Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2014

Osasto 11

VEROT JA VERONLUONTEISET TULOTPDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Selvitysosa:Valtion verotulojen arvioidaan kasvavan noin 3 % vuonna 2014, eli vajaat 1,3 mrd. euroa vuodelle 2013 budjetoituun (talousarvio ml. lisätalousarviot) verrattuna. Verokertymien kasvu perustuu veropohjien kasvuun. Keskeisimpien veropohjaerien kasvuennusteet on esitetty tuloarviomomenttien selvitysosissa.

Hallituksen veropolitiikka ja keskeiset veroperustemuutokset

Hallituksen veropolitiikan tavoitteena on turvata hyvinvointipalveluiden rahoituksen kestävyys, tukea talouskasvua ja työllisyyttä, huolehtia yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta sekä ohjata tuotantoa ja kulutusta ympäristön kannalta kestävämpään suuntaan. Julkisen talouden heikko lähtötilanne - hidas talouskasvu, kasvava työttömyys, euroalueen talousongelmat sekä väestön ikääntyminen - asettaa suuria haasteita talouspolitiikalle. Vuonna 2014 hallitus toteuttaa merkittävän talouskasvua, työllisyyttä ja yrittäjyyttä tukevan yhteisö- ja osinkoverouudistuksen. Uudistuksen ohella hallitus toteuttaa julkisen talouden tasapainoa vahvistavia veropoliittisia toimenpiteitä, jotka siirtävät verotuksen painopistettä talouskasvun kannalta haitallisemmasta työn ja yrittämisen verotuksesta kohti ympäristö- ja terveysperusteista verotusta. Verotuksen oikeudenmukaisuutta hallitus tukee keventämällä pienituloisten verotusta sekä lisäämällä pääomatuloverotuksen progressiota. Lisäksi verotukia karsitaan veropohjien vahvistamiseksi. Kevään 2013 kehyspäätöksen yhteydessä ja sitä ennen sovittujen, vuonna 2014 toteutettavien verotoimenpiteiden nettovaikutuksen arvioidaan alentavan valtion verotuloja noin 326 milj. euroa.

Mittaluokaltaan merkittävin vuonna 2014 voimaan tuleva verotusta koskeva muutos on yhteisö- ja osinkoverouudistus. Investointien, työllisyyden ja yrittäjyyden tukemiseksi yhteisöverokantaa alennetaan 4,5 prosenttiyksiköllä 20 prosenttiin samalla kun osinkotulojen verotusta uudistetaan. Julkisesti noteeratuista yhtiöistä saaduista osinkotuloista 85 % luetaan yksityishenkilöiden verotuksessa jatkossa veronalaiseksi pääomatuloksi nykyisen 70 prosentin veronalaisuuden sijaan. Muista kuin julkisesti noteeratuista yhtiöistä saadut osingot verotetaan siten, että osakkeen matemaattiselle arvolle laskettua 8 % vuotuista tuottoa vastaavasta osingon määrästä 25 % on veronalaista pääomatuloa, kuitenkin enintään 150 000 euroon saakka. Euromääräisen rajan ylimenevältä osalta osinko on 85 prosenttisesti veronalaista pääomatuloa. Osakkeen matemaattiselle arvolle lasketun 8 prosentin vuotuisen tuoton ylimenevältä osalta osinko on puolestaan 75 prosenttisesti veronalaista ansiotuloa. Uudistuksessa säilytetään ansiotulona verotettavat osingot ja lisäksi huojennusaluetta kavennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä ja huojennusrajan ylittävän osingon veronalaista osuutta korotetaan 5 prosenttiyksiköllä. Yhteisöverokannan alentamisen arvioidaan vähentävän valtion verotuloja laskennallisesti vuositasolla 870 milj. euroa ja osinkotulojen verotusta koskevien muutosten puolestaan lisäävän valtion verotuloja noin 200 milj. euroa. Yhteisöverokannan alentamisella arvioidaan olevan talouskasvua vauhdittavia vaikutuksia ja sitä kautta myös veropohjia laajentava vaikutus. Yhteisöveropohjan arvioidaan kasvavan myös verokilpailullisista syistä, kun yritysten kannustimet tuotannon säilyttämiseen Suomessa kasvavat ja voittoja siirretään verotettavaksi Suomeen aikaisempaa enemmän. Veropohjien arvioidaan kasvavan myös tuotannollisista syistä, kun yritykset investoivat ja työllistävät enemmän. Talouden suhdannekuva on kuitenkin heikko ja vienti- ja kotimaisen kysynnän kasvuennustetta on edelleen heikennetty. Yhteisöverokannan alentamisen kasvua vauhdittavat vaikutukset tulevat näkyviin vasta talouden elpyessä. Lisäksi monilla yrityksillä on tappiollisia tuloksia taantuman myötä. Tappiot pienentävät yritysten tulevien vuosien verotettavaa tuloa. Näistä syistä yhteisöveron tuottoon myönteiset vaikutukset heijastuvat viiveellä talouden kasvun kautta sekä yritysten veronmaksun lisääntyessä Suomeen.

