Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot
         01. Valtionvelan korko
         09. Muut menot valtionvelasta

Talousarvioesitys 2014

02. Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 27 200 000 euro.

Anslaget får användas för utveckling, anskaffning och genomförande av processer och datasystem för sådan ekonomi-, personal- och lokalförvaltning som betjänar statsförvaltningen.

Fullmakt

1) Statskontoret får 2013 använda den fullmakt som beviljats för den första fasen av det ekonomi- och personalförvaltningssystem för staten som ska upphandlas centraliserat och den integrationslösning som ansluter sig till det till den del fullmakten inte har använts 2012. Fullmakten får föranleda utgifter till ett belopp av sammanlagt 41 579 000 euro.

2) Statskontoret får 2013 använda den fullmakt som beviljats för upphandlingen av systemlicenser och köp av tjänster i den andra fasen av det ekonomi- och personalförvaltningssystem för staten som ska upphandlas centraliserat till den del fullmakten inte har använts 2012. Fullmakten får föranleda utgifter till ett belopp av sammanlagt 30 821 000 euro.

Förklaring: Avsikten är att anslaget används för genomförande av den första och andra fasen av datasystemprojektet Kieku för statsförvaltningens gemensamma ekonomi- och personalförvaltning och för stödjande av systemets idrifttagning och användningen under begynnelseskede vid ämbetsverk och inrättningar samt för åstadkommande av nödvändig integration och dataöverföring till ämbetsverkens och inrättningarnas övriga datasystem. För att säkerställa att införandet sker enligt den tidtabell som gjorts upp för ämbetsverken och inrättningarna och för att åstadkomma inbesparingar är avsikten att integrationen av ämbetsverkens och inrättningarnas centrala datasystem och dataöverföringar finansieras på ett centraliserat sätt inom ekonomi- och personalförvaltningssystemet Kieku.

Avsikten är att anslaget även ska användas för utgifter som föranleds av fullmakten för utvecklande och anskaffning av det datasystem som stöder beredningen av budgeten och rambesluten om statsfinanserna. De årliga utgifterna för upprätthållande av systemet betalas från moment 28.01.01. Anslaget är dessutom avsett att användas för att omarbeta statens gemensamma rekryteringssystem så att det blir mer kostnadseffektivt.

Projekt och beräknad användning av anslaget (euro)

  
Ekonomi- och personalförvaltningens Kieku-datasystem och statsrådets budgeterings- och ramsystem26 000 000
Genomförande av gemensamma datasystem för ekonomi- och personalförvaltningen1 200 000
Sammanlagt 27 200 000

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)

 201320142015Sammanlagt
fr.o.m. 2013
     
Förbindelser som ingåtts före 20134 300--4 300
Förbindelser år 201310 00012 0005 50027 500
Utgifter sammanlagt 14 30012 0005 50031 800

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Kieku-systemet och integrationerna290
Sammanlagt290

2013 budget27 200 000
2012 II tilläggsb.
2012 budget26 910 000
2011 bokslut21 000 000