Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
         01. Ministeriö ja hallinto
         10. Tuomioistuimet ja oikeusapu
              01. Korkeimman oikeuden toimintamenot
              02. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot
              03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot
              04. Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot
              05. Yleisen edunvalvonnan toimintamenot
              50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset
         20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta
         30. Syyttäjät
         40. Rangaistusten täytäntöönpano
         50. Vaalimenot
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

04. Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 29 278 000 euroa.

Momentille nettoutettavista tuloista oikeusavun saajan hävinneen vastapuolen korvaukset oikeudenkäyntikuluista budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa: Oikeusaputoimistoissa hoidettujen asioiden määrä on viime vuosina vähentynyt. Vuonna 2012 oikeusaputoimistoihin saapui noin 3 800 asiaa ja käsiteltiin noin 3 200 asiaa edellistä vuotta vähemmän. Asiamäärien vähenemiseen ovat vaikuttaneet taloudellisen perustein tehdyt mittavat henkilöstövähennykset ja toiminnan rakenteelliset muutokset. Tavoitteena on, että oikeusapupalvelujen alueellinen saatavuus turvataan ja palvelua saadaan tasapuolisesti koko maassa.

Vuonna 2012 oikeusaputoimistoihin saapui noin 44 400 asiaa. Saapuneista asioista 83 % oli siviili- ja hallinto-oikeudellisia asioita, joista suurin asiaryhmä olivat perhe- ja perintöoikeudelliset asiat (48 %). Rikosasioiden osuus oli 17 %. Vuonna 2013 arvioidaan saapuvan noin 47 000 asiaa ja vuonna 2014 noin 48 400 asiaa.

Liiketaloudellisen toiminnan kustannusvastaavuutta parannetaan hieman vuonna 2014.

Kuluttajariitalautakuntaan saapui vuonna 2012 noin 4 800 valitusta, mikä on 1 % vuotta 2011 vähemmän. Lautakuntaan valitetaan eniten asuntokaupasta, kiinteistövälityksestä ja autokaupasta. Vuonna 2013 arvioidaan saapuvan noin 4 800 asiaa ja vuonna 2014 noin 4 800 asiaa.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen oikeusministeriö on alustavasti asettanut oikeusaputoimistoille ja kuluttajariitalautakunnalle seuraavat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014:

Oikeusaputoimistot

 2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
    
Käsitellyt asiat, kpl44 60746 69948 400
Oikeusapuohjaus, kpl11 69813 00013 000
Oikeusapupäätökset yksityisille asiamiehille, kpl24 55323 80024 000
Taloudellisuus (euroa/painotettu työmäärä)121121125
Tuottavuus (painotettu työmäärä/htv)467484500
Jonotusaika, pv14,011,011,0

Kuluttajariitalautakunta

 2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
    
Käsitellyt valitukset, kpl4 7074 6004 700
Taloudellisuus (€/käsitelty asia)433458460
Tuottavuus (käsitellyt asiat/htv)153147150
Käsittelyaika, kk8,78,07,8

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Bruttomenot31 22034 59834 478
Bruttotulot4 8765 2005 200
Nettomenot26 344 29 39829 278
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta2 379  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle4 632  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (Julkisoikeudellinen toiminta, 1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
arvio
2014
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot3 5453 7003 700
— muut tuotot92--
Tuotot yhteensä3 6373 7003 700
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset6 3446 7006 450
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-2 707-3 000-2 750
Kustannusvastaavuus, %575557

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (Liiketaloudellinen toiminta, 1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
arvio
2014
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot1 3661 5001 500
— muut tuotot29--
Tuotot yhteensä1 3951 5001 500
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset1 7171 7201 700
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-322-220-200
Kustannusvastaavuus, %818788

Oikeusavun palkkioista säädetään valtioneuvoston asetuksessa oikeusavun palkkioperusteista (290/2008).

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO), joka kohdistetaan muihin kuin ICT-menoihin-31
Palvelukeskusmaksut-15
Tietohallintomenot10
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-52
Palkkausten tarkistukset110
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen-79
Yhteishankintojen lisääminen (HO)-63
Yhteensä-120

2014 talousarvio29 278 000
2013 talousarvio29 398 000
2012 tilinpäätös28 597 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 29 371 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 93 000 euroa talousarvioesityksen 29 278 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2014 talousarvio29 371 000
2013 IV lisätalousarvio-89 000
2013 talousarvio29 398 000
2012 tilinpäätös28 597 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 29 371 000 euroa.

Momentille nettoutettavista tuloista oikeusavun saajan hävinneen vastapuolen korvaukset oikeudenkäyntikuluista budjetoidaan maksuperusteisena.