Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
         01. Hallinto
              01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot
              02. Ministereiden ja heidän erityisavustajiensa palkkaukset
              03. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot
              20. Pääministerin ja hänen avustajiensa matkat
              22. Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminta
              29. Arvonlisäveromenot
         10. Omistajaohjaus
         20. Poliittisen toiminnan avustaminen
         30. Oikeuskanslerinvirasto
         90. Muut menot
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 212 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) ministereiden turvallisuus- ja virka-autokuljetuspalveluihin, valtioneuvoston yhteiseen varautumiseen sekä ministeriöiden keskitetysti hoidettuihin turvallisuuspalveluihin

2) EU-tiedonhallintaan

3) ministeriöiden kansalliskielten säädöskääntämiseen.

Selvitysosa:

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
   
Bruttomenot32 23032 237
Bruttotulot2525
Nettomenot32 20532 212

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kansalaisen sähköinen osallistumisympäristö (siirto momentille 25.01.01)-20
Kulunvalvontahankkeen kertaluonteisen erän poistuminen-1 000
Ministeriöiden kulunvalvontahankkeen loppuun saattaminen500
TEM Aleksanterinkatu 4 peruskorjaus (siirto momentilta 32.01.01)340
YM Aleksanterinkatu 7 peruskorjaus (siirto momentilta 35.01.01)350
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-126
Palkkausten tarkistukset63
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen-45
Yhteishankintojen lisääminen (HO)-55
Yhteensä7

2014 talousarvio32 212 000
2013 talousarvio32 205 000
2012 tilinpäätös32 122 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 263 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 51 000 euroa talousarvioesityksen 32 212 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2014 talousarvio32 263 000
2013 IV lisätalousarvio-45 000
2013 talousarvio32 205 000
2012 tilinpäätös32 122 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 34/2013 vp (13.12.2013)

Valiokunta kiinnittää huomiota keskushallinnon tehostamistarpeeseen, miltä osin valmistelua onkin käynnissä. Valiokunta kiinnittää huomiota myös päätöksentekoa tukevan henkilöstön määrän kasvuun. Tämän vuoksi valiokunta vähentää ministeriöiden toimintamenomomenteilta vähäisiä summia tarkoituksena toiminnan tuottavuuden parantaminen.

Valiokunta vähentää momentilta 100 000 euroa.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 163 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) ministereiden turvallisuus- ja virka-autokuljetuspalveluihin, valtioneuvoston yhteiseen varautumiseen sekä ministeriöiden keskitetysti hoidettuihin turvallisuuspalveluihin

2) EU-tiedonhallintaan

3) ministeriöiden kansalliskielten säädöskääntämiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 1 440 000 euroa.

Lisämäärärahasta saa käyttää 1 000 000 euroa Team Finland -toimintaan ja 440 000 euroa Säätytalolle rakennettavaan hallituksen kokoushuoneeseen.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarpeesta 1 000 000 euroa aiheutuu määräaikaisesta lisäyksestä, jolla korvataan Team Finlandin yhteiset, koordinaatioon ja verkoston ohjaukseen liittyvät toimintamenot, jotka ovat pohjautuneet kertaluonteisiin resurssien siirtoihin valtioneuvoston kanslialle. Henkilöstön ja toiminnan volyymi pysyy valtioneuvoston kansliassa nykyisellä tasollaan, eikä sitä ole tarkoitus kasvattaa.

Lisämäärärahalla on tarkoitus kattaa Team Finland -verkoston toimintaa ja osaamisen kehittämistä tukevia tapahtumia, maakuvatyöhön liittyvien välineiden ja työkalujen kehittämistä sekä maakuvatyön kärkihankkeiden rahoitusta vuosistrategiassa asetettujen painopisteiden mukaisesti.

Lisäksi lisämäärärahan tarpeesta 440 000 euroa aiheutuu Säätytalolle rakennettavan hallituksen kokoushuoneen kustannuksista.


2014 I lisätalousarvio1 440 000
2014 talousarvio32 163 000
2013 tilinpäätös32 160 000
2012 tilinpäätös32 122 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 1 440 000 euroa.

Lisämäärärahasta saa käyttää 1 000 000 euroa Team Finland -toimintaan ja 440 000 euroa Säätytalolle rakennettavaan hallituksen kokoushuoneeseen.