Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu

Talousarvioesitys 2013

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (pääluokka 30)PDF-versio

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle ehdotetaan määrärahoja yhteensä 2 705 milj. euroa, missä on vähennystä 3 milj. euroa vuoden 2012 varsinaiseen talousarvioon verrattuna. Vuoden 2013 talousarvioesityksessä on otettu huomioon keväällä 2011 hyväksyttyihin kehyksiin verrattuna säästöinä 98,8 milj. euroa, missä lisäystä vuoden 2012 varsinaiseen talousarvioon on 10,7 milj. euroa. Säästön lisäys kohdistuu lähinnä maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen.

Maaseudun kehittäminen

Tavoitteena on kehittää maaseutua kilpailukykyisenä asuinympäristönä ja yritysten sijoituspaikkana. Lisäksi haasteena on harvaan asutun ja ydinmaaseudun väestökehityksen tasapainottuminen, työllisyyden paraneminen ja elinkeinotoiminnan monipuolistuminen. Määrärahat lisääntyvät 6,5 milj. euroa, mikä johtuu pääosin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman maksatusten lisääntymisestä ohjelmakauden loppua kohden mentäessä.

Maatalous

Tavoitteena on kotimaisen elintarvikeketjun tarvitsemien laadukkaiden raaka-aineiden ja kuluttajien odotuksia vastaavien tuotteiden tuottaminen, maatalouden kannattavuuden turvaaminen ja elintarvikeketjun kilpailukyvyn edistäminen sekä tuotannon jatkuminen koko Suomessa. Tavoitteena on myös luomu- ja lähiruuan osuuden kasvattaminen sekä maataloustuotannon ravinnekuormituksen ja maatalouden kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Tavoitteisiin pyritään EU:n yhteisen maatalouspolitiikan ja kansallisen tukipolitiikan, tutkimuksen ja neuvonnan keinoin. Määrärahat vähenevät n. 19 milj. euroa, missä on otettu huomioon maa- ja puutarhatalouden kansallisen tuen väheneminen 33 milj. eurolla ja lisäyksenä maaseutuelinkeinojen korkotuen kasvu n. 21 milj. eurolla. Kokonaissäästöstä 56 milj. euroa kohdistuu maatalouteen, mistä maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen 25 milj. euroa, ympäristötukeen 10 milj. euroa ja luopumisjärjestelmiin 18 milj. euroa. Maatalouden osuus pääluokan määrärahoista on 76 %.

Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu

Tavoitteena on ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden sekä ympäristön suojeleminen, kuluttajiin kohdistuvien riskien vähentäminen sekä eläinten hyvinvoinnin korkean tason ylläpitäminen ja parantaminen. Kokonaissäästöstä 1 milj. euroa kohdistuu elintarvikkeiden turvallisuuteen ja laatuun. Määrärahojen taso nousee 0,2 milj. eurolla.

Kala-, riista- ja porotalous

Tavoitteena on kala- ja riistakantojen kestävä ja monipuolinen käyttö. Määrärahataso nousee 1,5 milj. eurolla, mikä johtuu lähinnä riistatalouden kehittämisestä. Riistanhoitomaksutulot nousevat 0,9 milj. eurolla, kun riistanhoitomaksua korotetaan 30 eurosta 33 euroon.

Vesitalous

Tavoitteena on turvata vesivarojen kestävä käyttö sekä varautua turvallisuudelle, terveydelle ja ympäristölle aiheutuviin riskeihin ja luoda näin edellytyksiä hyvinvoinnille ja monipuoliselle taloudelliselle toiminnalle. Vesihuollon tukea suunnataan viemäriverkostojen laajentamiseen haja-asutusalueille. Vuonna 2013 hallitusohjelman mukaisesti vesitalouteen kohdistuu 8 milj. euron säästö.

Metsätalous

Tavoitteena on hyödyntää paremmin hakkuumahdollisuuksia lisäämällä kotimaisen aines- ja energiapuun käyttöä, turvata metsien puuntuotannon kestävyys ja metsätalouden kannattavuus sekä turvata metsäluonnon monimuotoisuuden säilyminen. Tavoitteisiin pyritään toteuttamalla Kansallinen metsäohjelma 2015:n toimenpiteitä, jotka on tarkistettu toimintaympäristön muutoksia vastaaviksi. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen vähenee 0,75 milj. eurolla verrattuna vuoden 2012 varsinaiseen talousarvioon. Pienpuun energiatukeen ehdotetaan 18 milj. euroa. Metsätalouden määrärahojen taso nousee 7 milj. euroa. Säästöistä kohdistuu Kemera-tukeen 6,25 milj. euroa, METSO-ohjelmaan 5 milj. euroa sekä pienpuun energiatukeen 7 milj. euroa.

Metsähallitus

Metsähallituksen tuloutus on 120 milj. euroa, missä on hallitusohjelman mukaisesti lisäystä 20 milj. euroa.

Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri

Tavoitteena on, että kiinteistö- ja maastotietojärjestelmä turvaa osaltaan yksityisen maanomistuksen ja kansallisen vakuusjärjestelmän perustan sekä kiinteistöjä ja maastoa koskevan tiedon saatavuuden. Määrärahojen taso laskee 1,4 milj. eurolla. Kokonaissäästöstä 4 milj. euroa kohdistuu politiikkasektoriin, mistä Maanmittauslaitokselle 3 milj. euroa ja kiinteistötoimitusten tukemiseen 1 milj. euroa.