Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
         01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
         04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
         08. Valmisteverot
         10. Muut verot
              03. Autovero
              05. Varainsiirtovero
              06. Arpajaisvero
              07. Ajoneuvovero
              08. Jätevero
         19. Muut veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

10. Muut verotPDF-versio

03. Autovero

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 997 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vero perustuu autoverolakiin (1482/1994). Vuoden 2008 alusta sekä uusien että käytettyjen henkilöautojen autovero on määräytynyt hiilidioksidipäästön perusteella. Vero määräytyy yleisestä kuluttajahinnasta ja sen osuus vaihtelee 5 %—50 % välillä hiilidioksidipäästöstä riippuen. Pakettiautojen verotus vastaa henkilöautojen verotusta, mutta kookkaiden pakettiautojen veroa alennetaan kokonaismassan perusteella. Autoveron tasoa on tarkistettu vuoden 2012 huhtikuussa keskimääräisen CO2-tason alenemisen tuottovaikutuksen korvaamiseksi ja ympäristöohjauksen tehostamiseksi.

Autoveron tuoton kehitys riippuu sekä verotettavien ajoneuvojen määrän että keskimääräisen veron kehityksestä. Autoveron tuoton kannalta uusien henkilöautojen myynnin kehityksellä on suurin merkitys. Uusia henkilöautoja ennakoidaan verotettavan noin 103 000 kpl vuonna 2013. Vuonna 2014 uusien autojen hankinnan oletetaan kasvavan vuodesta 2013 muutamalla tuhannella kappaleella. Käytettyjen autojen tuonnin odotetaan hieman laskevan vuosittain.

Autoveron veropohjan keskeisten erien arvioitu kehitys

 20122013 ennuste2014 ennuste
 kplkeskim.
vero, euroa
kplkeskim.
vero, euroa
kplkeskim.
vero, euroa
       
Uudet henkilöautot107 5247 250103 0007 500105 0007 500
Käytetyt henkilöautot22 5335 53023 0005 60022 0005 500
Uudet pakettiautot11 8515 98011 0005 60013 5005 600

Uusien henkilöautojen keskimääräinen hiilidioksidipäästö oli vuonna 2012 139,7 g/km. Uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet tasaisesti vuodesta 2008 lähtien. Laskun arvioidaan jatkuvan edelleen noin 3—4 % vuodessa.

Autoveron arvioitu kertymä eri ajoneuvoryhmistä (milj. euroa)

 2012
tilinpäätös
2013
ennuste
2014
ennuste
    
Uudet ajoneuvot870851867
Käytetyt ajoneuvot137134130
Yhteensä1 007985997

Merkittävin autoveroennusteen riski liittyy verotettaviksi tulevien ajoneuvojen kysyntään. Jos uusien henkilöautojen kysyntä poikkeaa ennustetusta 10 000 kappaleella, tämä vaikuttaisi verotuottoon noin 75 milj. eurolla.

Autoveron verotukien yhteismääräksi arvioidaan noin 144 milj. euroa vuonna 2014.

Autoveron arvioitu verotuki (milj. euroa)

 2012
tilinpäätös
2013
ennuste
2014
ennuste
    
Muuttoautojen verotuki171414
Taksien verotuki313232
Invalidien verotuki455
Pelastusautojen, sairasautojen, invataksien, matkailuautojen sekä muiden ajoneuvojen verotuet859393
Yhteensä137144144

2014 talousarvio997 000 000
2013 III lisätalousarvio-49 000 000
2013 talousarvio1 034 000 000
2012 tilinpäätös1 007 227 411

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 997 000 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 113/2014 vp (4.9.2014)

Momentilta vähennetään 57 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu ennakoitua heikommista tammi—heinäkuun kertymätiedoista sekä heikentyneestä talouden kehitystä koskevasta ennusteesta.


2014 II lisätalousarvio-57 000 000
2014 talousarvio997 000 000
2013 tilinpäätös932 471 558
2012 tilinpäätös1 007 227 411

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2014 vp (10.10.2014)

Momentilta vähennetään 57 000 000 euroa.

