Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
         30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta
              01. Pelastustoimen toimintamenot
              02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot
              20. Erityismenot
              43. Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot
         40. Maahanmuutto
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 343 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) EU:n hyväksymiin ja rahoittamiin hankkeisiin sekä EU-rahastojen tuella toteutettaviin pelastustoimen kansainvälisiin hankkeisiin sisältyvien omarahoitusosuuksien maksamiseen

2) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tapaturmat ja toimintakyky -yksikölle myönnettävään rahoitukseen yhteistyösopimuksen mukaisesti

3) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston pelastustoimen laitelain (10/2007) mukaisten valvontaviranomaistehtävien sekä vuosittain laadittavan tulossopimuksen mukaisien pelastustoimen kehitys-, selvitys- ja valmistelutehtävien toimintamenoihin

4) pelastuslain (379/2011) 107 §:n mukaisten erityisten palon- tai onnettomuuden syiden tutkimusten aiheuttamien menojen suorittamiseen

5) pelastuslain 100 §:n 1 momentin nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen

6) pelastuslain 97 §:ssä tarkoitetulla tavalla valmiuden ylläpitämiseen

7) pelastustoimeen liittyvään standardisointitoiminnan edistämiseen ja standardisointityöhön osallistumisesta johtuviin menoihin.

Selvitysosa: Sisäasiainministeriö asettaa pelastustoimelle seuraavat alustavat tuloksellisuustavoitteet:

Onnettomuuksien ehkäisy

Pelastustoimen tehtävä on erityisesti tulipalojen ehkäisy. Toimiala osallistuu myös muiden onnettomuuksien ehkäisyyn. Onnettomuuksia ja niiden seurauksia pyritään ehkäisemään parantamalla ihmisten ja yhteisöjen omatoimista varautumista, lisäämällä väestön turvallisuustietoisuutta ja -osaamista sekä toteuttamalla pelastuslaitosten laatimien valvontasuunnitelmien mukaisia toimia. Pelastuslain vaikutuksia pelastusviranomaisten toimintaan seurataan.

Onnettomuuksien ehkäisy2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
    
Tuotokset   
Erheellisten paloilmoitusten määrä (kpl), enintään20 07618 70017 400
Neuvontaa ja valistusta saaneiden osuus väestöstä (%), vähintään161620
Pelastustoiminta ja varautuminen

Pelastustoimella on yhteiskunnan turvallisuusstrategian mukaisesti uhka-arvio pelastustoimen valtakunnallista koordinaatiota edellyttäviä erityistilanteita varten. Pelastustoimen osuus yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta toteutetaan.

Pelastustoimi kykenee toimimaan nopeasti onnettomuustilanteissa riskejä vastaavasti, antamaan pelastustoimeen kuuluvaa apua suuronnettomuustilanteissa ulkomailla ja varautumaan avun vastaanottamiseen.

Pelastuslaitosten toiminta on järjestetty uusien, yhdenmukaisten pelastustoimen mitoitusten, rakenteiden, suorituskyvyn ja toimintavalmiuden perusteiden mukaisesti.

Turvataan väestön suojaamismahdollisuudet ja varaudutaan mahdollisesti tarvittaviin evakuointeihin. Pelastustoimi toteuttaa sille osoitettua varautumisen yhteensovittamistehtävää.

Pelastustoiminta ja varautuminen2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
    
Tuotokset   
Pelastuslaitosten hälytysluonteisten tehtävien määrä, kpl, arvio, josta1)101 65496 90096 900
— tulipaloista (pl. maastopalot) aiheutuvat tehtävät10 79011 00011 000
— maastopaloista aiheutuvat tehtävät1 0112 9002 900
— tarkistus- ja varmistustehtävät30 57221 00021 000
— ensivastetehtävät (pl. sairaankuljetustehtävät)26 77230 00030 000
— muut tehtävät32 50932 00032 000
Toiminnan laatu ja palvelukyky   
Pelastuslaitosten kiireellisten tehtävien toimintavalmiusaika 1. riskialueella ensimmäisen yksikön mukaan, % tavoitteesta 505050
Pelastuslaitosten kiireellisten tehtävien toimintavalmiusaika 2. riskialueella ensimmäisen yksikön mukaan, % tavoitteesta 505050

1) Pelastuslaitoksen eri tehtävätyypeille ei aseteta tavoitteita, vaan niiden kehitystä seurataan.

