Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2021  

  2020  

  2019  

  2018  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
         01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
              01. Ansio- ja pääomatuloverot
              02. Yhteisövero
              03. Korkotulojen lähdevero
              04. Perintö- ja lahjavero
              05. Pankkivero
              06. Voimalaitosvero
         04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
         08. Valmisteverot
         10. Muut verot
         19. Muut veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

01. Ansio- ja pääomatuloverotPDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 8 879 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vero perustuu tuloverolakiin (1535/1992). Momentille kertyvät luonnollisten henkilöiden ansiotuloista valtion progressiivisen tuloveroasteikon mukaan maksettava vero ja pääomatulovero, jossa on vuodesta 2012 lähtien ollut kaksiportainen veroasteikko. Lisäksi momentille kertyvät rajoitetusti verovelvollisten maksama lähdevero sekä henkilön yleisradiovero.

Verotuloennusteen pohjana ovat viimeksi valmistuneen verotuksen eli verovuoden 2011 ansio- ja pääomatuloverojen määrät. Ennuste vuoden 2014 veroista perustuu ennusteeseen veronalaisten tulojen kehityksestä huomioiden veroperusteisiin tehdyt muutokset sekä vuosien 2012 ja 2013 kertymätietoihin.

Veronalaisten ansio- ja pääomatulojen arvioitu kehitys

Veronalaiset tulot, taso ja muutos2012 ennakkotieto
milj. €
%2013 ennuste
milj. €
%2014 ennuste
milj. €
%
       
Ansiotulot, mistä118 400121 6003125 500
— palkkatulot80 600481 70083 700
— eläketulot26 500728 100629 400
Pääomatulot1), mistä8 700-11½9 00039 200
— luovutusvoitot2 800-292 90033 0004
— osinkotulot3 70003 70003 7000

1) Pääomatulojen osalta myös vuoden 2012 luvut ovat ennusteita.

Ansiotulojen merkittävin erä on palkkatulot, joiden kehitykseen vaikuttavat työllisyyden ja ansiotason kehitys. Palkkatulojen arvioidaan kasvavan noin 2,4 % vuonna 2014. Toinen merkittävä ansiotuloerä on eläketulot, joiden arvioidaan kasvavan palkkatuloja nopeammin lähivuosina eläkkeelle siirtyvien määrän kasvaessa vuosittain ja keskimääräisen eläketulon noustessa. Pääomatuloja ovat mm. luovutusvoitot, osinkotulot, vuokratulot, puun myyntitulot sekä yritystulon pääomatulo-osuus. Merkittävin pääomatuloerä on luovutusvoitot, joita syntyy muun muassa arvopaperi- ja kiinteistökaupasta ja joiden kehitys riippuu varallisuusarvojen kehityksestä.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen vuoden 2014 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi eräiden verotusta koskevien lakien muuttamisesta. Esityksen mukaisesti pieni- ja keskituloisten verotusta kevennetään korottamalla työtulovähennyksen enimmäismäärää 30 eurolla ja vähennyksen kertymäprosenttia 0,1 prosenttiyksiköllä sekä korottamalla kunnallisverotuksen perusvähennyksen enimmäismäärää 30 eurolla. Lisäksi kotitalousvähennyksen enimmäismäärää ehdotetaan korotettavaksi 400 eurolla 2 400 euroon.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen osinkotuloverouudistukseksi. Esityksen mukaisesti julkisesti noteeratuista yhtiöistä saaduista osinkotuloista 85 % luetaan yksityishenkilöiden verotuksessa veronalaiseksi pääomatuloksi, kun voimassa olevan lainsäädännön mukaan veronalainen osuus on 70 %. Muista kuin julkisesti noteeratuista yhtiöistä saadut osingot verotetaan siten, että osakkeen matemaattiselle arvolle laskettua 8 % vuotuista tuottoa vastaavasta määrästä 25 % on veronalaista pääomatuloa, kuitenkin enintään 150 000 euroon saakka. Tämän euromääräisen rajan ylittävästä osingosta 85 % on veronalaista pääomatuloa. Osakkeen matemaattiselle arvolle lasketun 8 prosentin vuotuisen tuoton ylimenevältä osalta osinko on puolestaan 75 prosenttisesti veronalaista ansiotuloa. Uudistuksessa säilytetään ansiotulona verotettavat osingot ja lisäksi huojennusaluetta kavennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä ja huojennusrajan ylittävän osingon veronalaista osuutta korotetaan 5 prosenttiyksiköllä. Lisäksi pääomaverotusta ehdotetaan kiristettäväksi siten, että ylemmän verokannan (32 %) tuloraja alennetaan 10 000 eurolla 40 000 euroon. Yhteisöverokannan alentaminen lisää voitonjakokelpoisia varoja, minkä arvioidaan osaltaan lisäävän luonnollisille henkilöille maksettavia osinkoja. Myös osinkoveroperusteiden muutos vaikuttaa yrittäjien palkan- ja osingonmaksupäätöksiin.

