Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
         30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
         40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä
         50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
         60. Energiapolitiikka
              01. Energiaviraston toimintamenot
              (20.) Energiansäästön ja uusiutuvan energian käytön edistäminen sekä energiatiedotus
              28. Materiaalitehokkuuden edistäminen
              40. Energiatuki
              41. LNG-terminaalien investointituki
              42. Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi
              43. Kioton mekanismit
              44. Uusiutuvan energian tuotantotuki
         70. Kotouttaminen
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

01. Energiaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 864 000 euroa.

Selvitysosa: Energiaviraston tehtävänä on valvoa ja edistää sähkö- ja maakaasumarkkinoiden toimintaa sekä tukea ilmastotavoitteiden saavuttamista. Energiavirasto vastaa myös uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuen myöntämiseen, hallinnointiin ja valvontaan liittyvistä tehtävistä.

Virasto saa 1.1.2014 alkaen uusia viranomaistehtäviä, jotka liittyvät mm. energiatehokkuussopimusten toimeenpanoon ja energiakatselmustoiminnan ohjaukseen. Samassa yhteydessä Energiamarkkinaviraston nimi muutetaan Energiavirastoksi. Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen Energiamarkkinavirastosta annetun lain muuttamisesta.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Energiavirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2014:

 2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
    
Toiminnallinen tehokkuus   
— Kokonaistuottavuusindeksi929292
Tuotokset ja laadunhallinta   
Sähkö- ja maakaasuverkkotoiminnan sekä päästökaupan valvonta on toimivaa (asiakaskysely asteikolla 1—5)   
— Sähköverkkotoiminnan valvonnan toimivuus3,7> 3,6> 3,6
— Maakaasuverkkotoiminnan valvonnan toimivuus3,9> 3,6> 3,6
— Päästökaupan valvonnan toimivuus3,7> 3,6> 3,6
— Tuotantotukijärjestelmän toimivuus 3,4> 3,5> 3,5

Resurssien arvioitu jakautuminen tulosalueittain

 2012
toteutuma
2013
arvio
2014
arvio
 1 000 €%1 000 €%1 000 €%
       
Määrärahat      
Energiansäästön ja uusiutuvan energian käytön edistäminen ----3 45739
Sähkömarkkinavalvonta753343 446673 69742
Maakaasumarkkinavalvonta12134572002
Tuotantotuki sekä biopoltto-aineiden ja -nesteiden kestävyys928419491895011
Päästökauppa5422443585606
Yhteensä2 2351005 1751008 864100
       
Maksullinen toiminta (Tulot)      
Sähkömarkkinavalvonta2 32658103740024
Maakaasumarkkinavalvonta39010111--
Tuotantotuki sekä biopoltto-aineiden ja -nesteiden kestävyys 1263235171308
Päästökauppa 1 139281 040751 14468
Muut441----
Yhteensä4 0251001 3891001 674100

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

 2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
    
Henkilötyövuosien kehitys55,856,067
Sairauspoissaolojen muutos (+/- työpäivää/htv) 7,1-2-1
Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä (1—5) 3,44-3,4
Töiden yleinen organisointi työyhteisössä (1—5) 3,44 - 3,4
Tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus osaamisen kehittämisessä (1—5)3,38-3,4
Esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua työssä (1—5)3,58-3,6
Työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa (1—5)3,50-3,5
Työn innostavuus ja työssä koettu ilo (1—5)3,60-3,6

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Bruttomenot6 2606 56410 538
Bruttotulot4 0251 3891 674
Nettomenot2 2355 1758 864
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta434  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle524  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Siirto momentilta 32.01.01 (3 htv)210
Siirto momentilta 32.60.(20)3 250
Uuden sähkömarkkinalain edellyttämät lisäresurssit (siirto momentilta 32.01.21)200
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-16
Palkkausten tarkistukset8
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen-6
Yhteishankintojen lisääminen (HO)-12
Tasomuutos55
Yhteensä3 689

Momentin nimike on muutettu.


2014 talousarvio8 864 000
2013 talousarvio5 175 000
2012 tilinpäätös2 325 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 872 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 8 000 euroa talousarvioesityksen 8 864 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2014 talousarvio8 872 000
2013 IV lisätalousarvio-6 000
2013 talousarvio5 175 000
2012 tilinpäätös2 325 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 872 000 euroa.