Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maatalous
         30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu
         40. Kala-, riista- ja porotalous
              01. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot
              20. Kalakannan hoitovelvoitteet
              41. Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen
              42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen
              43. Porotalouden edistäminen
              50. Riistatalouden edistäminen
              51. Kalatalouden edistäminen
              52. Kalastuslupamaksujen palautukset ja saimaannorpan suojeluun liittyvät sopimuspalkkiot
              62. Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen
              77. Kalataloudelliset rakentamis- ja kunnostushankkeet
         50. Vesitalous
         60. Metsätalous
         63. Metsähallitus
         70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

01. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 17 214 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kalanviljelylaitosten ja tutkimusasemien sijoitusmenoiksi luettavien perusparannuksista aiheutuvien menojen maksamiseen, suunnitellun luonnonvarakeskuksen perustamisesta aiheutuviin menoihin sekä EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Selvitysosa: Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) tehtävänä on tuottaa tutkittua tietoa ja asiantuntijapalveluita kala- ja riistavarojen kestävän ja monipuolisen hyödyntämisen tukemiseksi, luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseksi sekä kala-, riista- ja porotalouden elinvoimaisuuden turvaamiseksi.

RKTL tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti:

  • — tuottaa riista- ja kalakantojen kestävän ja monipuolisen hyödyntämisen säätelyn edellyttämät riista- ja kalakantojen arviot ja ennusteet kantojen tilasta, alueellisen ja ajallisen säätelyn edellyttämät saalistilastot sekä huolehtii kannanarvioinnin kehittämisen edellyttämästä tutkimuksesta erityisesti suurpetojen osalta
  • — tuottaa riista- ja kalatalouden strategioiden, ohjelmien ja hoitosuunnitelmien valmistelun ja toimeenpanon edellyttämää tutkimustietoa, huolehtien taantuvien tai uhanalaisten riista- ja kalakantojen hoidon edellyttämästä tutkimuksesta
  • — tuottaa tietoa kala-, riista- ja porotalouden elinkeinojen sekä kala- ja riistavarojen virkistyskäytön sosiaalisten ja taloudellisten hyvinvointivaikutusten vahvistamiseksi
  • — tuottaa kala- ja riistatalouden tilastot sekä tietoa kalan, riistan ja poron käytöstä, jalostuksesta ja kaupasta
  • — edistää luonnonvarojen kestävän käytön ja suojelun konfliktien hallintaa tuottamalla tutkimustietoa konfliktien hallintamalleista, riistavahinkojen estämisen menetelmistä sekä kannansäätelyn dynamiikasta
  • — viljelee uhanalaisia kalakantoja sekä osallistuu EU:n Itämeristrategian vesiviljelyosion edellyttämiin kehittämistehtäviin
  • — huolehtii porolaidunten tilan arvioinnista sekä poronhoidon ja porotalouden tutkimuksesta erityisesti osana arktista tutkimusta.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2014 talousarvioesityksen valmistelussa Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselle seuraavat alustavat tulostavoitteet:

  • — laitoksen tutkimusta suunnataan ja tutkimuksen tukipalveluja ja infrastruktuureja kehitetään Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymässä (LYNET) sovittujen painopisteiden mukaisesti
  • — laitos osallistuu Luonnonvarakeskuksen muodostamista koskevaan valmisteluun
  • — laitos osallistuu ministeriön vaikuttavuus- ja tuloksellisuushankkeisiin (mm. LUHTI ja ELMA).
Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnallinen tehokkuus

Seuraavassa taulukossa on esitettynä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen koko toiminnan kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet (myös muut kuin momentti 30.40.01). Vuoden 2012 henkilötyövuositiedot perustuvat TAHTI-järjestelmän toteutumaan.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

 2012 toteutuma2013 arvio2014 arvio
 Kust. 1 000 €Tuotot 1 000 €HtvKust. 1 000 €Tuotot 1 000 €HtvKust. 1 000 €Tuotot 1 000 €Htv
          
Riistakantojen ja kalavarojen arviointi ja tilastointi7 5581 281907 600850937 65082091
— kalastoseuranta4 7551 033584 500700584 45065057
— riista- ja poroseuranta1 94747222 30050252 4007025
— tilastot ja taloudellinen tiedonkeruu85620110800100108001009
          
