Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maatalous
         50. Vesitalous
         60. Metsätalous
              41. Metsäpuiden siemenhuolto
              43. Eräät korvaukset
              47. Pienpuun energiatuki
         63. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

60. MetsätalousPDF-versio

Selvitysosa:

Toimintaympäristö

Suomen metsäala käy läpi merkittävää muutoskautta. Massa- ja paperiteollisuuden jalostusarvo ja viennin arvo ovat olleet 2000-luvulla trendinomaisessa laskussa, samoin metsäsektorin osuus bruttokansantuotteesta ja metsäteollisuuden investointiaste ovat laskeneet kotimaassa. Kehityksen taustalla on metsäteollisuuden muuttunut toimintaympäristö, jossa korostuvat globaalit trendit: maailmantalouden integraatio, sähköisen viestinnän lisääntyminen, ilmasto- ja energiakysymykset, luonnonvarojen strategisen merkityksen korostuminen, metsien monimuotoisuuden turvaaminen, metsänomistajien arvojen ja tavoitteiden monipuolistuminen, metsäalan palveluvaltaistuminen sekä kansainvälisten sopimusten ja EU-politiikan vaikutuksen vahvistuminen.

Toimintaympäristön muutosten ja sektorin rakennemuutosten vuoksi metsäalan toimia linjaava Kansallinen metsäohjelma 2015 tarkistettiin vuonna 2010. Tarkistetussa ohjelmassa tiedostetaan alan uudistumisen välttämättömyys, mutta samalla myös se, että toimintaympäristön muutokset ja puu uusiutuvana raaka-aineena tarjoavat monia mahdollisuuksia ja kasvunäkymiä metsäalan tuotteille ja palveluille.

Metsäalalla on Suomessa paljon kasvun mahdollisuuksia. Suomen puuvarat ovat runsaat ja kasvavat edelleen. Puuston vuotuinen kasvutavoite 100 milj. kuutiometriä on saavutettu ja kasvun taso mahdollistaisi hakkuiden määrän kasvattamisen kestävästi 10—15 milj. kuutiometrillä vuodessa. Kotimaisen puunkäytön lisääminen edellyttää kuitenkin investointeja puuta käyttävään teollisuuteen.

Keskeisten toimenpiteiden vaikuttavuustavoitteet

Kansallisen metsäohjelman toimeenpanoa jatketaan. Ohjelman mukaisesti metsäalasta kehitetään biotalouden edelläkävijää, jolloin metsiin perustuvien elinkeinojen tulee olla kilpailukykyisiä ja kannattavia sekä metsäluonnon monimuotoisuuden ja muiden ympäristöhyötyjen vahvistuneita. Vuonna 2012 toimintansa aloittaneella Suomen metsäkeskuksella on koko maan kattavana metsätalouden kehittämis- ja toimeenpano-organisaationa keskeinen rooli ohjelman toimeenpanossa. Ohjelman toimeenpanoa tukevat vuonna 2011 valmistuneet alueelliset metsäohjelmat.

Valtion tukirahoitusta suunnataan metsänhoito- ja perusparannustöiden ja pienpuun energiakäytön edistämiseen. Käytettävissä on 79,7 milj. euroa, josta 61,7 milj. euroa käytettään yksityismetsien metsänhoito- ja perusparannustöiden edistämiseen ja 18,0 milj. euroa pienpuun energiakäytön edistämiseen. Tukirahoitus säilyy kokonaisuudessaan edellisvuoden tasolla.

Valtion rahoitus puuntuotannon kestävyyden turvaamistöihin ja pienpuun energiakäytön edistämiseen (momentit 30.60.44, 30.60.47 ja 30.60.83)

Työlajiryhmät 2012
Arvio käytöstä
milj. €
2013
Arvio käytöstä
milj. €
     
30.60.44 ja 30.60.83    
Nuoren metsän hoito 18,2 23,3
Energiapuun korjuu ja haketus 5,0 -
Metsänuudistaminen ja muut metsänhoidolliset työt 14,2 13,5
Metsäteiden tekeminen ja kunnostusojitus 10,1 10,7
Suunnittelu, toteutusselvitykset, kehittäminen 14,9 14,2
30.60.47    
Pienpuun energiakäytön edistäminen 17,01) 18,0
Yhteensä 79,4 79,7

1) Pienpuun energiatukeen oli vuoden 2012 TA:ssa käytettävissä 17 milj. euroa, josta 9,75 milj. euroa oli vuodelta 2011 siirtynyttä määrärahaa.

