Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
         01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
         04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
         08. Valmisteverot
              01. Tupakkavero
              04. Alkoholijuomavero
              05. Makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmistevero
              07. Energiaverot
              08. Eräiden juomapakkausten valmistevero
         10. Muut verot
         19. Muut veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

08. ValmisteverotPDF-versio

01. Tupakkavero

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 811 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vero perustuu lakiin tupakkaverosta (1470/1994). Lain mukaan savukkeista kannetaan yksikköperusteista veroa 22,50 euroa 1 000 kappaletta kohti ja arvoon perustuvaa veroa 52 % vähittäismyyntihinnasta laskettuna, kuitenkin vähintään 146,00 euroa 1 000 kappaletta kohti. Sikareista ja pikkusikareista vero on 27 % vähittäismyyntihinnasta. Piippu- ja savuketupakasta veroa kannetaan 13,50 euroa kilolta ja lisäksi 48 % vähittäismyyntihinnasta. Savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta kannetaan veroa 16,50 euroa kilolta ja lisäksi 52 % vähittäismyyntihinnasta, kuitenkin vähintään 87,50 euroa kilolta. Savukepaperista ja muista tupakkaa sisältävistä tuotteista kannetaan lisäksi valmisteveroa, joka on 60 % vähittäismyyntihinnasta.

Tupakkaveroa on korotettu vuosina 2009, 2010 ja 2012. Veronkorotusten ja muiden tupakan kulutusta vähentävien toimenpiteiden seurauksena savukkeiden veropohja on supistunut noin 5 % vuodesta 2008.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen tupakkaverolain muuttamisesta. Esityksen mukaisen veronkorotuksen seurauksena tupakkaveron tuoton arvioidaan kasvavan vuositasolla 50 milj. euroa. Tupakkatuotteiden verollisen kulutuksen ennustetaan puolestaan supistuvan noin 3 % veronkorotuksen seurauksena.

Tupakkaveron kertymän arvioitu kehitys (milj. euroa)

 2012
tilinpäätös
2013
talousarvio
2014
esitys
    
Savukkeet674701730
Muut tupakkatuotteet787881
Yhteensä752779811

Tupakkaveroon ei kohdistu verotukia.


2014 talousarvio811 000 000
2013 talousarvio779 000 000
2012 tilinpäätös752 167 771

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 811 000 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentilta vähennetään 68 000 000 euroa.

Selvitysosa: Tuloarvion aleneminen aiheutuu verovelvollisten ennakoitua suuremmasta varautumisesta vuoden 2014 alussa voimaan astuneeseen veronkorotukseen, mikä näkyy loppuvuoden 2013 poikkeuksellisen korkeana verokertymänä. Tämä vähentää tupakkaveron tuottoa vuonna 2014.


2014 I lisätalousarvio-68 000 000
2014 talousarvio811 000 000
2013 tilinpäätös847 761 075
2012 tilinpäätös752 167 771

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentilta vähennetään 68 000 000 euroa.

04. Alkoholijuomavero

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 499 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vero perustuu lakiin alkoholi- ja alkoholijuomaverosta (1471/1994). Veron määrä on väkevien alkoholijuomien osalta 43,40 euroa litralta laskettuna sataprosenttisena alkoholina. Välituotteiden vero (21 tilavuusprosenttia) on vastaavasti 29,76 euroa ja viinien vero (11 tilavuusprosenttia) 28,36 euroa litralta laskettuna sataprosenttisena alkoholina. Oluen vero litrassa sataprosenttista alkoholia on 29,90 euroa.

Alkoholijuomien kulutusarviot perustuvat valtiovarainministeriön yhteistyössä eri toimijoiden kanssa laatimiin ennusteisiin alkoholin kulutuksesta.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen alkoholiveron korottamisesta. Veronkorotuksen seurauksena alkoholiveron tuoton arvioidaan kasvavan vuositasolla noin 125 milj. euroa.

