Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu

Talousarvioesitys 2013

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala (pääluokka 29)PDF-versio

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle ehdotetaan määrärahoja yhteensä 6 640 milj. euroa, missä on vähennystä 4 milj. euroa vuoden 2012 varsinaiseen talousarvioon verrattuna.

Määrärahatasoa alentavat mm. hallitusohjelmassa sovitut yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoitukseen, oppilaitosten perustamiskustannusten valtionosuuteen, ammatilliseen lisäkoulutukseen ja oppisopimuskoulutukseen, Suomen Akatemian myöntämisvaltuuteen sekä teattereiden, orkestereiden ja museoiden rahoitukseen kohdistuvat säästöt ja kaikkia hallinnonaloja koskettavat toimintamenoihin, ICT-menoihin ja hankintamenoihin kohdistuvat säästöt. Määrärahalisäykset kohdistuvat hallitusohjelman mukaisesti perusopetuksen laadun parantamiseen, tutkimusinfrastruktuuripanostuksiin sekä nuorten yhteiskuntatakuun toimeenpanoon.

Opetus- ja kulttuuriministeriön pääluokan määrärahoista pääosan muodostavat määrärahat yliopistojen valtionrahoitukseen ja tieteen tukemiseen sekä valtionosuudet ja -avustukset ammattikorkeakouluopetukseen, yleissivistävään koulutukseen, ammatilliseen koulutukseen, ammatilliseen lisäkoulutukseen ja vapaaseen sivistystyöhön ja opintotukeen sekä kulttuuriin, taiteeseen, liikuntatoimeen ja nuorisotyöhön. Valtio ja kunnat rahoittavat pääosan opetus- ja kulttuuritoimen menoista. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan määrärahaan sisältyvistä tieteen sekä kulttuurin, taiteen, liikuntatoimen ja nuorisotyön menoista yhteensä 50,3 % rahoitetaan veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista.

Varhaiskasvatus ja päivähoitopalvelut

Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirretään opetus- ja kulttuuriministeriöön sosiaali- ja terveysministeriöstä. Siirto ei aiheuta muutoksia palveluihin eikä niiden rahoitukseen.

Opetuksen ja kulttuurin valtionosuudet

Kuntien ja muiden koulutuksen järjestäjien koulutuspalvelujen sekä kulttuuritoimen valtionrahoitus määräytyy pääosin laskennallisen valtionosuusjärjestelmän mukaisesti yksikköhintojen ja suoritemäärien perusteella. Opetus- ja kulttuuritoimen käyttökustannusten valtionosuuksiin ja -avustuksiin ehdotetaan 2,7 mrd. euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla valtionosuusindeksi jäädytetään säästösyistä vuodeksi 2013. Tämä jäädytys ei koske teattereiden, orkestereiden ja museoiden valtionosuuksia, joihin vuodelle 2013 tehtävä indeksikorotus rahoitetaan veikkausvoittovaroista. Osa ammattikorkeakoulujen säästöistä toteutuu vähentämällä ennakointien mukaisesti koulutustarjontaa 2 030 aloituspaikalla vuodesta 2013 alkaen.

Uusiin oppilaitosten perustamishankkeisiin voidaan v. 2013 myöntää avustuksia 12 milj. euroa.

Kuntataloutta ja valtion tukea kunnille käsitellään tarkemmin yleisperustelujen luvussa 7 Peruspalvelubudjettitarkastelu.

Yliopistojen ja tieteen rahoitus

Vuodesta 2013 alkaen toteutetaan Taideyliopisto yhdistämällä Sibelius-Akatemia, Kuvataideakatemia ja Teatterikorkeakoulu. Taideyliopiston toimintaedellytykset turvataan olemassa olevan taloudellisen kehyksen puitteissa.

Yliopistoindeksi jäädytetään säästösyistä vuodeksi 2013.

Suomen Akatemian myöntämisvaltuus säilyy vuoden 2012 tasolla hallitusohjelman mukaisesti, mikä johtaa Akatemian käytettävissä olevien tutkimusmäärärahojen (ml. veikkausvoittovarat) n. 10 milj. euron leikkaukseen.

Opintotuki

Korkeakouluopiskelijoiden ateriatukeen ehdotetaan 0,1 euron korotusta, mikä lisää määrärahatarvetta 1,5 milj. eurolla.

Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuen eräitä myöntämisperusteita ehdotetaan selkeytettäväksi 1.8.2013 lukien. Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuessa varaudutaan matkalippujen hintojen noususta aiheutuvaan kustannusten nousuun.

Nuorten yhteiskuntatakuu

Nuorten yhteiskuntatakuuta toteutetaan yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriöön on osoitettu v. 2013 rahoitusta tätä tarkoitusta varten 28 milj. euroa. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle ehdotetaan 27 milj. euroa toimenpiteisiin, joilla voidaan vähentää ilman koulutusta jääneiden 20—29 -vuotiaiden nuorten määrää.

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikka

Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti säätiöitetään vuodesta 2013 alkaen. Valtion taidemuseon hallintomallin muuttaminen julkisoikeudelliseksi yhteisöksi käynnistetään siten, että se voidaan toteuttaa vuoden 2014 alusta.

Nuorisotyössä ja nuorisopolitiikassa painotetaan nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista erityisesti nuorten työpajatoimintaa ja etsivää nuorisotyötä kehittämällä sekä nuorten kasvu- ja elinolojen parantamista. Nuorten työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön osoitetaan 21,0 milj. euroa v. 2013, mistä tasokorotuksena 1,5 milj. euroa ja 2 milj. euroa siirtona työ- ja elinkeinoministeriöstä etsivään nuorisotyöhön osana nuorten yhteiskuntatakuuta.

Veikkausvoittovarojen käyttö

Arpajaislain mukaisesti raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuotto käytetään urheilun ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen ja nuorisotyön edistämiseen. Veikkausvoittovarat muodostavat keskeisen rahoituslähteen näillä sektoreilla. Arpajaislain mukaan em. pelejä toimeenpanevan rahapeliyhteisön asianomaisen tilikauden voittoa sekä voittovaroista myönnetyistä lainoista kertyviä kuoletuksia ja korkoja vastaavaksi arvioitu määräraha otetaan vuosittain valtion talousarvioon.

Veikkauksen voittovaroja arvioidaan kertyvän 531,9 milj. euroa. Voittovaroista käytetään jakosuhdelain mukaisesti vähintään 25 % urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen, 9 % nuorisotyön edistämiseen, 17,5 % tieteen edistämiseen ja 38,5 % taiteen edistämiseen. Tieteen menoista (pl. yliopistorahoitus) 26 % rahoitetaan veikkauksen ja raha-arpajaisten tuotoilla. Taiteen, kulttuuri-, museo- ja kirjastotoimen, liikunnan ja nuorisotyön valtionrahoituksen (ml. kulttuurin valtionosuudet) kokonaismäärästä 65 % myönnetään veikkausvoittovaroista.

Helsingin Olympiastadionin perusparannushankkeeseen osoitetaan veikkausvoittovaroista runsas 6 milj. euroa.