Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maatalous
              43. Porotalouden edistäminen
              51. Kalatalouden edistäminen
         50. Vesitalous
         60. Metsätalous
         63. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

01. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 17 298 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kalanviljelylaitosten ja tutkimusasemien sijoitusmenoiksi luettavien perusparannuksista aiheutuvien menojen maksamiseen sekä EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) tehtävänä on tuottaa tutkittua tietoa ja asiantuntijapalveluita kala- ja riistavarojen kestävän ja monipuolisen hyödyntämisen tukemiseksi, luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseksi sekä kala-, riista- ja porotalouden elinvoimaisuuden turvaamiseksi.

RKTL tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti:

 • — tuottaa tutkimuksellista perustaa riistalaji- ja elinympäristökohtaisten kannanhoitosuunnitelmien laadintaan ja päivittämiseen sekä ottaa toiminnassaan huomioon keskeisimpien jo valmistuneiden riistaeläinlajeja tai niiden elinympäristöjä koskevien hoitosuunnitelmien toimenpide-ehdotukset ja tutkimustarpeet sekä julkisen riistakonsernin strategiset tavoitteet
 • — huolehtii porolaidunten tilan arvioinnista sekä poronhoidon ja porotalouden tutkimuksesta erityisesti osana arktista tutkimusta
 • — tuottaa tietoa kala- ja riistavaroista sekä arvioi ja ennustaa kala- ja riistakantojen tilaa niiden kestävän ja monipuolisen hyödyntämisen perustaksi
 • — edistää tietotuotannolla kala- ja porotalouden elinkeinoja sekä tuottaa kalatalouden tilastot sekä tietoa kalan, riistan ja poron käytöstä, jalostuksesta ja kaupasta
 • — osallistuu elinkeinokalatalouden sektorikohtaisten kehittämisohjelmien toimeenpanoon sekä EU:n Itämeristrategian vesiviljelyosion edellyttämiin tutkimus- ja kehittämistehtäviin
 • — huolehtii elinkeinokalatalouden alkutuotantoon liittyvän tutkimustiedon tuottamisesta ja analysoinnista
 • — viljelee uhanalaisia kalakantoja
 • — tuottaa tietoa vapaa-ajankalastuksen ekologisista, sosiaalisista ja taloudellisista vaikutuksista vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategian ja kalastusmatkailun kehittämisen valtakunnallisen toimenpideohjelman toteuttamiseksi
 • — tuottaa tietoa kalatiestrategian toteuttamiseksi
 • — vastaa riistakantojen kannanarvioinneista kehittäen erityisesti suurpetokantojen tutkimusta sekä huolehtimalla lisäksi saalistilastoinnista ja sen kehittämisestä erityisesti sähköisen saalistiedon keruujärjestelmän osalta
 • — huolehtii taantuvien riistalajien edellyttämästä tutkimuksesta
 • — huolehtii riistakonfliktien ja riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen hallintaa koskevasta tutkimuksesta mm. kehittäen riistakonfliktien vaihtoehtoisia hallintamalleja ja -menetelmiä sekä tutkien kannansäätelyn dynamiikkaa.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2013 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselle seuraavat alustavat tulostavoitteet:

Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnallinen tehokkuus

Viitaten pääluokkaperusteluissa todettuihin hallinnonalan toiminnallisen tuloksellisuuden alustaviin tavoitteisiin:

 • — laitoksen tutkimusta suunnataan ja tutkimuksen tulkipalveluja ja infrastruktuureja kehitetään luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymässä (LYNET) sovittujen painopisteiden mukaisesti
 • — laitos osallistuu Luonnonvaratutkimuskeskuksen muodostamista koskevaan valmisteluun.

Uuden toiminta- ja organisaatiomallin mukaista strategista johtamista ja strategian käyttöön saattamista sekä toimipaikkaverkoston ja osaamisen johtamisen kehittämistä jatketaan. Tutkimuslaitos parantaa työn tuottavuutta tehostamalla toimintaa, sopeuttamalla tehtävät resursseihin ja keskittymällä ydintehtäviin. Tutkimuslaitos jatkaa valtionhallinnon yhteisten järjestelmien ja palvelujen asiakkaana ja osallistuu valtionhallinnon muihin yhteisiin kehittämishankkeisiin ja laajentaa niiden käyttöä. Valmistaudutaan Kiekun käyttöönottoon.

Tutkimuslaitos jatkaa strategiansa mukaisia painopisteen muutoksia eri politiikkalohkojen tutkimuksen välillä. Vahvistetaan edelleen suurpetotutkimusta ja -kannanarviointia sekä kaikkien riistalajien kannanarviointien raportointia ja elinkeino- ja yhteiskuntatutkimusta. Voimavaroja suunnataan uusien tuotteiden ja tiedonhallinnan kehittämiseen. Kalakantojen hoitamiseksi käytetään arvokalojen sopimuskasvatukseen ja istutuksiin noin 0,8 milj. euroa.