Valtio tukee yksityismetsien metsähoito- ja perusparannustöitä, jotka ovat yhteiskunnan näkökulmasta tärkeitä puuntuotannon kestävyyden turvaamiseksi. Niillä osaltaan turvataan metsien hyvä kasvukunto ja laadukkaan puuraaka-aineen saatavuus tulevaisuudessa. Myös ilmastonmuutoksen hillitseminen ja uusiutuvan energian käytön lisääminen edellyttävät puuntuotannon mahdollisimman korkeaa tasoa.

Pienpuun energiatukijärjestelmän voimaantulo on viivästynyt Euroopan komission notifiointikäsittelystä johtuen. Tukijärjestelmään tehdään komission edellyttämät muutokset ja pienpuun energiatuesta annetun lain mukainen tukijärjestelmä pyritään saamaan voimaan mahdollisimman pian vuoden 2013 aikana. Pienpuun energiakäyttöä lisäämällä turvataan metsähaketta käyttävien lämpö- ja energialaitosten polttoaineen saanti ja edistetään uusiutuvan energian käytölle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Pienpuun energiatukijärjestelmän vaikutuksia puun energiakäyttöön ja raakapuun markkinoihin seurataan.

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) toteutusta jatketaan yhteistyössä ympäristöviranomaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Metsien monipuolistuvien käyttötarkoitusten tukemiseksi metsälaki uudistetaan. Tähän liittyen myös metsänhoitosuositukset uudistetaan. Uudistettava metsälaki ottaa nykyistä paremmin huomioon metsänomistajien erilaiset tavoitteet. Samalla lisätään metsänomistajien päätösvaltaa metsävarojensa hoidossa.

01. Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 44 302 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) tehtävänä on edistää tutkimuksen keinoin metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää hoitoa ja käyttöä. Metla tuottaa, hankkii ja välittää korkeatasoista tieteellistä tietoa metsäluonnosta, metsien eri käyttömuodoista, metsävaroista ja niiden hyödyntämisestä sekä turvaamisesta yhteiskunnallisen päätöksenteon pohjaksi ja yhteiskunnan hyvinvoinnin edistämiseksi. Metla tekee soveltavaa tutkimusta, sitä tukevaa perustutkimusta, kehittää metsäalan tutkimusyhteistyötä, edistää tutkimustulosten hyväksikäyttöä, huolehtii sille kuuluvista viranomaistehtävistä ja osallistuu strategisten huippuosaamisen keskittymien toimintaan. Metlan toiminta on asiakasläheistä ja ongelmakeskeistä. Voimavarat kohdennetaan tutkimustoimintaan sekä tiedon ja teknologian siirtoon. Toiminnan perustana ovat henkilöstön ammattitaito ja asiantuntemus sekä monipuolinen kotimainen ja kansainvälinen yhteistyö.

Metla tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista tuottamalla tietoa ja osaamista:

  • — metsiin perustuvan biotalouden edistämiseksi
  • — metsätalouden kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi
  • — puuperäisen energian ja puun käytön, erityisesti puurakentamisen lisäämiseksi ja
  • — metsien monimuotoisuuden, ympäristöhyötyjen ja hyvinvointivaikutusten lisäämiseksi.

