Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 470 357 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) puolustusmateriaalin hankkimisesta ja puolustusvoimien turvallisuushankinnoista aiheutuvien menojen maksamiseen sekä hankittujen järjestelmien testaukseen ja käyttökoulutukseen

2) puolustusmateriaalihankintoihin ja puolustusvoimien turvallisuushankintoihin välittömästi liittyvään tutkimus- ja kehittämistoimintaan

3) puolustusmateriaalin sodan ajan välttämättömän varastotarpeen mukaisten varaosien ja vaihtolaitteiden hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Muihin puolustusmateriaalihankintoihin kuin tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen tai niihin liittyvien indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen määrärahaa saa käyttää enintään 9 103 000 euroa.

Valtuudet

1) Vuonna 2014 saa tehdä sotilaallisen maanpuolustuksen suorituskyvyn parantamiseksi puolustusvoimien materiaaliseen kehittämiseen liittyen uusia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2014—2018 enintään 294 700 000 euroa (Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2014 -tilausvaltuus, PVKEH 2014).

PVKEH 2014 -tilausvaltuuden enimmäismäärän mukaiset suoritukset voidaan sitoa alaa kuvaavaan hintakehitykseen vuoden 2014 ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen.

2) Vuonna 2014 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen tilausvaltuuksien käyttämättä olevaa määrää vastaavasti kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

3) Aiemmin hyväksytyistä tilausvaltuuksista saa aiheutua valtiolle menoja valtuuksissa olevista vuosittaisista enimmäismääristä poiketen, mutta pysyen kuitenkin kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat ja niihin liittyvät indeksien noususta aiheutuvat lisätarpeet tai alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina.

Selvitysosa:

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2014 2015 2016 2017 2018— Yhteensä
vuodesta 2014
lähtien
             
Vanhat tilausvaltuudet            
Valmiusyhtymien varustaminen (VYV 1) -tilausvaltuus 7 436 11 080 9 800 9 800 19 100 57 216
Helikopterien huolto- ja tukeutumisjärjestelmien kehittäminen (HTH) -tilausvaltuus 1 560 580       2 140
Valmiusyhtymien varustamisen täydentäminen (VYV 2) -tilausvaltuus 2 190         2 190
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2007) -tilausvaltuus 14 496 15 128 24 107     53 731
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2008) -tilausvaltuus 8 827         8 827
Pääkaupunkiseudun ilmapuolustuksen suorituskyvyn tehostaminen (PKILPU 2008) -tilausvaltuus 1 200         1 200
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2009) -tilausvaltuus 123 468 55 294 28 942     207 704
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2010) -tilausvaltuus 15 050 4 280       19 330
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2011) -tilausvaltuus 2 860         2 860
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2012) -tilausvaltuus 101 600 53 000 40 984     195 584
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2013) -tilausvaltuus 128 212 127 508 135 150 25 000   415 870
Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankevalmistelu 2013 (TTK-PROTO 2013) -tilausvaltuus 10 540 9 980 8 160     28 680
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä 417 439 276 850 247 143 34 800 19 100 995 332
             
Uudet tilausvaltuudet            
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2014) -tilausvaltuus 43 300 87 400 79 400 76 600 8 000 294 700
Uudet tilausvaltuudet yhteensä 43 300 87 400 79 400 76 600 8 000 294 700
             
Valtuudet yhteensä 460 739 364 250 326 543 111 400 27 100 1 290 032

Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen perustuu seuraaviin puolustusvoimien kehittämisohjelmiin sekä niissä kehitettäviin suorituskykyihin:

Kehittämisohjelma / Suorituskyky / Tavoite
Puolustusvoimien johtamisen kehittämisohjelma

Rakennetaan puolustusvoimien yhteinen suorituskykyjen käyttöä tukeva johtamisjärjestelmä sekä tuetaan yhteisoperaatioiden johtamista kehittämällä yhteistä tilannetietoisuutta ja varmennettuja operatiivisia tietoteknisiä palveluita.