Hallitus antaa eduskunnalle esityksen laiksi yleisradioveron sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että henkilön yleisradioveron euromääräisiä veroperusteita korotetaan 2,1 %. Pienin maksuun pantava määrä korotettaisiin siten 50 eurosta 51 euroon ja veron enimmäismäärä 140 eurosta 143 euroon. Ansiotuloverotuksen yhteydessä on tarkoitus kerätä 490 milj. euroa yleisradioveroa. Valtiolle suoritettavalla vuotuisella verolla on kerätty Yleisradio Oy:n toiminnan rahoittamiseksi tarvittavat varat vuodesta 2013 alkaen. Arviot yhteisöiltä kerättävästä yleisradioverosta esitetään yhteisöverotulomomentilla 11.01.02.

Osana valtiotalouden sopeutustoimia ansiotuloverotuksen perusteisiin ei tehdä inflaatio- tai ansiotasotarkistusta vuonna 2014.

Voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti asuntolainan korkovähennysoikeutta rajoitetaan viidellä prosenttiyksiköllä sekä verovapaiden kilometrikorvauksien enimmäismäärää alennetaan edelleen. Vuonna 2014 asuntolainan koroista on vähennyskelpoista 75 %. Vuodesta 2014 alkaen Verohallinto vahvistaa erikseen verosta vapaan kilometrikorvauksen enimmäismäärän 15 000 ajokilometrin ylittävälle osalle. Rajan ylittävältä osin verosta vapaa määrä on 55 prosenttia Valtion työmarkkinalaitoksen laskemasta kilometrikorvauksen enimmäismäärästä.

Muutosten vaikutus valtion tuloverojen tuottoon on esitetty alla olevassa taulukossa. Perusvähennys tehdään kunnallisverotuksessa eikä sillä ole vaikutusta valtion verotuottoon.

Ansio- ja pääomatuloverotukseen esitettävien veroperustemuutosten vaikutus valtion verotuottoon vuonna 2014 ja vuositasolla (milj. euroa)

 Vaikutus
vuonna 2014
Vaikutus vuositasolla
   
Listaamattomista yhtiöstä saatujen osinkojen pääomatulovero2754
Listatuista yhtiöstä saatujen osinkojen pääomatulovero2550
Listaamattomista yhtiöistä saatujen osinkojen ansiotulovero8795
Työtulovähennyksen kasvattaminen-37-40
Verovapaiden kilometrikorvausten enimmäismäärän alentaminen67
Asuntolainan korkovähennysoikeuden rajaaminen1113
Kotitalousvähennyksen korottaminen-7-8
Pääomatuloverotuksen progressiorajan alentaminen35
Yleisradioveron indeksikorotus910
Yhteensä124186
— josta verotuottoa lisäävät168234
— josta verotuottoa vähentävät-44-48

Verovuosina 2010—2014 maksuunpantujen verojen määrät (milj. euroa)

 2010
toteutuma
2011
toteutuma
2012
ennuste
2013
ennuste
2014
ennuste
      
Progressiivinen tulovero5 1045 2715 3005 7616 049
Pääomatulovero1 7712 0001 9002 0652 422
Yleisradiovero   478490

Kunkin verovuoden ansio- ja pääomatulovero kertyy useamman kalenterivuoden aikana. Näin ollen momentin kertymä koostuu eri verovuosilta maksuunpantujen verojen tilityksistä. Suurin osa verovuoden veroista kertyy kuitenkin saman kalenterivuoden aikana ennakonpidätyksinä ja ennakoina. Verovuotta seuraavan vuoden aikana kertyvät ennakon täydennysmaksut ja osa jäännösveroista. Kertymää puolestaan pienentävät verotuksen valmistumisen jälkeen palautettavat ennakkoverot. Momentin kertymään vaikuttavat myös kalenterivuoden sekä sitä edeltävän verovuoden verojen tilityksissä sovellettavien veronsaajien jako-osuuksien oikaisut. Verovuoden aikana tilityksissä sovelletaan verotuloennusteisiin perustuvia arvioituja jako-osuuksia. Jako-osuuksia oikaistaan tarvittaessa ennusteiden muuttuessa verovuoden kuluessa.

