Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              04. Lautakuntien toimintamenot
              21. Kansainvälinen yhteistyö
              22. Tutkimus ja kehittäminen
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maatalous
         50. Vesitalous
         60. Metsätalous
         63. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

01. HallintoPDF-versio

Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan pääluokkaperusteluissa on esitetty toimialan yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet, joita hallinto-luvussa budjetoidut virastot ja muu toiminta tukevat.

Tässä luvussa on budjetoitu maa- ja metsätalousministeriön toimialan hallinnosta maa- ja metsätalousministeriön, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) ja Maaseutuviraston (Mavi) sekä valituslautakuntien menot. Virastot hankkivat talous- ja henkilöstöhallinnon tuki- ja asiantuntijapalvelut Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukselta ja palveluja Valtion IT-palvelukeskukselta.

Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvia tehtäviä hoidetaan valtion aluehallinnossa (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa ja aluehallintovirastoissa), joiden määrärahoja ei ole budjetoitu tässä pääluokassa. Maatalous- ja maaseutupolitiikan, kalastuspolitiikan sekä maa- ja metsätalousministeriön toimialan vesitalouden toimeenpanotehtäviä valtion aluehallinnossa hoitavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. ELY-keskusten toimintamenot on budjetoitu työ- ja elinkeinoministeriön pääluokkaan. Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluviin tehtäviin kohdistui vuonna 2011 yhteensä noin 990 henkilötyövuotta vastaava henkilöstö, josta EU:n maatalous-, maaseutu- ja kalastuspolitiikan toimeenpanotehtävissä noin 790 henkilötyövuotta ja vesivarojen käyttö- ja hoitotehtävissä noin 200 henkilötyövuotta. Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvia eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä elintarviketurvallisuuden valvonnan tehtäviä valtion aluehallinnossa hoitavat aluehallintovirastot. Niiden toimintamenot on budjetoitu valtiovarainministeriön pääluokkaan, missä vuonna 2011 toimi noin 55 henkilötyövuotta vastaava henkilöstö eläinlääkintähuollon ja elintarvikevalvonnan tehtävissä. Vesitalouden tehtäviin käytetään edelleen myös pääluokassa 35 budjetoituja ympäristöhallinnon voimavaroja. Lisäksi tullilaitos suorittaa EU:n yhteisen maatalouspolitiikan edellyttämiä tarkastustehtäviä (toimintamenot momentilta 28.10.02).

01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 31 012 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös eräiden Suomen tekemien kalastusta koskevien sopimusten valvonnasta aiheutuvien menojen sekä kalastuslain (286/1982) 14 §:n mukaisten korvausten sekä eläinkoelautakunnan menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriö tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa toiminnalleen vuoden 2013 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti seuraavat tulostavoitteet:

Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnallinen tehokkuus
  • — Ministeriön toimintatapoja kehitetään ja tuottavuutta parannetaan.
Taloudellisuus

Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenojen ja henkilöstön jakautuminen tehtävittäin

  2011
htv
milj. € 2012
htv
milj. € 2013
htv
milj. €
             
Maaseudun kehittäminen ja maatalous 89 6,3 85 6,3 85 6,8
Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu 53 3,8 54 4,1 54 4,4
Kala-, riista- ja porotalous 35 3,9 34 4,1 34 5,1
Vesitalous ja maanmittaus 25 1,8 25 2,2 25 2,1
Metsätalous 29 2,3 28 2,3 27 2,2
Keskitetyt tukitehtävät 52 7,9 55 9,5 56 10,4
Yhteensä 283 26,0 281 28,5 281 31,0

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 31 423 31 061 33 612
Bruttotulot 3 118 2 600 2 600
Nettomenot 28 305 28 461 31 012
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 183    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 884    

Kalastuksen valvonnan menot ovat yhteensä 1 560 000 euroa. Vastaavat EU-osuuksien tuloutukset on otettu huomioon momentilla 12.30.04. Tenojoen kalastuslupamaksutuloista vuonna 2012 valtiolle kuuluvana osuutena on otettu huomioon 135 000 euroa. Tenojoen kalastuslupatuloista vuonna 2013 kertyväksi arvioitu tulo on merkitty momentille 12.30.41.