Koulutus- ja tutkimustoiminta

Pelastusopistossa annettavan tutkintoon johtavan koulutuksen avulla varmistetaan pelastus- ja hätäkeskushenkilöstön riittävyys ja oikeanlainen osaaminen.

Pelastusopiston jatko- ja täydennyskoulutusjärjestelmä tukee monipuolisesti pelastustoimen osaamista.

Lisätään pelastustoimen kotimaista tutkimustoimintaa ja kansainvälisen tutkimuksen sekä uusien toimintamenetelmien ja tekniikoiden hyödyntämistä. Selvitys pelastustoimen verkostomaisen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen perustamisesta valmistuu.

Pelastustoimen vapaaehtoista ja sivutoimista henkilöstöä sekä pelastustoimen ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta koskevat selvitykset valmistuvat.

Pelastustoimi2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
    
Tuotokset   
Pelastusopiston ammatillisen peruskoulutuksen koulutettavapäivien määrä, kpl, vähintään51 36049 86050 000
Pelastusopiston tutkintojen määrä, kpl, vähintään207180200
AMK-tutkintojen määrä, kpl 363033
Panokset   
Momentin 26.30.01 henkilötyövuodet, josta121,5118112,7
— Pelastusopiston henkilötyövuodet104,5106104
— Sisäasiainministeriön henkilötyövuodet831
— Turvallisuus- ja kemikaaliviraston henkilötyövuodet553,7
— Kriisinhallintakeskuksen henkilötyövuodet (kv. pelastustoimi)444
Koulutuksen kokonaiskustannukset (1 000 euroa)13 36013 25013 250
Toiminnan tehokkuus   
Pelastusopiston koulutettavapäivät/henkilötyövuodet981995995
Pelastusopiston koulutettavapäivät/opettaja1 3231 3311 330
Pelastusopiston ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijakohtainen vuosikustannus, euroa, enintään28 42828 05028 050
Pelastusopiston ammatillisen peruskoulutuksen koulutettavapäivän hinta, euroa, enintään158156156
Toiminnan laatu ja palvelukyky   
Pelastusopiston tutkintopalaute (asteikolla 1—4)3,013,083,08
Hakeneiden lukumäärä/aloituspaikat5,55,05,0
Henkiset voimavarat   
Pelastusopiston henkilöstön lukumäärä110112110
Kriisinhallintakeskuksen henkilöstön lukumäärä (kv. pelastuspalvelu)444
Työtyytyväisyys, indeksi (asteikko 1—5)-3,43,4
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv, enintään9,46,56,5

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Bruttomenot18 71517 44720 489
Pelastustoimen bruttotulot4 9843 7654 146
Nettomenot13 73113 68216 343
— Pelastusopisto11 29011 62811 123
— Sisäasiainministeriö2 3491 6044 770
— Kansainvälinen pelastuspalvelu92450450
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta3 077  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle3 473  

Pelastustoimen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
    
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot1 0071 0531 149
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset484594533
— osuus yhteiskustannuksista774810881
Kustannukset yhteensä1 2581 4041 414
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-251-351-265
Kustannusvastaavuus, %807581

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kunnallisten toimijoiden lisääminen TUVE-verkkoon (mistä 1 500 000 euroa siirtona momentilta 28.90.30)3 000
Lähialueyhteistyö-50
Siirto momentille 26.01.01 (-1 htv)-65
Siirto momentille 26.01.01 (tekninen korjaus)-10
Säästöjen kohdentuminen (osuus 10 milj. eurosta)-100
Toimintamenojen säästö (osuus 60 milj. eurosta)45
Uusien tuottavuustoimien vähennys-135
Palkkausten tarkistukset32
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen-23
Yhteishankintojen lisääminen (HO)-33
Yhteensä2 661

2014 talousarvio16 343 000
2013 talousarvio13 682 000
2012 tilinpäätös14 127 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 362 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 19 000 euroa talousarvioesityksen 16 343 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2014 talousarvio16 362 000
2013 IV lisätalousarvio-23 000
2013 talousarvio13 682 000
2012 tilinpäätös14 127 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 34/2013 vp (13.12.2013)

Valiokunta lisäsi momentille 50 000 euroa Suomen ja Venäjän väliseen pelastusyhteistyöhön vuodelle 2013. Toiminnan jatkorahoitus ei ole kuitenkaan selkiytynyt kuluvan vuoden aikana. Kyse on melko pienimuotoisesta, mutta tärkeästä, jatkuvasta viranomaistoiminnasta, jonka tulee toimia onnettomuuden sattuessa. Itärajan pelastuslaitokset ovat toteuttaneet tehtävää aktiivisesti.

