Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
              32. Valtionosuudet museoille
              50. Eräät avustukset
              70. Kaluston hankinta
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

52. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 224 821 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) taiteen ja kulttuurin edistämistä tarkoittavien toimenpiteiden ja tapahtumien rahoittamiseen, taide- ja kulttuuripolitiikan tutkimus-, selvitys- ja tiedotustoiminnan palkkaus- ja muiden menojen maksamiseen sekä valtion laitosten kulttuuria koskeviin kokeilu- ja tutkimushankkeisiin

2) taideteosten hankkimiseen valtion ja yliopistojen kiinteistöihin sekä niiden käytössä oleviin rakennuksiin

3) vähälevikkisen laatukirjallisuuden hankkimiseen yleisiin kirjastoihin

4) Taiteen edistämiskeskuksesta annetun lain mukaisiin Taiteen edistämiskeskuksen, taideneuvoston ja taidetoimikuntien myöntämiin apurahoihin ja avustuksiin sekä enintään 960 000 euroa eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista annetun lain (115/1997) mukaisiin apurahoihin

5) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen museoille sekä muuhun museo- ja kulttuuriperintöalan tukemiseen

6) enintään 5 054 000 euroa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisten valtionavustusten maksamiseen kirjastoille ja muuhun kirjastoalan tukemiseen, yleisten kirjastojen valtion aluehallinnolle kirjastotoimen alueelliseen ja muuhun kehittämiseen, yleisten kirjastojen kansallisiin kehittämishankkeisiin ja kansainväliseen yhteistyöhön sekä yleisten kirjastojen osaamispohjan vahvistamiseen

7) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisten valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen teattereille ja orkestereille sekä enintään 3 990 000 euroa teatteri- ja orkesterilain (730/1992) 6 a §:n mukaisen valtionavustuksen maksamiseen

8) EU:n kulttuuriohjelmien hankkeiden kansalliseen tukemiseen ja ohjelmien yhteyspisteiden toimintamenoihin, sekä valtionhallinnon kulttuurialan kansainvälisen yhteistyön menoihin

9) enintään 38 260 000 euron valtionavustuksen maksamiseen Suomen Kansallisoopperan säätiölle ja enintään 11 506 000 euron valtionavustuksen maksamiseen Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiön käyttökustannuksiin sekä yhteensä enintään 1 200 000 euroa avustusten maksamiseen Venäjän ja Itä-Euroopan kulttuurisäätiölle sekä Espoon kaupungille kirjaston erityistehtävän hoitamiseen

10) tekijänoikeuslain (404/1961) 55 §:ssä säädetyn tekijänoikeusneuvoston toimintamenoihin sekä tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan ja tekijänoikeusselvitysten kuluihin

11) enintään 49 henkilön palkkaamiseen Taiteen edistämiskeskuksen määräaikaisiin taiteen edistämisen tehtäviin.

Kohdat 2 ja 4 budjetoidaan maksuperusteisina.

Kohdassa 11 tarkoitettujen henkilöiden osalta työnantajalle maksetut sairausvakuutuksen mukaiset etuudet otetaan nettobudjetoitaessa tuloina huomioon.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Elokuvan tuotantoon ja levitykseen 22 870 000
Elokuvateattereiden digitalisoinnin edistämiseen 1 420 000
Elokuvakulttuurin edistämiseen 2 340 000
Lasten ja nuorten elokuvakulttuurin kehittämiseen 1 354 000
Kirjallisuuden edistämiseen 2 635 000
Kuvataiteen edistämiseen 2 188 000
Näyttämötaiteen edistämiseen 3 856 000
Rakennustaiteen edistämiseen 417 000
Säveltaiteen edistämiseen 4 613 000
Muotoilun edistämiseen 904 000
Tanssitaiteen edistämiseen 1 394 000
Valokuvataiteen edistämiseen 785 000
Sirkustaiteen edistämiseen 540 000
Mediataiteen edistämiseen 216 000
Sarjakuvataiteen edistämiseen 200 000
Valtion julkisten rakennusten taidehankintoihin ja valtion taidekokoelmien hoitoon 1 080 000
Muu taiteenalojen edistäminen 2 213 000
Apurahat ja palkinnot 1 521 000
Venäjän ja Itä-Euroopan kulttuurisäätiön toimintaan ja kirjastotehtävän hoitamiseen 1 200 000
Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiölle 11 506 000
Suomen Kansallisoopperan Säätiölle 38 260 000
Suomen Elokuvasäätiölle 2 075 000
Rahoituslain mukaisiin valtionosuuksiin ja -avustuksiin teattereille ja orkestereille 40 363 000
Kirjastotoimen valtionavustuksiin ja kehittämistoimiin 5 054 000
Rahoituslain mukaisiin valtionosuuksiin museoille 19 380 000
Museot ja kulttuuriperintö 9 036 000
Seurantalojen korjausavustuksiin ja valistustyöhön 1 700 000
Alueellinen taiteen edistäminen 15 673 000
Taidetoimikuntalaitoksen valtionavustuksiin ja kehittämistoimiin 7 394 000
Saamelaiskulttuurin edistäminen 200 000
Kulttuuripolitiikan kehittäminen 6 068 000
Kulttuurivienti ja kansainvälinen yhteistyö 9 051 000
Kulttuuri digitaalisessa ympäristössä 2 153 000
Kulttuurin kansainväliset suurtapahtumat 1 771 000
Opetus- ja kulttuuriministeriön käytettäväksi 3 391 000
Yhteensä 224 821 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tuloutusarvion muutos 2 226
Yhteensä 2 226

2013 talousarvio 224 821 000
2012 talousarvio 222 595 000
2011 tilinpäätös 220 345 595