Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu

Talousarvioesitys 2013

Oikeusministeriön hallinnonala (pääluokka 25)PDF-versio

Oikeusministeriön hallinnonalalle ehdotetaan määrärahoja 869 milj. euroa, mikä on 9 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2012 varsinaisessa talousarviossa. Ilman vuosittain paljon vaihtelevia vaalimenoja hallinnonalan määrärahat kasvavat 36 milj. euroa vuoteen 2012 verrattuna. Suurimmat määrärahalisäykset ovat 21 milj. euroa palkkausten tarkistuksiin, 6 milj. euroa tuottavuutta lisäävään tietojärjestelmähankkeeseen, 4 milj. euroa arvonlisäveromenoihin ja 4 milj. euroa rikosvahinkokorvauksiin. Hallinnonalalle kohdistuu hallitusohjelmasta johtuvia säästöjä 14 milj. euroa, jossa on lisäystä vuoteen 2012 verrattuna 5 milj. euroa. Tästä lisäyksestä 3 milj. euroa liittyy julkisen hallinnon atk-säästöihin ja 2 milj. euroa tavoitteeseen lisätä valtion yhteishankintoja.

Hallinnonalan määrärahoista 36 milj. euroa on tarkoitettu ministeriölle ja sen yhteydessä toimiville virastoille, 360 milj. euroa tuomioistuimille, julkiseen oikeusapuun ja holhoustoimen edunvalvontapalveluihin, 232 milj. euroa rangaistusten täytäntöönpanoon, 106 milj. euroa ulosottotoimeen, 46 milj. euroa syyttäjäntoimeen, 55 milj. euroa arvonlisäveromenoihin, 2 milj. euroa vaalimenoihin ja 32 milj. euroa muihin menoihin.

Oikeusturvan tosiasiallinen toteutuminen

Oikeusturvaa kehitetään ja sopeutetaan kiristyviin talouden reunaehtoihin v. 2012 koottavan oikeusturvaohjelman linjausten pohjalta.

Osa oikeudenkäynneistä kestää liian pitkään. Kussakin tuomioistuinasteessa yli vuoden viipyneet asiat otetaan erityisseurantaan ja niiden nopeaa käsittelyä edistetään. Syyttäjien ja yleisten tuomioistuinten asianhallintajärjestelmien uudistamista jatketaan syyttäjien ja tuomioistuinten toimintaedellytysten, tuottavuuden ja asiakaspalvelun parantamiseksi, mihin ehdotetaan 6,4 milj. euron määrärahaa. Oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämistä koskeva laki ulotetaan hallintotuomioistuimiin, erityistuomioistuimiin ja hallinnon muutoksenhakulautakuntiin, jotta voidaan antaa asianosaiselle oikeussuojaa Euroopan ihmisoikeussopimuksen edellyttämällä oikeussuojakeinolla silloin, kun hallintoasiaa koskeva oikeudenkäynti viivästyy. Kansainvälistä suojelua hakevien yksilölliset oikeusapupalvelut siirretään kokonaisuudessaan oikeusapulain mukaisen oikeusapujärjestelmän piiriin hakijoiden oikeusturvan parantamiseksi. Tähän ehdotetaan 2,3 milj. euron siirtoa sisäasiainministeriön hallinnonalalta.

Teollis- ja tekijänoikeusasiat keskitetään Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnasta ja Helsingin käräjäoikeudesta markkinaoikeuteen 1.9.2013 lukien, mihin ehdotetaan 0,4 milj. euroa vuodelle 2013. Vuodelle 2013 ehdotetaan sekä lasten huoltoriitojen sovitteluun, eli ns. Follo-mallin käyttöön, että turvapaikkahakemuksia koskevien valitusten käsittelyaikojen lyhentämiseen vuodelle 2012 myönnetyn määrärahan (molemmat hankkeet yhteensä 1,9 milj. euroa) suuruista määrärahaa.

Rikollisuuden torjunta

Väkivallan ehkäisyssä painopisteinä ovat vakavien väkivaltarikosten ja nuorten kokeman väkivallan vähentäminen sekä haavoittuviin ryhmiin kohdistuvan väkivallan tunnistaminen.

Rangaistusten täytäntöönpanossa painopistettä siirretään edelleen hienokseltaan laitosseuraamuksista yhdyskuntaseuraamuksiin ja vankeusrangaistusten täytäntöönpanossa suljetuista laitoksista avolaitoksiin ja valvotun koevapauden nykyistä laajempaan käyttöön. Rikosseuraamuslaitoksen laitoskantaa ja henkilöstömäärää supistetaan laaditun sopeuttamissuunnitelman mukaisesti. Vuonna 2013 lakkautetaan yksi laitos. Rangaistusten täytäntöönpanon tuloksellisuutta ja toimintakykyä parannetaan kehittämällä toimintaprosesseja ja henkilöstön työpanoksen kohdentumista. Vankiloiden peruskorjausohjelmaa jatketaan paljusellien poistamiseksi, minkä johdosta Rikosseuraamuslaitoksen toimitilamenoihin ehdotetaan 1,2 milj. euron määrärahalisäystä. Jatketaan Rikosseuraamuslaitoksen toiminnan ohjaus- ja asiakastietojärjestelmä -hankkeen suunnittelua, mm. tuottavuuden parantamiseksi.

Harmaan talouden torjuntaan ehdotetaan tuomioistuimille, ulosottolaitokselle ja syyttäjälaitokselle yhteensä 5,2 milj. euroa, mikä on 0,6 milj. euroa enemmän kuin v. 2012.