 • — Korvataan puolustushaarojen itsenäisiä järjestelmiä ja sovelluksia yhteisellä johtamisjärjestelmällä
 • — Luodaan edellytyksiä operaatioiden johtamiselle muuttamalla ja uusimalla teknisiä rakenteita ja palveluita
 • — Kehitetään integroitua tiedustelun, valvonnan ja johtamisen tiedonsiirtoa ja tietoteknisen alustan liityntäkykyä
 • — Uudistetaan tietohallintoa, toteutetaan tietotekninen integraatio, lisätään hallinnollisissa tietopalveluissa valtionhallinnon keskinäistä yhteistoimintaa ja muita kumppanuusratkaisuja sekä siirretään henkilöstövoimavaroja hallinnollisista tietopalveluista operatiiviseen tietojenkäsittely-ympäristöön
 • — Laajennetaan toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntämistä tavoitteena toimintavarmuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen
 • — Jatketaan puolustusvoimien 2020-luvun tarpeita vastaavan puolustushaarojen yhteisen tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmän arkkitehtuurin luomista, jolla mahdollistetaan sähköinen, kansainvälinen tieto- ja tilannekuvavaihto.
Puolustusvoimien tiedustelun, valvonnan ja maalittamistuen kehittämisohjelma

Ylläpidetään ja kehitetään päätöksenteon ja yhteisoperaatioiden johtamisen tukena tarvittavaa ennakkovaroituskykyä, toimintaympäristötietoisuutta sekä valvonta- ja maalitilannekuvaa.

 • — Ylläpidetään ja kehitetään tiedonhankinta- ja analysointikykyä
 • — Ylläpidetään ilmavalvonnan kauko- ja keskivalvontaa
 • — Ylläpidetään ja kehitetään ilmasta maahan tapahtuvaa tiedustelu- ja valvontakykyä
 • — Ylläpidetään tiedustelun tietojärjestelmää
 • — Kehitetään puolustusvoimien yhteisen maalitilannekuvan luomista
 • — Kehitetään sotilastiedustelun kykyä tukea tulenkäyttöä ja vaikuttamista.
Puolustusvoimien yhteisen vaikuttamisen kehittämisohjelma

Rakennetaan ja ylläpidetään suorituskykyjä, joilla vaikutetaan operatiivisesti merkittäviin kohteisiin.

 • — Modernisoidaan raskaat raketinheitinjärjestelmät
 • — Rakennetaan ilmasta maahan -suorituskyky
 • — Hankitaan kaukovaikuttamisen ampumatarvikkeita
 • — Jatketaan yhteisoperaatiokykyisen erikoisjoukon rakentamista.
Logistiikan kehittämisohjelma

Ylläpidetään puolustusvoimien yhteinen logistinen järjestelmä, jolla varmistetaan joukkojen toimintakyky.

 • — Luodaan puolustusvoimille yhtenäiset logistiikan rakenteet, toimintatavat ja osaaminen sekä integroidaan puolustushaarojen huoltojärjestelmät tiiviimmin kansainvälistyvään elinkeinoelämään yhteensopiviksi
 • — Kehitetään kuljetuskykyä jatkamalla helikopterihankintoja ja hyödyntämällä kansainvälisen strategisen kuljetuskyvyn hankkeita
 • — Jatketaan alueellisten joukkojen materiaalihankintoja täydennys-, kuljetus- ja kunnossapitojärjestelmän puutteiden korvaamiseksi
 • — Aloitetaan taistelukoulutuksen oppimisympäristön simulaattorihankinnat.
Maapuolustuksen kehittämisohjelma

Kehitetään alueellisten joukkojen tulivoimaa, suojaa ja liikkuvuutta sekä ylläpidetään operatiivisten joukkojen suorituskykyä.

 • — Kehitetään alueellisia joukkoja toteuttamalla poistuvien suorituskykyjen korvaaminen sekä kokonaisrakenteen uudistus
 • — Täydennetään ja ylläpidetään operatiivisia joukkoja
 • — Kehitetään suojelukykyä ja uusitaan lähipanssarintorjunta-aseistusta
 • — Jatketaan jalkaväkimiinojen suorituskyvyn korvaavien järjestelmien hankintoja.
Meripuolustuksen kehittämisohjelma

Kehitetään meriyhteyksien turvaamiskykyä, miinantorjuntakykyä ja rannikkojoukkojen liikkuvuutta.

