Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              04. Lautakuntien toimintamenot
              21. Kansainvälinen yhteistyö
              22. Tutkimus ja kehittäminen
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maatalous
         50. Vesitalous
         60. Metsätalous
         63. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

02. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 089 000 euroa.

Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus (Tike) on palveluyksikkö, joka huolehtii sille laissa määrätyistä tilasto-, rekisteri- ja tietohallintotehtävistä sekä hoitaa maa- ja metsätalousministeriön ja sen hallinnonalan tukitehtäviä sen mukaan kuin maa- ja metsätalousministeriö on määrännyt.

Tike tukee vuodelle 2013 maa- ja metsätalousministeriön pääluokkaperusteluissa esitettyjen toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista tuottamalla luotettavaa ja ajankohtaista tietoa maatalouden, maaseudun ja maaseutuympäristön tilasta ja muutoksista sekä tarjoamalla hallinnon käyttöön tehokkaita ja luotettavia tietojärjestelmäpalveluita.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2013 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen tietopalvelukeskukselle alustavasti seuraavat tulostavoitteet:

Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnallinen tehokkuus

Toimintamenot palvelukokonaisuuksittain

  2011 tilinpäätös
Menot
1 000 €
Htv Tulot
1 000 €
2012 varsinainen talousarvio
Menot
1 000 €
Htv Tulot
1 000 €
2013 esitys
Menot
1 000 €
Htv Tulot
1 000 €
                   
Tilastoviranomaistehtävät 2 377 30 - 2 142 24 - 2 000 24 -
IT-palvelut1) 7 285 103 7 519 7 510 106 7 025 7 500 106 7 125
Muut palvelut 1 708 30 - 1 343 30 - 1 400 29 146
Maksullinen toiminta2) 168 1 168 200 2 300 450 4 450
Yleishallinto 2 806 32 14 2 605 28 63 2 500 26 40
Yhteensä 14 344 196 7 701 13 800 190 7 388 13 850 189 7 761

1) Perustuvat Tiken ja MMM:n hallinnonalan virastojen ja laitosten välisiin palvelusopimuksiin.

2) Tiken maksuasetuksen mukaisten suoritteiden tuottaminen.

Tuottavuuden tunnuslukuja

Tuottavuus

  2011
toteutuma
2012
arvio
2013
tavoite
       
Tietojärjestelmien tuotantoympäristön toimenpidepyynnöt, kpl 5 235 5 500 5 700
Tietojärjestelmien ylläpito- ja kehittämispalveluiden toimenpidepyynnöt, kpl 5 685 5 900 6 000
Tietojärjestelmämuutosten tuotantoonviennit, kpl 311 330 350
Painettujen tilastojulkaisujen levikki, kpl 1 122 1 300 850
Sähköisten tilastojulkaisujen levikki, lataukset 7 233 3 500 3 800

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 14 344 13 800 13 850
Bruttotulot 7 701 7 388 7 761
Palvelusopimuksiin perustuen 7 519 7 025 7 125
— Maa- ja metsätalousministeriö 1 100 1 100 1 100
— Maaseutuvirasto 4 200 3 900 3 900
— Elintarviketurvallisuusvirasto 1 600 1 600 1 600
— Muut virastot ja laitokset 619 425 525
Maksuasetukseen perustuen 168 300 450
Muut tulot 14 63 186
Nettomenot 6 643 6 412 6 089
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 375    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 702    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 7 647 7 325 7 575
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 3 340 5 973 5 500
— osuus yhteiskustannuksista 4 840 1 406 2 000
Kustannukset yhteensä 8 180 7 379 7 500
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -533 -54 75
Kustannusvastaavuus, % 93 99 101

Bruttomenoissa ja bruttotuloissa on otettu huomioon lisäyksenä 100 000 euroa palvelusopimuksiin perustuvan toiminnan johdosta ja 273 000 euroa muun maksullisen toiminnan kasvusta. Tuottavuustoimenpiteiden johdosta vähennetään yhtä henkilötyövuotta vastaava henkilöstö, vähennyksestä ei aiheudu muutoksia määrärahaan.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Palkkausten tarkistukset 323
Tuottavuussäästöjen tilapäinen käyttö (1 htv) 70
Tuottavuussäästöjen kertaluonteisen käytön poistaminen (-1 htv) -716
Yhteensä -323

2013 talousarvio 6 089 000
2012 II lisätalousarvio 181 000
2012 talousarvio 6 412 000
2011 tilinpäätös 5 970 000