Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maatalous
         50. Vesitalous
         60. Metsätalous
         63. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

63. MetsähallitusPDF-versio

1. Peruspääoman muutokset

Metsähallituksen peruspääomaa voidaan vähentää 1,6 milj. eurolla, johon sisältyy vähennyksenä 0,9 milj. euron arvoisen omaisuuden siirto peruspääomasta julkisten hallintotehtävien taseeseen, 1,1 milj. euron arvoinen liiketoiminnan peruspääoman korjaus sekä lisäyksenä yhteensä 0,4 milj. euron arvosta peruspääoman arvoa nostavia muutoksia.

2. Liiketoiminnan keskeiset palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet

Metsähallitus ottaa liiketoimintaa harjoittaessaan huomioon metsähallituslain mukaiset ­yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet.

Metsähallituksen liiketoimintojen kannattavuutta parannetaan edelleen.

Metsähallitus voi avustaa Suomen Metsäsäätiötä vuonna 2013 enintään 0,2 milj. eurolla.

3. Liiketoiminnan investointien ja investointisitoumusten enimmäismäärä

­Metsähallituksen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2013 enintään 20 milj. euroa. Lisäksi Metsähallitus saa tehdä vuonna 2013 investointeja koskevia sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja seuraavina vuosina enintään 25 milj. euroa.

4. Liiketoiminnan lainanoton enimmäismäärä

Metsähallitus oikeutetaan ottamaan liiketoimintaansa varten valtion liikelaitoksista annetun lain (1185/2002) 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua lainaa enintään 69 milj. euroa.

5. Liiketoiminnan takausvaltuudet

Metsähallitus saa myöntää takauksia samaan liikelaitoskonserniin kuuluvien osakeyhtiömuotoisten tytäryritysten lainojen vakuudeksi enintään 20 milj. euron arvosta.

6. Liiketoiminnan vakuuksien enimmäismäärä

Metsähallitus saa antaa toimintaansa varten tarvittavia vakuuksia ulkopuolisille enintään 0,5 milj. euron arvosta.

Selvitysosa:

Liiketoiminta

Peruspääoman määrä vuoden 2012 alussa oli 2 547,4 milj. euroa. Vuoden 2012 aikana sen arvioidaan supistuvan 9,3 milj. eurolla ja olevan vuoden 2012 lopussa 2 538,1 milj. euroa. Vuonna 2013 peruspääomaa ehdotetaan alennettavaksi yhteensä 1,6 milj. eurolla. Liiketoiminnan omaisuutta ehdotetaan siirrettäväksi julkisten hallintotehtävien taseeseen maankäytön muutosten nettovaikutuksena ja aloittavan taseen virheen korjauksena 0,9 milj. euron arvosta. Lisäksi peruspääoman arvoa ehdotetaan alennettavaksi 1,1 milj. eurolla liiketoiminnan omaisuuden arvonkorjauksen takia. Samalla peruspääomaa ehdotetaan korotettavaksi 0,4 milj. eurolla hallinnan siirtojen, valtionperintöjen sekä muiden muutosten nettovaikutuksena.

Metsähallituksen liiketoiminnan toimialana ovat metsätalous ja muu luonnonvarojen käyttö. Liiketoimintaa harjoitetaan metsähallituslaissa säädettyjen yhteiskunnallisten velvoitteiden (luonnon monimuotoisuuden, virkistyskäytön, porotalouden, saamelaiskulttuurin ja työllisyyden edistäminen) asettamissa puitteissa. ­Metsähallitus tarjoaa muille yrityksille tasapuoliset liiketoimintamahdollisuudet aktiivisella hankekehityksellä ja kilpailuun perustuvalla alueiden vuokrauksella.

Yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioon ottamisen tasosta päätetään maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä Metsähallituksen liiketoiminnan tavoitteista vuodelle 2013.

Ottaen huomioon eduskunnan hyväksymät vuoden 2013 palvelu- ja muut toimintatavoitteet, maa- ja metsätalousministeriö on alustavasti asettanut Metsähallituksen liiketoiminnan vuoden 2013 tulostavoitteeksi (tilikauden tulos) 107,8 milj. euroa ja liiketoimintakonsernille 107,8 milj. euroa. Tavoite vastaa 4,4 prosentin tuottoa Metsähallituksen liiketoimintaan sijoitetulle pääomalle. Tuloutustavoite vuonna 2014 on 120,0 milj. euroa. Tuloutustavoitteen saavuttamiseksi Metsähallitus vähentää investointeja talousmetsien hankinnasta, lisää maanmyyntiä ja parantaa liiketoiminnan kannattavuutta. Valtioneuvosto päättää tuloutuksen määrästä vuoden 2013 tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä.

