Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
         01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
              01. Ansio- ja pääomatuloverot
              02. Yhteisövero
              03. Korkotulojen lähdevero
              04. Perintö- ja lahjavero
              05. Pankkivero
              06. Voimalaitosvero
         04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
         08. Valmisteverot
         10. Muut verot
         19. Muut veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

05. PankkiveroPDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 133 000 000 euroa.

Selvitysosa: Väliaikaisessa pankkiverolaissa (986/2012) säädetään valtiolle verovuosina 2013—2015 suoritettavasta pankkiverosta. Pankkiveroa on velvollinen suorittamaan luottotoiminnasta annetussa laissa tarkoitettu suomalainen talletuspankki, joka harjoittaa talletuspankkitoimintaa verovuoden alkaessa. Pankkiveron verovuosi on kalenterivuosi. Pankkiveron suuruus perustuu talletuspankin vakavaraisuuslaskennan mukaisten riskipainotettujen erien yhteismäärään edeltävän kalenterivuoden lopussa. Vero on 0,125 prosenttia riskipainotettujen erien yhteismäärästä. Pankkiverolain mukaisesti talletuspankit maksavat verovuoden pankkiveron kokonaisuudessaan huhtikuun loppuun mennessä.


2014 talousarvio133 000 000
2013 I lisätalousarvio-37 000 000
2013 talousarvio170 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 133 000 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 4 500 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu pankkiveron tuoton ennakoitua suuremmasta toteutuneesta kertymästä. Pankkiveron verovuosi on kalenterivuosi. Pankkiverolain mukaisesti talletuspankit maksavat verovuoden pankkiveron kokonaisuudessaan huhtikuun loppuun mennessä.

Kuluvan vuoden varsinaisessa talousarviossa on momentille 11.01.05 budjetoitua tuloarviota vastaava määräraha budjetoitu momentille 28.99.87 Pankkiveron tuoton käyttö.

Vuoden 2015 talousarvioesityksessä (HE 131/2014 vp) ehdotetaan momentilla 28.99.87, että vuosien 2013 ja 2014 talousarviossa myönnetyt kolmevuotiset siirtomäärärahat yhteensä 266 000 000 euroa peruutetaan. Peruutetusta määrärahasta 166 000 000 euroa ehdotetaan uudelleenbudjetoitavaksi momentille 28.92.60 Siirto rahoitusvakausrahastoon.

Edellä olevan johdosta nyt momentille budjetoitavaksi ehdotettua tuloarviota vastaavaa määrärahaa ei ehdoteta momentille 28.99.87.


2014 III lisätalousarvio4 500 000
2014 talousarvio133 000 000
2013 tilinpäätös133 784 691

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 4 500 000 euroa.