Määrärahasta käytetään edelleen 1 100 000 euroa Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskukselta hankittaviin IT-palveluihin.

Hallitusohjelmaan perustuen perustetaan eläinsuojeluasiamiehen virka.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos 1 831
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -1 011
Hallinnon tilatehokkuus (HO) -700
Palkkausten tarkistukset 794
Siirto momentilta 30.30.20 100
Palkeet-hinnoittelun yhtenäistäminen -12
Tuottavuussäästöjen tilapäinen käyttö (1 htv) 570
Siirto momentilta 30.30.01 1 000
Siirto momentilta 30.01.03 781
Tuottavuussäästöjen kertaluonteisen käytön poistaminen (-1 htv) -802
Yhteensä 2 551

2013 talousarvio 31 012 000
2012 II lisätalousarvio 438 000
2012 talousarvio 28 461 000
2011 tilinpäätös 26 006 000

02. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 089 000 euroa.

Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus (Tike) on palveluyksikkö, joka huolehtii sille laissa määrätyistä tilasto-, rekisteri- ja tietohallintotehtävistä sekä hoitaa maa- ja metsätalousministeriön ja sen hallinnonalan tukitehtäviä sen mukaan kuin maa- ja metsätalousministeriö on määrännyt.

Tike tukee vuodelle 2013 maa- ja metsätalousministeriön pääluokkaperusteluissa esitettyjen toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista tuottamalla luotettavaa ja ajankohtaista tietoa maatalouden, maaseudun ja maaseutuympäristön tilasta ja muutoksista sekä tarjoamalla hallinnon käyttöön tehokkaita ja luotettavia tietojärjestelmäpalveluita.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2013 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen tietopalvelukeskukselle alustavasti seuraavat tulostavoitteet:

Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnallinen tehokkuus

Toimintamenot palvelukokonaisuuksittain

  2011 tilinpäätös
Menot
1 000 €
Htv Tulot
1 000 €
2012 varsinainen talousarvio
Menot
1 000 €
Htv Tulot
1 000 €
2013 esitys
Menot
1 000 €
Htv Tulot
1 000 €
                   
Tilastoviranomaistehtävät 2 377 30 - 2 142 24 - 2 000 24 -
IT-palvelut1) 7 285 103 7 519 7 510 106 7 025 7 500 106 7 125
Muut palvelut 1 708 30 - 1 343 30 - 1 400 29 146
Maksullinen toiminta2) 168 1 168 200 2 300 450 4 450
Yleishallinto 2 806 32 14 2 605 28 63 2 500 26 40
Yhteensä 14 344 196 7 701 13 800 190 7 388 13 850 189 7 761

1) Perustuvat Tiken ja MMM:n hallinnonalan virastojen ja laitosten välisiin palvelusopimuksiin.

2) Tiken maksuasetuksen mukaisten suoritteiden tuottaminen.

Tuottavuuden tunnuslukuja

Tuottavuus

  2011
toteutuma
2012
arvio
2013
tavoite
       
Tietojärjestelmien tuotantoympäristön toimenpidepyynnöt, kpl 5 235 5 500 5 700
Tietojärjestelmien ylläpito- ja kehittämispalveluiden toimenpidepyynnöt, kpl 5 685 5 900 6 000
Tietojärjestelmämuutosten tuotantoonviennit, kpl 311 330 350
Painettujen tilastojulkaisujen levikki, kpl 1 122 1 300 850
Sähköisten tilastojulkaisujen levikki, lataukset 7 233 3 500 3 800