Tutkimus ja asiantuntijuus11 3673 74912410 6001 84012410 9501 920124
Kalatalouspolitiikkalohko8 6183 055947 8501 540948 0101 59093
— tutkimus6 4231 934775 850800765 81076076
— asiantuntijatehtävät1 499373131 700440151 85048015
— maksullinen toiminta696748430030033503502
Riista- ja porotalouspolitiikkalohko2 749694302 750300302 94033031
— tutkimus2 318659262 020240252 10024025
— asiantuntijatehtävät431354700305800506
— maksullinen toiminta---3030-4040-
          
Vesiviljely5 8292 346565 3001 850555 1501 80054
— vesiviljely3 486642373 300650373 30065037
— maksullinen toiminta1 5691 704181 2001 200171 1501 15016
— sopimuskasvatus774-1800-1700-1
          
Muu palvelutuotanto462204330020033002003
Yhteensä1)25 2167 58027323 8004 74027524 0504 740272

1) Momentin 30.40.01 henkilötyövuosikiintiöt: 273 htv TA 2012, 270 htv TA 2013 ja 260 htv TAE 2014.

Uuden toiminta- ja organisaatiomallin mukaista strategista johtamista ja strategian käyttöön saattamista sekä toimipaikkaverkoston ja osaamisen johtamisen kehittämistä jatketaan. Tutkimuslaitos parantaa työn tuottavuutta tehostamalla toimintaa, sopeuttamalla tehtävät resursseihin ja keskittymällä ydintehtäviin. Tutkimuslaitos jatkaa valtiohallinnon yhteisten järjestelmien ja palvelujen asiakkaana ja osallistuu valtiohallinnon muihin yhteisiin kehittämishankkeisiin ja laajentaa niiden käyttöä.

Tutkimuslaitos jatkaa strategiansa mukaisia painopisteen muutoksia tutkimuksen eri politiikkalohkojen välillä. Asiakastarpeisiin suunnitelluilla, monialaisilla tutkimusohjelmilla ja -projekteilla vastataan kattavasti yhteiskunnan tarpeisiin. Vahvistetaan edelleen suurpetotutkimusta ja -kannanarviointia sekä kaikkien riistalajien kannanarviointien raportointia ja elinkeino- ja yhteiskuntatutkimusta. Voimavaroja suunnataan uusien tuotteiden ja tiedonhallinnan kehittämiseen. Kalakantojen hoitamiseksi käytetään arvokalojen sopimuskasvatukseen ja istutuksiin noin 0,70 milj. euroa.

Tutkimuslaitoksen yksityiseltä ja julkiselta sektorilta hankittavan ulkopuolisen rahoituksen määrä pyritään säilyttämään saavutetulla tasolla. Maksullisen toiminnan tuloja arvioidaan kertyvän 1,5 milj. euroa. Vesiviljelyn maksullisen toiminnan kannattavuutta parannetaan edelleen aloitetuilla toimenpiteillä.

Tuotokset ja laadunhallinta

Tutkimuksen ja asiantuntijatehtävien yhteiskunnallista palvelukykyä ja vaikuttavuutta parannetaan lisäämällä tutkimusteemojen monitieteellistä käsittelyä ja tarjoamalla asiakastarpeita vastaavia ratkaisumalleja. Tutkimuslaitos on verkottunut Helsingissä, Joensuussa, Jyväskylässä, Oulussa ja Turussa yliopistojen kanssa ja toimii yhteistyössä myös kansainvälisten tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa.

Tutkimus- ja asiantuntijatyön hyödynnettävyyttä lisätään. Tieteellinen julkaisutoiminta pidetään saavutetulla tasolla. Vesiviljelyn tuotantomääriä supistetaan muutoin kuin uhanalaisten kalakantojen ylläpidossa.

Tutkimuslaitos tuottaa tieteellisten kriteerien mukaista korkeatasoista tietoa. Projektityöskentelyä evaluointijärjestelmineen vahvistetaan edelleen. Lisäksi kehitetään seurantamenetelmiä ja analyysejä, esimiestyöskentelyä ja johtamisjärjestelmää. Vesiviljelyn, kannanarvioinnin ja tilastoinnin sekä tutkimuksen laatua parannetaan toimintajärjestelmillä sekä tutkimus- ja asiakkuusprosesseja tehostamalla. Tietoturvasuunnitelmaa toteutetaan.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tunnusluvut