05. Varainsiirtovero

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 581 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vero perustuu varainsiirtoverolakiin (931/1996). Vuonna 2013 varainsiirtoveron määrä on 4 % kiinteistöjen kauppahinnasta. Asunto-osakeyhtiön, keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön ja kiinteistöyhtiön osakkeiden omistusoikeuden luovutuksesta suoritettavan varainsiirtoveron määrä on 2 % kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta. Muiden kuin asunto- tai kiinteistöyhtiöiden osakkeiden omistusoikeuden luovutuksesta suoritettavan varainsiirtoveron määrä on 1,6 % kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta.

Varainsiirtoveron tuotosta suurin osa kertyy asunto- ja kiinteistökaupasta. Varainsiirtoveron tuotto vaihtelee vuosittain huomattavasti johtuen muun muassa veron piiriin kuuluvien yritysjärjestelyjen määrän vaihtelusta samoin kuin asunto- ja kiinteistömarkkinoiden suhdannevaihteluista. Tuloarvioesityksessä on käytetty oletusta, että vuonna 2014 asunto-osakekaupan arvo nousisi 1 % ja kiinteistökaupan arvo nousisi 3,5 %. Varainsiirtovero tulee suorittaa 2—6 kuukauden kuluessa, uusien asunto-osakkeiden tapauksessa tätäkin myöhemmin, minkä johdosta asunto- ja kiinteistökaupassa tapahtuvat muutokset näkyvät varainsiirtoveron kertymässä jopa vuoden viiveellä.

Varainsiirtoveroon kohdistuu 12 verotukea, joista neljälle pystytään laskemaan arvo. Merkittävimmät varainsiirtoverotuksen verotuet ovat ensiasunnon ostajien vapautus varainsiirtoverosta ja se, että julkisen kaupankäynnin kohteena olevien arvopaperien kauppa ei kuulu varainsiirtoveron piiriin.

Varainsiirtoverotuksen merkittävimmät verotuet (milj. euroa)

 201220132014
    
Ensiasunnon luovutuksen varainsiirtoverovapaus959595
Julkisesti listatun arvopaperin varainsiirtoverovapaus2 0002 0002 000
Muut444
Yhteensä2 0992 0992 099

2014 talousarvio581 000 000
2013 III lisätalousarvio-54 000 000
2013 talousarvio606 000 000
2012 tilinpäätös579 667 904

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 581 000 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 113/2014 vp (4.9.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 80 000 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu vuoden 2014 kertymätietojen pohjalta päivitetystä tuloennusteesta.


2014 II lisätalousarvio80 000 000
2014 talousarvio581 000 000
2013 tilinpäätös586 394 998
2012 tilinpäätös579 667 904

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2014 vp (10.10.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 80 000 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 50 000 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu vuoden 2014 kertymätietojen pohjalta päivitetystä tuloennusteesta. Tuloarvion korottamisen taustalla on muutama poikkeuksellisen suuri kesä—syyskuussa toteutunut kiinteistökauppa.


2014 III lisätalousarvio50 000 000
2014 II lisätalousarvio80 000 000
2014 talousarvio581 000 000
2013 tilinpäätös586 394 998
2012 tilinpäätös579 667 904

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 50 000 000 euroa.

06. Arpajaisvero

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 235 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vero perustuu arpajaisverolakiin (552/1992). Vero on 12 % yksinoikeudella toimeenpantujen arpajaisten ja totopelien tuotosta. Vero kertyy lähes kokonaan yksinoikeudella toimeenpannuista arpajaisista, joista vero kerätään rahapanosten ja maksettujen voittojen erotuksesta.


2014 talousarvio235 000 000
2013 III lisätalousarvio29 000 000
2013 talousarvio201 000 000
2012 tilinpäätös207 111 074

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 235 000 000 euroa.

07. Ajoneuvovero

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 832 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vero perustuu ajoneuvoverosta annettuun lakiin (1281/2003). Veron päivää kohden kannettava määrä on perusveron osuus lisättynä käyttövoimaveron osuudella.