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 14 344 13 800 13 850
Bruttotulot 7 701 7 388 7 761
Palvelusopimuksiin perustuen 7 519 7 025 7 125
— Maa- ja metsätalousministeriö 1 100 1 100 1 100
— Maaseutuvirasto 4 200 3 900 3 900
— Elintarviketurvallisuusvirasto 1 600 1 600 1 600
— Muut virastot ja laitokset 619 425 525
Maksuasetukseen perustuen 168 300 450
Muut tulot 14 63 186
Nettomenot 6 643 6 412 6 089
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 375    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 702    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 7 647 7 325 7 575
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 3 340 5 973 5 500
— osuus yhteiskustannuksista 4 840 1 406 2 000
Kustannukset yhteensä 8 180 7 379 7 500
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -533 -54 75
Kustannusvastaavuus, % 93 99 101

Bruttomenoissa ja bruttotuloissa on otettu huomioon lisäyksenä 100 000 euroa palvelusopimuksiin perustuvan toiminnan johdosta ja 273 000 euroa muun maksullisen toiminnan kasvusta. Tuottavuustoimenpiteiden johdosta vähennetään yhtä henkilötyövuotta vastaava henkilöstö, vähennyksestä ei aiheudu muutoksia määrärahaan.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Palkkausten tarkistukset 323
Tuottavuussäästöjen tilapäinen käyttö (1 htv) 70
Tuottavuussäästöjen kertaluonteisen käytön poistaminen (-1 htv) -716
Yhteensä -323

2013 talousarvio 6 089 000
2012 II lisätalousarvio 181 000
2012 talousarvio 6 412 000
2011 tilinpäätös 5 970 000

03. Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 27 487 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetussa laissa (1336/1992) tarkoitettujen korvausten maksamiseen Ahvenanmaan maakunnalle.

Selvitysosa:Maaseutuviraston (Mavi) tehtävänä on EU:n yhteisen maatalouspolitiikan mukaisten toimenpiteiden, yhteisön osaksi rahoittamien maaseudun kehittämistoimien ja näitä täydentävien kansallisten toimenpiteiden hallinto- ja toimeenpanotehtävät.

Mavi tukee osaltaan pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti:

  • — Suorittamalla tukijärjestelmien ja muiden toimenpiteiden suunnittelu-, ohjaus- ja toimeenpanotehtäviä.
  • — Toimeenpanemalla Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman täysimääräisesti.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2013 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti Maville seuraavat tulostavoitteet:

  • — Valmistaudutaan EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistukseen toteuttamalla uudistuksesta johtuvat tukijärjestelmämuutokset.
  • — Valmistaudutaan ohjelmakauden 2007—2013 sulkemiseen aikataulusuunnitelman mukaisesti sekä valmistaudutaan uuden ohjelmakauden toimeenpanon vaatimiin muutoksiin ja uudistuksiin.
  • — Varmistetaan tulosohjauksen keinoin ELY-keskusten vastuulla olevien ohjelman toimeenpanoon liittyvien toimien toteuttaminen menestyksellisesti.
  • — Mavi kehittää sähköisiä palveluitaan painopisteen siirtyessä yhä enemmän hallinnon prosessien sähköistämiseen.
Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnallinen tehokkuus

Toimintamenot ja henkilötyövuodet toiminnoittain

Toiminnot 2011 toteutuma
Kustannukset
1 000 €
Htv1) 2012 arvio
Kustannukset
1 000 €
Htv1) 2013 esitys
Kustannukset
1 000 €
Htv1)
             
Tukijärjestelmien suunnittelu ja hallinnointi 7 048 75 6 838 75 6 828 75
Hakemusten käsittely 1 300 13 1 226 13 1 229 13
Tukimaksujen käsittely 2 010 20 1 859 21 1 912 21
Tukien valvonta ja tarkastukset 2 167 24 2 279 25 2 185 25
Tukien takaisinperintä ja saatavien seuranta 866 10 797 10 819 10
Yhteistyö ja kehittäminen 1 466 16 1 403 16 1 366 15
Sisäinen tarkastus ja valvonta 460 5 417 5 410 5
Tietotekniikka ja -hallinto 13 638 48 13 078 47 12 738 46
Yhteensä 28 955 211 27 897 212 27 487 210

1) Htv- ja kulujakaumat on laadittu työajanseurantajärjestelmän tietojen perusteella. Htv-määrät sisältävät myös teknisellä avulla palkatut, joiden htv-kertymä ei ole tuottavuustoimien eikä kiintiöksi asetetun henkilötyövuosien enimmäismäärän piirissä. Teknisellä avulla palkattujen htv-kertymä oli vuonna 2011 noin 8 htv, tason arvioidaan säilyvän samana vuosina 2012 ja 2013.

