Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2013

4.1. Keskeiset veroperustemuutokset vuonna 2013PDF-versio

Verotuloennusteessa on otettu huomioon hallitusohjelman sekä huhtikuun 2012 kehyspäätöksen mukaiset toimet tarkistettuine tuottovaikutuksineen. Hallitus pyrkii veropoliittisen linjauksensa mukaisesti vahvistamaan hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjaa ja sitä kautta osaltaan myös julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyttä. Osana tähän tähtääviä toimia hallitus laajentaa valtiontalouden veropohjaa ja tekee useita muutoksia veroperusteisiin. Hallituksen veropolitiikan perustavoitteena on hyvinvointipalveluiden rahoitus samalla kun hallitus tavoittelee valtiontalouden tasapainoa. Tavoitteina on myös vahvistaa talouskasvua ja työllisyyttä, parantaa yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta sekä ohjata tuotantoa ja kulutusta ympäristön kannalta kestävämpään suuntaan.

Vuonna 2013 toteutettavien veropoliittisten sopeuttamistoimien taustalla on tarve vahvistaa julkisen talouden tasapainoa. Verotuksen sopeutustoimien osana toteutetaan veroratkaisuja, joilla edistetään verotuksen oikeudenmukaisuutta sekä tuetaan talouskasvua ja innovatiivisuutta.

Huhtikuun 2012 kehyspäätöksen yhteydessä sovittiin useista v. 2013 voimaan tulevista veroperustemuutoksista tai muista verotuottoon vaikuttavista toimista. Merkittävimmät näistä ovat hallitusohjelman mukaisten ansiotuloverotuksen inflaatio- ja ansiotasotarkistuksien jättäminen tekemättä vuosina 2013 ja 2014 sekä kaikkien arvonlisäverokantojen korottaminen yhdellä prosenttiyksiköllä. Verotuloja kasvattaa myös varainsiirtoverotuksen kiristäminen, vakuutusmaksuveron korottaminen sekä kilometrikorvausten ylikompensaation purkaminen. Valtion tuloveroasteikkoon lisätään väliaikaisesti uusi ylin tuloluokka, ja suurten eläkkeiden ja perintöjen verotusta kiristetään. Pienituloisten verotusta kevennetään kasvattamalla työtulovähennystä ja kunnallisverotuksen perusvähennystä. Kasvuun tähtäävän tuotekehityksen tukemiseksi otetaan määräaikaisesti käyttöön verokannustin tutkimus- ja kehitystoiminnalle ja investointien lisäämiseksi teollisuuden tuotannollisten investointien poisto-oikeus kaksinkertaistetaan. Pääomatuloverotuksessa otetaan väliaikaisesti käyttöön sijoittajan verokannustin, jossa sijoittaja saa vähennyksen kasvuyritykseen tekemästään sijoituksesta. Lisäksi listaamattomiin kasvuyrityksiin tehtävien sijoitusten hankintameno-olettama nostetaan 50 prosenttiin. Veroperustemuutoksista kuntien tuloihin aiheutuvat muutokset kompensoidaan täysimääräisesti. Ansiotuloverotuksen kuntien verotuloja vähentävät muutokset kompensoidaan valtionosuusjärjestelmän kautta. Kuntien ja seurakuntien yhteisöverotuloja alentavat muutokset kompensoidaan korottamalla kuntien ja seurakuntien osuutta yhteisöveron tuotosta. Lisäksi kuntien yhteisövero-osuus maksetaan 5 prosenttiyksiköllä korotettuna vuosina 2013—2015. Myös seurakunnille sovelletaan väliaikaisesti korotettua yhteisövero-osuutta. Energiaverotuksessa kannustetaan vähäpäästöisyyteen siirtämällä lämmityspolttoaineiden veron painopistettä hiilidioksidiveroon.

Hallitusohjelman mukaisesti pankkivero otetaan käyttöön vuoden 2013 alusta lukien, ja jo aiemmin päätetyn mukaisesti ajoneuvoveroa sekä jäteveroa korotetaan, turpeen ja maakaasun verotukia pienennetään ja asuntolainojen korkovähennysoikeutta rajataan. Lisäksi valtion verotuloja kasvattaa myös Yleisradio Oy:n toiminnan rahoittamiseksi v. 2013 käyttöön otettava yleisradiovero, jonka tuotto kertyy ansio- ja pääomatulovero- sekä yhteisöveromomenteille. Yleisradioveron tuotolla katetaan Yleisradio Oy:n toiminnan lisäksi yleisradioveroon liittyvät verohallinnon kantokustannukset.

Yhteisöverotuksessa huomioidaan koulutuskulujen verovähennys. Lisäksi korkomenojen vähennysoikeutta rajoitetaan.

Valtion verotuottoja lisääviä veroperustemuutoksia ehdotetaan vuodelle 2013 yhteensä n. 2 mrd. euron edestä vuositasolla. Hallitusohjelman linjauksesta poiketen, mutta kehyspäätöksen mukaisesti tuloveroperusteita ei tarkisteta vuosina 2013 ja 2014 ansiotason nousun kompensoimiseksi, mikä edellä mainitun lisäksi laskennallisesti kasvattaa verotuottoa n. 260 milj. euroa v. 2013. Verotuottoa vähentäviä veroperustemuutoksia on n. 0,6 mrd. euron edestä. Väliaikaisen kuntien ja seurakuntien yhteisövero-osuuden korotuksen osuus verotuottoa vähentävistä toimista on n. 250 milj. euroa. Voimaantulovuonna monien perustemuutosten vaikutus jää pienemmäksi muun muassa verojen maksamiseen liittyvästä viiveestä johtuen. Vuositasolla tarkasteltuna v. 2013 toteutettavien veroperustemuutosten nettovaikutus lisää verotuloja n. 1,5 mrd. euroa (pl. ansiotuloverotuksen inflaatiotarkistuksesta luopuminen).

Verotuksen kokonaistasoon vaikuttavat valtion päätösten lisäksi kunnallisverotuksen ja sosiaalivakuutusmaksujen taso. Vuoteen 2012 verrattuna kokonaisveroasteen arvioidaan nousevan ½ prosenttiyksikköä.