Alkoholin verollisen kulutuksen arvioitu kehitys

 2012
tilinpäätös
2013
ennuste
2014
ennuste
    
Alkoholin verollisen kulutuksen muutos, %-2-1-3½

Alkoholijuomaveron verokertymän kehitys (milj. euroa)

 2012
tilinpäätös
2013
ennuste
2014
esitys
    
Etyylialkoholi454446460
Olut581593658
Viinit ja muut käymisteitse valmistetut tuotteet sekä välituotteet346348381
Yhteensä1 3811 3871 499

Alkoholijuomaveron verotuottoa pienentää pienpanimoiden verohuojennus. Verotuen määrä on noin 5 milj. euroa.


2014 talousarvio1 499 000 000
2013 III lisätalousarvio-42 000 000
2013 talousarvio1 429 000 000
2012 tilinpäätös1 380 817 550

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 442 000 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Vähennys 57 000 000 euroa talousarvioesityksen 1 499 000 000 euroon nähden aiheutuu talousarvioesitykseen sisältyneen veroperustemuutosoletuksen muuttumisesta.

Talousarvioesityksessä veronkorotuksen arvioitiin lisäävän alkoholiveron tuottoa vuositasolla noin 125 milj. euroa. Hallitus on antanut eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen (HE 151/2013), jossa se ehdottaa eduskunnalle alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamista. Kasvaneen matkustajatuonnin samoin kuin alkuvuoden 2013 aikana tapahtuneen veropohjan pienentymisen takia veronkorotus ehdotetaan tehtävän maltillisempana, jolloin veronkorotus olisi vuositasolla 63 milj. euroa eli noin puolet varsinaisessa talousarvioesityksessä ehdotetusta. Veroperustemuutoksen vaikutus talousarvioesityksen tuloarvioon on hieman pienempi kuin vuositason muutos johtuen pääasiassa valmisteverojen tilitysajankohdan ajoittumisesta.


2014 talousarvio1 442 000 000
2013 III lisätalousarvio-42 000 000
2013 talousarvio1 429 000 000
2012 tilinpäätös1 380 817 550

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 442 000 000 euroa.

05. Makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmistevero

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 250 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vero perustuu lakiin makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta (1127/2010). Veron määrä on makeisilla 95 senttiä kilogrammaa kohti ja virvoitusjuomilla 11 senttiä litralta valmista juomaa. Veroa kannetaan makeisista, makeisten kaltaisista valmisteista, suklaasta, kaakaota sisältävistä tuotteista, jäätelöstä, mehujäästä ja alkoholittomista tai vain vähän alkoholia sisältävistä juomista. Makeisten ja jäätelön osalta vero tuli voimaan vuoden 2011 alusta alkaen. Samassa yhteydessä virvoitusjuomien veroa korotettiin. Vuoden 2012 alussa makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteveroa korotettiin edelleen.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen virvoitusjuomaverolain muuttamisesta. Esityksen mukaisen veronkorotuksen seurauksena virvoitusjuomien verotuoton arvioidaan kasvavan vuositasolla 55 milj. euroa.

Makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteveron verokertymän kehitys (milj. euroa)

 2012
tilinpäätös
2013
talousarvio
2014
esitys
    
Makeiset767876
Jäätelö333434
Virvoitusjuomat8891140
Yhteensä197203250

Verotukena momentin kertymää pienentää eräiden kliinisten ravintovalmisteiden, äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden, lastenruokien ja laihdutusvalmisteiden vapautus verosta. Verotuen määrän arvioidaan olevan verotuottojen kannalta vähäinen.


2014 talousarvio250 000 000
2013 talousarvio203 000 000
2012 tilinpäätös196 671 885

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 250 000 000 euroa.

07. Energiaverot

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 400 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vero perustuu nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annettuun lakiin (1472/1994) sekä lakiin sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta (1260/1996).

Energiaverojen tuottoennusteessa hyödynnetään laajasti työ- ja elinkeinoministeriön energiaosastolla laadittavaa energiatasetta. Sen laadinnassa käytetään valtiovarainministeriön ja eri tutkimuslaitosten suhdanne-ennusteita sekä koko kansantalouden tasolla että toimialatasolla.

