Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
         30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta
         40. Maahanmuutto
              01. (26.40.01 ja 63, osa) Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot
              20. Paluumuuttajien muuttovalmennus
              21. (26.40.63, osa) Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto
              63. (26.40.63, osa) Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

01. (26.40.01 ja 63, osa) Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 26 526 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain (746/2011) 33 §:n mukaisen ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän toiminnan rahoittamiseen

2) EU:n rahoittamiin hankkeisiin

3) maahanmuuttohallinnon toiminnan kehittämiseen.

Selvitysosa: Maahanmuuttovirasto käsittelee ja ratkaisee maahantuloon, maassa oleskeluun, pakolaisuuteen sekä Suomen kansalaisuuteen liittyviä asioita hyödyntäen ja kehittäen ulkomaalaisasioiden sähköistä asiankäsittelyjärjestelmää viranomaisten ajantasaisena asianhallinta- ja tietopalvelurekisterinä. Virasto tuottaa ajankohtaista tietoa maahanmuutto- ja kansalaisuusasioista. Virasto vastaa turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua saavien vastaanoton käytännön toiminnan ohjauksesta ja suunnittelusta, säilöönottoyksiköiden käytännön toiminnan ohjauksesta ja valvonnasta sekä ihmiskaupan uhrien auttamisen toimeenpanon ohjauksesta. Valtiolla on kaksi vastaanottokeskusta: Joutsenon ja Oulun vastaanottokeskukset, jotka toimivat Maahanmuuttoviraston alaisina. Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän toimintaa koordinoi Joutsenon vastaanottokeskus.

Sisäasiainministeriö asettaa Maahanmuuttovirastolle alustavasti seuraavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Maahanmuuttovirasto ja valtion vastaanottokeskukset2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
    
Tuotokset   
Päätökset60 14260 35060 450
Panokset   
Toimintamenot (1 000 €)   
Maahanmuuttovirasto18 74418 06617 402
Valtion vastaanottokeskukset8 7008 7009 124
Henkilötyövuodet   
Maahanmuuttovirasto309,3290290
Valtion vastaanottokeskukset93,9100120
Tehokkuus   
Toiminnallinen tuloksellisuus   
— tuottavuus (päätöstä/Maahanmuuttoviraton htv)194208208
— taloudellisuus (nettomenot €/päätös)288300300
— maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (%)7890120
Nopea ja oikeusvarma päätöksenteko

Vireille tulleiden hakemusten läpivientiajat lyhenevät. Perheenyhdistämishakemusten käsittelyaika on enintään yhdeksän kuukautta. Asiakkaiden oikeusturva säilyy hyvänä. Henkilö- ja teknisiä resursseja käytetään joustavasti ja tehokkaasti. Päätöksentekoprosessit ovat laadullisesti mitattavia sekä läpinäkyviä, ohjaavia ja rutiinityötä säästäviä. Soveltamiskysymykset linjataan sisäisellä ohjeistuksella.

Vireille tulleet ja ratkaistut asiat 2012—2014

 2012
toteutuma
Vireille
tulevat
Ratkaistut2013
arvio
Vireille
tulevat
Ratkaistut2014
tavoite
Vireille
tulevat
Ratkaistut
       
Maahanmuutto yhteensä18 21428 28925 10030 10025 20030 200
— työntekijän oleskelulupa5 7444 1796 6006 6006 7006 700
— opiskelijan oleskelulupa6 0235 9346 5006 5006 5006 500
— muut oleskeluluvat (sis. kv. suojelu)6 44718 17612 00017 00012 00017 000
Maasta poistaminen8 9088 4454 0004 0004 0004 000
Kansainvälinen suojelu yhteensä10 78410 80911 75012 05011 75012 250
— turvapaikkahakemukset 3 1293 8943 0003 8003 0004 000
— kiintiöpakolaiset1)750689750750750750
— matkustusasiakirjat4 8155 3766 0005 0006 0005 000
— dublinasiat2 0902 1562 0002 5002 0002 500
Kansalaisuus yhteensä 10 41312 8698 00010 0008 00010 000
— kansalaisuushakemukset7 8659 7236 0009 0006 0009 000
Yhteensä48 31960 41248 85056 15048 95056 450

1) Vuonna 2012 UNHCR:n kiintiöpakolaisesityksiä oli yhteensä 785 kpl, joista osa on tilastoitu vireille tulleisiin. Pakolaiskiintiössä valituista tehdään vain päätös, koska asiassa ei ole asiakkaan vireille laittamaa lupahakemusta.

