veroja ja maksuja.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi säätiön valvontamaksusta, jonka perusteella kannettavat verot tuloutetaan tälle momentille. Valvontamaksuilla rahoitettavat menot on otettu huomioon momentilla 32.40.03.


2014 talousarvio3 500 000
2013 talousarvio2 700 000
2012 tilinpäätös4 126 523

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 3 500 000 euroa.

10. Energiaviraston valvontamaksu

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 3 031 000 euroa.

Selvitysosa: Sähkö- ja maakaasuverkon haltijoiden valvontamaksut perustuvat lakiin sähkö- ja maakaasuverkkomaksusta (950/2012). Valvontamaksuilla rahoitettavat menot on otettu huomioon momentilla 32.60.01.

Momentin nimike on muutettu.


2014 talousarvio3 031 000
2013 talousarvio3 031 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 3 031 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Selvitysosa: Perämeren tuulivoima-alueelta perittävä tuulivoimamaksu perustuu lakiin tuulivoiman kompensaatioalueista (490/2013).

Momentin nimike on muutettu.

Momentille ei edellä olevan johdosta arvioida kertyvän lisäystä.


2014 I lisätalousarvio
2014 talousarvio3 031 000
2013 tilinpäätös2 840 055