Metla toteuttaa Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmassa 2008—2016 (METSO) sille asetettuja toimia ja osallistuu Kansallisen metsäohjelman 2015 (KMO) toteutukseen.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2013 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti Metlalle seuraavat tulostavoitteet:

Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnallinen tehokkuus

Vuosien 2011—2013 bruttotoimintamenojen, tulojen ja henkilötyövuosien arvioidaan jakaantuvan seuraavasti (milj. euroa)

Prosessi Bruttomenot
2011
TP
2012
TA
2013
TAE
Htv1)
2011
TP
2012
TA
2013
TAE
Tulot
2011
TP
2012
TA
2013
TAE
                   
Tutkimus- ja kehittämispalvelut sekä tiedon ja teknologian siirto 27,9 24,0 27,0 428 385 377 6,4 4,4 6,5
Maksulliset tutkimuspalvelut 1,1 1,3 1,5 20 21 21 2,5 1,9 2,0
Viranomaispalvelut 5,7 5,6 5,6 101 94 90      
Strateginen johtaminen 4,4 3,7 4,0 46 31 44      
Tutkimuksen tukipalvelut 1,3 1,3 1,0 22 20 15      
Sisäiset palvelut 13,1 14,2 14,2 94 90 85 1,0 0,5 0,5
Yhteensä 53,5 50,1 53,3 7112) 6413) 6323) 9,9 6,8 9,0

1) Sisältää 10 htv:ta METSO-ohjelman toteutukseen.

2) Sisältää 21 htv:ta työuraansa eläkeiän jälkeen jatkavia.

3) Vuosien 2012 ja 2013 kiintiöissä ei ole huomioitu työuraansa eläkeiän jälkeen jatkavia (vaikutus noin 20 htv).

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden parantamiseksi sekä hallinnonalan ja elinkeinojen tietotarpeiden tukemiseksi Metlan tutkimus- ja kehittämispalveluita sekä tiedon ja teknologian siirtoa suunnataan tukemaan elinkeinotoiminnan kehittämistä ja metsäpolitiikan valmistelua. Metla osallistuu metsäklusterin sekä energia- ja ympäristöklusterin tutkimusstrategian toteuttamiseen strategisten huippuosaamisen keskittymien - Metsäklusteri Oy ja CLEEN Oy - kautta. Tutkimustiedon tuotteistamista ja markkinointia tehostetaan.

Viitaten pääluokkaperusteluissa todettuihin hallinnonalan toiminnallisen tuloksellisuuden alustaviin tavoitteisiin:

  • — laitoksen tutkimusta suunnataan ja tutkimuksen tukipalveluja ja infrastruktuureja kehitetään luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymässä (LYNET) sovittujen painopisteiden mukaisesti
  • — laitos osallistuu Luonnonvaratutkimuskeskuksen muodostamista koskevaan valmisteluun.

Metlan laboratoriotoimintoja kehitetään toimintojen rationalisoimiseksi ja kustannustehokkuuden parantamiseksi. Tieto- ja viestintäteknologian (ICT) käyttöönottoa tehostetaan.

Metla kehittää toimipaikkaverkostoaan vuonna 2012 laaditun suunnitelman perusteella.

Metla valmistautuu siirtämään esikuntansa Joensuuhun vuoden 2014 alusta lukien valtioneuvoston periaatepäätöksen (20.10.2011) mukaisesti.

Toteutetaan vuodelle 2013 sovittuja tuottavuustoimia.

Maksullisen toiminnan tulotavoitteeksi asetetaan 2,0 milj. euroa.

Taloudellisuuden ja tuottavuuden tunnuslukuja

  2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Tutkimustoiminnan kustannukset/tutkija, htv, 1 000 euroa 138 140 140
Tutkimustoiminnan kokonaiskustannukset/julkaisu, 1 000 euroa 57 53 53
Tutkimustoiminnan tuotokset/tutkija, htv, kpl 1,3 1,1 1,1
Tiedon ja teknologian siirron suoritteet/tutkija, htv, kpl 4,3 4,8 4,8
Tutkijoiden osuus henkilöstöstä, % 45 46 46
Tuotokset ja laadunhallinta

Tuotokset keskeisistä suoritteista (kpl)

