Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maatalous
         50. Vesitalous
         60. Metsätalous
         63. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuriPDF-versio

Selvitysosa:Tässä luvussa on budjetoitu Maanmittauslaitoksen ja Geodeettisen laitoksen toiminnasta aiheutuvat menot sekä kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot.

Toimintaympäristö

Ajantasaisten kiinteistö- ja maastotietojen ja niihin liittyvien sähköisten tietopalveluiden merkitys yhteiskunnan toiminnoissa kasvaa prosessien sähköistyessä, minkä seurauksena kansallisen kiinteistötietojärjestelmän ja maastotietojärjestelmän luotettavuudelle ja toimivuudelle kohdistuu yhä lisääntyviä vaatimuksia.

Kiinteistöjen kirjaamistehtävien hoito on vakiintumassa ja vuoden aikana otetaan käyttöön uusi lainhuuto- ja kiinnitysrekisterijärjestelmä ja siihen liittyvä uudistettu sähköinen kirjaamisjärjestelmä. Vuonna 2014 käyttöön otettavan sähköisen kiinteistövaihdantajärjestelmän kehittämistä jatketaan.

Maastotietojärjestelmän kehittämistä jatketaan siten, että maastotietojen käytettävyys ja käyttö yhteiskunnan eri toiminnoissa lisääntyy, tietoaineistojen harmonisointi etenee ja tietoyhteistyö eri toimijoiden kanssa syvenee. Maastotietojen avautuminen maksuttomiksi ja avoimen datapolitiikan yleistyminen hallinnossa lisää tietojen käyttömahdollisuuksia ja vaatimuksia Maanmittauslaitoksen tiedoille ja tietopalveluille.

Paikkatietojen käytön tehostamiseen tähtäävän INSPIRE-direktiivin kansallinen toimeenpano jatkuu. Direktiivin toimeenpanoon liittyen Maanmittauslaitos huolehtii paikkatietoinfrastruktuurin kehittämisen tukipalveluiden järjestämisestä ja kehittää omien tietovarantojen hallintaa sekä niistä annettavia tietopalveluja direktiivin vaatimusten mukaisesti. Geodeettinen laitos osallistuu INSPIRE-direktiivin toimeenpanon edellyttämien palvelujen kehittämiseen sekä kansallisella että Euroopan tasolla. Tarve kehittää yhteistyötä ilmakuvaus- ja lasersatelliittiaineistojen hankinnassa lisääntyy.

Varaudutaan luonnontuhojen yhteydessä tehtäviin ilmakuvauksiin.

Geodeettisen laitoksen Metsähovin tutkimusaseman toimintaedellytysten parantamista jatketaan ajanmukaistamalla tutkimusaseman laitekantaa. Paikantamisen luotettavuuden parantamiseksi Suomen pysyvä GNSS-verkko FinnRef uusitaan vuoteen 2017 mennessä.

Maatilatalouden rakennekehityksen johdosta tilusjärjestelyjen tarve ja kysyntä pysyvät edelleen korkealla tasolla. Tilusjärjestelytoiminnassa keskitytään peltoalueiden kiinteistörakenteen kehittämiseen.

Maanmittauslaitoksen palvelutason odotetaan olevan samantasoista koko maassa ja tarve keventää hallintoa kasvaa, minkä seurauksena Maanmittauslaitoksen organisaatiota on kevennettävä vuoden 2014 alusta lukien siirtymällä yksiportaiseen valtakunnalliseen toimintamalliin.

01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 51 052 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös laitoksen toimintaan liittyvien jäsenmaksujen maksamiseen.

Selvitysosa:Maanmittauslaitoksen tehtävänä ovat maanmittaustoimitukset, kiinteistöjä koskevat kirjaamisasiat, kiinteistörekisterin ja lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin pitäminen sekä kiinteistötietojärjestelmän hallinnosta ja kehittämisestä huolehtiminen, maastotietoja koskevien tietokantojen ylläpito, ilmakuvapalvelut ja paikkatietojen yhteiskäytöstä huolehtiminen. Lisäksi Maanmittauslaitos tuottaa edellä mainittuihin tehtäviin liittyviä muita palveluja.