 • — Otetaan käyttöön uudet miinantorjunta-alukset
 • — Otetaan vastaan Rauma-lk:n peruskorjatut alukset
 • — Kehitetään merivoimien ilmatorjunnan johtamisjärjestelmiä
 • — Ylläpidetään miina-asetta
 • — Kehitetään rannikkojoukkojen liikkuvuutta ja tulivoimaa
 • — Aloitetaan ampumatarvikkeiden hankinnat.
Ilmapuolustuksen kehittämisohjelma

Ylläpidetään ilmatorjunnan sekä Hornet-järjestelmän suorituskykyä.

 • — Jatketaan Hornet-torjuntahävittäjien elinjaksopäivitystä (MLU2) sekä hankitaan hävittäjäkalustojen elinkaaren turvaavia kriittisiä koneiden sekä moottoreiden vaihtolaitteita ja osia
 • — Jatketaan Pääkaupunkiseudun ilmatorjunnan kehittäminen -hankintaa
 • — Aloitetaan erittäin lyhyen kantaman ilmatorjuntaohjusten hankinnat
 • — Saatetaan päätökseen keskikantaman ilmatorjuntaohjus-hanke.

Sekä aiemmin hyväksytyt tilausvaltuudet että uusi PVKEH 2014 -tilausvaltuus kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa.

PVKEH 2014 -tilausvaltuuteen sisältyvät kehittämisohjelmien suurimmat hankkeet

Puolustusvoimien vaikuttamisen kehittämisohjelmassa hankitaan tykistön ampumatarvikkeita.

Puolustusvoimien logistiikan kehittämisohjelmassa hankitaan puolustushaarojen huoltojoukkojen materiaalia painopisteenä alueelliset joukot sekä hankitaan logistiikan johtamisen välineitä. Tilausvaltuudella hankitaan tykistön ja kranaatinheittimistön ampumatarvikkeita ja koulutusampumatarvikkeita. Logistiikan kehittämisohjelmassa aloitetaan puolustusvoimauudistukseen liittyvä koulutus- ja oppimisympäristöjen simulaattorihankinta.

Maapuolustuksen kehittämisohjelman suurimpina hankkeina käynnistetään rynnäkköpanssarivaunujen modernisointi, taistelunjohtoverkon hankinnat sekä aluevalvontajärjestelmien hankinnat.

Meripuolustuksen kehittämisohjelmassa kehitetään merivoimien ilmatorjunnan johtamiskykyä ja ylläpidetään taistelualusten valmiusampumatarvikkeita.

Ilmapuolustuksen kehittämisohjelmassa aloitetaan erittäin lyhyen kantaman ilmatorjuntajärjestelmän hankinta.

Tilausvaltuuksista aiheutuviin indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuviin menoihin arvioidaan tarvittavan 515 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Ennakollinen kustannustasotarkistus (1,5%) 7 160
Hallinnonalakohtainen menosäästö (HO) -30 000
Maksatusten siirrot -84 228
Puolustusmateriaalihankintojen aikaistaminen -20 000
Siirto momentille 27.10.01 -80 559
Siirto momentille 27.30.20 -5 000
Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset -5 365
Vuoden 2012 toteutuneen indeksikehityksen jälkikäteinen kustannustasotarkistus 2 070
Tasomuutos 1 007
Yhteensä -214 915

2014 talousarvio 470 357 000
2013 III lisätalousarvio 25 000 000
2013 I lisätalousarvio -53 626 000
2013 talousarvio 685 272 000
2012 tilinpäätös 641 996 025

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Muihin puolustusmateriaalihankintoihin kuin tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen tai niihin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen määrärahaa saa käyttää enintään 18 803 000 euroa.

Valtuudet

1) Vuonna 2014 saa tehdä sotilaallisen maanpuolustuksen suorituskyvyn parantamiseksi puolustusvoimien materiaaliseen kehittämiseen liittyen uusia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2014—2020 enintään 452 900 000 euroa (Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2014 -tilausvaltuus, PVKEH 2014).

PVKEH 2014 -tilausvaltuuden enimmäismäärän mukaiset suoritukset voidaan sitoa alaa kuvaavaan hintakehitykseen vuoden 2014 ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen.

2) Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2009 (PVKEH 2009) -tilausvaltuuden maksatusaikaa pidennetään vuoteen 2017 saakka tilausvaltuuden enimmäismäärää yhteensä 1 124 560 000 euroa muuttamatta.

3) Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2012 (PVKEH 2012) -tilausvaltuuden enimmäismäärää vähennetään 10 000 000 eurolla ja maksatusaikaa pidennetään vuoteen 2017 saakka siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2012—2017 enintään 318 676 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosan kappale korvaa talousarvioesityksen päätösosan kolmannen kappaleen ja päätösosan valtuuskohdan kohdat 1), 2) ja 3) korvaavat talousarvioesityksen momentin päätösosan valtuuskohdan kohdan 1), jolloin talousarvioesityksen päätösosan valtuuskohdan kohdat 2) ja 3) muuttuvat kohdiksi 4) ja 5).

Tässä täydentävässä esityksessä on huomioitu vuoden 2013 neljänteen lisätalousarvioesitykseen sisältyvä PVKEH 2013 -tilausvaltuuden menoajoitusmuutos 4 000 000 euroa vuodelta 2014 vuodelle 2017 sekä 4 000 000 euroa määrärahan siirtoa momentilta 27.10.01 muihin puolustusmateriaalihankintoihin. Määrärahasiirto aiheutuu Tanskasta tehtävän käytetyn puolustusmateriaalin hankinnan rahoitusjärjestelyistä.

PVKEH 2009 -tilausvaltuuden menoajoitusmuutoksella ja maksatusaikaa pidentämällä saadaan määrärahat vastaamaan paremmin hankintojen myöhentyneitä toimituksia.

PVKEH 2012 -tilausvaltuuden enimmäismäärän vähentäminen 10 000 000 eurolla aiheutuu tykistöohjushankinnan (Atamcs) toteutumisesta suunniteltua pienempänä. Valtuuden menoajoitusmuutoksella ja maksatusaikaa pidentämällä saadaan määrärahat vastaamaan paremmin hankintojen myöhentyneitä toimituksia.

PVKEH 2009- ja PVKEH 2012 -tilausvaltuuksien menojen myöhentäminen sekä PVKEH 2012 -tilausvaltuuden menojen uudelleenkohdentaminen 4 300 000 euroa PVKEH 2014 -tilausvaltuuteen ja määrärahasiirto 5 700 000 euroa muihin puolustusmateriaalihankintoihin mahdollistavat erittäin lyhyen kantaman ilmatorjuntajärjestelmän hankinnan aikaistamisen.

PVKEH 2014 -tilausvaltuuden enimmäismäärän lisääminen 158 200 000 eurolla talousarvioesityksen 294 700 000 euroon nähden aiheutuu siitä, että maapuolustuksen kehittämisohjelmaan on lisätty taistelupanssarivaunuja koskeva hanke. Hankkeen rahoittamiseksi mm. talousarvioesitykseen nähden rynnäkköpanssarivaunujen modernisointi myöhentyy. Valtuuden lisäämisestä aiheutuvat menot toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa. Maksatusvaikutusten pääosa kohdistuu vuosiin 2018 ja 2019.

Tehtyjen muutosten jälkeen määrärahasta arvioidaan käytettävän 403 439 000 euroa aikaisemmin myönnetyistä tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen maksamiseen, 47 600 000 euroa vuonna 2014 myönnetystä tilausvaltuudesta aiheutuvien menojen maksamiseen, 515 000 euroa tilausvaltuuksiin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen sekä 18 803 000 euroa muihin puolustusmateriaalihankintoihin.

Edellä mainitut tilausvaltuuksien muutokset, vuoden 2013 kolmas lisätalousarvio ja neljäs lisätalousarvioesitys sekä puolustusvoimien sisäiset tilijaottelumuutokset huomioon ottaen valtuustaulukko muuttuu seuraavaksi:

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2014 2015 2016 2017 2018— Yhteensä
vuodesta
2014
lähtien
             