Samalla kun yhteisöverokantaa alennetaan, veropohjaa laajennetaan yrityksille suunnattuja verotukia poistamalla ja rajoittamalla. Edustuskulujen vähennysoikeus poistetaan, velan korkovähennysoikeutta rajataan edelleen ja taloudelliselta käyttöiältään pitkäaikaisten investointien poistot verotuksessa muutetaan hyödykekohtaisiksi. Lisäksi yrityksille suunnatut määräaikaiset verokannustinohjelmat keskeytetään jo yhtä vuotta päätettyä aikaisemmin. Tämän mukaisesti t&k-lisävähennys ja teollisuusinvestointeja koskevat korotetut poistot perutaan verovuodelta 2015. Yhteisöveron tuottoon vaikuttava aiemmin sovittu työmarkkinaosapuolten väliseen raamisopimukseen liittyvä koulutuskulujen verovähennysoikeus astuu voimaan vuoden 2014 alusta.

Hallitus päätti keväällä 2013, että ammattikorkeakouluja koskevaa lainsäädäntöä muutetaan. Tämän seurauksena muutetaan myös arvonlisäverolakia. Lakimuutoksen arvioidaan lisäävän arvonlisäverotuloja vuositasolla noin 14 milj. eurolla.

Kevään 2013 kehyspäätöksen yhteydessä päätetyt ja vuonna 2014 voimaan tulevat veropoliittiset sopeutustoimenpiteet koostuvat pääosin valmisteverotuksessa tehtävistä veronkorotuksista. Alkoholijuomaveron, tupakkaveron ja virvoitusjuomaveron korotusten arvioidaan lisäävän valtion verotuloja yhteensä 230 milj. euroa. Liikennepolttoaineiden veronkorotuksen ja sähköveron korotuksen arvioidaan lisäävän valtion verotuloja 195 milj. euroa. Hallitusohjelman mukaisesti otetaan käyttöön voimalaitosvero vanhoille päästökaupan ulkopuolisille sähköntuotantolaitoksille, mutta huomattavasti lievempänä kuin hallitusohjelmassa on kirjattu. Verolla pyritään keräämään 50 milj. euroa hallitusohjelmaan kirjatun 170 milj. euron sijaan.

Lisäverotuloja valtio saa myös verotuksen oikeudenmukaisuutta edistävistä ja veropohjaa laajentavista toimenpiteistä. Pääomatuloverotuksen progressiorajaa alennetaan siten, että 40 000 euron ylittävältä osalta vero on 32 %, kun aiemmin tuloraja oli 50 000 euroa. Asuntolainan korkomenojen vähennyskelpoisuutta ansio- ja pääomatuloverotuksessa rajoitetaan edelleen 5 prosenttiyksiköllä. Aiemmin päätetty kilometrikorvausten verotuksen perusteiden muuttaminen lisää sekä yhteisö- että ansio- ja pääomatuloveropohjaa.

Verotuloja puolestaan vähentävät työn tarjonnan kannustimia lisäävät toimenpiteet. Työtulovähennystä ja kunnallisverotuksen perusvähennystä korotetaan pieni- ja keskituloisilla. Kannustintoimenpiteinä myös kotitalousvähennyksen enimmäismäärää korotetaan ja konesalien sähköveroa alennetaan.

Veroperustemuutoksista kuntien tuloihin aiheutuvat muutokset kompensoidaan täysimääräisesti. Ansiotuloverotuksen kuntien verotuloja vähentävät muutokset kompensoidaan valtionosuusjärjestelmän kautta. Kuntien ja seurakuntien yhteisöverotuloja alentavat muutokset kompensoidaan korottamalla näiden veronsaajien osuutta yhteisöveron tuotosta ja alentamalla valtion osuutta vastaavasti. Lisäksi aiemmin päätetyn mukaisesti kuntien yhteisövero-osuus maksetaan 5 prosenttiyksiköllä korotettuna ja seurakuntien yhteisövero-osuus 0,4 prosenttiyksiköllä korotettuna vuosina 2012—2015. Valtion jako-osuutta alennetaan vastaavasti.

