Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
         30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
         40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä
         50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
              03. Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen
              30. Valtion korvaukset kunnille
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

03. Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 2 661 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) rasismin ja etnisen syrjinnän ehkäisemiseen ja niiden vastaiseen tiedottamiseen, koulutukseen sekä seurantaan ja eri väestöryhmien välisen vuorovaikutuksen edistämiseen sekä järjestöille myönnettäviin avustuksiin

2) maahanmuuttajajärjestöjen toteuttaman hanketoiminnan tukemiseen

3) kotoutumista edistävien hankkeiden toteuttamiseen, EU:n rahoittamien kotoutumista edistävien hankkeiden kansalliseen vastinrahoitukseen sekä kotouttamista edistävään tiedottamiseen

4) ihmiskaupan uhrien tunnistamiseen tähtäävään niin sanottuun etsivään työhön ja neuvontatyöhön

5) kotoutumisen edistämisestä annetun lain 22 §:n mukaiseen omaehtoiseen opiskeluun ja muihin yksilöllisesti sovittuihin kotouttamista edistäviin toimenpiteisiin osallistuvien tapaturmakorvausten ja ryhmävastuuvakuutuksen maksamiseen sekä Valtiokonttorin näistä perimien hoitokulujen maksamiseen

6) enintään 2 000 000 euroa kotouttamisen osaamiskeskuksesta aiheutuvien menojen maksamiseen, josta enintään viittä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen osaamiskeskuksen ydintoimintojen hoitamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös siirtomenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa: Kotoutumiskoulutusta ja maahanmuuttajien koulutusta kehitetään edelleen keskeisenä osana kotoutumispalveluja, Osallisena Suomessa -hankkeen johtopäätösten ja tulosten perusteella. Jatketaan esitysten valmistelua kotoutumiskoulutusjärjestelmän muutoksiksi yhteistyössä muiden keskeisten ministeriöiden kanssa.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteyteen perustettavan kotouttamisen osaamiskeskuksen tavoitteena on vahvistaa kotouttamistyön pitkäjänteisyyttä ja vaikuttavuutta. Osaamiskeskuksen ydintehtävänä on kotoutumislain ja valtion kotouttamisohjelman toimeenpanon tukeminen poikkihallinnollisesti ja paikallistasolla. Toimintamuotoja ovat informaatio-ohjaus, arviointi ja seuranta sekä hyvien käytäntöjen levittäminen ja juurruttaminen. Osaamiskeskus vahvistaa ja tukee kotouttamisen toimijaverkostojen yhteistyötä sekä suhteita kansainvälisiin osaamisverkostoihin ja vahvistaa järjestöjen työtä kotoutumisen ja hyvien etnisten suhteiden edistämiseksi. Osaamiskeskuksen toimintaan sisällytetään myös kotoutumisen, kotouttamisen ja etnisten suhteiden seurantajärjestelmä, sekä maahanmuuttajille kotoutumislain 7 § nojalla annettavan Perustietoa Suomesta -aineiston ylläpito.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Rasismin ja etnisen syrjinnän ehkäiseminen, seuranta ja koulutus161 000
Kotouttamistoimet500 000
Kotouttamisen osaamiskeskus (enintään)2 000 000
Yhteensä2 661 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kotouttamisen osaamiskeskus2 000
Yhteensä2 000

2014 talousarvio2 661 000
2013 talousarvio661 000
2012 tilinpäätös661 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään 2 291 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

6) enintään 1 630 000 euroa kotouttamisen osaamiskeskuksen menoihin

7) enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

Selvitysosa: Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen, päätösosan toisen kappaleen kohta 6) korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdan 6) ja päätösosan toisen kappaleen kohta 7) lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdaksi 7).

Vähennys 370 000 euroa talousarvioesityksen 2 661 000 euroon nähden aiheutuu kotouttamisen osaamiskeskuksen viiden henkilötyövuoden palkkaus- ja muiden menojen siirrosta momentille 32.01.01.


2014 talousarvio2 291 000
2013 talousarvio661 000
2012 tilinpäätös661 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 2 291 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) rasismin ja etnisen syrjinnän ehkäisemiseen ja niiden vastaiseen tiedottamiseen, koulutukseen sekä seurantaan ja eri väestöryhmien välisen vuorovaikutuksen edistämiseen sekä järjestöille myönnettäviin avustuksiin

2) maahanmuuttajajärjestöjen toteuttaman hanketoiminnan tukemiseen

3) kotoutumista edistävien hankkeiden toteuttamiseen, EU:n rahoittamien kotoutumista edistävien hankkeiden kansalliseen vastinrahoitukseen sekä kotouttamista edistävään tiedottamiseen

4) ihmiskaupan uhrien tunnistamiseen tähtäävään niin sanottuun etsivään työhön ja neuvontatyöhön

5) kotoutumisen edistämisestä annetun lain 22 §:n mukaiseen omaehtoiseen opiskeluun ja muihin yksilöllisesti sovittuihin kotouttamista edistäviin toimenpiteisiin osallistuvien tapaturmakorvausten ja ryhmävastuuvakuutuksen maksamiseen sekä Valtiokonttorin näistä perimien hoitokulujen maksamiseen

6) enintään 1 630 000 euroa kotouttamisen osaamiskeskuksen menoihin

7) enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

Määrärahaa saa käyttää myös siirtomenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.