Tuotokset ja laadunhallinta

Mavi laajentaa sähköisiä palveluitaan mm. sähköistämällä hallinnon prosesseja. Mavi tukee, ohjeistaa, kouluttaa, neuvoo ja ohjaa ELY-keskuksia, kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia ja toimintaryhmiä. Asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset ja muu palaute otetaan huomioon toiminnan kehittämisessä ja laadunhallinnassa. Virasto kehittää tukijärjestelmien toimeenpanossa käytettäviä tietojärjestelmiä.

Henkilötyövuosissa on otettu huomioon 1 henkilötyövuoden vähentyminen tuottavuustoimien johdosta. Mitoituksessa on otettu huomioon 1 henkilötyövuoden lisäys FLEGT-lisätoimiasetuksen (Puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattavien toimijoiden vahvistamisesta annettu EU:n parlamentin ja neuvoston asetus N:ro 995/2010) mukaisten toimeenpanotehtävien johdosta.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 29 647 26 082 28 152
Bruttotulot 692 575 665
Nettomenot 28 955 25 507 27 487
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 8 519    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 025    

Määrärahasta käytetään 3 900 000 euroa Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskukselta hankittaviin tietotekniikkapalveluihin.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos 2 000
Palkkausten tarkistukset 491
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -50
Muu toiminnan supistuminen -297
FLEGT-toimeenpanotehtävät (siirto momentilta 30.60.42) 100
Tukisovelluksen uudistaminen (siirto momentilta 28.70.20) 1 300
Sähköinen pinta-alatukien haku (momentilta 28.70.20 siirretyn lisäyksen poistaminen) -200
Tuottavuussäästöjen tilapäinen käyttö (9 htv) 2 298
Tuottavuussäästöjen kertaluonteisen käytön poistaminen (-10 htv) -2 881
Siirto momentille 30.01.01 -781
Yhteensä 1 980

Ahvenanmaan kunnille maksetaan korvauksia niistä tehtävistä, joita ne hoitavat maa- ja metsätalousministeriön ja muiden maaseutuelinkeinoviranomaisten, valtion ja Euroopan unionin varoista myöntämiin ja maksamiin avustuksiin, korvauksiin, palkkioihin ja muihin tukiin liittyen. Korvausten maksaminen on Maaseutuviraston tehtävä. Korvaukset suoritetaan valtioneuvoston asetuksen mukaisesti.


2013 talousarvio 27 487 000
2012 II lisätalousarvio 375 000
2012 talousarvio 25 507 000
2011 tilinpäätös 24 461 000

04. Lautakuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 895 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan ja eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan menoihin.

Selvitysosa:Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta käsittelee muutoksenhakuviranomaisena maaseutuelinkeinohallinnon, lähinnä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, Suomen riistakeskuksen sekä kalastusalueiden päätöksistä tehtyjä valituksia ja ns. prosessuaalisia kanteluja. Valituslautakunta on antanut päätöksiä seuraavasti: 354 kpl v. 2008, 348 kpl v. 2009, 246 kpl v. 2010 ja 266 kpl v. 2011.

Valitusasian keskimääräinen käsittelyaika valituslautakunnassa 2000-luvulla on ollut noin 6,1 kk. Valitusten keskimääräinen käsittelyaika v. 2011 oli noin 6,9 kk. Tavoitteena on jatkossa pitää käsittelyaika enintään noin 6 kuukaudessa. EU:n ja kansallisten maatalousoikeudellisten säädösten määrällä ja moniportaisuudella sekä tiheällä muuttuvuudella on kuitenkin vaikutuksensa valitusasioiden vaikeusasteeseen ja käsittelyaikaan.

