Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2013

YLEISPERUSTELUTPDF-versio

Eduskunnalle annetaan vuoden 2013 talousarvioesitystä (HE 95/2012 vp) täydentävä hallituksen esitys. Täydentävä esitys voidaan antaa, koska valtiovarainvaliokunta ei ole vielä antanut mietintöään 17.9.2012 annetusta hallituksen esityksestä vuoden 2013 talousarvioksi.

Talouden näkymät

Suomen talouden odotetaan kasvavan hitaasti vuonna 2013. Talouden kasvu on pääasiassa kotitalouksien ja siten yksityisen kulutuksen varassa. Investoinnit supistuvat epävarmojen talousnäkymien seurauksena. Viennin odotetaan kasvavan vain hitaasti. Suomen talouskasvu on todennäköisesti heikkenemässä pysyvästi, kun työikäinen väestö on alkanut vähentyä ja myös investointiaste näyttää alentuneen pysyvästi.

Historiaan nähden vaatimaton tuotannon taso ei riitä ylläpitämään työllisyyden kasvua ja työttömyys kääntyy nousuun. Vaimeasta talouskehityksestä huolimatta kuluttajahintojen nousu jatkuu verrattain nopeana. Yhdenmukaistettu hintaindeksi nousee Suomessa nopeammin kuin euroalueella keskimäärin myös ensi vuonna.

Merkittävimmät Suomen taloutta uhkaavat lyhyen aikavälin riskit ovat luonteeltaan sellaisia, että niihin ei pystytä suoranaisesti vaikuttamaan. Rahoitusmarkkinoilta ja kansainvälisestä taloudesta kumpuavat shokit näkyvät meillä hyvin nopeasti johtuen Suomen talouden avoimuudesta.

Taloudellinen kasvu on jo pidemmän aikaa ollut pitkälti kotimaisen kysynnän varassa. Tämän kulutusvetoisen talouskasvun kääntöpuolena on kotitalouksien velkaantumisasteen nousu ennätystasolle. Yksityisen kulutuksen kasvun ja taloudellisen aktiviteetin kannalta kotitalouksien odotusten painoarvo onkin noussut tavanomaista tärkeämmäksi tekijäksi. Kuluttajien luottamus sekä omaan että Suomen talouteen on heikentynyt kesän jälkeen ja on tavanomaista alhaisempi. Riskiä odotettua heikommasta taloudellisesta aktiviteetista ei voida sulkea pois, mikäli kulutushalukkuus alenisi.

Vaikka sopeutustoimet vahvistavatkin julkisen talouden ja valtiontalouden rahoitusasemaa vuonna 2013, ne eivät riitä kääntämään julkista taloutta ylijäämäiseksi hitaan talouskasvun oloissa. Julkinen velka kohoaa yli 110 mrd. euroon ja julkisyhteisöjen velan suhde kokonaistuotantoon 55 prosenttiin.

Tuloarviot

Verotuloarviota ehdotetaan alennettavan nettomääräisesti 80 milj. eurolla. Yhteisöveron kertymäarviota muutetaan siten, että siitä poistetaan talousarvioesityksessä ennakoidut mutta valmistelun osalta keskeneräiset tai peruuntuvat verolakimuutokset koulutuskuluvähennyksestä ja korkomenojen vähennysoikeuden rajoittamisesta, minkä lisäksi arviota tarkistetaan kertymätietoihin perustuvista tuottoennustemuutoksista johtuen. Yhteisöveron tuotto arvioidaan tästä syystä 25 milj. euroa talousarvioesityksessä esitettyä suuremmaksi. Arvonlisäveron kertymäarviota ehdotetaan alennettavan 105 milj. euroa talousarvioesityksen jälkeen saatujen ennakoitua heikompien kertymätietojen perusteella.

Talousarvioesitykseen sisältynyt veroperustemuutos koskien listaamattomiin kasvuyrityksiin tehtävien sijoitusten hankintameno-olettaman väliaikaista korottamista 50 prosenttiin perutaan. Tämä ei kuitenkaan vaikuta momentin tuottoarvioon, koska toimella ei arvioitu olevan vaikutusta verotuloihin vielä vuonna 2013 vaan vasta vuodesta 2016 alkaen, jolloin sijoituksia olisi pidetty korkeamman hankintameno-olettaman myöntämisen edellyttämät kolme vuotta.

