Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2002
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
     12. Sekalaiset tulot
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetusministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
            05. Vakuutusvalvontaviraston tulot
            08. Kansanterveyslaitoksen tulot
            09. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen tulot
            92. Raha-automaattiyhdistyksen tuotto
            98. Valtionapujen palautukset
            99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot
       34. Työministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       39. Muut sekalaiset tulot
     13. Korkotulot ja voiton tuloutukset
     15. Lainat
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

05. Vakuutusvalvontaviraston tulot

Momentille ei arvioida kertyvän nettotuloa.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää toimintamenomäärärahojen vakiosisällön mukaisiin tarkoituksiin.

Selvitysosa: Vakuutusvalvontaviraston talousarvio perustuu nettobudjetointiin. Myyntitulot ovat vakuutustarkastuksen kustantamisesta annetun lain (479/1944) mukaisia vakuutustarkastusmaksuja sekä valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien perusteiden mukaisia maksuja. Muihin tuloihin sisältyvät irtaimiston myynnistä saadut tulot, viivästyskorko- ja perimismaksutulot.

Vakuutustarkastusmaksuista mahdollisesti kertyvä ylijäämä huomioidaan hyvityksenä seuraavan vuoden vakuutustarkastusmaksujen laskutuksessa. Vastaavasti alijäämä huomioidaan seuraavan vuoden laskutuksessa lisämaksuna.

Vakuutusvalvontaviraston tulostavoitteet on esitetty luvussa 33.05.

Menojen ja tulojen erittely:
  
Bruttomenot4 767 623
Maksullisen toiminnan erillismenot4 767 623
Bruttotulot4 767 623
Maksullisen toiminnan myyntitulot4 765 941
— julkisoikeudelliset suoritteet4 757 700
— muut suoritteet8 241
Maksullisen toiminnan muut tulot1 682
Nettotulot-


2002 talousarvio
2001 talousarvio
2000 tilinpäätös