Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
              01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot
              02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot
              20. Siviilipalvelus
              21. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha
              22. Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssin aiheuttamien ympäristövahinkojen estäminen
              29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
              60. Siirrot hallinnonalan rahastoihin
              66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet
              87. Osakehankinnat
         20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
         30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
         40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä
         50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 645 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) enintään 17 000 euroa kuluttajatiedon julkistamispalkintoa varten

2) julkisten hankintojen neuvontayksikön toimintaan liittyviin avustuksiin

3) EU:n SOLID-rahastosta rahoitettavista hankkeista aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa: Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ministeriön toiminnalle asetetaan alustavasti seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2014:

Toiminnallinen tuloksellisuus

 2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Työ- ja elinkeinoministeriö   
Hallituksen esitykset (kpl)181615
— Luvatun istuntokauden aikana eduskunnalle (%)55> 80> 80
— Muutoksia eduskunnassa säädösteknisten tai kielellisten puutteiden johdosta (%)200
Valtioneuvoston asetukset (kpl)383030
Sisämarkkinalainsäädännön alaan kuuluvien direktiivien täytäntöönpanovaje (%)1,2< 1,0< 1,0
Julkaisut (kpl)100< 100< 100
Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia   
Koulutukseen ja kehittämistoimintaan osallistuneiden määrä (henkilöä)3 1462 5002 500

Työ- ja elinkeinoministeriön resurssien kohdentuminen tulosalueittain

 2012
toteutuma
2013
arvio
2014
arvio
 1 000
euroa
htv1 000
euroa
htv1 000
euroa
htv
       
Konserniohjaus ja strategiset hankkeet-294 000294 00028
Työllisyys ja yrittäjyys-925 300905 20087
Työelämä ja markkinat-575 000564 96056
Elinkeino ja innovaatiot-705 300695 10066
Energia-484 400474 30046
Alueiden kehittäminen-774 200754 00072
Tieto-976 000945 80092
Yhteiset-9718 4209018 27387
Työneuvosto, valtakunnan sovittelijain toimisto ja yhteistoiminta-asiamiehen toimisto-765076507
Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia-181 362181 36218
Yhteensä-59254 63257553 645559

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

 2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
    
Henkilötyövuosien kehitys574557541
Sairauspoissaolojen muutos (+/- työpäivää/htv) -1,1-0,5-0,5
Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä (1—5) 3,15> 3,15> 3,15
Töiden yleinen organisointi työyhteisössä (1—5) 3,10 > 3,10 > 3,10
Tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus osaamisen kehittämisessä (1—5)3,09> 3,09> 3 09
Esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua työssä (1—5)3,31> 3,31> 3,31
Työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa (1—5)3,08> 3,08> 3,08
Työn innostavuus ja työssä koettu ilo (1—5)3,58> 3,58> 3,58

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Tutkimus- ja selvitystoiminta 1 850 000
Strategiset hankkeet3 500 000
Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmian toimintamenot1 362 000
Muut toimintamenot46 933 000
Yhteensä53 645 000

Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia on työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa toimiva alue- ja paikallishallinnon koulutus- ja kehittämiskeskus. Salmian koulutus- ja kehittämispalvelut edistävät työ- ja elinkeinopolitiikan toimeenpanoa sekä työ- ja elinkeinoministeriön alue- ja paikallishallinnon organisaatioiden toimintaa ja tuloksellisuutta. Asiakkaita ovat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, työ- ja elinkeinotoimistot sekä näiden keskeiset yhteistyökumppanit.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio

2014
esitys
    
Bruttomenot63 55863 83261 645
Bruttotulot7 9889 2008 000
Nettomenot55 57054 63253 645
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta8 187  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle7 292  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Energia-alan tiedotustoiminta (siirto momentilta 32.60.(20))150
Erityisasiantuntijan palkkaaminen (siirto momentille 24.01.01)-74
Hallituksen menosäästö-1 500
Kansalaisen sähköinen osallistumisympäristö (siirto momentille 25.01.01)-20
Muu muutos-245
Siirto momentille 32.01.02 (-0,5 htv)-40
Siirto momentille 32.60.01 (-3 htv)-210
Taso-hanke-150
TEM:n peruskorjaus (siirto momentille 23.01.01)-340
Työelämän kehittämisstrategian toimeenpano1 000
Hallinnon tilatehokkuus (HO)-200
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-178
Palkkausten tarkistukset170
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen-121
Vihreä talous (HO)1 000
Yhteishankintojen lisääminen (HO)-229
Yhteensä-987

2014 talousarvio53 645 000
2013 I lisätalousarvio6 305 000
2013 talousarvio54 632 000
2012 tilinpäätös54 675 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 54 110 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Muutos talousarvioesityksen 53 645 000 euroon nähden on 465 000 euroa, missä on otettu huomioon lisäyksenä 370 000 euroa viiden henkilötyövuoden palkkaus- ja muiden menojen siirtona momentilta 32.70.03, 115 000 euroa palkkausten tarkistuksista johtuen ja vähennyksenä 20 000 euroa puolen henkilötyövuoden palkkaus- ja muiden menojen siirtona momentille 32.01.02.


2014 talousarvio54 110 000
2013 IV lisätalousarvio-121 000
2013 I lisätalousarvio6 305 000
2013 talousarvio54 632 000
2012 tilinpäätös54 675 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 54 110 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) enintään 17 000 euroa kuluttajatiedon julkistamispalkintoa varten

2) julkisten hankintojen neuvontayksikön toimintaan liittyviin avustuksiin

3) EU:n SOLID-rahastosta rahoitettavista hankkeista aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Kromipinta Oy:n konkurssipesän turvallisuusriskien poistamiseen siltä osin, kuin kustannuksia ei voida kattaa konkurssipesän varoilla.

Selvitysosa: ELY-keskus on määrännyt Kromipinta Oy:n konkurssipesän toimittamaan viipymättä laitokselle varastoidut vaaralliset nestemäiset ja kiinteät jätteet asianmukaiseen hyödyntämis- ja käsittelylaitokseen. Konkurssipesän varat eivät riitä vaatimusten mukaisiin toimenpiteisiin. Kemikaalien hävittämiskustannusten on arvioitu olevan noin 300 000 euroa.

Vuoden 2013 ensimmäisessä lisätalousarviossa momentille myönnettiin 6,1 milj. euron määräraha Avilon Fibres Oy:n konkurssista aiheutuneen turvallisuusongelman poistamiseen. Tämä työ on nyt loppuvaiheessa ja saadaan päätökseen kevään 2014 kuluessa. Tähän tarkoitukseen varatusta määrärahasta on säästymässä arviolta noin 1,5 milj. euroa, josta osa käytetään Kromipinta Oy:n konkurssipesän turvallisuusriskien poistamiseen.

Konkurssiin liittyvät julkisselvityksen menot maksetaan momentilta 25.10.50.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2014 I lisätalousarvio
2014 talousarvio54 110 000
2013 tilinpäätös60 816 000
2012 tilinpäätös54 675 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Kromipinta Oy:n konkurssipesän turvallisuusriskien poistamiseen siltä osin, kuin kustannuksia ei voida kattaa konkurssipesän varoilla.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 1 680 000 euroa.

Selvitysosa: Kertaluonteinen lisäys johtuu välttämättömistä kaivosalaan ja laivanrakennusalaan liittyvistä asiantuntijamenoista.


2014 III lisätalousarvio1 680 000
2014 I lisätalousarvio
2014 talousarvio54 110 000
2013 tilinpäätös60 816 000
2012 tilinpäätös54 675 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 1 680 000 euroa.