Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
              01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot
              02. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot
              03. Maaseutuviraston toimintamenot
              04. Lautakuntien toimintamenot
              21. Kansainvälinen yhteistyö
              22. Tutkimus ja kehittäminen
              29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
              66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maatalous
         30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu
         40. Kala-, riista- ja porotalous
         50. Vesitalous
         60. Metsätalous
         63. Metsähallitus
         70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 30 637 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös eräiden Suomen tekemien kalastusta koskevien sopimusten valvonnasta aiheutuvien menojen sekä kalastuslain (286/1982) 14 §:n mukaisten korvausten sekä eläinkoelautakunnan menojen maksamiseen.

Selvitysosa: Maa- ja metsätalousministeriö tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa toiminnalleen vuoden 2014 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti seuraavat tulostavoitteet:

Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnallinen tehokkuus

Seuraavassa taulukossa on esitettynä maa- ja metsätalousministeriön koko toiminnan kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet (myös muut kuin momentti 30.01.01). Vuoden 2012 henkilötyövuositiedot perustuvat TAHTI-järjestelmän toteutumaan.

Maa- ja metsätalousministeriön päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

 2012 toteutuma2013 arvio2014 arvio
 Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
HtvKust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
HtvKust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv
          
Maaseudun kehittäminen6 4222 11445,26 5002 120455 10072037
Maatalous11 06529576,711 1003007711 10030077
Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu6 56216559,96 500165606 50016560
Kala-, riista- ja porotalous5 62115741,55 650160415 65016041
Vesitalous1 834-18,31 830-181 830-18
Metsätalous4 8046242,34 80060424 8006042
Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri1 051111,31 0501111 050111
Yhteensä1)37 3592 794295,237 4302 80629436 0301 406286

1) Momentin 30.01.01 henkilötyövuosikiintiöt: 281 htv TA 2012, 281 htv TA 2013 ja 278 htv TAE 2014.

  • — Ministeriön toimintatapoja kehitetään ja tuottavuutta parannetaan.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Bruttomenot30 09333 612 31 837
Bruttotulot2 7982 6001 200
Nettomenot27 29531 01230 637
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta884  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle2 488  

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen artiklassa 68 mainitut tehtävät siirretään Maaseutuvirastoon 1.1.2014 lukien. Tämän johdosta momentin bruttomenoissa ja bruttotuloissa on otettu huomioon vähennyksenä 1 400 000 euroa siirtona momentille 30.01.03.

Kalastuksen valvonnan menot ovat yhteensä 1 560 000 euroa. Vastaavat EU-osuuksien tuloutukset on otettu huomioon momentilla 12.30.04. Tenojoen kalastuslupamaksutuloista vuonna 2013 valtiolle kuuluvana osuutena on otettu huomioon 135 000 euroa. Tenojoen kalastuslupatuloista vuonna 2014 kertyväksi arvioitu tulo on merkitty momentille 12.30.41.

Määrärahasta käytetään edelleen 1 100 000 euroa Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskukselta hankittaviin IT-palveluihin.

Tuottavuussäästöjen tilapäiseen käyttöön tarkoitettua määrärahaa käytetään Kieku-tietojärjestämän kehittämisen menoihin (1 htv).

Henkilötyövuosien määrä vähenee viidellä tuottavuustoimien johdosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kansalaisen sähköinen osallistumisympäristö (siirto momentille 25.01.01)-20
Siirto momentilta 30.01.02 (1 htv)50
Siirto momentilta 30.60.01 (1 htv)70
Tuottavuussäästöjen kertaluontoisen käytön poisto (-1 htv)-570
Tuottavuussäästöjen käyttö (1 htv)70
Palkkausten tarkistukset86
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen-61
Yhteensä-375

2014 talousarvio30 637 000
2013 talousarvio31 012 000
2012 tilinpäätös28 899 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 30 696 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 59 000 euroa talousarvioesityksen 30 637 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2014 talousarvio30 696 000
2013 IV lisätalousarvio-61 000
2013 talousarvio31 012 000
2012 tilinpäätös28 899 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 34/2013 vp (13.12.2013)

Valiokunta vähentää momentilta 100 000 euroa.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 30 596 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös eräiden Suomen tekemien kalastusta koskevien sopimusten valvonnasta aiheutuvien menojen sekä kalastuslain (286/1982) 14 §:n mukaisten korvausten sekä eläinkoelautakunnan menojen maksamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentilta vähennetään 963 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 597 000 euroa siirtona momentilta 30.01.04 ja vähennyksenä 1 560 000 euroa siirtona momentille 30.40.62.

Viitaten momentin 30.01.04 perusteluihin momentille siirretään 597 000 euroa kattamaan osittain ohjelmakaudella 2014—2020 lisääntyneitä EU-säädösten mukaisia valvontamenoja. Viitaten momentin 30.40.62 perusteluihin vuoden 2014 alusta lukien kalastuksen valvonnan menot siirretään rahoitettavaksi momentilta 30.40.62. Vuoden 2014 talousarviossa momentilla 30.01.01 on tarkoitukseen varattu 1 560 000 euroa (EU-osuus 500 000 euroa ja kansallinen osuus 1 060 000 euroa), mikä siirretään momentille 30.40.62. Vastaavien EU:n rahoitusosuuksien on suunniteltu tuloutuvan vuonna 2015 Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta momentille 12.30.03 ja osa EU:n rahoitusosuutena momentille 12.30.04.


2014 I lisätalousarvio-963 000
2014 talousarvio30 596 000
2013 tilinpäätös30 951 000
2012 tilinpäätös28 899 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentilta vähennetään 963 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 210 000 euroa.

Selvitysosa: Kertaluonteinen lisäys aiheutuu hallinnonalalla toteutuneisiin irtisanomisiin liittyvästä työttömyysturvan omavastuumaksusta.


2014 III lisätalousarvio210 000
2014 I lisätalousarvio-963 000
2014 talousarvio30 596 000
2013 tilinpäätös30 951 000
2012 tilinpäätös28 899 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 210 000 euroa.