Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
         08. Valmisteverot
         10. Muut verot
              03. Autovero
              05. Varainsiirtovero
              06. Arpajaisvero
              07. Ajoneuvovero
              08. Jätevero
         19. Muut veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

10. Muut verotPDF-versio

03. Autovero

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 997 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu autoverolakiin (1482/1994). Vuoden 2008 alusta sekä uusien että käytettyjen henkilöautojen autovero on määräytynyt hiilidioksidipäästön perusteella. Vero määräytyy yleisestä kuluttajahinnasta ja sen osuus vaihtelee 5 %—50 % välillä hiilidioksidipäästöstä riippuen. Pakettiautojen verotus vastaa henkilöautojen verotusta, mutta kookkaiden pakettiautojen veroa alennetaan kokonaismassan perusteella. Autoveron tasoa on tarkistettu vuoden 2012 huhtikuussa keskimääräisen CO2-tason alenemisen tuottovaikutuksen korvaamiseksi ja ympäristöohjauksen tehostamiseksi.

Autoveron tuoton kehitys riippuu sekä verotettavien ajoneuvojen määrän että keskimääräisen veron kehityksestä. Autoveron tuoton kannalta uusien henkilöautojen myynnin kehityksellä on suurin merkitys. Uusia henkilöautoja ennakoidaan verotettavan noin 103 000 kpl vuonna 2013. Vuonna 2014 uusien autojen hankinnan oletetaan kasvavan vuodesta 2013 muutamalla tuhannella kappaleella. Käytettyjen autojen tuonnin odotetaan hieman laskevan vuosittain.

Autoveron veropohjan keskeisten erien arvioitu kehitys

  2012 2013 ennuste 2014 ennuste
  kpl keskim.
vero, euroa
kpl keskim.
vero, euroa
kpl keskim.
vero, euroa
             
Uudet henkilöautot 107 524 7 250 103 000 7 500 105 000 7 500
Käytetyt henkilöautot 22 533 5 530 23 000 5 600 22 000 5 500
Uudet pakettiautot 11 851 5 980 11 000 5 600 13 500 5 600

Uusien henkilöautojen keskimääräinen hiilidioksidipäästö oli vuonna 2012 139,7 g/km. Uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet tasaisesti vuodesta 2008 lähtien. Laskun arvioidaan jatkuvan edelleen noin 3—4 % vuodessa.

Autoveron arvioitu kertymä eri ajoneuvoryhmistä (milj. euroa)

  2012
tilinpäätös
2013
ennuste
2014
ennuste
       
Uudet ajoneuvot 870 851 867
Käytetyt ajoneuvot 137 134 130
Yhteensä 1 007 985 997

Merkittävin autoveroennusteen riski liittyy verotettaviksi tulevien ajoneuvojen kysyntään. Jos uusien henkilöautojen kysyntä poikkeaa ennustetusta 10 000 kappaleella, tämä vaikuttaisi verotuottoon noin 75 milj. eurolla.

Autoveron verotukien yhteismääräksi arvioidaan noin 144 milj. euroa vuonna 2014.

Autoveron arvioitu verotuki (milj. euroa)

  2012
tilinpäätös
2013
ennuste
2014
ennuste
       
Muuttoautojen verotuki 17 14 14
Taksien verotuki 31 32 32
Invalidien verotuki 4 5 5
Pelastusautojen, sairasautojen, invataksien, matkailuautojen sekä muiden ajoneuvojen verotuet 85 93 93
Yhteensä 137 144 144

2014 talousarvio 997 000 000
2013 III lisätalousarvio -49 000 000
2013 talousarvio 1 034 000 000
2012 tilinpäätös 1 007 227 411

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 997 000 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 113/2014 vp (4.9.2014)

Momentilta vähennetään 57 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu ennakoitua heikommista tammi—heinäkuun kertymätiedoista sekä heikentyneestä talouden kehitystä koskevasta ennusteesta.


2014 II lisätalousarvio -57 000 000
2014 talousarvio 997 000 000
2013 tilinpäätös 932 471 558
2012 tilinpäätös 1 007 227 411

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2014 vp (10.10.2014)

Momentilta vähennetään 57 000 000 euroa.