  2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit 224 260 260
Vertaisarvioimattomat tieteelliset artikkelit 336 100 100
Tiedon ja teknologian siirto sekä asiantuntijapalvelut 1 481 1 640 1 640

Suoritteiden seurannan mittarit ovat soveltuvin osin tutkimuslaitosten yhteisiä.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 53 547 50 125 53 302
Bruttotulot 9 929 6 760 9 000
Nettomenot 43 618 43 365 44 302
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 4 645    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 059    

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot      
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 4 601 2 900 4 400
— EU:lta saatava rahoitus 757 500 600
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 2 406 2 000 2 000
Tuotot yhteensä 7 764 5 400 7 000
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 13 136 10 800 14 000
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -5 372 -5 400 -7 000
Omarahoitusosuus, % 41 50 50

Momentin mitoituksessa on otettu huomioon 9 henkilötyövuoden vähentyminen tuottavuustoimien johdosta.

Tuloina on otettu huomioon kaikki Metlan toiminnasta kertyvät tulot.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos 500
Palkkausten tarkistukset 1 592
Tuottavuussäästöjen tilapäinen käyttö (1 htv) 610
Tuottavuussäästöjen kertaluonteisen käytön poistaminen (-1 htv) -1 015
HO-säästö -750
Yhteensä 937

2013 talousarvio 44 302 000
2012 II lisätalousarvio 903 000
2012 talousarvio 43 365 000
2011 tilinpäätös 43 032 000

41. Metsäpuiden siemenhuolto (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 600 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää metsäpuiden siemenviljelysten perustamista ja nuoruusvaiheen hoitoa varten myönnettävien valtionavustusten maksamiseen.

Selvitysosa:Määrärahan mitoitus perustuu vuonna 2011 tarkistettuun metsäpuiden siemenviljelysten perustamisohjelmaan. Metsäpuiden siemenviljelysten perustamiseen ja nuoruusvaiheen hoitoon myönnettävien valtionavustusten tavoitteena on varmistaa, että metsätalouden käyttöön on saatavissa jatkuvasti ja riittävästi alkuperältään kasvupaikan olosuhteisiin sopivaa ja hyvälaatuista metsänviljelyaineistoa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos 200
Yhteensä 200

2013 talousarvio 600 000
2012 talousarvio 400 000
2011 tilinpäätös 621 000

42. Valtionapu Suomen metsäkeskukselle (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 45 458 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Suomen metsäkeskuksesta annetun lain (418/2011) mukaisista tehtävistä aiheutuvien menojen maksamiseen

2) muuna julkisena rahoitusosuutena Suomen metsäkeskuksen valtionaputoimintaan kuuluvissa EU-hankkeissa.

Selvitysosa:Suomen metsäkeskus on metsien kestävää hoitoa ja käyttöä sekä niiden monimuotoisuuden säilyttämistä koskevia tehtäviä hoitava koko maan kattava kehittämis- ja toimeenpano-organisaatio. Suomen metsäkeskuksen tehtävänä on metsiin perustuvien elinkeinojen edistäminen, metsiä koskevan lainsäädännön toimeenpano ja metsätietoihin liittyvien tehtävien hoitaminen. Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa ja valvoo Suomen metsäkeskusta.

Suomen metsäkeskuksen toiminnan tärkein kohderyhmä ovat yksityismetsänomistajat, jotka omistavat 440 000 metsälöä, joiden yhteispinta-ala on 12,1 milj. hehtaaria (noin 60 % Suomen metsämaa-alasta). Suomen metsäkeskus valvoo metsätaloutta koskevien lakien noudattamista ja hoitaa muut sille säädetyt viranomaistehtävät, esimerkiksi käsittelee vuosittain noin 100 000 metsänkäyttöilmoitusta ja noin 50 000 rahoitushakemusta. Metsäkeskus kerää alueellista metsävaratietoa noin 1,5 milj. hehtaaria sekä neuvoo ja kouluttaa noin 50 000 metsänomistajaa ja metsäalan toimijaa vuosittain.