Valtion jako-osuus on valtiolle kuuluvien verojen osuus ansio- ja pääomatuloverojen tilityskokonaisuuden veroista (valtion progressiivinen ansiotulovero, pääomatulovero, henkilön yleisradiovero, kunnallisvero, kirkollisvero ja sairausvakuutusmaksu). Lopulliset verojen määrät verovuodelta selviävät vasta verotuksen valmistuttua verovuotta seuraavan vuoden lokakuussa. Lopullinen oikaisu veronsaajille tilitettyjen verojen määriin (ns. maksuunpanotilitys) tehdään verotuksen valmistuttua.

Arvio valtion ansio- ja pääomatuloveron kertymästä vuonna 2014 (milj. euroa)

  
Ansio- ja pääomatuloverojen kertymät 
— samalta verovuodelta7 723
— aikaisemmilta verovuosilta528
Rajoitetusti verovelvollisten maksama lähdevero179
Yleisradiovero449
Yhteensä8 879

Verotuloennusteen epävarmuus liittyy suurelta osin pääomatulojen ennusteeseen sekä mahdollisiin jako-osuuksien oikaisuihin. Pääomatulojen kehitys on epätasaisempaa kuin ansiotulojen ja ne reagoivat talouden suhdanteisiin ansiotuloja voimakkaammin. Lisäksi pääomatulojen ennustamista vaikeuttaa se, että niistä saadaan suhteellisen vähän toteutumatietoa ennen verotuksen valmistumista. Vuoden 2014 talousarvioesitystä laadittaessa tuoreimmat tiedot pääomatuloista ovat vuodelta 2012. Talousarviovuoteen ja sitä edeltävään verovuoteen liittyvät jako-osuuksien oikaisut saattavat muuttaa momentin kertymää useilla kymmenillä tai jopa sadoilla miljoonilla euroilla. Etenkin suhdannekäänteiden yhteydessä näitä muutoksia on vaikea ennakoida.

Ansio- ja pääomatuloveroihin kohdistuu 49 verotukea, joista 37:lle pystytään esittämään arvio tuen verotuottoa vähentävästä vaikutuksesta. Alla olevassa taulukossa on esitetty ansio- ja pääomaverotuksen verotukien valtion tuloverojen tuottoa alentava vaikutus. Monet taulukossa esitetyistä tuista vähentävät lisäksi kunnallisveron, kirkollisveron sekä sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun tuottoa. Vuonna 2014 verotukien perusteisiin tehdään muutoksia, joiden arvioidaan kasvattavan ansio- ja pääomatuloverotuksen verotukien määrää yhteensä noin 83 milj. eurolla, josta valtion tuloverojen tuottoon kohdistuu noin 48 milj. euron vähennys. Valtion verokertymään vaikuttavien verotukien muutokset ovat työtulovähennyksen korotus, kotitalousvähennyksen korotus, korkovähennysoikeuden ja kilometrikorvausten lisärajoitukset.

Ansio- ja pääomaverotuksen verotukien arvioidaan vähentävän kaikkien veronsaajien verotuottoja yhteensä noin 14,5 mrd. euroa (sisältäen laskennallisen asuntotulon verovapaudesta muodostuvan verotuen, noin 2,3 mrd. euroa) v. 2014, josta valtion veroihin kohdistuva vaikutus on noin 7,6 mrd. euroa.

Valtion ansio- ja pääomatuloveron tuottoon kohdistuvat verotuet (milj. euroa)

 201220132014
    
Sosiaaliturva, josta1 4151 5151 595
— eläketulovähennys175235250
— lakisääteisten eläke-, työttömyys- ja sairausvakuutusmaksujen vähentäminen9409701 010
— vapaaehtoisten eläkevakuutusmaksujen vähentäminen100100105
— lapsilisien verovapaus125130145
Asuminen ja ympäristö, josta4 1054 1554 205
— laskennallisen asuntotulon verovapaus2 8002 8502 900
— oman asunnon myyntivoiton verovapaus1 3001 3001 300
— asumistuet555
Teollisuus ja elinkeinot (mukana myös valtion pääomatuloveron tuottoa lisääviä yritystulon jakoon liittyviä verotukia)1752005
Yleinen hallinto, liikenne, opetus, tiede ja kulttuuri, maa- ja metsätalous354040
Ei eriteltävissä1 6151 6851 715
Yhteensä7 3457 5957 560

2014 talousarvio8 879 000 000
2013 III lisätalousarvio-434 000 000
2013 talousarvio8 597 000 000
2012 tilinpäätös7 868 649 745

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 8 676 000 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Vähennys talousarvioesityksen 8 879 000 000 euroon nähden on 203 000 000 euroa.