Energiaverojen veropohjan keskeisten erien arvioitu kehitys (%)

 2012
tilinpäätös
2013
ennuste
2014
ennuste
    
Moottoribensiinin kulutus-3,6-2½-2½
Dieselöljyn kulutus-0,4½
Sähkön kulutus-5,14

Lämmityspolttoaineiden ja sähkön veroja korotettiin vuoden 2011 alusta alkaen nettomääräisesti noin 730 milj. eurolla työnantajan kansaneläkemaksun poistamisesta aiheutuneiden verotuottomenetysten kompensoimiseksi. Samanaikaisesti energiaverotuksessa siirryttiin ympäristöohjausta korostavaan energiasisältöön ja hiilidioksidipäästöihin perustuvaan veroon kaikkien energiatuotteiden osalta lukuun ottamatta sähköä ja turvetta. Edellisen hallituksen päätösten mukaisesti turpeen ja maakaasun veroa korotetaan kahdessa vaiheessa, joista ensimmäinen tuli voimaan vuonna 2013 ja toinen korotus on määrä toteuttaa vuonna 2015. Polttoaineverotuksen rakennemuutoksen yhteydessä säädettiin dieselöljyn vero korotettavaksi noin 7,9 sentillä litralta vuoden 2012 alusta lukien ja samalla ajoneuvoveron käyttövoimaveroa alennettiin. Vuoden 2012 alusta liikenteen polttoaineiden veroja korotettiin noin 5 prosentilla painottaen hiilidioksidiveroa. Turpeen verotasoa korotettiin nykyisen hallituksen toimesta jo aikaisemmin päätettyjen korotusten lisäksi vuonna 2013.

Vuoden 2013 alusta lämmityspolttoaineiden hiilidioksidiveroa korotettiin ja energiasisältöveroa alennettiin ympäristöohjaavuuden lisäämiseksi. Painopisteen muutos toteutettiin momentin verokertymän kannalta tuottoneutraalisti. Lisäksi vuoden 2013 alusta täsmennettiin liikennepolttoaineiden hiilidioksidiveron laskentaperustetta siten, että biopolttoaineiden lisäksi fossiilisen moottoribensiinin ja dieselöljyn hiilidioksidipäästössä otettiin huomioon polttoaineen elinkaarenaikainen kasvihuonekaasupäästö. Tämä ei kuitenkaan aiheuttanut muutoksia verotasoihin, sillä samalla veron laskentaperusteena olevan hiilidioksiditonnin arvoa alennettiin.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen nestemäisten polttoaineiden sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteveroa koskevien lakien muuttamisesta. Esityksen mukaisella liikennepolttoaineiden 5 % veronkorotuksella toteutettaisiin hallitusohjelmaan kirjatun 10 % veronkorotuksen toinen vaihe. Sähkön veronkorotus kohdistettaisiin veroluokkaan I eli kotitalouksien, palveluelinkeinojen, julkisen sektorin ja rakennustoiminnan kuluttamaan sähköön. Energiaverotuoton arvioidaan kasvavan liikennepolttoaineiden veron korotuksen seurauksena vuositasolla 115 milj. euroa ja sähköveron korotuksen seurauksena vuositasolla 80 milj. euroa. Lisäksi konesalien sähköveroa alennetaan siten, että jatkossa niiden verotaso on sähköveroluokan II mukainen.

 Verotaso vuonna 2013
(sis. huoltovarmuusmaksun)
Verotaso 1.1.2014 alkaen
   
Moottoribensiini, snt/l65,0467,29
Dieselöljy, snt/l46,9549,66
Kevyt polttoöljy, snt/l16,3416,34
Raskas polttoöljy, snt/kg19,2119,21
Sähkö I (kotitaloudet, palveluala jne.), snt/kWh1,7031,903
Sähkö II (teollisuus), snt/kWh0,7030,703
Kivihiili, €/t132,71132,71
Maakaasu, €/MWh11,46411,464
Polttoturve, €/MWh4,904,90

Verokertymän arvioitu kehitys energiatuotteittain (milj. euroa)

 2012
tilinpäätös
2013
ennuste
2014
esitys
    
Moottoribensiini1)1 3111 2881 285
Diesel1)1 2601 3201 409
Sähkö9179691 048
Muut615645658
Yhteensä4 1034 2224 400

1) Sisältää korvaavat biopolttoaineet.