Korkotuloarviota ehdotetaan korotettavan 6 milj. eurolla ja arviota valtion myöntämien lainojen takaisinmaksusta 16 milj. eurolla. Sekalaisten tulojen arviota ehdotetaan korotettavan 10,5 milj. euroa Finavia Oyj:n Kehärata-hankkeen rahoitusosuuden tuloutuksesta liikennevirastolle.

Määrärahat ja tasapaino

Varsinaisten tulojen noin 48 milj. euron vähennys ja määrärahojen noin 392 milj. euron lisäykset huomioon ottaen vuoden 2013 talousarvioesitystä täydentävä esitys lisää valtion nettolainanoton tarvetta noin 439 milj. eurolla. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2013 ehdotetaan 7,5 mrd. euroa. Valtionvelan määräksi vuoden 2013 lopussa arvioidaan noin 96 mrd. euroa, mikä on noin 47 % suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Vaalikauden kehys

Vuoden 2013 kehystasoa tarkistetaan vastaamaan kehyksen rakennemuutoksia jäljempänä olevan taulukon mukaisesti noin 7,9 milj. eurolla. Lisäksi vuoden 2012 kolmannen lisätalousarvioesityksen yhteydessä vuoden 2013 kehystasoa on tarkistettu noin 94 milj. eurolla puolustusmateriaalihankintojen maksatusten myöhentyessä vuodelta 2012. Tarkistusten jälkeinen menokehys vuodelle 2013 on 42 836 milj. euroa.

Talousarvioesitystä täydentävän esityksen jälkeen kehykseen luettavien menojen taso on 42 530 milj. euroa. Näin ollen vuoden 2013 jakamaton varaus on noin 106 milj. euroa.

Kehyksen hinta- ja rakennemuutokset, milj. euroa

Momentti Asia 2013 2014 2015
         
29.40.50 Lakisääteinen hintakorjaus: vuoden 2011 toteutuneen ja ennustetun yliopistoindeksin muutoksen välisen eron mukainen valtionrahoituksen takautuva tarkistus 7,85 7,85 7,85
33.20.51 Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta aiheuttaa perustemuutoksen peruspäivärahamenoihin. 2,75 2,75 2,75
33.20.52 Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta aiheuttaa perustemuutoksen työmarkkinatukimenoihin. -5,50 -5,50 -5,50
33.60.35 Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta aiheuttaa perustemuutoksen perustoimeentulotukimenoihin. 2,75 2,75 2,75
Yhteensä   7,85 7,85 7,85

Raamisopimuksen koulutusratkaisu

Toimintamenomomenteille sisältyy yhteensä 12,7 milj. euroa vuonna 2011 tehtyyn raamisopimukseen liittyvän koulutusratkaisun johdosta. Koulutus­asia ei ole edennyt lainsäädäntötoimenpiteiden asteelle. Koska koulutusratkaisu kuitenkin voi toteutua, ehdotetaan, että sanotut määrärahat pidetään budjetoituna vuodelle 2013 talousarvioesityksen mukaisesti, mutta jos koulutusratkaisua ei toteuteta, ne vähennetään momenteilta vuonna 2013 lisätalousarviossa.

Avustamis-, tutkimus- ja valvontamenot Talvivaaran onnettomuuteen liittyen

Oikeusministeriölle ehdotetaan 50 000 euron avustusmäärärahaa myönnettäväksi kustannuksiin, joita asianosaisille aiheutuu yleisen edun kannalta merkittävissä ympäristövahinkoasioissa ja ympäristönsuojelua koskevissa hallintoasioissa. Määrärahalla varaudutaan korvaamaan muun muassa Talvivaaran kaivosalueen jätevesipäästöstä johtuvista ympäristövahinkoasioista vahingonkärsijöille aiheutuneita oikeudenkäyntikustannuksia.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselle ehdotetaan 180 000 euroa tutkimuksiin, joilla selvitetään Talvivaaran kaivosalueen vesistöihin päässeiden jätevesien aiheuttamia muutoksia kaloissa.