Valiokunta pitää välttämättömänä, että sisäasiainministeriö ottaa vastuun viranomaisyhteistyöstä ja organisoi pelastuslaitosten toteuttaman toiminnan ja järjestää myös rahoituksen pysyvällä tavalla. Yhteistyön pohjana on valtioiden välinen sopimus yhteistyöstä onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja niiden seurausten torjumiseksi. Tehtävää ei voi jättää yksittäisten kuntien hoidettavaksi. Valiokunta kohdistaa momentin määrärahoista 100 000 euroa käytettäväksi rajat ylittävän pelastusvalmiuden parantamiseen.

Valiokunta kiinnittää lisäksi huomiota siihen, että rakennepoliittisen ohjelman asettamien säästötavoitteiden saavuttamiseksi sisäasiainministeriössä on luonnosteltu pelastustoimen hallintoon liittyviä uudistussuunnitelmia. Valiokunta korostaa, että merkittävistä organisaatiomuutoksista tulee keskustella avoimesti ja päätösten tulee pohjautua selvitykseen, jossa muutosten vaikutukset arvioidaan kattavasti.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 362 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) EU:n hyväksymiin ja rahoittamiin hankkeisiin sekä EU-rahastojen tuella toteutettaviin pelastustoimen kansainvälisiin hankkeisiin sisältyvien omarahoitusosuuksien maksamiseen

2) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tapaturmat ja toimintakyky -yksikölle myönnettävään rahoitukseen yhteistyösopimuksen mukaisesti

3) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston pelastustoimen laitelain (10/2007) mukaisten valvontaviranomaistehtävien sekä vuosittain laadittavan tulossopimuksen mukaisien pelastustoimen kehitys-, selvitys- ja valmistelutehtävien toimintamenoihin

4) pelastuslain (379/2011) 107 §:n mukaisten erityisten palon- tai onnettomuuden syiden tutkimusten aiheuttamien menojen suorittamiseen

5) pelastuslain 100 §:n 1 momentin nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen

6) pelastuslain 97 §:ssä tarkoitetulla tavalla valmiuden ylläpitämiseen

7) pelastustoimeen liittyvään standardisointitoiminnan edistämiseen ja standardisointityöhön osallistumisesta johtuviin menoihin

8) enintään 100 000 euroa rajat ylittävän pelastusvalmiuden parantamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että momentille voidaan nettobudjetoida siirtotalouden tuottoina Palosuojelurahastolta tutkimus- ja kehittämistoimintaan saadut erityisavustukset.

Selvitysosa: Momentin perustelujen mukaan momentille ei voi budjetoida siirtotalouden tuottoja ellei määrärahan perusteluissa ole toisin määrätty.

Palosuojelurahastolain (306/2003) mukaan Palosuojelurahasto voi myöntää yleisavustusta ja erityisavustuksia pelastusalan järjestöille ja muille vastaaville yhteisöille sekä erityisavustuksia kunnille, pelastustoimen alueille ja sopimuspalokunnille. Palosuojelurahastosta voidaan myöntää myös muille erityisavustuksia oppimateriaalin tuotantoon ja hankintaan, tietojenkäsittelyn kehittämiseen ja laitteiden hankintaan, kokeilu- ja käynnistämis-, tutkimus- ja kehittämistoimintaan, valmistukseen ja nevontaan sekä standardisointiin.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2014 I lisätalousarvio
2014 talousarvio16 362 000
2013 tilinpäätös13 659 000
2012 tilinpäätös14 127 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että momentille voidaan nettobudjetoida siirtotalouden tuottoina Palosuojelurahastolta tutkimus- ja kehittämistoimintaan saadut erityisavustukset.