Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maatalous
         30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu
         40. Kala-, riista- ja porotalous
         50. Vesitalous
         60. Metsätalous
              01. Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot
              41. Metsäpuiden siemenhuolto
              42. Valtionapu Suomen metsäkeskukselle
              43. Eräät korvaukset
              44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen
              45. Metsäluonnon hoidon edistäminen
              47. Pienpuun energiatuki
              50. Eräät metsätalouden valtionavut
              83. Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen
         63. Metsähallitus
         70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 59 730 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain (1094/1996) mukaisen tuen maksamiseen, lukuunottamatta laissa säädettyä energiapuun korjuutukea, jolla edistetään pienpuun energiakäyttöä

2) enintään 500 000 euroa kokeilu- ja selvitystoiminnan valtionapuihin ja kulutusmenoihin.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Valtuus

Vuonna 2014 saa tehdä kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain (1094/1996) mukaisia suunnitelman edellyttämiä työlajeja koskevia tukipäätöksiä enintään 25 000 000 eurolla.

Selvitysosa: Määrärahalla edistetään yksityismetsien kestävää hoitoa ja käyttöä myöntämällä tukea yksityismetsissä tehtäviin metsänhoito- ja perusparannustöihin sekä näitä tukevaan kokeilu- ja selvitystoimintaan.

Vuonna 2007 hyväksytty kestävän metsätalouden rahoituslaki (544/2007) ei ole voimassa. Vuonna 2014 momentin määrärahan käyttöä jatketaan kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain (1094/1996) nojalla.

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon se, että pienpuun energiakäyttöä edistetään momentin 30.60.47 määrärahasta myönnettävällä tuella.

Momentin valtuutta käytetään vain suunnitelman edellyttäviä työlajeja koskeviin tukipäätöksiin. Kestävän metsätalouden rahoituksesta annetussa laissa lueteltuja suunnitelman edellyttämiä työlajeja ovat metsänuudistaminen, terveyslannoitus, kunnostusojitus ja metsätien tekeminen.

Määrärahalla toteutettavien töiden suora työllisyysvaikutus on noin 2 500 htv.

Määrärahan jakautuminen ja myöntämisvaltuudesta valtiolle aiheutuvat menot (milj. euroa)

 20142015201620172018—Yhteensä
vuodesta
2014 lähtien
       
Ennen vuotta 2014 tehdyt sitoumukset17,2710,076,222,501,4737,53
Vuoden 2014 sitoumukset12,506,253,002,001,2525,00
Nuoren metsän hoito, juurikäävän torjunta, energiapuu yms.29,46     
Kokeilu- ja selvitystoiminta0,50     
Yhteensä59,7316,329,224,502,72 

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
HO-säästön lisäys-1 750
Yhteensä-1 750

2014 talousarvio59 730 000
2013 III lisätalousarvio3 000 000
2013 talousarvio61 480 000
2012 tilinpäätös67 085 470

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 34/2013 vp (13.12.2013)

Momentille esitetään 59 730 000 euron määrärahaa, joka on lähes 5 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2013. Valiokunta pitää kuitenkin myönteisenä, että hankkeiden rahoituksessa on siirrytty lähes normaalitilanteeseen. Vuodelle 2014 arvioidaan siirtyvän vuoden 2013 maksatuksia vain 3—5 milj. euroa, kun vuonna 2013 vastaava summa oli noin 10 milj. euroa.

Valtion tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen on oleellinen keino edistää metsänhoitoa ja sitä kautta metsänkasvua. Maa- ja metsätalousministeriö on aloittanut nykyisen tukijärjestelmän kokonaisuudistuksen. Uusi kestävän metsätalouden rahoituslainsäädäntö sovitetaan yhteen valmistelussa olevien EU:n valtiontuen suuntaviivojen kanssa, ja uudistus on tarkoitus saattaa voimaan vuoden 2015 alussa.

Valiokunta pitää tärkeänä, että tukijärjestelmän uudistusvaiheessa ei synny katkosta eikä epävarmuutta tulevista rahoitusmahdollisuuksista. Tärkeää on myös arvioida energiapuutuen ja muiden ohjauskeinojen toimivuutta ja niiden vaikutuksia puumarkkinoihin. Tukijärjestelmät eivät saa vääristää markkinoiden toimintaa ja siten lisätä keinotekoisesti teollisuuden tai koneyrittäjien kustannuksia.

Valtuus. Momentille esitetään 25 milj. euron valtuutta. Sitä saa käyttää kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain (1094/1996) mukaisia suunnitelman edellyttämiä työlajeja koskeviin tukipäätöksiin, kuten metsänuudistamiseen, terveyslannoitukseen, kunnostusojitukseen ja metsätien perusparannukseen. Valtuus on 10 milj. euroa pienempi kuin vuonna 2013, ja se on valiokunnan saaman selvityksen mukaan riittämätön.

Lokakuussa 2013 astui voimaan raskaan liikenteen korotetut enimmäismitat ja -massat. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan lisääntyneet painorajoitukset haittaavat myös raakapuu- ja energiapuukuljetuksia.

Valiokunta pitää tarpeellisena, että maa- ja metsätalousministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö selvittävät yhdessä, voidaanko momentin määrärahasta väliaikaisesti kohdistaa rahoitusta myös yksityisteille, esimerkiksi siltojen vahvistamiseen.

Valiokunta korottaa momentin valtuutta 10 000 000 eurolla siten, että suunnitelman edellyttämiä työlajeja koskevia tukipäätöksiä saa tehdä enintään 35 000 000 eurolla.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 59 730 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain (1094/1996) mukaisen tuen maksamiseen, lukuunottamatta laissa säädettyä energiapuun korjuutukea, jolla edistetään pienpuun energiakäyttöä

2) enintään 500 000 euroa kokeilu- ja selvitystoiminnan valtionapuihin ja kulutusmenoihin.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Valtuus

Vuonna 2014 saa tehdä kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain (1094/1996) mukaisia suunnitelman edellyttämiä työlajeja koskevia tukipäätöksiä enintään 35 000 000 eurolla.