Osana työmarkkinajärjestöjen työllisyys- ja kasvusopimukseen liittyviä valtion toimia ehdotetaan verovuodelta 2014 toimitettavassa verotuksessa sovellettavaksi tuloveroasteikkoa, jossa asteikon tulorajoja korotetaan vuoden 2013 asteikkoon verrattuna 1,5 prosentilla, lukuun ottamatta ylintä tulorajaa. Tämän arvioidaan vähentävän valtion verotuottoa 115 milj. euroa. Lisäksi hallitus ehdottaa osana työllisyys- ja kasvusopimukseen liittyviä toimia talousarvioesityksessä vuodelle 2014 esitetyn verovapaan kilometrikorvauksen laskentaperusteiden muutoksen perumista. Talousarvioesityksessä ehdotettu 7 milj. euron verotuottoa korottava vaikutus vuodelle 2014 jää tällöin toteutumatta, minkä johdosta tuloarviota ehdotetaan alennettavaksi täydentävässä esityksessä tällä määrällä.

Asuntomarkkinoiden rakenteita tukevana toimenpiteenä asuntorakentamiseen tarkoitetun maan myynti kunnille ehdotetaan säädettäväksi määräaikaisesti verovapaaksi myyjän ollessa luonnollinen henkilö. Muutoksen arvioidaan alentavan pääomatuloista kertyvää tuloveron tuottoa 5 milj. euroa.

Edellä mainitut toimet liittyvät hallituksen esitykseen vuoden 2014 tuloveroasteikkolaiksi sekä eräiksi muiksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 105/2013 vp) täydentämisestä.

Osakeyhtiölaissa tarkoitettua varojenjakoa vapaan oman pääoman rahastosta koskevien veromuutosten arvioidaan lisäävän pääomatuloveron tuottoa 15 milj. euroa. Veromuutos liittyy täydentävään esitykseen liittyvään hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta (HE 185/2013 vp).

Talousarvioesityksen toimittamisen jälkeen on saatu kertymätiedot kolmen kuukauden ajalta sekä tiedot vuoden 2012 valmistuneesta verotuksesta. Näistä aiheutuvien muutosten arvioidaan korottavan valtion verotuottoa 14 milj. eurolla.

Laskentaperusteiden tarkentumisen työttömyysvakuutusmaksun ja osinkoverouudistuksen osalta sekä niistä aiheutuvan veronsaajien jako-osuuksien muutoksen arvioidaan alentavan valtion verotuottoa 105 milj. eurolla.


2014 talousarvio8 676 000 000
2013 III lisätalousarvio-434 000 000
2013 talousarvio8 597 000 000
2012 tilinpäätös7 868 649 745

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 8 676 000 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 113/2014 vp (4.9.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 120 000 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu alkuvuoden 2014 rajoitetusti verovelvollisten maksaman lähdeveron kertymätietojen pohjalta päivitetystä tuloennusteesta sekä vuoden 2013 verotuksen valmistumisesta saaduista ennakkotiedoista. Alkuvuoden ennakoitua suuremmat kertymätiedot korottavat arviota valtion ansio- ja pääomatuloverotuotosta noin 80 milj. euroa. Vuoden 2013 verotuksen ennakkotiedoista osoittautui, että pääomatuloverot olivat aiemmin ennakoitua suuremmat, mikä nostaa arviota valtion ansio- ja pääomatuloverotuotosta noin 40 milj. euroa.


2014 II lisätalousarvio120 000 000
2014 talousarvio8 676 000 000
2013 tilinpäätös7 847 885 671
2012 tilinpäätös7 868 649 745

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2014 vp (10.10.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 120 000 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 250 000 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu vuoden 2013 verotuksen valmistumisesta saaduista ennakkotiedoista. Vuoden 2013 verotuksen ennakkotiedoista osoittautui, että luovutusvoitoista kertyvät pääomatuloverot olivat aiemmin ennakoitua suuremmat, mikä nostaa arviota valtion ansio- ja pääomatuloverotuotosta noin 250 milj. euroa. Verovuodelle 2014 sovellettavia jako-osuuksia muutetaan siten, että ne vastaavat pääomatuloveroennusteen nousua. Vuoden 2014 uusia jako-osuuksia sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 2014 joulukuussa tehtävässä tilityksessä.


2014 III lisätalousarvio250 000 000
2014 II lisätalousarvio120 000 000
2014 talousarvio8 676 000 000
2013 tilinpäätös7 847 885 671
2012 tilinpäätös7 868 649 745

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 250 000 000 euroa.