Veroperustemuutosten laskennallinen vaikutus valtion verotuottoon vuonna 2014 vuositasolla (milj. euroa)

  vaikutus
vuositasolla
   
Ansio- ja pääomatuloverot1)  
— asuntolainan korkomenojen vähennyskelpoisuuden rajoittaminen 13
— pääomatuloverotuksen progressiorajan alentaminen 40 000 euroon 5
— listaamattomista yhtiöistä saadun osingon pääomatulovero 54
— listaamattomista yhtiöistä saadun osingon ansiotulovero 95
— listatuista yhtiöistä saadun osingon pääomatulovero 50
— työtulovähennyksen enimmäismäärän korotus -40
— kotitalousvähennyksen enimmäismäärän korotus -8
— verovapaiden kilometrikorvausten muutos2) 7
— yleisradioveron indeksikorotus 10
Yhteisövero  
— yhteisöverokannan alentaminen 4,5 prosenttiyksiköllä 20 prosenttiin -870
— edustuskulujen vähennyskelpoisuuden poistaminen 38
— kuntien (5 %-yks.) ja seurakuntien (0,4 %-yks.) yhteisövero-osuuden väliaikainen korotus -210
— lainojen korkovähennysoikeuden rajoittaminen3) 80
— pitkäaikaisten investointien poistojen muuttaminen verotuksessa hyödykekohtaiseksi 20
— verovapaiden kilometrikorvausten muutos2) 8
— koulutuskulujen verovähennys -57
Voimalaitosvero  
— voimalaitosveron käyttöönotto 50
Arvonlisävero  
— ammattikorkeakoulujen lainsäädäntöä koskeva muutos 14
Valmisteverot  
— tupakkaveron korotus 50
— alkoholiveron korotus 125
— virvoitusjuomaveron korotus 55
— liikennepolttoaineiden veron korotus 115
— sähköveron korotus 80
— konesalien sähköveron alennus -10
Yhteensä -326
— josta verotuottoa lisäävät 869
— josta verotuottoa vähentävät -1 195

1) Hallitusohjelman mukaan ansiotuloveroperusteita tarkistetaan vuosittain siten, että työn verotus ei kiristy inflaation ja ansiotason nousun seurauksena. Tarkistuksesta luopuminen vuonna 2014 lisää verotuloja suhteessa aikaisemmin arvioituun, mutta koska kyseessä ei ole varsinainen vuodelle 2014 kohdistuva veroperustemuutos, vaikutusta ei esitetä tässä taulukossa.

2) Muutoksesta päätetty vuonna 2012.

3) Vaikutus jakautuu kahteen osaan. Vuoden 2013 alusta voimaan tulleen, mutta vasta vuoden 2014 alusta sovellettavan korkovähennyslain arvioidaan lisäävän verotuloja 66 milj. euroa. Vuoden 2013 kehyspäätöksen yhteydessä päätettiin korkojen vähennyskelpoisuuden 14 milj. euron lisärajoituksista.

Ehdotetut ja aikaisemmin päätetyt veroperustemuutokset alentavat valtion verotuottoa vuositasolla yhteensä noin 326 milj. eurolla. Voimaantulovuonna monien perustemuutosten vaikutus jää pienemmäksi muun muassa verojen maksamiseen liittyvästä viiveestä johtuen.

Verotulojen kehitys

Verotuksen painopistettä on viime vuosina siirretty työn verottamisesta kulutuksen verotuksen puolelle eli ympäristö-, terveys- ja kulutusveroihin.

Valtion verotulot verolajeittain vuosina 2011—2014 (milj. euroa)

  2011
tilinpäätös
2012
tilinpäätös
2013
TA+III LTAE
2014
esitys
         
Tuloon ja varallisuuteen perustuvat verot 11 614 11 521 12 095 12 328
Liikevaihtoon perustuvat verot 15 935 16 619 17 263 17 880
Valmisteverot 6 049 6 448 6 606 6 975
Muut verot ja veronluonteiset tulot 2 718 2 733 2 811 2 875
Yhteensä 36 316 37 321 38 775 40 057

Verotuksen kokonaistasoon vaikuttavat valtion päätösten lisäksi kuntien veropäätökset ja sosiaalivakuutusmaksujen taso. Seuraavassa taulukossa on esitetty kansantaloudessa kertyvät verot yhteensä suhteessa bruttokansantuotteeseen (kokonaisveroaste) sekä sektoreittain että verolajeittain jaoteltuna.