Vanhat tilausvaltuudet            
Valmiusyhtymien varustaminen (VYV 1)
-tilausvaltuus
9 302 9 214 9 800 9 800 19 100 57 216
Helikopterien huolto- ja tukeutumisjärjestelmien kehittäminen (HTH)
-tilausvaltuus
1 560 580       2 140
Valmiusyhtymien varustamisen täydentäminen (VYV 2) -tilausvaltuus 2 190         2 190
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2007) -tilausvaltuus 14 496 15 128 24 107     53 731
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2008) -tilausvaltuus 8 827         8 827
Pääkaupunkiseudun ilmapuolustuksen suorituskyvyn tehostaminen (PKILPU 2008) -tilausvaltuus 1 200         1 200
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2009) -tilausvaltuus 121 952 48 710 22 042 15 000    207 704
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2010) -tilausvaltuus 15 050 4 280       19 330
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2011) -tilausvaltuus 2 860         2 860
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2012) -tilausvaltuus 92 709 45 537 40 884 10 000    189 130
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2013) -tilausvaltuus 122 753 129 421 132 250 29 900   414 324
Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankevalmistelu 2013 (TTK-PROTO 2013) -tilausvaltuus 10 540 9 980 8 160     28 680
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä 403 439 262 850 237 243 64 700 19 100 987 332
             
Uudet tilausvaltuudet            
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2014) -tilausvaltuus 47 600 102 700 98 300 71 300 133 000 452 900
Uudet tilausvaltuudet yhteensä 47 600 102 700 98 300 71 300 133 000 452 900
             
Valtuudet yhteensä 451 039 365 550 335 543 136 000 152 100 1 440 232

2014 talousarvio 470 357 000
2013 IV lisätalousarvio 225 000
2013 III lisätalousarvio 25 000 000
2013 I lisätalousarvio -53 626 000
2013 talousarvio 685 272 000
2012 tilinpäätös 641 996 025

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 470 357 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) puolustusmateriaalin hankkimisesta ja puolustusvoimien turvallisuushankinnoista aiheutuvien menojen maksamiseen sekä hankittujen järjestelmien testaukseen ja käyttökoulutukseen

2) puolustusmateriaalihankintoihin ja puolustusvoimien turvallisuushankintoihin välittömästi liittyvään tutkimus- ja kehittämistoimintaan

3) puolustusmateriaalin sodan ajan välttämättömän varastotarpeen mukaisten varaosien ja vaihtolaitteiden hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Muihin puolustusmateriaalihankintoihin kuin tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen tai niihin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen määrärahaa saa käyttää enintään 18 803 000 euroa.

Valtuudet

1) Vuonna 2014 saa tehdä sotilaallisen maanpuolustuksen suorituskyvyn parantamiseksi puolustusvoimien materiaaliseen kehittämiseen liittyen uusia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2014—2020 enintään 452 900 000 euroa (Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2014 -tilausvaltuus, PVKEH 2014).

PVKEH 2014 -tilausvaltuuden enimmäismäärän mukaiset suoritukset voidaan sitoa alaa kuvaavaan hintakehitykseen vuoden 2014 ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen.

2) Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2009 (PVKEH 2009) -tilausvaltuuden maksatusaikaa pidennetään vuoteen 2017 saakka tilausvaltuuden enimmäismäärää yhteensä 1 124 560 000 euroa muuttamatta.

3) Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2012 (PVKEH 2012) -tilausvaltuuden enimmäismäärää vähennetään 10 000 000 eurolla ja maksatusaikaa pidennetään vuoteen 2017 saakka siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2012—2017 enintään 318 676 000 euroa.

4) Vuonna 2014 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen tilausvaltuuksien käyttämättä olevaa määrää vastaavasti kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

5) Aiemmin hyväksytyistä tilausvaltuuksista saa aiheutua valtiolle menoja valtuuksissa olevista vuosittaisista enimmäismääristä poiketen, mutta pysyen kuitenkin kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat ja niihin liittyvät indeksien noususta aiheutuvat lisätarpeet tai alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina.

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentilta vähennetään 7 750 000 euroa.

Muihin puolustusmateriaalihankintoihin kuin tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen tai niihin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen määrärahaa saa käyttää enintään 19 404 000 euroa.

Valtuudet

Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2012 (PVKEH 2012) -tilausvaltuuden enimmäismäärää vähennetään 37 850 000 eurolla siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2012—2017 enintään 280 826 000 euroa.