Metsäkeskuksen toiminnan tuottavuutta parantavia toimenpiteitä ovat toimipaikkaverkoston, sähköisen asioinnin, tietojärjestelmäarkkitehtuurin sekä metsänomistajien ja metsäalan toimijoiden neuvontapalveluiden kehittäminen. Tuottavuuden paraneminen vähentää henkilöstötarvetta 50 henkilötyövuotta vuonna 2013.

Metsätaloudelle pääluokan selvitysosassa asetettujen yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteuttamiseksi maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2013 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti Suomen metsäkeskuksen valtionavulla rahoitettavalle toiminnalle (valtionavustustoiminta) seuraavat tavoitteet:

Suomen metsäkeskuksen tulostavoitteet

  2012
tulostavoite
2013
tulostavoite
     
1. Taloudellisuustavoitteet    
Metsälain käsittely- ja valvontakustannukset metsänkäyttöilmoitusta kohden, € alle 63 alle 60
Rahoituslain käsittely- ja valvontakustannukset rahoituspäätöstä kohden, € alle 110 alle 100
Alueellisen metsävaratiedon ylläpitokustannukset, €/ha alle 15 alle 12
Sähköisen asioinnin ylläpitokustannukset/rekisteröity käyttäjä - alle 50
2. Suoritetavoitteet    
Alueellisen metsävaratiedon keruutavoite, ha 1 200 000 1 400 000
Asiakaskontaktien määrä, kpl 85 000 105 000
3. Laatutavoitteet    
Hyvän metsänhoidon suositusten mukaisten taimikoiden osuus perustetuista taimikoista, % 85 85
Nuoren metsän hoidossa metsänhoidollisesti hyvien hankkeiden osuus pinta-alasta, % vähintään 90 vähintään 90
Päätös nuoren metsän hoitohankkeista, viikkoa vireille tulosta enintään 4 enintään 4
Sähköisten ilmoitusten ja hakemusten osuus saapuneista, % 60 63

Momentin määrärahalla toteutettavan toiminnan kustannusten (milj. euroa) ja henkilötyövuosien (htv) arvioitu jakautuminen tulosalueille

  2012
kustannukset
htv 2013
kustannukset
htv
         
Rahoitus- ja tarkastustoiminta 14,0 201 13,3 193
Alueellisen metsävaratiedon keruu ja ylläpito 22,9 244 20,7 232
Asiantuntijapalvelut 19,1 181 18,5 151
Sähköinen asiointi 1,0 15 1,0 15
Yhteensä 57,0 641 53,5 591

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos -1 000
Palkkausten tarkistukset 532
FLEGT-toimeenpanotehtävät (siirto momentille 30.01.03) -100
HO-säästö -1 000
Siirto momentilta 30.60.45 1 000
Tuottavuustoimet (-50 htv) -2 912
Tuottavuussäästöjen tilapäinen käyttö 3 000
Tuottavuussäästöjen kertaluonteisen käytön poistaminen -1 728
Yhteensä -2 208

2013 talousarvio 45 458 000
2012 II lisätalousarvio 1 686 000
2012 talousarvio 47 666 000
2011 tilinpäätös 49 319 000

43. Eräät korvaukset (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain (263/1991) perusteella aiheutuvien korvausten ja muiden menojen maksamiseen

2) laajuudeltaan ja taloudelliselta merkitykseltään huomattavien äkillisten metsätuhojen kartoituksesta ja tuhoalueita koskevien ilmakuvien tuottamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) metsälaissa tarkoitetuista uhkasakkolain (1113/1990) mukaisista ja niihin verrattavista suorituksista aiheutuvien sellaisten menojen maksamiseen, jotka maksetaan etukäteen valtion varoista.

Selvitysosa:Määrärahasta arvioidaan käytettävän metsälaissa tarkoitetuista uhkasakkolain mukaisista ja niihin verrattavista suorituksista aiheutuvien menojen maksamiseen 30 000 euroa ja muiden menojen maksamiseen 70 000 euroa.