05. Varainsiirtovero

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 581 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu varainsiirtoverolakiin (931/1996). Vuonna 2013 varainsiirtoveron määrä on 4 % kiinteistöjen kauppahinnasta. Asunto-osakeyhtiön, keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön ja kiinteistöyhtiön osakkeiden omistusoikeuden luovutuksesta suoritettavan varainsiirtoveron määrä on 2 % kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta. Muiden kuin asunto- tai kiinteistöyhtiöiden osakkeiden omistusoikeuden luovutuksesta suoritettavan varainsiirtoveron määrä on 1,6 % kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta.

Varainsiirtoveron tuotosta suurin osa kertyy asunto- ja kiinteistökaupasta. Varainsiirtoveron tuotto vaihtelee vuosittain huomattavasti johtuen muun muassa veron piiriin kuuluvien yritysjärjestelyjen määrän vaihtelusta samoin kuin asunto- ja kiinteistömarkkinoiden suhdannevaihteluista. Tuloarvioesityksessä on käytetty oletusta, että vuonna 2014 asunto-osakekaupan arvo nousisi 1 % ja kiinteistökaupan arvo nousisi 3,5 %. Varainsiirtovero tulee suorittaa 2—6 kuukauden kuluessa, uusien asunto-osakkeiden tapauksessa tätäkin myöhemmin, minkä johdosta asunto- ja kiinteistökaupassa tapahtuvat muutokset näkyvät varainsiirtoveron kertymässä jopa vuoden viiveellä.

Varainsiirtoveroon kohdistuu 12 verotukea, joista neljälle pystytään laskemaan arvo. Merkittävimmät varainsiirtoverotuksen verotuet ovat ensiasunnon ostajien vapautus varainsiirtoverosta ja se, että julkisen kaupankäynnin kohteena olevien arvopaperien kauppa ei kuulu varainsiirtoveron piiriin.

Varainsiirtoverotuksen merkittävimmät verotuet (milj. euroa)

  2012 2013 2014
       
Ensiasunnon luovutuksen varainsiirtoverovapaus 95 95 95
Julkisesti listatun arvopaperin varainsiirtoverovapaus 2 000 2 000 2 000
Muut 4 4 4
Yhteensä 2 099 2 099 2 099

2014 talousarvio 581 000 000
2013 III lisätalousarvio -54 000 000
2013 talousarvio 606 000 000
2012 tilinpäätös 579 667 904

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 581 000 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 113/2014 vp (4.9.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 80 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu vuoden 2014 kertymätietojen pohjalta päivitetystä tuloennusteesta.


2014 II lisätalousarvio 80 000 000
2014 talousarvio 581 000 000
2013 tilinpäätös 586 394 998
2012 tilinpäätös 579 667 904

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2014 vp (10.10.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 80 000 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 50 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu vuoden 2014 kertymätietojen pohjalta päivitetystä tuloennusteesta. Tuloarvion korottamisen taustalla on muutama poikkeuksellisen suuri kesä—syyskuussa toteutunut kiinteistökauppa.


2014 III lisätalousarvio 50 000 000
2014 II lisätalousarvio 80 000 000
2014 talousarvio 581 000 000
2013 tilinpäätös 586 394 998
2012 tilinpäätös 579 667 904

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 50 000 000 euroa.

06. Arpajaisvero

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 235 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu arpajaisverolakiin (552/1992). Vero on 12 % yksinoikeudella toimeenpantujen arpajaisten ja totopelien tuotosta. Vero kertyy lähes kokonaan yksinoikeudella toimeenpannuista arpajaisista, joista vero kerätään rahapanosten ja maksettujen voittojen erotuksesta.


2014 talousarvio 235 000 000
2013 III lisätalousarvio 29 000 000
2013 talousarvio 201 000 000
2012 tilinpäätös 207 111 074

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 235 000 000 euroa.

07. Ajoneuvovero

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 832 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu ajoneuvoverosta annettuun lakiin (1281/2003). Veron päivää kohden kannettava määrä on perusveron osuus lisättynä käyttövoimaveron osuudella.

