Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2013

4.5. Muiden tulojen arviotPDF-versio

  2011 tilinpäätös 2012 budjetoitu 2013
esitys
2012—2013 muutos, %
         
Sekalaiset tulot, milj. euroa 4 723 5 507 4 925 -10,6
— siirto valtion eläkerahastosta 1 509 1 617 1 689 4,5
— EU-tulot 1 121 1 182 1 181 -0,1
— valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista 517 523 532 1,7
— Raha-automaattiyhdistyksen tuotto 367 390 413 5,9
— siirto valtion asuntorahastosta 166 130 117 -10,0
— muut 1 043 1 665 993 -40,4

Valtion sekalaisiksi tuloiksi v. 2013 arvioidaan 4 925 milj. euroa eli 582 milj. euroa vähemmän kuin on budjetoitu vuodelle 2012. Suurta eroa selittää vuoden 2012 II lisätalousarviossa budjetoitu n. 600 milj. euron tuloutus Kreikalle v. 2010 myönnetystä mutta osin nostamatta jääneestä kahdenvälisestä lainamäärärahasta. Valtion eläkerahastosta tuloutetaan valtion budjettitalouteen arvion mukaan 1 689 milj. euroa. Tuloutus vastaa lain mukaista enimmäismäärää eli 40 % vuotuisesta eläkemenosta. Euroopan unionilta saataviksi tuloiksi arvioidaan 1 181 milj. euroa eli suurin piirtein saman verran kuin on vuodelle 2012 budjetoitu. Euroopan unionilta saatavista tuloista merkittävimmät erät koostuvat maatalouden ja maaseudun kehittämisen tuista sekä rakennepoliittisesta tuesta. Myös veikkausvoittovaroja ja Raha-automaattiyhdistyksen tuottoa tuloutetaan valtion budjettitalouteen hieman vuodelle 2012 budjetoitua enemmän. Siirrot valtion asuntorahastosta sen sijaan alenevat runsaat 10 milj. euroa vuodesta 2013. Muita sekalaisiin tuloihin budjetoituja eriä ovat mm. maksutuotot.

  2011 tilinpäätös 2012 budjetoitu 2013
esitys
2012—2013 muutos, %
         
Korkotulot ja voiton tuloutukset, milj. euroa 2 043 1 955 1 916 -1,9
— korkotulot 195 131 128 -2,3
— osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot 1 307 1 400 1 419 1,4
— osuus Suomen Pankin voitosta 195 185 150 -18,9
— valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 346 240 220 -8,3

Korkotuloja ja voitontuloutuksia arvioidaan kertyvän 1 916 milj. euroa, mikä on 2 % vähemmän kuin vuodelle 2012 budjetoitu. Korkotuloiksi arvioidaan n. 130 milj. euroa, eli yhtä paljon kuin on vuodelle 2012 budjetoitu. Valtion korkotulot kertyvät valtion myöntämistä pitkäaikaisten lainojen sekä päivittäisen tarpeen ylittävien kassareservien sijoitustoiminnan koroista. Ennakoitu korkotulojen kehitys aiheutuu pääasiassa viennin jälleenrahoituksen lainakannan ennakoidusta kasvusta sekä kassareserviä koskevan korko-oletuksen laskusta. Tekijöiden vaikutus on karkeasti yhtä suuri mutta erisuuntainen, jolloin momentin tuloarvio ei merkittävästi muutu. Valtion kassareservien arvioidaan olevan 8,5 mrd. euroa v. 2013 ja keskituoton poikkeuksellisen alhainen, 0,1 %.

Osinkotuloiksi arvioidaan 1 019 milj. euroa. Nettotuloiksi osakemyynneistä on arvioitu edellisvuosien tapaan 400 milj. euroa. Suomen Pankista annetun lain mukaan Suomen Pankki tulouttaa valtiolle 50 % edellisen vuoden tuloksestaan. Pankkivaltuusto voi päättää tätä suuremman osuuden tulouttamisesta. Vaikka viime vuosina Suomen Pankki on tulouttanut pääsäännön mukaista määrää suurempia osuuksia valtiolle, vuodelle 2013 on oletettu samansuuruista tuloutusta kuin vuoden 2012 varsinaisessa talousarvioesityksessä, 150 milj. euroa. Valtion liikelaitosten voiton tuloutuksiksi arvioidaan 220 milj. euroa, josta Metsähallituksen osuus on 120 milj. euroa ja Senaatti-kiinteistöjen 100 milj. euroa.