2013 talousarvio 100 000
2012 II lisätalousarvio 120 000
2012 talousarvio 100 000
2011 tilinpäätös 94 421

44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 61 480 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain (1094/1996) mukaisen tuen, lukuunottamatta laissa säädettyä energiapuun korjuutukea, jolla edistetään pienpuun energiakäyttöä, sekä kestävän metsätalouden rahoituslain (544/2007) mukaisen tuen maksamiseen

2) enintään 300 000 euroa kokeilu- ja selvitystoiminnan valtionapuihin ja kulutusmenoihin.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Valtuus

Vuonna 2013 saa tehdä kestävän metsätalouden rahoituslaissa (544/2007) lueteltuja suunnitelman edellyttämiä työlajeja ja kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain (1094/1996) mukaisia suunnitelman edellyttämiä työlajeja koskevia tukipäätöksiä enintään 25 000 000 eurolla.

Selvitysosa:Määrärahan mitoituksessa on huomioitu tarkistetussa Kansallinen metsäohjelma 2015:ssa ja pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiassa asetetut tavoitteet metsänhoito- ja perusparannustöille sekä puuperäisen energian lisäämiselle. Mitoituksessa on myös otettu huomioon se, että pienpuun energiakäyttöä edistetään jatkossa momentin 30.60.47 määrärahasta myönnettävällä tuella.

Momentin valtuutta käytetään vain suunnitelman edellyttäviä työlajeja koskeviin tukipäätöksiin. Kestävän metsätalouden rahoituslaissa (544/2007) ja kestävän metsätalouden rahoituksesta annetussa laissa (1094/1996) lueteltuja suunnitelman edellyttämiä työlajeja ovat metsänuudistaminen, terveyslannoitus, kunnostusojitus (suometsänhoito) ja metsätien tekeminen.

Määrärahalla toteutettavien töiden suora työllisyysvaikutus on noin 2 700 htv.

Määrärahan jakautuminen ja myöntämisvaltuudesta valtiolle aiheutuvat menot (milj. euroa)

  2013 2014 2015 2016 2017— Yhteensä
vuodesta
2013 lähtien
             
Ennen vuotta 2013 tehdyt sitoumukset 18,20 10,14 6,62 2,50 1,30 38,76
Vuoden 2013 sitoumukset 13,00 6,00 3,00 2,00 1,00 25,00
Nuoren metsän hoito, juurikäävän torjunta, energiapuu yms. 29,98          
Kokeilu- ja selvitystoiminta 0,30          
Yhteensä 61,48 16,14 9,62 4,50 2,30  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertaluonteinen poistaminen (EK) -2 000
HO-säästön supistuminen 1 250
Yhteensä -750

2013 talousarvio 61 480 000
2012 I lisätalousarvio 5 000 000
2012 talousarvio 62 230 000
2011 tilinpäätös 82 263 010

45. Metsäluonnon hoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 6 527 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain (1094/1996) ja kestävän metsätalouden rahoituslain (544/2007) mukaisen tuen maksamiseen metsien biologisen monimuotoisuuden turvaamiseen

2) valtakunnallisista metsien luonnonhoitoa ja biologisen monimuotoisuuden ylläpitämistä tukevista ja maa- ja metsätalousministeriön erikseen määrittelemistä hankkeista ja toimenpiteistä aiheutuvien menojen maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös kulutusmenojen ja enintään viittä henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamisesta määräaikaisiin tehtäviin aiheutuvien menojen maksamiseen sekä EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Ympäristötuki 4 577 000
Metsäluonnon hoitohankkeet 1 500 000
Valtakunnalliset hankkeet 450 000
Yhteensä 6 527 000

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2013 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen metsäluonnon hoidon edistämiselle seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Metsäluonnon monimuotoisuuden säilymistä turvataan ympäristötuella ja metsäluonnon hoitohankkeilla 3 715 hehtaarin alueella (vuoden 2012 tavoite 6 500 hehtaaria).