Perusveroa kannetaan henkilö- ja pakettiautoista. Perusvero on määräytynyt vuoden 2011 maaliskuusta alkaen ajoneuvon hiilidioksidipäästön perusteella. Jos hiilidioksidipäästön määrästä ei ole merkintää ajoneuvorekisterissä, vero perustuu ajoneuvon suurimpaan sallittuun kokonaismassaan. Käyttövoimaveroa määrätään ajoneuvolle, jota käytetään muulla voimalla tai polttoaineella kuin moottoribensiinillä.

Perusveron verotaulukkoja tarkistettiin vuoden 2013 alusta lukien ympäristöohjauksen tehostamiseksi vuonna 2011 päätetyn mukaisesti.

Ajoneuvoveron kertymän jakautuminen perusveroon ja käyttövoimaveroon ajoneuvolajeittain (milj. euroa)

  2012
tilinpäätös
2013
ennuste
2014
esitys
       
Perusvero      
— henkilöautot 362 397 400
— pakettiautot 72 80 80
— kuorma-autot - - -
Käyttövoimavero      
— henkilöautot 202 222 222
— pakettiautot 72 80 80
— kuorma-autot 50 50 50
Yhteensä 758 829 832

Käyttövoimaveroa määrätään ajoneuvolle, jota käytetään muulla voimalla tai polttoaineella kuin moottoribensiinillä. Käyttövoimaveron tarkoituksena on tasata eri polttoaineiden tai käyttövoiman toisistaan poikkeavasta verotuksesta johtuvaa vuoden aikana maksettavaksi tulevaa verojen määrää niissä ajoneuvoryhmissä, joissa on muita kuin bensiinikäyttöisiä ajoneuvoja. Tämä koskee lähinnä henkilöautoja. Nykyisin käyttövoimavero on mitoitettu ottaen huomioon dieselöljyn moottoribensiiniä alempi verotus. Koska käyttövoimavero on kiinteä ja polttoaineverotus taas riippuu ajoneuvokohtaisesta polttoainekulutuksesta ja ajosuoritteesta, verorasituksen tasaus toteutuu tarkasti vain tietyillä keskimääräisyyksiin perustuvilla oletuksilla. Muiden ajoneuvojen kuin henkilöautojen käyttövoimaverolla on lähinnä fiskaaliset tavoitteet.

Ajoneuvoverotuksen merkittävimmät verotuet ovat invalidien vapautus ajoneuvoveron perusverosta ja eräiden ajoneuvoryhmien vapautus ajoneuvoverosta. Näiden verotukien yhteismääräksi arvioidaan 7 milj. euroa.


2014 talousarvio 832 000 000
2013 I lisätalousarvio -53 000 000
2013 talousarvio 882 000 000
2012 tilinpäätös 758 551 840

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 832 000 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 41 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu vuoden 2013 alussa voimaan astuneen ajoneuvoverokorotuksen jälkeisten veropohjaa koskevien ajoittumisarvioiden tarkentumisesta.


2014 I lisätalousarvio 41 000 000
2014 talousarvio 832 000 000
2013 tilinpäätös 866 179 995
2012 tilinpäätös 758 551 840

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 41 000 000 euroa.

08. Jätevero

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 70 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu jäteverolakiin (1126/2010). Lakia uudistettiin vuoden 2011 alusta alkaen. Muutoksen yhteydessä jäteveron veropohjaa laajennettiin koskemaan yleisten kaatopaikkojen lisäksi myös yksityisiä kaatopaikkoja ja veroa korotettiin 30 eurosta 40 euroon jätetonnilta. Samassa yhteydessä päätettiin jäteveron korottamisesta 50 euroon jätetonnilta vuonna 2013. Verotuottoa vastaava summa on lisätty kuntien valtionosuuksiin.


2014 talousarvio 70 000 000
2013 III lisätalousarvio -7 000 000
2013 talousarvio 70 000 000
2012 tilinpäätös 56 202 500

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 70 000 000 euroa.