Energiaveromomentille kohdistuu 13 verotukea, joiden kokonaismääräksi arvioidaan n. 1,9 mrd. euroa vuonna 2014. Alla olevassa taulukossa esitettyjen merkittävimpien energiaverotukien lisäksi muita momentille kohdistuvia verotukia ovat liikenteessä käytetyn sähkön ja maakaasun normia alemmat verokannat, konesalien sähkön alempi verokanta sekä puupohjaisten polttoaineiden, nestekaasun, biokaasun ja raideliikenteen sähkön verottomuudet.

Merkittävimmät verotuet (milj. euroa)

 201220132014
    
Dieselpolttoaineen alempi verokanta1)739753764
Työkoneissa käytetyn kevyen polttoöljyn dieseliä alempi verokanta476474474
Turpeen alempi verokanta2)1129488
Maakaasun alempi verokanta693833
Teollisuuden ja kasvihuoneiden sähkön alempi verokanta370376465
CHP-laitosten puolitettu CO2-vero627777
Muut242434

1) Tämän verotuen osalta on otettava huomioon verosanktioksi luettava henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron käyttövoimavero, joka on n. 255 milj. euroa vuonna 2012.

2) Turpeen vero ei noudata nykyistä energiaveromallia.

Lisäksi energiaverotuiksi luetaan maa- ja puutarhatalouden energiaverotuki, jonka määrä on noin 50 milj. euroa, sekä energiaintensiivisten yritysten veronpalautus, jonka suuruus on noin 205 milj. euroa vuonna 2014. Edellä mainitut verotuet kuuluvat menomomentille 28.91.41 (energiaverotuki) eivätkä siten vähennä energiaverojen tulomomentin verokertymää.


2014 talousarvio4 400 000 000
2013 III lisätalousarvio-63 000 000
2013 talousarvio4 285 000 000
2012 tilinpäätös4 103 436 263

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 400 000 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 113/2014 vp (4.9.2014)

Momentilta vähennetään 128 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu tammi—heinäkuun kertymätietojen pohjalta päivitetystä tuloarviosta. Energiaverokertymien kehitys on ollut vuoden 2013 syksystä lähtien hieman aiemmin ennakoitua heikompaa. Veropohjien kehityksen ja sitä kautta energiaverokertymien heikentymisen taustalla on pääasiassa heikentyneen taloussuhdanteen myötä vähentynyt taloudellinen aktiviteetti.


2014 II lisätalousarvio-128 000 000
2014 talousarvio4 400 000 000
2013 tilinpäätös4 170 712 814
2012 tilinpäätös4 103 436 263

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2014 vp (10.10.2014)

Momentilta vähennetään 128 000 000 euroa.

08. Eräiden juomapakkausten valmistevero

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 15 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vero perustuu lakiin eräiden juomapakkausten valmisteverosta (1037/2004). Alkoholijuomien, virvoitusjuomien, vesien ja eräiden muiden sellaisenaan juotavien juomien eri materiaalista valmistetut juomapakkaukset, lukuun ottamatta nestepakkauskartongista valmistettuja pakkauksia, ovat veronalaisia. Verosta vapaita puolestaan ovat juomapakkaukset, jotka ovat uudelleenkäytettäviä ja kuuluvat panttiin perustuvaan palautusjärjestelmään. Kertakäyttöisten, hyväksyttyyn palautusjärjestelmään kuulumattomien juomapakkausten vero on 51 senttiä litralta. Veronalaisten pakkausten määrän oletetaan säilyvän vuonna 2014 likimain vuoden 2013 tasolla.


2014 talousarvio15 000 000
2013 talousarvio15 000 000
2012 tilinpäätös15 403 233

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 15 000 000 euroa.