Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
         30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
         40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä
              01. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot
              03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot
              04. Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot
              05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot
              31. Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä
              50. Valtionavustus kuluttajajärjestölle
              51. Eräät merimiespalvelut
              95. Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset
         50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 510 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin maksut, Euroopan kemikaaliviraston komission asetuksen (EY) No 340/2008 perusteella maksamat palkkiot sekä yhteishankkeista muilta osapuolilta saatava rahoitus.

Selvitysosa: Kemikaalilain (599/2013) mukaisesti aluehallintovirastosta ja kuntien kemikaalivalvonnasta siirrettiin kemikaalien markkinavalvontatehtävät Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon 1.9.2013.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto valvoo ja edistää tuotteisiin ja palveluihin ja tuotantojärjestelmiin liittyvää teknistä turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta, kuluttajaturvallisuutta, kemikaalien turvallisuutta ja laatua sekä toimii kansallisena kaivosviranomaisena. Tavoitteena on henkilö-, omaisuus- ja ympäristövahinkojen sekä terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisy sekä vaatimusten mukaisten tuotteiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden varmistaminen. Toiminta kohdistuu teollisuuteen, kauppaan, alkutuotantoon, toiminnanharjoittajiin, palveluntarjoajiin, julkishallintoon ja yksityisiin kansalaisiin.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö sekä kemikaalien tuotevalvonnan osalta lisäksi muut ohjaavat ministeriöt (maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö) asettavat alustavasti Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2014:

Vaikuttavuus

  • — Turvallisuusriskien hallinnan puutteista johtuvat henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahingot eivät lisäänny Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) toimialalla.
  • — Yritysten ja muiden toiminnanharjoittajien sekä kansalaisten toimintatavat muuttuvat turvallisemmiksi.
  • — Tuotteiden, laitteistojen ja laitosten tekninen turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus pysyvät vähintään ennallaan.
  • — Viestintä vahvistuu ja saatavilla on ajantasaista informaatiota Tukesin toimialaan kuuluvista asioista.
  • — Yritykset ja muut toiminnanharjoittajat sitoutuvat lainsäädännön noudattamiseen ja mahdollisten vaatimustenvastaisuuksien poistamiseen oma-aloitteisesti.

Toiminnallinen tuloksellisuus

 2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
    
Toiminnallinen tehokkuus   
Kokonaistuottavuus   
— Kokonaistuottavuusindeksin arvo110100100
Kustannusvastaavuus   
— Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus98100100
— Nettobudjetoidun kemikaalituoterekisterin kustannusvastaavuus102100100
Tuotokset ja laadunhallinta   
Valvonta on riskiperusteista ja näkyvää   
— Valvontakäynnit6 2325 1555 155
— Luvat ja ilmoitukset (ml. kaivossuoritteet)6 2756 0506 050
— Biosidien ja kasvinsuojeluaineiden hyväksymispäätökset326452505
— Biosidien ja kasvinsuojeluaineiden riskinarvioinnit EU:lle71913
— REACH- ja CLP-asetusten arviointitehtävät308120120
— Käsitellyt kemikaali-ilmoitukset15 94512 00012 000
— Rekisteröinnit13 20013 50013 500
— Kyselyt ja selvitykset3 9711 5001 900
— Tavoiteajassa käsiteltyjen asioiden osuus, %928989
Kuluttajilla ja toiminnanharjoittajilla on käytettävissä tietoa tuotteiden ja toiminnan vaatimustenmukaisuudesta ja riskien hallinnasta   
— Kävijät www.tukes.fi-etusivulla/päivä1 7782 0002 200
— Kemikaalineuvontapalvelun yhteydenotot521650800
— Tiedotteet131110120

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

 2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
    
Henkilötyövuosien kehitys1)213,5220225
Sairauspoissaolojen muutos (+/- työpäivää/htv)-0,7-0,2-0,1
Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä (1—5)3,13,13,3
Töiden yleinen organisointi työyhteisössä (1—5)3,33,33,3
Tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus osaamisen kehittämisessä (1—5)3,13,13,3
Esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua työssä (1—5)--3,3
Työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa (1—5)3,13,13,3
Työn innostavuus ja työssä koettu ilo (1—5)3,63,63,6

1) Ei sisällä SM:n htv:a

Maksullisen toiminnan tulot on merkitty momentille 12.32.20.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Bruttomenot19 42619 39019 610
Bruttotulot1 3271 1211 100
Nettomenot18 09918 26918 510
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta1 117  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle1 603  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kemikaalilain kokonaisuudistus (siirto momentilta 28.90.30)375
Kemikaalilain kokonaisuudistus (siirto momentilta 33.70.01)40
Muu muutos-105
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-51
Palkkausten tarkistukset54
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen-39
Yhteishankintojen lisääminen (HO)-33
Yhteensä241

2014 talousarvio18 510 000
2013 talousarvio18 269 000
2012 tilinpäätös18 585 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 557 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 47 000 euroa talousarvioesityksen 18 510 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2014 talousarvio18 557 000
2013 IV lisätalousarvio-39 000
2013 talousarvio18 269 000
2012 tilinpäätös18 585 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 557 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin maksut, Euroopan kemikaaliviraston komission asetuksen (EY) No 340/2008 perusteella maksamat palkkiot sekä yhteishankkeista muilta osapuolilta saatava rahoitus.