Selvitysosa:Valuuttakurssimuutokset vaikuttavat valtuuksien käytöstä aiheutuvaan menotarpeeseen, koska monet hankinnat toteutetaan muussa valuutassa kuin eurossa. Kun valtuus on myönnettäessä sidottu tietyn päivän, esim. talousarvion voimaantulopäivän, valuuttakurssitasoon, sen käyttö voi vaatia budjetoitua enemmän tai vähemmän määrärahoja riippuen valuuttakurssikehityksestä. Jatkossa on tarkoitus siirtyä järjestelmään, jossa vuosittain kevään lisätalousarvioesityksen yhteydessä selvitetään valuuttakurssimuutosten nettomääräinen vaikutus edellisen vuoden määrärahatarpeeseen. Vaikutusta vastaava tarkistus ehdotetaan lisätalousarvioesityksissä ao. momenttien määrärahoihin lisäyksenä tai vähennyksenä. Puolustushallinto ylläpitää kurssivaihteluiden vaikutuksia menotarpeisiin koskevaa jatkuvaa seurantaa, joka raportoidaan yksilöidysti vuosittain käytettäväksi lisätalousarvioesityksen valmistelussa. Tähän järjestelmään perustuen ehdotetaan valuuttakurssimuutoksiin liittyvänä lisäyksenä 5 058 000 euroa.

Määrärahan muutoksessa on lisäksi otettu huomioon vähennyksenä 13 409 000 euroa PVKEH 2012 -tilausvaltuuden enimmäismäärän pienentämiseen liittyen ja lisäyksenä 601 000 euroa vuoden 2013 toteutuneen indeksikehityksen mukaisena kustannustasotarkistuksena.

PVKEH 2012 -tilausvaltuuden enimmäismäärän vähentäminen 37 850 000 eurolla aiheutuu siitä, että ATACMS-tykistöohjushankintaa ei toteuteta liian kalliina. Hankinnan keskeyttämiseen liittyen PVKEH 2012 -tilausvaltuudesta peruutetaan vuoden 2013 määrärahaa 19 000 000 euroa. Maavoimien pitkän kantaman vaikuttamisen operatiivinen tarve on edelleen olemassa ja nyt vähennetyt määrärahat budjetoidaan myöhemmin.

Tilausvaltuuksiin tehdyt muutokset kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistettujen kehysten puitteissa.

Tehtyjen muutosten jälkeen määrärahasta arvioidaan käytettävän 390 030 000 euroa aikaisemmin myönnetyistä tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen maksamiseen, 47 600 000 euroa vuonna 2014 myönnettystä tilausvaltuudesta aiheutuvien menojen maksamiseen, 5 573 000 euroa tilausvaltuuksiin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen sekä 19 404 000 euroa muihin puolustusmateriaalihankintoihin.

Päätösosaan tehtyjen muutosten johdosta valtuustaulukko muuttuu seuraavanlaiseksi:

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2014 2015 2016 2017 2018— Yhteensä
vuodesta 2014
lähtien
             
Vanhat tilausvaltuudet            
Valmiusyhtymien varustaminen (VYV 1) -tilausvaltuus 9 302 9 214 9 800 9 800 19 100 57 216
Helikopterien huolto- ja tukeutumisjärjestelmien kehittäminen (HTH) -tilausvaltuus 1 560 580       2 140
Valmiusyhtymien varustamisen täydentäminen (VYV 2) -tilausvaltuus 2 190         2 190
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2007) -tilausvaltuus 14 496 15 128 24 107     53 731
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2008) -tilausvaltuus 8 827         8 827
Pääkaupunkiseudun ilmapuolustuksen suorituskyvyn tehostaminen (PKILPU 2008) -tilausvaltuus 1 200         1 200
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2009) -tilausvaltuus 121 952 48 710 22 042 15 000   207 704
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2010) -tilausvaltuus 15 050 4 280       19 330
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2011) -tilausvaltuus 2 860         2 860
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2012) -tilausvaltuus 79 300 43 000 37 980 10 000   170 280
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2013) -tilausvaltuus 122 753 129 421 132 250 29 900   414 324
Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankevalmistelu 2013 (TTK-PROTO 2013) -tilausvaltuus 10 540 9 980 8 160     28 680
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä 390 030 260 313 234 339 64 700 19 100 968 482
             
Uudet tilausvaltuudet            
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2014) -tilausvaltuus 47 600 102 700 98 300 71 300 133 000 452 900
Uudet tilausvaltuudet yhteensä 47 600 102 700 98 300 71 300 133 000 452 900
             
Valtuudet yhteensä 437 630 363 013 332 639 136 000 152 100 1 421 382

2014 I lisätalousarvio -7 750 000
2014 talousarvio 470 357 000
2013 tilinpäätös 656 871 000
2012 tilinpäätös 641 996 025

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentilta vähennetään 7 750 000 euroa.