Metsähallituksen hallituksen asettama alustava liiketoiminnan liikevaihtotavoite on 343,9 milj. euroa ja liiketoimintakonsernin 378,7 milj. euroa.

Metsähallitus tekee liiketoiminnan investointeja alustavan investointisuunnitelman mukaan 15 milj. eurolla. Merkittävimmät investointikohteet ovat puolustusvoimien ja tutkimuksen tarpeisiin tehtävät maa- ja vesialuehankinnat sekä tie-, maa- ja vesirakennushankkeet. Metsähallituksen ei ole tarkoitus enää lisätä talousmetsien määrää. Puolustusvoimien tarpeisiin on tarkoitus hankkia alueita noin 3,4 milj. eurolla.

Metsähallituksen tytäryhtiöitä ovat siementuotantoa harjoittava Siemen Forelia Oy, taimituotantoa harjoittava Fin Forelia Oy, kiviainesliiketoimintaa harjoittava Morenia Oy sekä Metsähallitus Holding Oy. Tytäryhtiöiden vuoden 2013 arvioitu liikevaihto on konsernin sisäiset erät huomioon ottaen 39,1 milj. euroa ja liikevoitto 1,7 milj. euroa.

Alustavan suunnitelman mukaan Metsähallitus voi antaa takauksia tytäryhtiöidensä 20 milj. euron lainojen vakuudeksi. Metsähallitus voi joutua liiketoiminnassaan antamaan vakuuksia ulkopuolisille, esimerkiksi pankkitakauksia kunnille erilaisten velvoitteiden kattamiseksi.

Metsähallituksen liiketoiminnan tunnuslukutaulukko

  2011
toteutuma
Liikelaitos
Konserni 2012
ennakoitu
Liikelaitos
Konserni 2013
esitys
Liikelaitos
Konserni
             
Liikevaihto, milj. € 335,6 369,0 331,4 364,8 343,9 378,7
— muutos, %     -1,3 -1,1 3,8 3,8
Käyttökate, % 34 32 35 33 34 32
Liikevoitto/tappio, milj. € 111,0 113,0 113,8 114,9 114,9 116,6
Tilikauden tulos, milj. € 101,7 103,8 105,0 105,3 107,8 107,8
— liikevaihdosta, % 30 28 32 29 31 28
— peruspääomasta, % 4,0 4,1 4,1 4,1 4,2 4,2
Tuloutus valtion talousarvioon, milj. € 96,41)   110,01)   120,02)  
Sijoitetun pääoman tuotto, %3) 4,1 4,2 4,3 4,3 4,4 4,4
Investoinnit liikevaihdosta, % 6 5 4 4 4 4
Omavaraisuusaste, % 99 98 99 98 99 98
Taseen loppusumma, milj. € 2 714 2 725 2 700 2 712 2 686 2 699
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (htv) 1 181 1 346 1 175 1 340 1 169 1 334

1) Valtioneuvoston vahvistama tuloutus.

2) Vuoden 2012 toiminnan perusteella vuoden 2013 talousarvioesityksen (mom. 13.05.01) tuloutusarvio.

3) Vuoden 2013 liikelaitoksen sijoitetun pääoman tuottoprosentissa mukana osingot tytäryhtiöiltä.

Liikelaitoksen tuloutus ja rahoitus momenteittain (milj. euroa)

  2011
toteutuma
2012
ennakoitu
2013
esitys
       
Liikelaitoksen tuloutus tulomomenteille      
13.05.01 Voiton tuloutus 96,427 110,000 120,000
Yhteensä 96,427 110,000 120,000
       
Julkisten hallintotehtävien määräraharahoitus      
30.63.50 Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät 5,815 5,731 6,373
MMM:n hallinnonala yhteensä 5,815 5,731 6,373
       
35.10.52 Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät 26,632 27,832 27,284
35.10.63 Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot1) 0,592 4,200 2,000
YM:n hallinnonala yhteensä 27,224 32,032 29,284
       
Yhteensä (MMM ja YM) 33,039 37,763 35,657

1) Metsähallituksen osuus.

Julkiset hallintotehtävät

Metsähallituksesta annetun lain (1378/2004) 6 §:n mukaisten julkisten hallintotehtävien palvelu- ja toimintatavoitteet sekä niiden rahoitus esitetään tarkemmin maa- ja metsätalousministeriön toimialan osalta momentilla 30.63.50 ja ympäristöministeriön toimialan osalta momentilla 35.10.52.