Perusveroa kannetaan henkilö- ja pakettiautoista. Perusvero on määräytynyt vuoden 2011 maaliskuusta alkaen ajoneuvon hiilidioksidipäästön perusteella. Jos hiilidioksidipäästön määrästä ei ole merkintää ajoneuvorekisterissä, vero perustuu ajoneuvon suurimpaan sallittuun kokonaismassaan. Käyttövoimaveroa määrätään ajoneuvolle, jota käytetään muulla voimalla tai polttoaineella kuin moottoribensiinillä.

Perusveron verotaulukkoja tarkistettiin vuoden 2013 alusta lukien ympäristöohjauksen tehostamiseksi vuonna 2011 päätetyn mukaisesti.

Ajoneuvoveron kertymän jakautuminen perusveroon ja käyttövoimaveroon ajoneuvolajeittain (milj. euroa)

 2012
tilinpäätös
2013
ennuste
2014
esitys
    
Perusvero   
— henkilöautot362397400
— pakettiautot728080
— kuorma-autot---
Käyttövoimavero   
— henkilöautot202222222
— pakettiautot728080
— kuorma-autot505050
Yhteensä758829832

Käyttövoimaveroa määrätään ajoneuvolle, jota käytetään muulla voimalla tai polttoaineella kuin moottoribensiinillä. Käyttövoimaveron tarkoituksena on tasata eri polttoaineiden tai käyttövoiman toisistaan poikkeavasta verotuksesta johtuvaa vuoden aikana maksettavaksi tulevaa verojen määrää niissä ajoneuvoryhmissä, joissa on muita kuin bensiinikäyttöisiä ajoneuvoja. Tämä koskee lähinnä henkilöautoja. Nykyisin käyttövoimavero on mitoitettu ottaen huomioon dieselöljyn moottoribensiiniä alempi verotus. Koska käyttövoimavero on kiinteä ja polttoaineverotus taas riippuu ajoneuvokohtaisesta polttoainekulutuksesta ja ajosuoritteesta, verorasituksen tasaus toteutuu tarkasti vain tietyillä keskimääräisyyksiin perustuvilla oletuksilla. Muiden ajoneuvojen kuin henkilöautojen käyttövoimaverolla on lähinnä fiskaaliset tavoitteet.

Ajoneuvoverotuksen merkittävimmät verotuet ovat invalidien vapautus ajoneuvoveron perusverosta ja eräiden ajoneuvoryhmien vapautus ajoneuvoverosta. Näiden verotukien yhteismääräksi arvioidaan 7 milj. euroa.


2014 talousarvio832 000 000
2013 I lisätalousarvio-53 000 000
2013 talousarvio882 000 000
2012 tilinpäätös758 551 840

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 832 000 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 41 000 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu vuoden 2013 alussa voimaan astuneen ajoneuvoverokorotuksen jälkeisten veropohjaa koskevien ajoittumisarvioiden tarkentumisesta.


2014 I lisätalousarvio41 000 000
2014 talousarvio832 000 000
2013 tilinpäätös866 179 995
2012 tilinpäätös758 551 840

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 41 000 000 euroa.

08. Jätevero

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 70 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vero perustuu jäteverolakiin (1126/2010). Lakia uudistettiin vuoden 2011 alusta alkaen. Muutoksen yhteydessä jäteveron veropohjaa laajennettiin koskemaan yleisten kaatopaikkojen lisäksi myös yksityisiä kaatopaikkoja ja veroa korotettiin 30 eurosta 40 euroon jätetonnilta. Samassa yhteydessä päätettiin jäteveron korottamisesta 50 euroon jätetonnilta vuonna 2013. Verotuottoa vastaava summa on lisätty kuntien valtionosuuksiin.


2014 talousarvio70 000 000
2013 III lisätalousarvio-7 000 000
2013 talousarvio70 000 000
2012 tilinpäätös56 202 500

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 70 000 000 euroa.