Ympäristöministeriön hallinnonalan määrärahoihin ehdotetaan 1 milj. euron lisäystä ympäristönsuojelutehtävien hoidon toimintaedellytyksien turvaamiseksi erityisesti kaivosteollisuuden ympäristövalvonnassa sekä kaivosten lupakäsittelyssä. Lisämäärärahalla vahvistetaan ympäristövalvontaresurssien ja asiantuntemuksen riittävyyttä ELY-keskuksissa Pohjois-Suomessa sekä lisätään Pohjois-Suomen aluehallintoviraston lupakäsittelyn edellyttämiä voimavaroja.

Tietojärjestelmähankkeet

Kansainvälisen aineiston tietoturvan kehittämiseen Salve-hankkeessa ehdotetaan lisäystä noin 3 milj. euroa.

Turvallisuusviranomaisten (poliisi, pelastustoimi, sosiaali- ja terveystoimi, rajavartiolaitos, puolustusvoimat ja tulli) kenttäjohtojärjestelmähankkeeseen (KEJO) ehdotetaan 15 milj. euron hankintavaltuutta. Hanke ajoittuu vuosille 2013—2016. Vuodelle 2013 hankkeen menoihin ehdotetaan 1 milj. euroa

Verohallinto on valmistellut kokonaisarkkitehtuurinsa uudistusta, joka kattaisi kaikki nykyiset verolait ja niiden käsittelyä hoitavat verotusohjelmistot. Uudistuksen tarkoittamaan valmisohjelmahankintaan ehdotetaan 109 milj. euron valtuutta. Lisäksi verohallinnolle ehdotetaan 2,05 milj. euron kertaluonteista määrärahalisäystä, josta 1,85 milj. euroa aiheutuu yleisradioveron investointikustannuksista ja 0,2 milj. euroa pankkiveron verotustehtävien investointihankkeen kulusta. Verohallinnolle ehdotetaan myös yleisradion rahoitusuudistuksen johdosta kahden henkilötyövuoden lisäyksenä 0,1 milj. euroa.

Tullilaitoksen toimintamenoihin ehdotetaan lisäyksenä 1,2 milj. euroa valmisteverotuksen tietojärjestelmän uusimiseen.

Toimialariippumattomien ICT-tehtävien (TORI) palvelukeskuksen valmistelevia toimenpiteitä varten ehdotetaan 1 milj. euron lisäystä kertaluonteisena siirtona valtiovarainministeriön tuottavuusmäärärahasta.

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenojen määrärahatasoksi ehdotetaan 2 milj. euroa. Samalla määräraha muutettaisiin kolmevuotiseksi siirtomäärärahaksi. Muutokset mahdollistavat palvelukeskuksen hinnoittelukäytännön yksinkertaistamisen edellyttämän liikkumavaran. Palvelukeskuksen toiminnan tavoitteena on jatkossa, että toiminnan kustannusvastaavuus toteutuu siirtomäärärahakauden aikana.

Pankkiveron tuotto

Talousarvioon ehdotetaan otettavan siirtomääräraha pankkiveron tuottoarviota vastaavasti, 170 milj. euroa.

Olympiastadionin perusparannus

Valtio saa tehdä Helsingin kaupungin kanssa sopimuksen, jossa Olympiastadionin perusparannushankkeen suunnittelukustannukset jakautuvat yhtäläisin osuuksin valtion ja Helsingin kaupungin kesken ja josta saa valtiolle aiheutua menoja aiemmat vastaavat suunnittelumenot mukaan lukien yhteensä enintään 12,7 milj. euroa. Sopimisen edellytyksenä on, että Helsingin kaupunki sitoutuu vastaamaan omistamansa stadionin asianmukaisesta kunnossapidosta perusparannuksen valmistuttua.

Sato- ja tulvavahingot

Satovahinkojen korvaamiseen varataan vuodelle 2013 yhteensä noin 6,6 milj. euroa, josta noin 3,2 milj. euroa on lisäystä talousarvioesitykseen nähden.

Poikkeuksellisten vesistötulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen varataan vuodelle 2013 yhteensä noin 10,4 milj. euroa, missä on lisäystä noin 9,5 milj. euroa talousarvioesitykseen nähden.