Julkisten hallintotehtävien rahoitus ja menorakenne (1 000 euroa, sisältää koko toiminnan, myös ympäristöministeriön toimialaan liittyvän osuuden)

  2011
toteutuma
2012
ennakoitu
2013
esitys
       
Rahoitus1)      
Maa- ja metsätalousministeriö (30.63.50) 6 638 6 119 6 373
Ympäristöministeriö (35.10.52) 26 632 31 734 27 284
Ympäristöministeriö (35.10.63) 592 4 200 2 000
Ympäristöministeriö (35.10.22) - 100 100
Muiden ministeriöiden rahoitus 3 780 1 938 1 500
Muu rahoitus valtion talousarviosta 585 520 550
Euroopan unionin rahoitus 3 351 5 211 5 000
Tulorahoituksella maksetut menot 8 151 8 927 8 826
Muu rahoitus 2 010 2 050 2 000
Yhteensä 51 739 60 799 53 633
       
Menot      
Palkkausmenot 22 192 26 249 26 705
Muut kulutusmenot 24 305 27 550 24 028
Maa-aluehankinnat 616 4 000 1 900
Muut investoinnit 4 626 3 000 1 000
Yhteensä 51 739 60 799 53 633

1) Rahoituseriin 2011 ja 2012 sisältyvät myös edellisiltä vuosilta siirtyneet erät.

Julkisten hallintotehtävien kehitystä kuvaava tunnuslukutaulukko

  2011
toteutuma
2012
ennakoitu
2013
esitys
       
Tuotot (1 000 euroa)      
Maksullinen toiminta 9 101 8 927 8 826
Muut tuotot 4 566 7 261 7 000
Tuotot yhteensä 13 668 16 188 15 826
       
Kulut (1 000 euroa)      
Henkilöstökulut 23 073 25 003 25 506
Muut kulut 27 286 28 796 25 227
Kulut yhteensä 50 359 53 799 50 733
Valtion talousarviosta saatu rahoitus 38 763 40 411 35 907
       
Yli-/alijäämä 2 072 2 800 1 000
       
Henkilöstömäärä (htv) 482 520 520
— josta virkamiehiä (htv) 63 64 65

50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 6 373 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Metsähallitusta koskevan lain 6 §:n mukaisten Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä maa- ja metsätalousministeriön toimialalla aiheutuvien menojen maksamiseen

2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Lisäksi Metsähallitus saa käyttää edellä 1) kohdassa mainittuihin julkisiin hallintotehtäviin Metsähallitukselle kertyvät ne julkisten hallintotehtävien tulot, jotka kuuluvat maa- ja metsätalousministeriön toimialaan.

Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville maa- ja metsätalousministeriön toimialan osalta seuraavat alustavat tulostavoitteet:

  • — asiakastyytyväisyys säilyy hyvänä
  • — tarjotaan mahdollisimman laajalti kansalaisille metsästys- ja kalastusmahdollisuuksia ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla ja seurataan toiminnan vaikuttavuutta
  • — valtion retkeilyalueiden sekä muiden erityisalueiden matkailu- ja virkistyskäytön edellytyksiä parannetaan ja näiden alueiden taloudellista merkitystä ja muita hyötyjä seurataan ja
  • — kehitetään erävalvontaa ja vahvistetaan valvonnan resursointia ja näkyvyyttä.

Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä arvioidaan Metsähallitukselle kertyvän tuloja arviolta 5 040 000 euroa, joista metsästyksen ja kalastuksen tuloja 4 080 000 euroa, metsäpuiden siementen myyntituloja 700 000 euroa ja muita tuloja 260 000 euroa.

Määrälliset ja laadulliset tavoitteet Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville

  2011
toteutuma
2012
ennakoitu
2013
esitys
       
Luonnon virkistyskäyttö­      
Virkistyspalvelujen asiakastyytyväisyys (asteikko 1—5) 4,3 >= 4 >= 4
Valtion retkeilyalueiden käynnit 356 000 350 000 355 000
Luontokeskusten ja muiden asiakaspisteiden käynnit (kpl) 833 000 865 000 950 000
       
Eräasiat      
Metsästysluvat (kpl) 45 225 40 000 42 000
Kalastusluvat (kpl) 74 024 85 000 75 000
Metsästys- ja kalastusalueiden vuokrasopimusten määrä 3 437 3 500 3 500
Lupametsästäjien asiakastyytyväisyys (asteikko 1—5) 3,7 3,7 3,7

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Luonnon virkistyskäyttö 4 173 000
Eräasiat 1 690 000
Muut tehtävät 510 000
Yhteensä 6 373 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Metsähallituksen luontopalvelut (HO) 500
Palkkausten tarkistukset 142
Yhteensä 642

2013 talousarvio 6 373 000
2012 II lisätalousarvio 78 000
2012 talousarvio 5 731 000
2011 tilinpäätös 5 815 000