Maanmittauslaitos tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden toteuttamista seuraavasti:

 • — laitoksen tuottamien ja ylläpitämien aineistojen ja rekisterien kattavuutta, laatua ja ajantasaisuutta parannetaan
 • — aineistot tuotetaan yhteensopiviksi ja saatetaan mahdollisimman laajaan käyttöön
 • — kiinteistötietojärjestelmän kiinteistörekisteri ja siihen kuuluva kiinteistörekisterikartta sekä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri ovat jatkuvasti ajan tasalla
 • — maastotiedoista ajantasaistetaan vuosittain tietiedot, muut kohteet alueen muutosnopeudesta riippuen 5—10 vuoden välein
 • — huolehditaan kiinteistö- ja maastotietojen valtakunnallisen tietopalvelun jatkuvasta toimivuudesta ja
 • — jatketaan paikkatietojen yhteiskäytön ja kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin kehittämistä INSPIRE-direktiivin soveltamisen mukaisesti.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2013 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti Maanmittauslaitokselle seuraavat tulostavoitteet:

Vaikuttavuus

  2011
toteutuma
2012
ennakoitu
2013
tavoite
       
Maastotietokannan ajantasaisuusindeksi 96 96 97
Kiinteistörekisterin perusparannuksen kattavuusindeksi (1.1.2003 = 0), % 75 80,8 88,9
Tietovarastojen hyödyntäminen, muutos ed. vuodesta, % 24 2 3

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2011
toteutuma
2012
ennakoitu
2013
tavoite
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Taloudellisuus, yksikkökustannukset      
— lohkomistoimitukset, euroa/lohkokiinteistö 818 850 850
— maastotietokannan ajantasaistus, euroa/km² 138 155 158
Tuotokset ja laadunhallinta      
Suoritteiden määrä      
— toimitustuotanto, toimituksia, kpl 21 617 20 600 20 500
— tilusjärjestelyt (uusjaot), kpl 10 9 8
— kirjaamisasiat, kpl 261 000 255 000 260 000
— maastotietotuotanto yhteensä, km² 45 748 49 000 47 000
Laadunhallinta      
Organisaation palvelukyky      
— lohkomisten kestoaika, kk 6,9 6,0 6,0
— maastotiedon keruun täydellisyys, % 98 95 95
Henkisten voimavarojen hallinta      
Henkilöstömäärä, henkilötyövuosia, yhteensä 1 838 1 890 1 877

Henkilötyövuosien määrä vähenee 13 henkilötyövuodella tuottavuustoimien johdosta.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 126 013 127 569 125 503
Bruttotulot 81 047 74 442 74 451
Nettomenot 44 966 53 127 51 052
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 26 975    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 36 595    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 75 149 69 224 70 235
— muut tuotot 2 21 -
Tuotot yhteensä 75 151 69 245 70 235
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 48 601 46 983 46 977
— osuus yhteiskustannuksista 24 515 22 266 24 539
Kustannukset yhteensä 73 116 69 249 71 516
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 2 035 -4 -1 281
Kustannusvastaavuus, % 103 100 98
       
Muut suoritteet      
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 4 882 4 620 3 270
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 2 237 2 441 1 519
— osuus yhteiskustannuksista 2 035 1 936 1 590
Kustannukset yhteensä 4 272 4 377 3 109
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 610 243 161
Kustannusvastaavuus, % 114 106 105

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -1 279
Palkkausten tarkistukset 2 002
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 28.90.20) 134
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 28.40.01) 14
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 35.01.01) 28
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 30.30.01) 1
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 31.10.76) 3
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 27.10.01) 2
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 32.01.02) 51
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 32.01.01) 4
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 28.30.03) 1
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 28.40.02) 30
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 26.30.02) 2
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 25.10.03) 158
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 28.30.03) -226
KIRVA-hanke (momentilta 28.70.20 siirretyn lisäyksen poistaminen) -3 000
Yhteensä -2 075