Määrärahan mitoituksessa on vähennyksenä otettu huomioon 1 000 000 euroa siirtona Suomen metsäkeskuksen valtionapumomentille 30.60.42. Siirron jälkeen luonnonhoitohankkeiden suunnittelu ja ympäristötukisopimusten valmistelu rahoitetaan momentin 30.60.42 määrärahasta.

Kainuun hallintokokeilusta annettu laki ei ole voimassa enää vuonna 2013. Tämän johdosta määrärahassa on otettu huomioon lisäyksenä 202 000 euroa siirtona momentilta 32.50.(63).

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentilta 32.50.(63) 202
HO-säästö -1 000
Siirto momentille 30.60.42 -1 000
Yhteensä -1 798

2013 talousarvio 6 527 000
2012 II lisätalousarvio -1 000 000
2012 talousarvio 8 325 000
2011 tilinpäätös 11 325 000

47. Pienpuun energiatuki (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 18 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää pienpuun energiatuesta annetun lain (101/2011) mukaisiin tukiin sekä kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain (1094/1996) mukaisiin energiapuun korjuutukiin, joilla edistetään pienpuun energiakäyttöä.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Pienpuun energiatuen tavoitteena on lisätä pienpuun energiakäyttöä ja turvata pienpuuhakkeen saatavuus lämpö- ja voimalaitoksille.

Hallitus antaa eduskunnalle esityksen pienpuun energiatuesta annetun lain (101/2011) muuttamisesta. Esitys tulee sisältämään Euroopan yhteisön komission edellyttämät muutokset pienpuun energiatukijärjestelmään. Komission notifiointikäsittelyn ja siten hallituksen esityksen antamisen tarkkaa aikataulua ei voida arvioida. Ennen lain voimaantuloa energiapuun korjuun edistämistä tuetaan edelleen kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain perusteella.

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon, että vuodelta 2012 ei siirtyne varoja käytettäväksi vuodelle 2013 (vuodelta 2011 arvioitiin siirtyväksi 9 750 000 euroa vuodelle 2012).

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos 3 000
HO-säästön supistuminen 7 750
Yhteensä 10 750

2013 talousarvio 18 000 000
2012 II lisätalousarvio
2012 talousarvio 7 250 000
2011 tilinpäätös 9 750 000

50. Eräät metsätalouden valtionavut (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 2 443 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiolle metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain (1474/1995) perusteella aiheutuviin menoihin sekä avustusten maksamiseen käyttösuunnitelmassa mainituille muille yhdistyksille, säätiöille ja osakeyhtiölle.

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
Föreningen för Skogskultur rf 30 000
Työtehoseura ry 349 000
Mustilan Kotikunnas -säätiö 30 000
Suomen Metsäyhdistys ry 434 000
Aalto-yliopisto 50 000
Oulun yliopisto 50 000
Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio 1 500 000
Yhteensä 2 443 000

Selvitysosa:Tapiolle myönnettävä määräraha on tarkoitettu seuraavien palvelujen tuottamiseen maa- ja metsätalousministeriölle:

  • — työryhmä- ja asiantuntijapalvelut (mm. METSO, KMO)
  • — tutkimuksen käytäntöönviennin tehostaminen sekä
  • — kielilain soveltamiseen liittyvät palvelut.

Aikaisemmin Puuinfo Oy:lle myönnetty tuki osoitetaan suoraan Aalto-yliopiston ja Oulun yliopiston käyttöön.


2013 talousarvio 2 443 000
2012 II lisätalousarvio
2012 talousarvio 2 443 000
2011 tilinpäätös 1 106 000

83. Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 10 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain (1094/1996) ja kestävän metsätalouden rahoituslain (544/2007) mukaisten lainojen maksamiseen.

Selvitysosa:Lainoihin arvioidaan uuden määrärahan lisäksi olevan käytettävissä 100 000 euroa vuodelle 2013 siirtyvää määrärahaa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Lainan määrän tarkistus -90
Yhteensä -90

2013 talousarvio 10 000
2012 talousarvio 100 000
2011 tilinpäätös 50 000