Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu

Talousarvioesitys 2013

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala (pääluokka 32)PDF-versio

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalle ehdotetaan 3 828 milj. euroa, mikä on 486 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2012 varsinaisessa talousarviossa. Lisäys johtuu pääosin Finnvera Oyj:n riskinottokyvyn vahvistamisesta sekä luottomuotoiseen vienninrahoitukseen liittyvien varainhankintaa turvaavien lainojen maksamisesta. Finnvera Oyj:n rahoitusosuutta lisätään alkavissa sekä kasvu- ja kansainvälistyvissä yrityksissä.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalveluista. Uudessa laissa palvelut määritellään siten, että palvelujen joustava käyttö mahdollistuu. Lisäksi yhdistetään päällekkäiset palvelut ja tuotteet. Palveluista, jotka eivät ole enää työvoimapoliittisesti tarkoituksenmukaisia, tai joiden vähäinen käyttö kertoo asiakkaiden muuttuneista palvelutarpeista, luovutaan. Julkisten työvoimapalvelujen määrärahaksi ehdotetaan 546 milj. euroa, jossa on kasvua 61 milj. euroa edellisen vuoden talousarvioon nähden. Määrärahoista ja työvoimapolitiikan toimenpiteistä on tarkemmin luvussa työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka.

Hallinto

Hallinnon määrärahoiksi ehdotetaan 366 milj. euroa, josta Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskukset) toimintamenoihin 209 milj. euroa.

Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka

Elinkeino- ja innovaatiopolitiikan määrärahoiksi ehdotetaan 1 796 milj. euroa. Määrärahan kasvu aiheutuu suurelta osin erityisrahoitukseen liittyvien tehtävien siirrosta ko. politiikkalohkolle. Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoiminnan lainoiksi ehdotetaan 755 milj. euroa, jossa on kasvua 355 milj. euroa edellisen vuoden talousarvioon verrattuna. Määräraha käytetään Suomen Vientiluotto Oy:lle viennin jälleenrahoitustoimintaa varten myönnettyjen lainojen maksamiseen ja lainojen suojautumisesta aiheutuvien kustannusten maksamiseen. Lisäksi rahoitukseen kotimaisille alustoimituksille määrärahaan ehdotetaan 185 milj. euroa. Finnvera Oyj:n varainhankinnan myöntämisvaltuuteen ehdotetaan 200 milj. euroa. Finnvera Oyj:n korkotukien ja tappiokorvausten määrärahaksi ehdotetaan 55 milj. euroa, jossa on kasvua 14,7 milj. euroa edelliseen vuoteen nähden. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan lainojen valtuudeksi ehdotetaan 127 milj. euroa, jossa on kasvua 10 milj. euroa. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toimintamenoiksi ehdotetaan 91 milj. euroa ja Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen toimintamenoiksi 39 milj. euroa. Tekesin lainojen maksatusvapautuksen enimmäismääräksi ehdotetaan 25 milj. euroa.

Elinkeino- ja innovaatiopolitiikan tavoitteena on edistää korkeaan arvonlisään tähtäävää rakennemuutosta eli yritysten hakeutumista uusiin, kasvaviin liiketoimintoihin, työntekijöiden siirtymistä entistä vaativimpiin ja korkeamman tulotason tehtäviin sekä entistä tehokkaampien toimintatapojen käyttöönottoa yrityksissä ja julkisella sektorilla. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikassa korostuvat toimenpiteet, jotka kohdistuvat kasvun uusien lähteiden vahvistamiseen rakenteita uudistamalla ja tuottavuuden kasvun nopeuttamiseen.

Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka

Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikan määrärahoiksi ehdotetaan 793 milj. euroa, mikä on 67 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2012 varsinaisessa talousarviossa. TE-toimistojen toimintamenoihin ehdotetaan 168 milj. euroa, jossa on lisäystä 12,5 milj. euroa. Lisäyksestä 2 milj. euroa käytetään pääkaupunkiseudun aiesopimuksen jatkamiseen ja 3,3 milj. euroa uraohjausresurssien vahvistamiseen. Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet -momentin nimi ehdotetaan muutettavaksi Julkiset työvoimapalvelut -momentiksi ja määrärahaksi ehdotetaan 546 milj. euroa. Kasvua tässä on 61 milj. euroa edellisen vuoden talousarvioon nähden. Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukemiseen ehdotetaan 10 milj. euron valtuutta varuskuntapaikkakuntien äkillisten rakennemuutosten aiheuttamien vaikutusten lieventämiseen.

Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikkaa toteutetaan julkisilla työvoima- ja yrityspalveluilla ja yritysrahoituksella. Työ- ja elinkeinoministeriö toteuttaa yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa valtioneuvoston v. 2012 hyväksymää periaatepäätöstä työmarkkinoiden toimivuuden ja työvoiman tarjonnan turvaamiseksi.