Valituslautakunnan päätöksistä voi hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta, kuitenkin tukiasioissa yleensä vain valitusluvalla.

Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan tehtävänä on antaa asiantuntijalausuntoja eläinlääkintään liittyvissä hoitovirhekysymyksissä. Arviolautakunta antoi vuonna 2011 yhteensä 25 lausuntoa ja niiden käsittely kesti keskimäärin noin 6,5 kk.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta 835 000
Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta 60 000
Yhteensä 895 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Palkkausten tarkistukset 22
Yhteensä 22

2013 talousarvio 895 000
2012 II lisätalousarvio 13 000
2012 talousarvio 873 000
2011 tilinpäätös 871 000

21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 669 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) niiden kulutusmenojen maksamiseen, jotka aiheutuvat yhteistyöstä kansainvälisten järjestöjen puitteissa solmituista kansainvälisistä ja valtioiden välisistä sopimuksista ja muusta alan kansainvälisestä yhteistyöstä

2) maa- ja metsätalousministeriön toimialan lähialueyhteistyöhankkeisiin ja niiden valmistelusta ja hallinnoinnista aiheutuviin kustannuksiin sekä kansainvälisen taloudellis-teknologisen yhteistyön edistämiseen tähtäävien soveltuvuustutkimusten yms. selvitysten hankkimiseen

3) kansainväliseen toimintaan liittyviin valtionapuihin.

Määrärahaa saa käyttää enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.


2013 talousarvio 669 000
2012 talousarvio 669 000
2011 tilinpäätös 669 000

22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 343 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) eri virastoilta, laitoksilta tai muilta organisaatioilta hankittavista, maa- ja metsätalousministeriön toimialan strategista ohjaamista ja kehittämistä tukevista tutkimuksista, selvityksistä sekä arvioinneista aiheutuviin menoihin ja palkkioihin

2) valtionapujen myöntämiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös määräaikaisen enintään 61 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa on otettu huomioon valtion virastojen ja laitosten osuudet yhteistutkimushankkeisiin.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Määrärahalla hankitaan tutkimustietoa pääluokkaperusteluissa todettuja vaikuttavuustavoitteita ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteita tukevan päätöksenteon tueksi.

Määrärahalla rahoitetaan sektoritutkimuksen ohjausjärjestelmän mukaisia, valtioneuvoston määrittämien aihepiirien tutkimusohjelmia. Määrärahalla rahoitetaan EU:n ERA-NET -ohjelmiin liittyviä kansallisia tutkimushankkeita ja muiden EU:n strategioiden ja toimintasuunnitelmien toimeenpanoon liittyvien tutkimushankkeiden kansallisia osuuksia. Muiden valtion virastojen ja laitosten rahoitusosuudet tästä määrärahasta rahoitettaviin maa- ja metsätalousministeriön kokonaisvastuulla oleviin yhteistutkimushankkeisiin tuloutetaan tälle momentille. Tulokertymäksi arvioidaan 300 000 euroa.


2013 talousarvio 3 343 000
2012 talousarvio 3 343 000
2011 tilinpäätös 3 643 000

29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 28 000 000 euroa.


2013 talousarvio 28 000 000
2012 talousarvio 28 000 000
2011 tilinpäätös 26 338 207

66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 3 514 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää maa- ja metsätalousministeriön toimialaan liittyvien jäsenmaksujen ja vapaaehtoisten rahoitusosuuksien maksamiseen muissa maissa ja Suomessa toimiville kansainvälisille organisaatioille sekä muihin kansainvälisistä sitoumuksista aiheutuviin maksuihin.


2013 talousarvio 3 514 000
2012 talousarvio 3 514 000
2011 tilinpäätös 3 714 000