Julkisyhteisöjen saamat verotulot sektoreittain ja verolajeittain, % BKT:sta

  2010 2011 2012 2013 2014
           
Sektoreittain:  
Verot ja sosiaalivakuutusmaksut yhteensä 42,4 43,6 44,0 44,9 44,9
Valtio 19,3 20,7 20,7 21,3 21,2
Kunnat 10,4 10,2 10,1 10,4 10,3
Soturahastot 12,8 12,7 13,2 13,2 13,4
           
Verolajeittain:  
Verot ja sosiaalivakuutusmaksut yhteensä 42,4 43,6 44,0 44,9 44,9
Välittömät verot 16,2 16,6 16,3 16,8 16,6
Tuotannon ja tuonnin verot 13,4 14,2 14,4 14,9 14,9
Sosiaalivakuutusmaksut 12,8 12,7 13,3 13,2 13,4
Verotuet

Verotuet ovat verolainsäädännössä tukemistarkoituksessa määriteltyjä poikkeuksia verotuksen normaalista perusrakenteesta1). Verotukia on noin 180 kappaletta, joista kaikkien euromääräistä arvoa ei pystytä laskemaan. Aineistopuutteista johtuen myös monet alla olevassa taulukossa esitetyt verotuet ovat suuruusluokka-arvioita. Verotukien kokonaismäärää arvioitaessa on otettava huomioon, että osa tuista on päällekkäisiä, eikä verotuen poistaminen välttämättä lisäisi verotuloja vastaavalla määrällä, koska tuet vaikuttavat hintoihin ja käyttäytymiseen. Kunkin verotuloarviomomentin selvitysosassa on esitetty merkittävimmät momentin tuottoa alentavat verotuet. Verotukien määräksi arvioidaan noin 23,6 mrd. euroa vuonna 2014. Valtion verotuottoihin tästä kohdistuu runsaat 15,4 mrd. euroa.

Verotuet 2012—2014 (milj. euroa)

  2012 2013 2014
       
Yleinen hallinto 15 15 15
Opetus, tiede ja kulttuuri 146 152 159
Sosiaaliturva 5 089 5 250 5 340
Terveydenhuolto 349 356 368
Asuminen ja ympäristö 5 253 5 287 5 292
Maa- ja metsätalous 148 156 160
Liikenne 1 145 1 169 1 194
Teollisuus ja elinkeinot 6 024 6 454 6 361
Ei eriteltävissä 4 663 4 693 4 683
Yhteensä 22 832 23 532 23 572

Osaston tuloarviot

    TA
1000 €
LTA I
1000 €
LTA II
1000 €
LTA III
1000 €
Yhteensä
1000 €
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 12 125 000 0 -50 000 254 500 12 329 500
01. Ansio- ja pääomatuloverot 8 676 000 120 000 250 000 9 046 000
02. Yhteisövero 2 477 000 2 477 000
03. Korkotulojen lähdevero 159 000 159 000
04. Perintö- ja lahjavero 630 000 -120 000 510 000
05. Pankkivero 133 000 4 500 137 500
06. Voimalaitosvero 50 000 -50 000 0
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 17 879 500 -165 000 -205 000 12 700 17 522 200
01. Arvonlisävero 17 030 000 -165 000 -247 000 16 618 000
02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero 706 000 42 000 748 000
03. Apteekkimaksut 143 500 12 700 156 200
08. Valmisteverot 6 918 000 -68 000 -128 000 0 6 722 000
01. Tupakkavero 811 000 -68 000 743 000
04. Alkoholijuomavero 1 442 000 1 442 000
05. Makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmistevero 250 000 250 000
07. Energiaverot 4 400 000 -128 000 4 272 000
08. Eräiden juomapakkausten valmistevero 15 000 15 000
10. Muut verot 2 715 000 41 000 23 000 50 000 2 829 000
03. Autovero 997 000 -57 000 940 000
05. Varainsiirtovero 581 000 80 000 50 000 711 000
06. Arpajaisvero 235 000 235 000
07. Ajoneuvovero 832 000 41 000 873 000
08. Jätevero 70 000 70 000
19. Muut veronluonteiset tulot 155 048 1 600 0 0 156 648
02. Lästimaksut 800 800
03. Ratavero 18 000 18 000
04. Eräät viestinnän maksut 26 822 1 600 28 422
05. Lentoliikenteen valvontamaksu 11 100 11 100
06. Väylämaksut 83 010 83 010
07. Katsastustoiminnan valvontamaksu 4 785 4 785
08. Öljyjätemaksu 4 000 4 000
09. Muut verotulot 3 500 3 500
10. Energiaviraston valvontamaksu 3 031 3 031
  Yhteensä 39 792 548 -190 400 -360 000 317 200 39 559 348