Työllisyys- ja yrityspolitiikassa painotuksena on kasvun vauhdittaminen luomalla edellytyksiä uudelle yritystoiminnalle ja investoinneille sekä vastaamalla yritysten työvoima- ja osaamistarpeisiin. Palveluja suunnataan erityisesti pk-yritysten kasvun, kehittymisen ja kansainvälistymisen edistämiseen. Työvoima- ja yrityspalvelut uudistetaan vuoden 2013 alusta lähtien. Uudistuksen tavoitteena on tukea osaavan työvoiman saatavuutta, työnhakijoiden nopeaa työllistymistä ja yrittäjyyttä. TE-toimistojen palvelut järjestetään valtakunnallisten palvelulinjojen mukaisesti ja palveluvalikoima uudistetaan.

Nuorten ja vastavalmistuneiden kiinnittymistä työmarkkinoille tuetaan nuorten yhteiskuntatakuulla yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan kanssa. Kaikille alle 25-vuotiaille työttömille ja alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille työttömille tarjotaan työ- tai koulutuspaikka tai aktiivitoimenpide viimeistään kolmen työttömyyskuukauden kuluessa.

Pitkäaikaistyöttömien vähentämiseksi toteutetaan vuosina 2012—2015 kuntakokeilu, jossa kunnan vastuuta pitkäaikaistyöttömien palvelussa lisätään. Vuonna 2013 toteutetaan toimintaohjelma osatyökykyisten työllistymisen edistämiseksi. Maahanmuuttajien kotouttamista tehostetaan lisäämällä kotouttamiskoulutusta.

Energiapolitiikka

Energiapolitiikan määrärahaksi ehdotetaan 258 milj. euroa, jossa on kasvua 21 milj. euroa edellisen vuoden talousarvioon nähden. Uusiutuvan energian tuotantotukeen ehdotetaan 125 milj. euroa, joka on 27 milj. euroa enemmän kuin v. 2012. Metsähakkeen kilpailukyky suhteessa turpeeseen ehdotetaan säilytettäväksi ennallaan eduskunnalle annettavalla talousarvioesitykseen liittyvällä lainmuutosesityksellä. Esitykseen sisältyvät myös kaasutinpreemiota koskevat säännösehdotukset.

Osana EU:n energia- ja ilmastopoliittisia tavoitteita Suomen on vähennettävä päästökaupan ulkopuolella olevien toimintojen päästöjä 16 % vuoden 2005 tasosta vuoteen 2020 mennessä ja lisättävä uusiutuvan energian käyttöä 28,5 prosentista 38 prosenttiin energian loppukulutuksesta laskettuna. Päästökaupan piiriin tulevien toimintojen päästöjen tulisi vähentyä EU:ssa keskimäärin 21 % ja liikenteessä biopolttoaineen osuuden tulee olla vähintään 10 % v. 2020. Energiapolitiikan tavoitteena on myös energiaomavaraisuuden kasvattaminen ja sähkömarkkinoiden toimivuuden parantaminen. Energiatehokkuuden parantaminen on otettu yhdeksi yleiseksi Eurooppa 2020 -tavoitteeksi.

Muut politiikkalohkot

Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä politiikkalohkon määrärahaksi ehdotetaan 40 milj. euroa. Työ- ja elinkeinoministeriö toteuttaa yhdessä muiden ministeriöiden kanssa hallituksen käynnistämää terveen kilpailun edistämisohjelmaa. Tavoitteena on turvata tasaveroiset kilpailuolosuhteet erikokoisille yrityksille ja kuluttajien etujen mukaiset toimivat markkinat. Markkinoiden toimivuutta koskevaa hallintoa uudistetaan yhdistämällä Kilpailuvirasto ja Kuluttajavirasto uudeksi virastoksi vuoden 2013 alusta lukien.

Alueiden kehittämisen ja rakennerahastopolitiikan määrärahoiksi ehdotetaan 480 milj. euroa, jossa on vähennystä 112 milj. euroa edellisen vuoden talousarvioon nähden. Politiikkalohkon määrärahojen ja valtuuksien väheneminen johtuu Kainuun hallintokokeilun päätymisestä vuoden 2012 lopussa ja EU:n rakennerahastojen ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin valtuuteen vuosina 2009—2011 tehdystä ko. ohjelmakauden varojen ennakkobudjetoinnista. Vastaava valtuuden määrä on vähennetty vuosien 2012 ja 2013 rahoituskehyksistä siten, että ohjelmakauden kokonaisrahoitus säilyy muuttumattomana. Kainuun kehittämisraha -momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta. Maakunnan kehittämisrahaan ehdotetaan 10,6 milj. euroa, jossa on vähennystä 5 milj. euroa. Määräraha käytetään osaamiskeskusohjelma (OSKE) perusrahoitukseen. Alueiden kehittämistä ja rakennerahastopoliitikkaa käsitellään myös luvussa 5.4.

Kotouttamispolitiikkalohkon määrärahoiksi ehdotetaan 96 milj. euroa, jossa on vähennystä 17 milj. euroa edellisen vuoden talousarvioon nähden. Perheenyhdistämisten perusteella maahan saapuneiden määrä on vähentynyt. Maahanmuuttajien kotoutumista edistäviä toimenpiteitä ja palveluja järjestetään osana kunnallisia peruspalveluja ja työ- ja elinkeinohallinnon palveluja sekä muina kotoutumista edistävinä toimenpiteinä.