Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
         01. Puolustuspolitiikka ja hallinto
         10. Sotilaallinen maanpuolustus
              01. Puolustusvoimien toimintamenot
              18. Puolustusmateriaalihankinnat
              50. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen
         30. Sotilaallinen kriisinhallinta
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

50. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 1 878 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseen

2) Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle (MPK) myönnettävään valtionavustukseen sille laissa vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta (556/2007) säädettyjen julkisten hallintotehtävien hoitamisesta aiheutuviin toimintamenoihin

3) kaatuneiden muiston vaalimistyöstä aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa:

Toiminnalliset tulostavoitteet
Toiminnallinen tehokkuus2012
toteutuma
2013
ennakoitu
2014
tavoite
    
Taloudellisuus   
MPK:n julkisten hallintotehtävien vuosikustannukset (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus)/ko. toiminnan koulutusvuorokausimäärä (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus) (euroa)415350
Tuottavuus   
MPK:n julkisten hallintotehtävien mukaisen koulutuksen koulutusvuorokausimäärä (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus)/ko. toimintaan kohdistettu MPK:n palkatun henkilöstön henkilötyövuosimäärä (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus) (vrk)1 8231 3601 360
Tuotokset ja laadunhallinta2012
toteutuma
2013
ennakoitu
2014
tavoite
    
MPK:n julkisten hallintotehtävien mukaisen koulutuksen koulutusvuorokausimäärä (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus) (vrk)57 34345 00045 000
MPK:n koulutuksen laadun parantamiseksi annettavan kouluttajakoulutuksen määrä koulutuspäivinä5 0003 0003 000
MPK:n kurssityytyväisyys (oppilastyytyväisyys) asteikolla 1—54,284,004,00

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kertalisäyksen poisto-200
Yhteensä-200

2014 talousarvio1 878 000
2013 talousarvio2 078 000
2012 tilinpäätös2 028 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 34/2013 vp (13.12.2013)

Momentille esitetään 1 878 000 euron määrärahaa, joka on 200 000 euroa vähemmän kuin vuonna 2013. Pääosa määrärahasta osoitetaan Maanpuolustuskoulutusyhdistys ry:lle (MPK).

MPK järjesti yhteensä 78 000 koulutusvuorokautta vuonna 2012. Tästä kolmannes oli puolustusvoimien reserviläisille tilaamaa sotilaallista koulutusta, joka rinnastetaan kertausharjoituksiin. Muuta sotilaallisia valmiuksia tukevaa koulutusta oli toinen kolmannes, ja loppuosuus muodostui varautumis- ja turvallisuuskoulutuksesta. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 46 000 henkilöä, joita koulutti noin 2 000 vapaaehtoista kouluttajaa.

Valiokunta toteaa, että MPK:n toiminta on erittäin kustannustehokasta, ja pitää hyvänä, että puolustusvoimat hyödyntää yhdistyksen organisoimaa koulutusta. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan yhdistyksellä on valmius toteuttaa nykyistä laajempaakin sotilaallista koulutusta, ja valiokunta pitää tarpeellisena selvittää reservin koulutuksen edelleen vahvistamista MPK:n kautta, jotta puolustusvoimauudistuksen jälkeen päästäisiin kattavaan 45 000 reserviläisen kouluttamiseen vuosittain.

Valiokunta pitää lisäksi tarpeellisena, että MPK pystyy säilyttämään vähintään yhden koulutuksen suunnittelusta ja organisoinnista vastaavan palkatun henkilön jokaisessa maakunnassa. Puolustusvoimien joukko-osastojen ja muiden hallintoyksiköiden lakkauttamiset vähentävät merkittävästi MPK:n mahdollisuuksia saada toiminnallista tukea puolustusvoimilta.

Valiokunta korostaa myös MPK:n tarjoaman varautumiskoulutuksen merkitystä: se tukee kuntia ja muita siviiliviranomaisia poikkeusolojen tehtävissä sekä luo yksilöille valmiuksia selvitä yhteiskunnan häiriötilanteissa. Valiokunta pitää myönteisenä, että MPK on lisäksi räätälöinyt erityisiä koulutuksia nuorille, mm. lukiolaisille, ja pitää tarpeellisena tämän tyyppisten koulutuspakettien laajentamista ammatillisen koulutuksen puolelle. Valiokunta pitää muutenkin tarpeellisena markkinoida yhdistyksen järjestämiä koulutuksia erityisesti nuorille ja nuorille aikuisille.

Valiokunta painottaa, että niukkenevien julkisten resurssien aikana vapaaehtoisten motivoituneiden henkilöiden työpanosta tulee hyödyntää entistä laajemmin kokonaisturvallisuuden varmistamisessa. Myös pelastustoimi voisi käyttää koulutettuja vapaaehtoisia apuna entistä järjestelmällisemmin yhteiskunnan häiriötilanteissa.

Valiokunta lisää momentille 200 000 euroa Maanpuolustuskoulutus ry:n toiminnan turvaamiseen.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 2 078 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseen

2) Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle (MPK) myönnettävään valtionavustukseen sille laissa vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta (556/2007) säädettyjen julkisten hallintotehtävien hoitamisesta aiheutuviin toimintamenoihin

3) kaatuneiden muiston vaalimistyöstä aiheutuviin menoihin.