Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              04. Lautakuntien toimintamenot
              21. Kansainvälinen yhteistyö
              22. Tutkimus ja kehittäminen
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maatalous
         50. Vesitalous
         60. Metsätalous
         63. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 31 012 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös eräiden Suomen tekemien kalastusta koskevien sopimusten valvonnasta aiheutuvien menojen sekä kalastuslain (286/1982) 14 §:n mukaisten korvausten sekä eläinkoelautakunnan menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriö tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa toiminnalleen vuoden 2013 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti seuraavat tulostavoitteet:

Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnallinen tehokkuus
  • — Ministeriön toimintatapoja kehitetään ja tuottavuutta parannetaan.
Taloudellisuus

Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenojen ja henkilöstön jakautuminen tehtävittäin

  2011
htv
milj. € 2012
htv
milj. € 2013
htv
milj. €
             
Maaseudun kehittäminen ja maatalous 89 6,3 85 6,3 85 6,8
Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu 53 3,8 54 4,1 54 4,4
Kala-, riista- ja porotalous 35 3,9 34 4,1 34 5,1
Vesitalous ja maanmittaus 25 1,8 25 2,2 25 2,1
Metsätalous 29 2,3 28 2,3 27 2,2
Keskitetyt tukitehtävät 52 7,9 55 9,5 56 10,4
Yhteensä 283 26,0 281 28,5 281 31,0

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 31 423 31 061 33 612
Bruttotulot 3 118 2 600 2 600
Nettomenot 28 305 28 461 31 012
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 183    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 884    

Kalastuksen valvonnan menot ovat yhteensä 1 560 000 euroa. Vastaavat EU-osuuksien tuloutukset on otettu huomioon momentilla 12.30.04. Tenojoen kalastuslupamaksutuloista vuonna 2012 valtiolle kuuluvana osuutena on otettu huomioon 135 000 euroa. Tenojoen kalastuslupatuloista vuonna 2013 kertyväksi arvioitu tulo on merkitty momentille 12.30.41.

Määrärahasta käytetään edelleen 1 100 000 euroa Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskukselta hankittaviin IT-palveluihin.

Hallitusohjelmaan perustuen perustetaan eläinsuojeluasiamiehen virka.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos 1 831
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -1 011
Hallinnon tilatehokkuus (HO) -700
Palkkausten tarkistukset 794
Siirto momentilta 30.30.20 100
Palkeet-hinnoittelun yhtenäistäminen -12
Tuottavuussäästöjen tilapäinen käyttö (1 htv) 570
Siirto momentilta 30.30.01 1 000
Siirto momentilta 30.01.03 781
Tuottavuussäästöjen kertaluonteisen käytön poistaminen (-1 htv) -802
Yhteensä 2 551

2013 talousarvio 31 012 000
2012 II lisätalousarvio 438 000
2012 talousarvio 28 461 000
2011 tilinpäätös 26 006 000