Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maatalous
         50. Vesitalous
         60. Metsätalous
              41. Metsäpuiden siemenhuolto
              43. Eräät korvaukset
              47. Pienpuun energiatuki
         63. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

42. Valtionapu Suomen metsäkeskukselle (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 45 458 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Suomen metsäkeskuksesta annetun lain (418/2011) mukaisista tehtävistä aiheutuvien menojen maksamiseen

2) muuna julkisena rahoitusosuutena Suomen metsäkeskuksen valtionaputoimintaan kuuluvissa EU-hankkeissa.

Selvitysosa:Suomen metsäkeskus on metsien kestävää hoitoa ja käyttöä sekä niiden monimuotoisuuden säilyttämistä koskevia tehtäviä hoitava koko maan kattava kehittämis- ja toimeenpano-organisaatio. Suomen metsäkeskuksen tehtävänä on metsiin perustuvien elinkeinojen edistäminen, metsiä koskevan lainsäädännön toimeenpano ja metsätietoihin liittyvien tehtävien hoitaminen. Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa ja valvoo Suomen metsäkeskusta.

Suomen metsäkeskuksen toiminnan tärkein kohderyhmä ovat yksityismetsänomistajat, jotka omistavat 440 000 metsälöä, joiden yhteispinta-ala on 12,1 milj. hehtaaria (noin 60 % Suomen metsämaa-alasta). Suomen metsäkeskus valvoo metsätaloutta koskevien lakien noudattamista ja hoitaa muut sille säädetyt viranomaistehtävät, esimerkiksi käsittelee vuosittain noin 100 000 metsänkäyttöilmoitusta ja noin 50 000 rahoitushakemusta. Metsäkeskus kerää alueellista metsävaratietoa noin 1,5 milj. hehtaaria sekä neuvoo ja kouluttaa noin 50 000 metsänomistajaa ja metsäalan toimijaa vuosittain.

Metsäkeskuksen toiminnan tuottavuutta parantavia toimenpiteitä ovat toimipaikkaverkoston, sähköisen asioinnin, tietojärjestelmäarkkitehtuurin sekä metsänomistajien ja metsäalan toimijoiden neuvontapalveluiden kehittäminen. Tuottavuuden paraneminen vähentää henkilöstötarvetta 50 henkilötyövuotta vuonna 2013.

Metsätaloudelle pääluokan selvitysosassa asetettujen yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteuttamiseksi maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2013 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti Suomen metsäkeskuksen valtionavulla rahoitettavalle toiminnalle (valtionavustustoiminta) seuraavat tavoitteet:

Suomen metsäkeskuksen tulostavoitteet

  2012
tulostavoite
2013
tulostavoite
     
1. Taloudellisuustavoitteet    
Metsälain käsittely- ja valvontakustannukset metsänkäyttöilmoitusta kohden, € alle 63 alle 60
Rahoituslain käsittely- ja valvontakustannukset rahoituspäätöstä kohden, € alle 110 alle 100
Alueellisen metsävaratiedon ylläpitokustannukset, €/ha alle 15 alle 12
Sähköisen asioinnin ylläpitokustannukset/rekisteröity käyttäjä - alle 50
2. Suoritetavoitteet    
Alueellisen metsävaratiedon keruutavoite, ha 1 200 000 1 400 000
Asiakaskontaktien määrä, kpl 85 000 105 000
3. Laatutavoitteet    
Hyvän metsänhoidon suositusten mukaisten taimikoiden osuus perustetuista taimikoista, % 85 85
Nuoren metsän hoidossa metsänhoidollisesti hyvien hankkeiden osuus pinta-alasta, % vähintään 90 vähintään 90
Päätös nuoren metsän hoitohankkeista, viikkoa vireille tulosta enintään 4 enintään 4
Sähköisten ilmoitusten ja hakemusten osuus saapuneista, % 60 63

Momentin määrärahalla toteutettavan toiminnan kustannusten (milj. euroa) ja henkilötyövuosien (htv) arvioitu jakautuminen tulosalueille

  2012
kustannukset
htv 2013
kustannukset
htv
         
Rahoitus- ja tarkastustoiminta 14,0 201 13,3 193
Alueellisen metsävaratiedon keruu ja ylläpito 22,9 244 20,7 232
Asiantuntijapalvelut 19,1 181 18,5 151
Sähköinen asiointi 1,0 15 1,0 15
Yhteensä 57,0 641 53,5 591

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos -1 000
Palkkausten tarkistukset 532
FLEGT-toimeenpanotehtävät (siirto momentille 30.01.03) -100
HO-säästö -1 000
Siirto momentilta 30.60.45 1 000
Tuottavuustoimet (-50 htv) -2 912
Tuottavuussäästöjen tilapäinen käyttö 3 000
Tuottavuussäästöjen kertaluonteisen käytön poistaminen -1 728
Yhteensä -2 208

2013 talousarvio 45 458 000
2012 II lisätalousarvio 1 686 000
2012 talousarvio 47 666 000
2011 tilinpäätös 49 319 000