Lisäksi tulvasuojelun perusparannustoimenpiteisiin ehdotetaan 2 milj. euron lisäystä syksyn 2012 tulvien aiheuttamien kiireellisten korjaustarpeiden johdosta.

Elinkeino-, innovaatio- ja yrittäjyyspolitiikka

FinNode-verkoston toiminta ehdotetaan integroitavaksi Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskukseen.

Tekesin käyttämättömät myöntämisvaltuudet ehdotetaan uudelleenbudjetoitavaksi ja määrärahaan ehdotetaan 3,2 milj. euron lisäystä.

Kansainvälistymistuen käyttämättömät myöntämisvaltuudet ehdotetaan uudelleenbudjetoitavaksi ja määrärahaan ehdotetaan 2,4 milj. euron lisäystä.

Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden myöntämisvaltuuden maksatusmäärärahoihin ehdotetaan 2,8 milj. euron lisäystä.

Valvira

Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontaviraston määrärahaa ehdotetaan korotettavaksi noin 0,4 milj. eurolla. Lisäys aiheutuu seitsemän henkilötyövuoden lisäresursseista kohdistuen sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaan ja ohjaukseen.

Eräitä muita muutoksia

Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkausmenot 1 milj. euroa ehdotetaan siirrettäväksi valtiovarainministeriön pääluokasta valtioneuvoston kanslian pääluokkaan.

Euroopan investointipankin peruspääoman korottamisesta aiheutuva Suomen maksuosuus noin 127,8 milj. euroa on tarkoitus maksaa yhdessä erässä, minkä vuoksi määrärahaa edellä mainittuun tarkoitukseen ehdotetaan lisättäväksi 63,9 milj. eurolla.

Yleisen asumistuen määrärahaa esitetään korotettavaksi 22 milj. eurolla, lapsilisiin varattua määrärahaa 1,6 milj. eurolla ja sotilasavustuksen määrärahaa puolestaan pienennettäväksi 1 milj. eurolla. Lisäys- ja vähennystarpeet aiheutuvat tarvearvioiden muutoksesta.

Käsiteltävänä olevien ja nyt arvioitujen määrärahamuutosten jakaantuminen pääluokittain, euroa

  Pääluokka Hallituksen
esitys
talousarvioksi
Täydentävä
esitys
Yhteensä
         
21. Eduskunta 158 452 000 - 158 452 000
22. Tasavallan presidentti 39 927 000 - 39 927 000
23. Valtioneuvoston kanslia 83 931 000 126 000 84 057 000
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 1 298 393 000 3 069 000 1 301 462 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 869 035 000 50 000 869 085 000
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 1 315 189 000 1 000 000 1 316 189 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 2 780 785 000 93 677 000 2 874 462 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 16 743 997 000 238 038 000 16 982 035 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 6 640 029 000 8 637 000 6 648 666 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 2 705 261 000 14 878 000 2 720 139 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 2 952 632 000 - 2 952 632 000
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 3 827 881 000 8 400 000 3 836 281 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 12 555 124 000 23 039 000 12 578 163 000
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 256 475 000 1 000 000 257 475 000
36. Valtionvelan korot 1 865 600 000 - 1 865 600 000
Yhteensä 54 092 711 000 391 914 000 54 484 625 000

Käsiteltävänä olevien ja nyt arvioitujen tuloarviomuutosten jakaantuminen osastoittain, euroa

  Osasto Hallituksen
esitys
talousarvioksi
Täydentävä
esitys
Yhteensä
         
11. Verot ja veronluonteiset tulot 40 002 702 000 -80 000 000 39 922 702 000
12. Sekalaiset tulot 4 925 484 000 10 500 000 4 935 984 000
13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset 1 916 400 000 6 000 000 1 922 400 000
15. Lainat (pl. nettolainanotto ja velanhallinta) 235 500 000 16 000 000 251 500 000
Yhteensä (pl. nettolainanotto ja velanhallinta) 47 080 086 000 -47 500 000 47 032 586 000
       
15.03.01 Nettolainanotto ja velanhallinta 7 012 625 000 439 414 000 7 452 039 000
Yhteensä 54 092 711 000 391 914 000 54 484 625 000