Käsittelyaika keskimäärin (vrk)

 2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
    
Maahanmuutto   
— työntekijän oleskelulupa (sis. TE-toimiston osapäätöksen)1106565
    josta Maahamuuttoviraston osuus543030
— oleskelulupa, opiskelija203030
Kansainvälinen suojelu, kokonaiskäsittelyaika ilman muutoksenhakua   
— turvapaikka (kaikki)250210180
    josta Maahanmuuttoviraston osuus-150120
— normaali menettely332255190
    josta Maahanmuuttoviraston osuus-212170
— nopeutettu menettely826549
— josta Maahanmuuttoviraston osuus-5442
Kansalaisuushakemukset, kokonaiskäsittelyaika   
— kansalaisuushakemukset (kaikki)381265254
— kansalaisuushakemukset (ns. selvät)318200180
— kansalaisuushakemukset (ns. muut)501360360
Ratkaistut/vireille tulleet (%)124125125
Maahanmuuttohallinnon prosessien sähköistäminen

Maahanmuuttohallinnon kaikkien viranomaisten sähköistä asianhallintajärjestelmää (UMA) käytetään tehokkaasti ja sen ylläpidosta huolehditaan. Sähköisten palvelujen käyttöä laajennetaan ja samalla nopeutetaan prosessien kulkua. Järjestelmän toimintoja kehitetään vastaamaan ulkomaalaislain muutoksia.

Henkisten voimavarojen hallinta

Henkiset voimavarat, Maahanmuuttovirasto

 2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
    
Henkilötyövuodet309,3290290
Sairauspoissaolot (työpäivää/htv)9,99,99,9
Työtyytyväisyysindeksi (1—5)3,403,403,40

Henkiset voimavarat, Valtion vastaanottokeskukset

 2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
    
Henkilötyövuodet93,9100120
Sairauspoissaolot (työpäivää/htv)101010
Työtyytyväisyysindeksi (1—5)3,603,703,70

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Bruttomenot33 47231 76631 526
Bruttotulot6 0285 0005 000
Nettomenot27 44426 76626 526
    
Siirtyvät erät    
— siirtynyt edelliseltä vuodelta4 067  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle1 909  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Joutsenon säilöönottoyksikön perustamis- ja ylläpitokustannukset1 164
Siirto momentille 26.01.29 (rakennemuutoksen johdosta)-740
UMA:n ylläpitomenot (siirto momentille 24.01.01)-104
UMA:n ylläpitomenot (siirto momentille 26.10.01)-87
UMA:n ylläpitomenot (siirto momentille 26.20.01)-139
UMA-rekisterin muutostyö150
Uudet tuottavuustoimenpiteet-405
Palkkausten tarkistukset63
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen-59
Toimintamenosäästö (HO)-83
Yhteensä-240

Momentin nimike on muutettu.


2014 talousarvio26 526 000
2013 talousarvio26 766 000
2012 tilinpäätös32 650 487

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 26 609 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 83 000 euroa talousarvioesityksen 26 526 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2014 talousarvio26 609 000
2013 IV lisätalousarvio-59 000
2013 talousarvio26 766 000
2012 tilinpäätös32 650 487

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 26 609 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain (746/2011) 33 §:n mukaisen ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän toiminnan rahoittamiseen

2) EU:n rahoittamiin hankkeisiin

3) maahanmuuttohallinnon toiminnan kehittämiseen.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 200 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys on siirtoa momentilta 28.70.20 Maahanmuuttovirastolle Ulkomaalaisasioiden sähköisen asiankäsittelyjärjestelmän (UMA) jatkokehittämiseen.

Järjestelmän jatkokehittämistä rahoitetaan momentin 28.70.20 määrärahalla vuosina 2014—2016 yhteensä 2,4 milj. eurolla, josta vuoden 2014 osuus on 0,2 milj. euroa, vuoden 2015 osuus 1,2 milj. euroa ja vuoden 2016 osuus 1,0 milj. euroa.


2014 III lisätalousarvio200 000
2014 talousarvio26 609 000
2013 tilinpäätös26 707 000
2012 tilinpäätös32 650 487

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 200 000 euroa.