Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
              32. Valtionosuudet museoille
              50. Eräät avustukset
              70. Kaluston hankinta
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

06. Kansallisen audiovisuaalisen arkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 844 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kalusto- ja laitehankintoihin

2) enintään 160 000 euroa esitystoiminnan ja muun maksullisen palvelutoiminnan hintatukeen.

Selvitysosa:Kansallisen audiovisuaalisen arkiston (KAVA) tavoitteena on toimia elokuva-, televisio- ja radiohistorian tallettamisen ja säilyttämisen sekä esittämisen keskuksena sekä museona. KAVA palvelee väestön kulttuurisia, tiedollisia ja tutkimuksellisia tarpeita sekä luovaa teollisuutta asiakas- ja tietopalvelullaan. Lisäksi KAVA turvaa audiovisuaalisen kulttuuriperinnön näkymisen esittämällä taiteellisesti, historiallisesti tai muutoin merkittäviä elokuvia ja ohjelmia sekä harjoittamalla näyttely- ja julkaisutoimintaa.

Vuonna 2013 KAVA:n kokoelmien digitointi jatkuu kattavan suunnitelman mukaisesti. KAVA osallistuu Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymän toteutukseen ja pitkäaikaissäilytysjärjestelmän suunnitteluun sekä arkistoinnin digitaalista tekniikkaa käsittelevään kansainväliseen yhteistyöhön.

Hankitaan kokoelmiin lakisääteisen talletusvelvollisuuden alaisen filmi- ja videotuotannon esityskopiot ja oheismateriaalit vuodelta 2010 sekä alkuperäismateriaalit vuonna 2008 tarkastetuista elokuvista. Lisäksi vapaaehtoisina talletuksina otetaan vastaan ulkomaisia elokuvakopioita, mutta niiden määrän arvioidaan laskevan elokuvien digitaaliseen levitykseen siirtymisen myötä. Levityksen digitalisoitumisen myötä vapaaehtoisten filmikopioiden talletusmäärän ennakoiminen vaikeutuu. Kartutetaan video- ja dvd-kokoelmaa n. 3 500 uudella tallenteella.

Tallennetaan digitaalisesti radio- ja televisio- ohjelmavirtaa opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymän suunnitelman mukaisesti yhteistyössä tieteen tietotekniikan keskus CSC:n kanssa. Digitaalisesti tallennettua ohjelmavirtaa kertyy n. 55 teratavua. Otetaan vastaan kotimaisten radio- ja tv-ohjelmien alkuperäislaatuisia tallenteita lakisääteisinä talletuksina. Uusia radio- ja tv-arkiston katselu- ja kuuntelupisteitä avataan vapaakappalekirjastojen filiaaleissa tarpeen mukaan. Ohjelmatiedot avataan käytettäväksi julkiseen internetiin. Elokuvakulttuuria edistetään elokuvien laadukkaalla esitystoiminnalla ja mediakasvatuksella elokuvateatteri Orionissa ja Kino Tuliossa Helsingissä ja alueellisesti yhdeksällä yliopistopaikkakunnalla. Lisäksi tuetaan ja harjoitetaan elokuvatutkimusta ja julkaistaan filmografista tietoa internet-osoitteessa www.elonet.fi ja muuta elokuvatietämystä omilla kotisivuilla www.kava.fi.

Kartutetaan museoesinekokoelmaa lahjoituksilla ja ostoilla. Keskitytään kokoelmien järjestelyyn ja esineistön luettelointiin. Valmistellaan Kansallisen audiovisuaalisen arkiston ja Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen yhdistymistä.

Tuloksellisuuden tunnusluvut 2010
toteutuma
2011
toteutuma
2013
arvio
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
— Kokoelmien hoito/arkistoidut elokuvat, lkm 145 998 151 612 164 000
— Elävän kuvan museo/museoesineet, lkm 15 500 16 000 17 500
— Kirjasto-, tieto-, laina- ja asiakaspalvelut, lkm 34 885 35 260 38 000
— Maksulliset palvelut/esitystoiminta, katsojamäärät 54 607 50 506 60 000
— Maksullinen arkistopalvelu/kuva- ja filmipalvelu 3 227 2 912 5 000
— Digitaalisesti talletettu ohjelmavirta teratavuin (rtva) 95 146 280
Toiminnallinen tehokkuus      
— Kokoelma- ja arkistyö yht., euroa/elok. lkm 17,82 27,76 19,10
— Elävän kuvan museo, euroa/esine 23,76 27,17 21,76
— Kirjasto, euroa/kirjastopalvelu 8,72 8,75 7,50
— Maksullinen palvelu: esitystoiminnan subventio 255 534 217 208 200 700
— Radio- ja tv-arkisto yht. euroa/talletettu ohjelmavirta teratavut 13 542 9 986 6 393
Henkisten voimavarojen hallinta      
— Henkilötyövuodet 68 74 71

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 7 993 7 200 7 184
Bruttotulot 404 340 340
Nettomenot 7 589 6 860 6 844
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 803    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 060    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -24
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -18
Palkkausten tarkistukset 114
Muu muutos 2
Tuottavuustoimet -90
Yhteensä -16

2013 talousarvio 6 844 000
2012 II lisätalousarvio 65 000
2012 talousarvio 6 860 000
2011 tilinpäätös 6 846 000