Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
         30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
         40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä
              01. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot
              03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot
              04. Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot
              05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot
              31. Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä
              50. Valtionavustus kuluttajajärjestölle
              51. Eräät merimiespalvelut
              95. Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset
         50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

01. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 11 331 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös Kuluttaja-lehden hinnan alentamiseen enintään 100 000 euroa.

Selvitysosa: Kilpailu- ja kuluttajavirasto edistää markkinoiden toimivuutta. Tavoitteena on terveen ja toimivan kilpailun turvaaminen ja talouden tehokkuuden lisääminen sekä yksityisessä että julkisessa toiminnassa sekä se, että yritykset toimivat vastuullisesti ja että kuluttajat voivat luottaa markkinoiden toimivuuteen ja häiriötilanteiden nopeaan selvittämiseen. Virasto hoitaa myös kuluttaja-asiamiehelle kuuluvat valvontatehtävät. Viraston toiminta kohdentuu yhteiskunnallisesti merkittäviin asioihin ja ongelmiin. Lisäksi virasto vaikuttaa yleisesti kilpailun toimivuuteen ja kuluttajien asemaan sekä hoitaa sille kuuluvat kansainväliset tehtävät.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston analyysikapasiteettia vahvistetaan siirtämällä virastoon viisi henkilötyövuotta Kuluttajatutkimuskeskuksesta.

Virasto toteuttaa kilpailu- ja kuluttajapolitiikkaa terveen kilpailun edistämisohjelman ja kuluttajapoliittisen ohjelman avulla. Tavoitteena on turvata tasaveroiset kilpailuolosuhteet erikokoisille yrityksille ja kuluttajien etujen mukaiset toimivat markkinat. Tärkeää on vahvistaa kuluttajan asemaa erityisesti passiivisen kilpailun alueilla sekä julkisten palvelujen uudistuskehityksessä. Huomiota kiinnitetään myös rakenteellisten kilpailun esteiden poistamiseen sekä erilaisiin syrjiviin ja sitoviin menettelytapoihin, joiden avulla kilpailijoita pyritään sulkemaan pois markkinoilta. Kuluttajaoikeudellista valvontaa, informaatiota ja vaikuttamista kohdennetaan EU:n kuluttajamarkkinoiden tulostaulun ja kuluttajahallinnon tietopankin kautta saatavan kuluttajapalautteen perusteella toimialoille, joilla esiintyy eniten puutteita markkinoiden toimivuudessa.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Kilpailu- ja kuluttajavirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2014:

Toiminnallinen tuloksellisuus

 2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
    
Toiminnallinen tehokkuus   
Kustannusvastaavuus   
— Valmismatkaliikerekisterin maksullisten suoritteiden kustannusvastaavuus (%)62100100
Tuotokset ja laadunhallinta   
Kilpailu- ja kuluttajavalvonta on tehokasta ja ongelmia ennaltaehkäisevää   
— Uskottavan "hard core" -kartellien vastaisen politiikan vahvistaminen (sidosryhmien arvio 1—5)3,8> 4,0> 4,0
— Seuraamusmaksuesitysten määrä merkittävissä kilpailuvalvonnan I—II luokan asioissa (kpl)1> 1> 1
— Yrityskauppavalvonnalla estetään tehokkaasti keskittymien kilpailuongelmat (sidosryhmien arvio 1—5)3,5> 3,7> 3,7
— Tapausten määrä, joissa kuluttaja-asiamiehen toimenpitein yritys on muuttanut toimintaansa kuluttajasuojalainsäädännön mukaiseksi--130
— Vakuuksien riittävyys valmismatkaliikkeiden konkurssitapauksissa (%) 96,19100100
Kuluttajilla on käytettävissään sisällöltään ajankohtaiset, helppokäyttöiset ja itsepalveluna sujuvasti toimivat verkkopalvelut   
— Verkkopalvelujen kuluttajaosion käyntimäärä/kk--140 000
Käsittelyajat pysyvät kohtuullisena   
— Yli 3 vuotta käsittelyssä olleet kotimaisten kilpailunrajoitustapaukset (lkm)900
— Vaikuttavuusluokka 3 kilpailuasioiden käsittelyaika (mediaani, pv)30< 30< 30
— Valmismatkaliikkeiden rekisteröintihakemusten käsittelyaika (pv)1477

Henkilötyövuosien arvioitu jakautuminen toimialoittain

 2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
    
Markkinoiden toimivuuden edistäminen-2330
Kilpailuvalvonta-5559
Kuluttajaoikeudellinen valvonta ja taloudelliset hyvitykset-2627
Kuluttajainformaatio-1212
Alue- ja paikallishallinnon ohjaus-96
Hallintopalvelut-2322
Yhteensä143148156

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

 2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
    
Henkilötyövuosien kehitys143148156
— Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnan näyttäjänä (1—5)-3,43,4
— Töiden yleinen organisointi työyhteisössä (1—5)-3,33,4
— Tulos- ja kehityskeskusteluiden toimivuus osaamisen kehittämisessä (1—5)-3,33,4
— Esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua työssä (1—5)-3,53,5
— Työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa (1—5)-3,33,4
— Työn innostavuus ja työssä koettu ilo (1—5)-3,63,7
— Sairauspoissaolojen muutos (+/- työpäivää/htv)---0,5

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio

2014
esitys
    
Bruttomenot11 94512 01912 381
Bruttotulot1 0521 0601 050
Nettomenot10 89310 95911 331
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta1 997  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle2 294  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kilpailuneutraliteetin valvonta200
Muu muutos-140
Siirto momentilta 32.40.04 (5 htv)350
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-36
Palkkausten tarkistukset38
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen-27
Yhteishankintojen lisääminen (HO)-13
Yhteensä372

2014 talousarvio11 331 000
2013 I lisätalousarvio100 000
2013 talousarvio10 959 000
2012 tilinpäätös11 190 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 11 362 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään 363 000 euroa Kuluttaja-lehden hankintasopimuksen mukaisiin maksuihin.

Selvitysosa: Päätösosan ensimmäinen ja toinen kappale korvaavat talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen ja toisen kappaleen.

Lisäys 31 000 euroa talousarvioesityksen 11 331 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.

Kuluttaja-lehden tuottaminen lopetetaan viraston omana toimintana. Tehdyn hankintasopimuksen mukaisesti lehti siirtyy ulkoisen toimijan tuottamaksi ja virastosta siirtyy viisi henkilöä uuden toimittajan palvelukseen liikkeenluovutuksena.


2014 talousarvio11 362 000
2013 IV lisätalousarvio-27 000
2013 I lisätalousarvio100 000
2013 talousarvio10 959 000
2012 tilinpäätös11 190 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 11 362 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään 363 000 euroa Kuluttaja-lehden hankintasopimuksen mukaisiin maksuihin.