2013 talousarvio 51 052 000
2012 II lisätalousarvio 807 000
2012 talousarvio 53 127 000
2011 tilinpäätös 54 586 000

02. Geodeettisen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 628 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös Geodeettisen laitoksen omarahoitusosuutena yhteisrahoitteisissa tutkimushankkeissa sekä EU-rakennerahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Geodeettisen laitoksen tehtävänä on luoda perusedellytykset maanmittaukselle ja paikkatietojen käytölle koko maassa ja tuottaa tutkimukseen perustuvaa tietoa kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuurien kehittämiseksi. Laitos tekee tutkimustyötä geodesian, geoinformatiikan, kaukokartoituksen ja navigoinnin sekä niihin liittyvien tieteiden aloilla ja edistää näiden alueiden menetelmien ja laitteiden käyttöönottoa erityisesti paikkatietojen hankinnassa ja käsittelyssä. Geodeettista laitosta kehitetään paikkatietoalan eurooppalaisena tutkimuslaitoksena siten, että se palvelee tehokkaasti julkista hallintoa ja elinkeinoelämää.

Geodeettinen laitos tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti:

 • — vastaa paikkatietojen metrologiasta ja toimii pituuden ja putoamiskiihtyvyyden kansallisena mittanormaalilaboratoriona
 • — suorittaa valtakunnalliset geodeettiset runkomittaukset, ylläpitää tarkkaa valtakunnallista koordinaatti-, korkeus- ja painovoimajärjestelmää sekä sitoo ne vastaaviin naapurimaiden ja kansainvälisiin järjestelmiin
 • — tukee paikkatietojen yhteiskäytön edistämistä ja standardisointityötä
 • — tutkii uusien kaukokartoitusmenetelmien käyttökelpoisuutta ja tarkkuutta sekä
 • — kehittää paikannussatelliittien hyödyntämismenetelmiä.

Viitaten pääluokkaperusteluissa todettuihin hallinnonalan toiminnallisen tuloksellisuuden alustaviin tavoitteisiin laitoksen tutkimusta suunnataan ja tutkimuksen tukipalveluja ja infrastruktuureja kehitetään luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymässä (LYNET) sovittujen painopisteiden mukaisesti mm. kehittämällä paikkatietojen hankinta- ja yhteiskäyttömenetelmiä sekä kehittämällä yhteenliittymän yhteisiä tukipalveluja. Geodeettinen laitos osallistuu tutkimusstrategian toteuttamiseen strategisen huippuosaamisen keskittymän CLEEN Oy:n kautta.

Laitos ylläpitää ja kehittää Metsähovin tutkimusasemaa sekä yhdessä European Satellite Service Provideerin kanssa Virolahdella sijaitsevaa EGNOS/RIMS-asemaa (Ranging and Integrity Monitoring Station). Toiminnalla mahdollistetaan muun muassa tulevan eurooppalaisen Galileo-paikannussatelliittijärjestelmän hyvä hyödynnettävyys koko Suomen alueella sekä osallistuminen globaalin ja eurooppalaisen koordinaattijärjestelmän kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Metsähovin tutkimusaseman laitekanta ja Suomen pysyvä GNSS-verkko FinnRef uusitaan vuosien 2012—2017 aikana vastaamaan tämän hetken vaatimuksia.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2013 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti Geodeettiselle laitokselle seuraavat tulostavoitteet:

Toiminnallinen tuloksellisuus

Tunnuslukutaulukko toiminnallisesta tuloksellisuudesta v. 2011—2013

  Bruttomenot, 1 000 € Bruttotulot, 1 000 € Htv1)
Tulosalue 2011
Tot.
2012
Arvio
2013
Arvio
2011
Tot.
2012
Arvio
2013
Arvio
2011
Tot.
2012
Arvio
2013
Arvio
                   
Johto-, informaatio- ja hallintopalvelut 1 527 1 303 1 600 9     10 11 11
Geodesia ja geodynamiikka 1 295 2 770 2 7502) 375 250 400 19 19 19
Geoinformatiikka ja kartografia 934 835 835 676 375 350 13 14 14
Kaukokartoitus ja fotogrammetria 1 719 1 620 1 600 1 057 800 750 24 22 23
Navigointi ja paikannus 657 695 643 314 375 300 10 11 11
Yhteensä 6 132 7 223 7 428 2 431 1 800 1 800 76 77 783)

1) Henkilötyövuosiin sisältyy 28 henkilötyövuotta vastaava ulkopuolisella rahoituksella palkattu ja yhteisrahoitteinen henkilöstö.