Tutkimuslaitoksen ulkopuolisen rahoituksen määrä pyritään säilyttämään saavutetulla tasolla. Menoista katetaan 30 % ulkopuolisella rahoituksella, joka hankitaan yksityiseltä ja julkiselta sektorilta. Maksullisen toiminnan tuloja arvioidaan kertyvän 2 milj. euroa. Vesiviljelyn maksullisen toiminnan kannattavuutta parannetaan suunnitelluilla ja aloitetuilla toimenpiteillä.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kokonaiskustannusten (ml. poistot ja korot) henkilöstön ja tulojen jakautuminen vuosina 2011—20131)

  Kustannukset, milj. euroa Htv Tulot, milj. euroa
Päätoiminnot Tot.
2011
Arvio
2012
Arvio
2013
Tot.
2011
Arvio
2012
2013 Tot.
2011
Arvio
2012
Arvio
2013
                   
Riistakantojen ja kalavarojen arviointi ja tilastointi 6,66 7,00 6,95 84,0 83,5 83,5 0,99 1,03 0,90
— kalastoseuranta 3,96 3,90 3,85 51,8 51,0 51,0 0,76 0,80 0,70
— riista- ja poroseuranta 1,78 2,30 2,30 20,7 25,4 25,4 0,02 - 0,10
— tilastot ja taloudellinen tiedonkeruu 0,92 0,80 0,80 11,5 7,1 7,1 0,21 0,23 0,10
                   
Tutkimus ja asiantuntijuus 12,96 11,70 10,90 144,1 135,4 135,4 3,08 1,64 1,54
Kalatalous 9,99 9,00 8,40 111,1 98,8 98,8 2,65 1,35 1,25
— tutkimus 7,49 6,70 6,30 85,9 82,0 82,0 1,81 0,80 0,80
— asiantuntijatehtävät 1,84 1,70 1,70 19,2 15,6 15,6 0,28 0,11 0,05
— maksullinen toiminta 0,66 0,60 0,40 6,0 1,2 1,2 0,56 0,44 0,40
Riista- ja porotalouspolitiikka 2,97 2,70 2,50 33,0 36,6 36,6 0,43 0,29 0,29
— tutkimus 2,21 1,80 1,70 26,2 33,0 33,0 0,34 0,24 0,24
— asiantuntijatehtävät 0,76 0,70 0,70 6,8 3,6 3,6 0,09 0,05 0,05
— maksullinen toiminta 0,00 0,20 0,10 - - - - - -
                   
Vesiviljely 5,50 6,15 5,65 53,0 56,0 56,0 1,99 1,49 1,40
— vesiviljely 2,32 3,40 3,00 27,1 43,0 43,0 0,02 - -
— maksullinen toiminta 2,32 1,85 1,85 25,0 12,0 12,0 1,97 1,49 1,40
— sopimuskasvatus 0,86 0,90 0,80 0,9 1,0 1,0 - - -
                   
Muut suoritteet 0,53 0,45 0,30 - - - 0,36 0,20 0,20
Yhteensä 25,65 25,30 23,80 281,1 274,9 274,9 6,42 4,36 4,04

1) Luvut sisältävät momentilta 30.50.20 myönnettävän määrärahan ja henkilötyövuodet.

Tuotokset ja laadunhallinta

Tutkimuksen ja asiantuntijatehtävien yhteiskunnallista palvelukykyä ja vaikuttavuutta parannetaan lisäämällä tutkimusteemojen monitieteellistä käsittelyä ja tarjoamalla asiakastarpeita vastaavia ratkaisumalleja. Tutkimuslaitos on verkottunut Helsingissä, Joensuussa, Jyväskylässä, Oulussa ja Turussa yliopistojen kanssa ja toimii yhteistyössä kansainvälisten tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa.

Tutkimus- ja asiantuntijatyön hyödynnettävyyttä lisätään. Tieteellinen julkaisutoiminta pidetään saavutetulla tasolla. Vesiviljelyn tuotantomääriä supistetaan paitsi uhanalaisten kalakantojen ylläpidossa.

Tutkimuslaitos tuottaa tieteellisten kriteerien mukaista korkeatasoista tietoa. Projektityöskentelyä evaluointijärjestelmineen vahvistetaan edelleen. Lisäksi kehitetään seurantamenetelmiä ja analyyseja, esimiestyöskentelyä ja johtamisjärjestelmää. Vesiviljelyn, kannanarvioinnin ja tilastoinnin sekä tutkimuksen laatua parannetaan toimintajärjestelmillä sekä tutkimus- ja asiakkuusprosesseja tehostamalla. Tietoturvasuunnitelma toteutetaan.

Tuotannon tunnusluvut

  2011
toteutuma
2012
arvio
2013
tavoite
       
Annetut lausunnot 89 100 100
Työryhmäjäsenyydet 357 305 300
Tieteelliset julkaisut (3 vuoden ka) 77 73 73
Muut julkaisut 224 240 240
Kanta-arvioinnit ja tilastot 23 22 23
Mäti, litraa 4 058 4 400 4 300
Laitospoikaset, 1 000 py á 50 g/kpl 1 433 1 600 1 500
Luonnonravintopoikaset, 1 000 py á 5 g/kpl 1 402 1 400 1 300
Emokalat ja ravut, kantoja mädintuotannossa kpl 61 61 60
Maitia maitipankissa, kantoja tallennettu kpl 42 42 42

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 23 146 20 966 21 338
Bruttotulot 6 440 4 040 4 040
Nettomenot 16 706 16 926 17 298
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 398    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 995    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -85
Palkkausten tarkistukset 527
Tuottavuustoimet (-3 htv) -50
Tuottavuussäästöjen tilapäinen käyttö (1 htv) 100
Tuottavuussäästöjen kertaluonteisen käytön poistaminen (-1 htv) -120
Yhteensä 372

2013 talousarvio 17 298 000
2012 II lisätalousarvio 302 000
2012 talousarvio 16 926 000
2011 tilinpäätös 17 303 000