Muihin puolustusmateriaalihankintoihin kuin tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen tai niihin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen määrärahaa saa käyttää enintään 19 404 000 euroa.

Valtuudet

Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2012 (PVKEH 2012) -tilausvaltuuden enimmäismäärää vähennetään 37 850 000 eurolla siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2012—2017 enintään 280 826 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentilta vähennetään 35 046 000 euroa.

Muihin puolustusmateriaalihankintoihin kuin tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen tai niihin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen määrärahaa saa käyttää enintään 25 058 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 40 700 000 euroa johtuen PVKEH 2012 -tilausvaltuuden maksatusten siirrosta vuodelta 2014 vuodelle 2016 ja lisäyksenä 5 654 000 euroa siirtona momentilta 27.10.01.

PVKEH 2012 -tilausvaltuuden menoja myöhentämällä saadaan määrärahat vastaamaan paremmin pitkän kantaman ilmasta-maahan ohjusten viivästynyttä maksuaikataulua.

Momentilta 27.10.01 siirretään 5 654 000 euroa muihin puolustusmateriaalihankintoihin käytettäväksi Ilmaoperaatiokeskus-hankintaan. Puolustusvoimien kaupallisen valmistelun yhteydessä on selvinnyt, että hankittavaksi suunniteltu materiaali on momentin 27.10.18 perustelujen mukaista puolustusmateriaalia.

Tehtyjen muutosten jälkeen määrärahasta arvioidaan käytettävän 396 930 000 euroa tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen maksamiseen, 5 573 000 euroa tilausvaltuuksiin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen ja 25 058 000 euroa muihin puolustusmateriaalihankintoihin.

PVKEH 2012 -tilausvaltuuteen tehdyn menoajoitusmuutoksen johdosta valtuustaulukko muuttuu seuraavanlaiseksi:

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2014 2015 2016 2017 2018— Yhteensä
vuodesta 2014
lähtien
             
Vanhat tilausvaltuudet            
Valmiusyhtymien varustaminen (VYV 1) -tilausvaltuus 9 302 9 214 9 800 9 800 19 100 57 216
Helikopterien huolto- ja tukeutumisjärjestelmien kehittäminen (HTH) -tilausvaltuus 1 560 580       2 140
Valmiusyhtymien varustamisen täydentäminen (VYV 2) -tilausvaltuus 2 190         2 190
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2007) -tilausvaltuus 14 496 15 128 24 107     53 731
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2008) -tilausvaltuus 8 827         8 827
Pääkaupunkiseudun ilmapuolustuksen suorituskyvyn tehostaminen (PKILPU 2008) -tilausvaltuus 1 200         1 200
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2009) -tilausvaltuus 121 952 48 710 22 042 15 000   207 704
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2010) -tilausvaltuus 15 050 4 280       19 330
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2011) -tilausvaltuus 2 860         2 860
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2012) -tilausvaltuus 35 900 45 000 79 380 10 000   170 280
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2013) -tilausvaltuus 122 753 129 421 132 250 29 900   414 324
Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankevalmistelu 2013 (TTK-PROTO 2013) -tilausvaltuus 10 540 9 980 8 160     28 680
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä 346 630 262 313 275 739 64 700 19 100 968 482
             
Uudet tilausvaltuudet            
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2014) -tilausvaltuus 50 300 100 700 97 600 71 300 133 000 452 900
Uudet tilausvaltuudet yhteensä 50 300 100 700 97 600 71 300 133 000 452 900            
             
Valtuudet yhteensä 396 930 363 013 373 339 136 000 152 100 1 421 382

2014 III lisätalousarvio -35 046 000
2014 I lisätalousarvio -7 750 000
2014 talousarvio 470 357 000
2013 tilinpäätös 656 871 000
2012 tilinpäätös 641 996 025

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentilta vähennetään 35 046 000 euroa.

Muihin puolustusmateriaalihankintoihin kuin tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen tai niihin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen määrärahaa saa käyttää enintään 25 058 000 euroa.