2) Sisältää 1,5 milj. euroa Metsähovin tutkimusaseman ja -laitteistojen sekä pysyvän satelliittipaikannusverkon (GNSS) kehittämiseen.

3) Sisältää yhden tilapäisen henkilötyövuoden.

Toiminnallinen tehokkuus

Geodeettisen laitoksen menoista katetaan noin 25 % ulkopuolisilla tuloilla (yhteisrahoitteinen ja maksullinen toiminta), jotka hankitaan tutkimusrahoituksena sekä koti- että ulkomailta. Laitoksen menoista noin 75 % katetaan budjettirahoituksella, jolla hoidetaan kansallisesti tärkeät mittaus-, kehitys- ja tutkimustehtävät, ylläpidetään ja kehitetään laitoksen osaamista ja tutkimuslaitteita sekä käytetään laitoksen osuutena yhteistutkimushankkeissa.

Laitos jatkaa yhteistyötään sekä koti- että ulkomaisten laitosten kanssa tutkimuslaitteiden hankinnassa ja käytössä. Tämän lisäksi tutkimuslaitteita kehitetään nykyistä automaattisemmaksi ja mittaustietojen keruumenetelmiä tehostetaan.

Tuotokset ja laadunhallinta

Laitosta kehitetään eurooppalaisena tutkimuslaitoksena tekemällä yhteistyötä alan tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa. Tämä mahdollistaa laitoksen tietotaidon sekä työn laadun kilpailukykyisen kehittymisen.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 6 132 7 223 7 428
Bruttotulot 2 431 1 800 1 800
Nettomenot 3 701 5 423 5 628
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 201    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 285    

Bruttomenoihin on sisällytetty 1 500 000 euroa toisena eränä Metsähovin tutkimusaseman ja -laitteistojen sekä pysyvän GNSS-verkon kehittämiseen. Korjausten kustannusarvio on 8 100 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Palkkausten tarkistukset 180
Tuottavuussäästöjen kertaluonteisen käytön poistaminen -35
Tuottavuussäästöjen tilapäinen käyttö (1 htv) 60
Yhteensä 205

2013 talousarvio 5 628 000
2012 II lisätalousarvio 101 000
2012 talousarvio 5 423 000
2011 tilinpäätös 3 785 000

40. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 5 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) uusjakotoiminnan tukemisesta annetun lain (24/1981), kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain (603/1977) 102 §:n mukaisten lainojen ja korkotuen rahoituksesta ja eräistä vesitilusjärjestelyistä annetun lain (31/1980) 19 §:n mukaisista lunastuksista aiheutuvien menojen maksamiseen

2) vesistöhankkeiden johdosta suoritettavista tilusjärjestelyistä annetun lain (451/1988) 21 ja 22 §:n mukaisten menojen maksamiseen

3) kiinteistönmuodostamislain (554/1995) 207 §:n 2 momentissa tarkoitettujen toimitusmenojen maksamiseen uusjakojen ja vesitilusjärjestelyjen osalta.

Määrärahaa saa käyttää enintään 12 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Määräraha käytetään peltotilusjärjestelyjen tukemiseen ja pilottiluonteisiin metsätilusjärjestelyihin. Määrärahan käytön arvioidaan jakautuvan siten, että asianosaisilta takaisinperittävä osuus määrärahasta on noin 2,35 milj. euroa ja valtion lopulliseksi menoksi jää noin 2,65 milj. euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos 1 000
HO-säästö -500
Yhteensä 500

2013 talousarvio 5 000 000
2012 talousarvio 4 500 000
2011 tilinpäätös 7 000 000