 2012
toteutuma
2013
talousarvio
2014
tavoite
    
Toiminnallinen tehokkuus1)   
— taloudellisuusindeksi90-92
— tuottavuusindeksi110-92
Tuotokset ja laadunhallinta   
Julkaisut   
— referoidut tieteelliset julkaisut777373
— referoimattomat tieteelliset julkaisut21202)20
— ammattiyhteisölle ja suurelle yleisölle suunnatut julkaisut1992202)200
Annetut lausunnot138100100
Työryhmäjäsenyydet/Asiantuntijatehtävät397300300
Tilastot ja kanta-arviot232322
Mäti, litraa4 3964 3004 400
Laitospoikaset, 1 000 py á 5 g/kpl1 7831 5001 400
Luonnonravintopoikaset, 1 000 py á1 3661 3001 200
Emokalat ja nahkiainen, kantoja säilytyksessä/mädintuotannossa, kpl646064
Maitia maitipankissa, kantoja tallennettu, kpl424243

1) Indeksiluvut on laskettu parivuosimenetelmällä, jolloin edellisen vuoden vertailuluku on 100. Taloudellisuusindeksi = kustannusindeksi/tuotosindeksi; tuottavuusindeksi = tuotosindeksi/työpanosindeksi.

2) Vuoden 2013 talousarviossa on ilmoitettu referoitujen julkaisujen 3 vuoden keskiarvo sekä muiden julkaisujen (referoimattomat tieteelliset sekä ammattiyhteisölle sekä suurelle yleisölle suunnatut julkaisut) yhteenlaskettu tavoiteluku 240. Tässä taulukossa se on jaettu uuden jaottelun mukaan.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Bruttomenot24 21621 51821 954
Bruttotulot8 0554 0404 740
Nettomenot16 16117 47817 214
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta2 995  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle4 312  

Henkilötyövuosien määrä vähenee 9 henkilötyövuodella tuottavuustoimien johdosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kertamenon poistaminen, Talvivaara-180
Tuottavuussäästöjen kertaluonteisen käytön poistaminen (-1 htv)-100
Palkkausten tarkistukset57
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen-41
Yhteensä-264

2014 talousarvio17 214 000
2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio17 478 000
2012 tilinpäätös17 478 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 17 104 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Muutos talousarvioesityksen 17 214 000 euroon nähden on 110 000 euroa, missä on otettu huomioon vähennyksenä 157 000 euroa siirtona momentille 23.01.22 valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoimintaan ja lisäyksenä 47 000 euroa palkkausten tarkistuksista johtuen.


2014 talousarvio17 104 000
2013 IV lisätalousarvio-41 000
2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio17 478 000
2012 tilinpäätös17 478 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 17 104 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kalanviljelylaitosten ja tutkimusasemien sijoitusmenoiksi luettavien perusparannuksista aiheutuvien menojen maksamiseen, suunnitellun luonnonvarakeskuksen perustamisesta aiheutuviin menoihin sekä EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentilta vähennetään 1 000 000 euroa.

Selvitysosa: Viitaten momentin 30.40.62 perusteluihin vuoden 2014 alusta lukien elinkeinokalatalouden tiedonkeruu siirtyy rahoitettavaksi momentilta 30.40.62.

Vuoden 2014 talousarviossa momentilla 30.40.01 on varattu tarkoitukseen nettomenoja 1 000 000 euroa, missä kokonaismenoja on 2 000 000 euroa ja EU:n rahoitusosuutena tuloja 1 000 000 euroa. Kokonaismenoista 2 000 000 euroa otetaan huomioon lisäyksenä momentilla 30.40.62 ja tuloista 1 000 000 euroa otetaan huomioon vuonna 2015 Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tuloina momentilla 12.30.03.


2014 I lisätalousarvio-1 000 000
2014 talousarvio17 104 000
2013 tilinpäätös17 437 000
2012 tilinpäätös17 478 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentilta vähennetään 1 000 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi määrärahan siirtoon ulkomaille vähäisten rahoitusennakoiden maksamiseen kehitysyhteistyön kohdemaille edellyttäen, että vastaava meno on päätetty lopullisesti maksaa momentin 24.30.66 määrärahasta.

Selvitysosa: Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksella on käynnissä ulkoasiainministeriön rahoittamia hankkeita, jotka rahoitetaan kehitysyhteistyö instrumentilla (IKI-instrumentti) ja joissa toiminta vaatii kohtuullisten ennakoiden maksua ulkomaille.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2014 III lisätalousarvio
2014 I lisätalousarvio-1 000 000
2014 talousarvio17 104 000
2013 tilinpäätös17 437 000
2012 tilinpäätös17 478 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi määrärahan siirtoon ulkomaille vähäisten rahoitusennakoiden maksamiseen kehitysyhteistyön kohdemaille edellyttäen, että vastaava meno on päätetty lopullisesti maksaa momentin 24.30.66 määrärahasta.